EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0767

Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse

OJ L 262, 27.9.1976, p. 153–168 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 127 - 144
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 192 - 207
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 192 - 207
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 182 - 197
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 182 - 197
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 269 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 85 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 85 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2010; ophævet ved 32010L0035 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/767/oj

31976L0767

Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse

EF-Tidende nr. L 262 af 27/09/1976 s. 0153 - 0168
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 5 s. 0182
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0127
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 5 s. 0182
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 5 s. 0192
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 5 s. 0192


++++

RAADETS DIREKTIV

af 27 . juli 1976

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om faelles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse

( 76/767/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I hver medlemsstat fastlaegger praeceptive bestemmelser tekniske kendetegn for fremstilling , kontrol med og/eller drift af trykbeholdere ; disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat ; ved deres forskelligartethed haemmer de samhandelen og kan skabe ulige konkurrencevilkaar inden for Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ;

disse hindringer for faellessmarkedets oprettelse og funktion kan mindskes og eventuelt fjernes , hvis de samme bestemmelser er gaeldende i alle medlemsstaterne enten som tillaeg til eller i stedet for deres nuvaerende lovgivning ;

kontrol med overholdelsen af disse tekniske forskrifter er noedvendig for effektivt at beskytte brugere og tredjepart ; de eksisterende kontrolmetoder er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat ; for at gennemfoere den fri omsaetning af beholdere inden for faellessmarkedet og undgaa kontrol flere gange , da hver kontrol udgoer en hindring for denne fri omsaetning af beholderne , boer der foreskrives gensidig anerkendelse af kontrollen medlemsstatene imellem ;

for at lette denne gensidige anerkendelse af kontrollen boer der isaer fastlaegges fyldestgoerende fremgangsmaader for EOEF-typegodkendelse og EOEF-kontrol af beholderne , og de kriterier , der skal tages i betragtning ved udpegningen af de organer , der skal udfoere kontrollen , boer harmoniseres ;

tilstedevaerelsen paa en trykbeholder af EOEF-maerker svarende til den kontrol , den har vaeret underkastet , lader formode , at den er i overensstemmelse med de tekniske forskrifter , som gaelder for den , og overfloediggoer derfor en gentagelse af denne kontrol ved indfoersel og ibrugtagning ;

de nationale forskrifter inden for trykbeholdersektoren omfatter talrige kategorier trykbeholdere til forskellige brug , med forskellig kapacitet og beregnet til hoejst forskellige tryk ; det er hensigtsmaessigt i dette direktiv at fastsaette generelle bestemmelser , som isaer vedroerer fremgangsmaaden ved EOEF-typegodkendelse og EOEF-kontrol ; saerdirektiver for hver kategori beholdere fastsaetter forskrifterne vedroerende den tekniske udfoerelse , reglerne for kontrol af disse beholdere og i givet fald , under hvilke vilkaar de tekniske Faellesskabsdirektiver erstatter de i forvejen eksisterende nationale bestemmelser ;

for at tage hensyn til det tekniske fremskridt er en hurtig tilpasning af de tekniske forskrifter , som de er fastsat i direktiverne vedroerende trykbeholdere , noedvendig ; for at lette ivaerksaettelse af de foranstaltninger , som er noedvendige herfor , boer der fastsaettes en fremgangsmaade , der indfoerer et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for Udvalget for tilpasning til de tekniske fremskridt af direktiverne om fjernelse af de tekniske hindringer for handelen med trykbeholdere ;

det vil kunne ske , at trykbeholdere , som markedsfoeres , selv om de overholder forskrifterne i det saerdirektiv , som gaelder for dem , udgoer en fare for sikkerheden ; det er derfor noedvendigt at fastsaette en fremgangsmaade , der afvaerger denne fare -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

KAPITEL I

Definitioner og grundlaeggende principper

Artikel 1

1 . Ved trykbeholder forstaas i dette direktiv enhver fast eller transportabel beholder eller tank , i hvilken der kan forekomme eller udvikles et effektivt luft - , damp - eller vaeskeovertryk , der er stoerre end 0,5 bar .

2 . Dette direktiv gaelder ikke for :

- beholdere , der er specielt beregnet til brug inden for det nukleare omraade , og hvis svigt kan medfoere frigivelse af radioaktivitet ;

- beholdere , der er specielt bestemt til udstyr eller fremdrift af skibe og luftfartoejer ;

- roerledninger til transport og distribution .

Artikel 2

1 . I saerdirektiver anfoeres for de kategorier trykbeholdere , for hvilke disse gaelder , og eventuelt udstyr og tilbehoer forbundet med beholdere , naermere forskrifter for konstruktion og udfoerelse samt naermere bestemmelser for kontrol , afproevning og eventuelt for drift .

Saerdirektiverne anfoerer for hver kategori af trykbeholdere , om der for disse kraeves EOEF-typegodkendelse og EOEF-kontrol , eller en eller ingen af disse .

De kan fastsaette :

- vilkaar eller tidsbegraensninger , som EOEF-typegodkendelsen eventuelt foreskriver , samt hvilke maerker der i saa fald skal anbringes paa trykbeholderne ;

- identifikationsmaerker for hver trykbeholder ;

- de krav , som de forskellige varianter af en EOEF-typegodkendt beholder skal opfylde , for at disse kan opnaa den samme EOEF-typegodkendelsen .

2 . Ved trykbeholder af EOEF-type forstaas i dette direktiv enhver beholder , der er konstrueret og fremstillet saledes , at den er i overensstemmelse med forskrifterne i det saerdirektiv , der gaelder for den paagaeldende trykbeholderkategori .

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke af aarsager som har forbindelse med fremstilling og kontrol i henhold til dette direktiv og til det saerdirektiv , som finder anvendelse paa en trykbeholder af EOEF-type , modsaette sig , forbyde eller begraense salg og brug af en saadan beholder , der overholder forskrifterne i dette direktiv og i saerdirektivet , der gaelder for denne .

Artikel 4

Medlemsstaterne tillaegger EOEF-typegodkendelsen og EOEF-kontrollen samme gyldighed som tilsvarende nationale foranstaltninger , hvor saadanne findes .

Artikel 5

Den myndighed , der meddeler EOEF-typegodkendelse for en beholder , eller det organ , som foretager kontrollen af en beholder , har kun til opgave at paase , at undersoegelserne udfoeres i overensstemmelse med forskrifterne i saerdirektiverne , som finder anvendelse paa den paagaeldende trykbeholder , og at udfoere de hverv , som er paalagt dem inden for rammerne af dette direktiv .

KAPITEL II

EOEF-typegodkendelse

Artikel 6

1 . EOEF-typegodkendelsen skal , naar den er foreskrevet ved saerdirektiv , foretages foer

- EOEF-kontrollen , naar denne kraeves ;

- salg og ibrugtagning , naar EOEF-kontrol ikke kraeves .

2 . Medlemsstaterne meddeler efter begaering fra fabrikanten eller fra dennes i Faellesskabet etablerede befuldmaegtigede , EOEF-typegodkendelse for enhver type trykbeholder , der opfylder de i det for den paagaeldende kategori trykbeholdere gaeldende saerdirektiv fastsatte forskrifter .

3 . Begaering om EOEF-typegodkendelse for en bestemt type trykbeholder maa kun indgives i én medlemsstat .

4 . Medlemsstaterne meddeler , naegter at meddele eller tilbagekalder EOEF-typegodkendelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel og i bilag I , pkt . 1 , 2 og 4 .

Artikel 7

1 . Saafremt resultatet af den undersoegelse , der er foreskrevet i bilag I , pkt . 2 , er tilfredsstillende , udfaerdiger den medlemsstat , der har foretaget eller forestaaet denne undersoegelse , en EOEF-typegodkendelsesattest , som ansoegeren modtager .

Naar denne godkendelse gaelder en beholder , der er underkastet EOEF-kontrol , skal fabrikanten foer kontrollen anbringe det i bilag I , pkt . 3.1 , foreskrevne godkendelsesmaerke paa beholderen .

2 . Forskrifterne vedroerende attest og godkendelsesmaerke er anfoert i bilag I , pkt . 3 og 5 .

Artikel 8

Kraeves der ikke EOEF-typegodkendelse m * EOEF-kontrol for en kategori trykbeholdere , der opfylder et saerdirektivs forskrifter , forsynes saadanne trykbeholdere foer kontrollen fra fabrikantens side og paa dennes ansvar med det saerlige maerke i overensstemmelse med bilag I , pkt . 3.2 .

Artikel 9

1 . Den medlemsstat , som har meddelt en EOEF-typegodkendelse , skal t * agekalde den , hvis de krav , som eventuelt maatte vaere fastsat i et saerdirektiv i henhold til artikel 2 , stk . 1 , ikke er opfyldt .

2 . Hvis en medlemsstat , som har meddelt en EOEF-typegodkendelse , konstaterer , at trykbeholdere af en godkendt type ikke er i overensstemmelse med denne type :

a ) kan den opretholde typegodkendelsen , hvis de konstaterede forskelle er meget smaa , og ikke i vaesentlig grad aendrer beholderens konstruktion eller fabrikationsmetoderne og under alle omstaendigheder ikke bringer sikkerheden i fare ;

b ) skal den tilbagekalde godkendelsen , hvis aendringerne bringer sikkerheden i fare ;

c ) skal den anmode fabrikanten om saa hurtigt som muligt at aendre sin fabrikation , naar den finder , at serien ikke laengere fuldt ud svarer til den godkendte type ; hvis fabrikanten ikke retter sig derefter , skal den tilbagekalde godkendelsen .

3 . Den medlemsstat , som har meddelt en EOEF-typegodkendelse , skal ligeledes tilbagekalde godkendelsen , hvis den konstaterer , at denne godkendelse ikke skulle have vaeret meddelt .

4 . Underrettes den paagaeldende medlemsstat af en anden medlemsstat om , at der foreligger et af de i stk . 1 , 2 og 3 omhandlede tilfaelde , ivaerksaetter den paa samme maade , efter at have konsulteret den paagaeldende stat , de i de naevnte stykker fastsatte foranstaltninger .

5 . Hvis de kompetente myndigheder i den medlemsstat , der har meddelt EOEF-typegodkendelsen , og en anden medlemsstats kompetente myndigheder er uenige om , hvorvidt det er hensigtsmaessigt eller noedvendigt , at tilbagekalde godkendelsen , holdes Kommissionen underrettet . Om noedvendigt foretager denne konsultationer med henblik paa at naa til en loesning .

6 . Tilbagekaldelse af en EOEF-typegodkendelse kan kun foretages af den medlemsstat , der har meddelt den , og den underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom .

KAPITEL III

EOEF-kontrol

Artikel 10

Ved EOEF-kontrollen kontrolleres det , om en trykbeholder er i overensstemmelse med kravene i det saerdirektiv , som gaelder for denne ; denne kontrol markeres med EOEF-kontrolmaerket .

Artikel 11

1 . Naar en trykbeholder indleveres til EOEF-kontrol , undersoeger kontrolorganet , om

a ) - trykbeholderen hoerer til en kategori , for hvilken der kraeves EOEF-typegodkendelse , og i bekraeftende fald , om den er i overensstemmelse med den godkendte type og forsynet med godkendelsesmaerket ;

- trykbeholderen hoerer til en kategori , for hvilken der ikke kraeves EOEF-typegodkendelse , og i bekraeftende fald , om den er i overensstemmelse med de forskrifter , der er fastsat i saerdirektivet ;

b ) - trykbeholderen opfylder forskrifterne i saerdirektivet , for saa vidt angaar gennemfoerelse af afproevninger og den korrekte anbringelse af de foreskrevne maerker og paaskrifter

2 . Fabrikanten kan ikke naegte kontrolorganet adgang til fabrikationsstedet , naar en fyldestgoerende udfoerelse af de opgaver , som paahviler kontrolorganet , kraever det .

Artikel 12

Med forbehold af medlemsstaternes kompetence til at traeffe de foranstaltninger og stille de betingelser , de maatte finde noedvendige paa nationalt plan for at sikre , at kontrolorganerne udoever en effektiv , samordnet og upaaklagelig virksomhed , indeholder bilag III en raekke minimumskriterier , som medlemsstaterne under alle omstaendigheder skal overholde ved udpegningen af disse kontrolorganer i henhold til artikel 13 .

Artikel 13

1 . Hver medlemsstat meddeler de oevrige medlemsstater og Kommissionen fortegnelsen over de udpegede kontrolorganer og angiver samtidig , hvorvidt disse kun skal udfoere bestemte kontrolfunktioner ; endvidere skal der gives meddelelse om enhver senere aendring af denne fortegnelse .

2 . En medlemsstat , der har udpeget et kontrolorgan , skal tilbagekalde denne udpegning , dersom den konstaterer , at dette organ ikke opfylder de i bilag III anfoerte kriterier . Den underretter straks Kommissionen og de oevrige medlemsstater herom og anfoerer , hvorvidt udpegningen er helt tilbagekaldt eller kun er det med hensyn til visse former for kontrol .

3 . Kun den medlemsstat , der har udpeget det paagaeldende kontrolorgan , kan tilbagekalde eller begraense denne udpegning .

Artikel 14

1 . Efter at have udfoert EOEF-kontrollen paa en trykbeholder paa den i artikel 11 fastsatte maade , og i henhold til forskrifterne i bilag II , anbringer kontrolorganet maerker for den delvise eller endelige EOEF-kontrol paa beholderen i henhold til de i bilag II , pkt . 3 , fastsatte regler .

2 . Bestemmelser om EOEF-kontrolmaerkernes form samt deres kendetegn er anfoert i bilag II , pkt . 3 .

3 . Kontrolorganet udsteder en attest , som bekraefter den udfoerte kontrol og resultatet af denne , saafremt dette foreskrives i et saerdirektiv .

Artikel 15

Saafremt et saerdirektiv vedroerende en kategori trykbeholdere ikke foreskriver EOEF-kontrol , anbringer fabrikanten paa eget ansvar og efter at have kontrolleret hver beholders overensstemmelse med saerdirektivets forskrifter og eventuelt med den godkendte type :

a ) enten det saerlige maerke , som er beskrevet i bilag I , pkt . 5.3 , naar EOEF-typegodkendelse er paakraevet ;

b ) eller det saerlige maerke , som er beskrevet i bilag I , pkt . 5.4 , naar der foreligger fritagelse for EOEF-typegodkendelse .

KAPITEL IV

Faelles bestemmelser for EOEF-typegodkendelse og EOEF-kontrol

Artikel 16

1 . De maerker , som er foreskrevet i dette direktiv og i de saerdirektiver , der finder anvendelse paa en beholder og paa deres supplerende anordninger , skal paa enhver beholder og disses supplerende anordninger vaere anbragt paa et synligt sted , vaere let laeselige og maa ikke kunne udslettes .

2 . Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til at forbyde , at der i forbindelse med trykbeholdere , anvendes maerker eller paaskrifter , der vil kunne forveksles med EOEF-maerker .

KAPITEL V

Undtagelsesklausul

Artikel 17

1 . Konstruktionen af og fremstillingsmetoderne for en trykbeholder kan afvige fra visse af de i saerdirektiverne fastsatte bestemmelser , uden at dette medfoerer , at beholderen falder uden for anvendelsesomraadet for bestemmelserne i artikel 3 , under forudsaetning af at aendringerne yder en mindst lige saa stor sikkerhed .

2 . Hvert saerdirektiv skal udtrykkelig anfoere enten , hvilke bestemmelser der saaledes kan fraviges , eller hvilke bestemmelser det ikke er muligt at fravige .

I saadanne tilfaelde anvendes foelgende fremgangsmaade :

a ) Medlemsstaten sender dokumenterne med beskrivelse af beholderen samt fornoeden dokumentation til stoette for begaeringen om undtagelse , saa som resultaterne af eventuelle afproevninger , til de oevrige medlemsstater , som har en frist paa fire maaneder fra modtagelsen af oplysningerne til at erklaere sig enig eller uenig , til at fremsende bemaerkninger , stille spoergsmaal , stille yderligere krav eller anmode om yderligere afproevninger samt , dersom de maatte oenske det , forlange at Udvalget anmodes om at afgive en udtalelse efter den i artikel 20 fastsatte fremgangsmaade . Disse meddelelser sendes ogsaa til Kommissionen . Denne korrespondance er fortrolig ;

b ) saafremt ingen medlemsstat inden udloebet af den fastsatte frist har forlangt sagen indbragt for Udvalget eller har erklaeret sig uenig , godkender medlemsstaten , naar den har opfyldt alle kravene i fremgangsmaaden i litra a ) , den undtagelse , der er anmodet om , og underretter de oevrige medlemsstater samt Kommissionen herom ;

c ) saafremt en medlemsstat ikke inden udloebet af den fastsatte frist har svaret , betragtes det , som om den paagaeldende medlemsstat giver sit samtykke ; oprindelsesstaten skal dog gennem Kommissionen anmode om bekraeftelse af , at svaret ikke er afgivet ;

d ) naar sagen indbringes for Udvalget , og dette afgiver en positiv udtalelse , kan medlemsstaten godkende undtagelsen paa betingelser , der eventuelt er foreslaaet af udvalget ;

e ) disse dokumenter udstedes paa bestemmelseslandets sprog eller paa et andet af dette land godkendt sprog .

KAPITEL VI

Tilpasning af direktiverne til de tekniske fremskridt

Artikel 18

De aendringer , som er noedvendige med henblik paa tilpasning til de tekniske fremskridt af :

- bilag I og II til dette direktiv ;

- de bestemmelser i saerdirektiverne , som udtrykkeligt anfoeres i hvert enkelt af disse direktiver

foretages efter fremgangsmaaden i artikel 20 .

Artikel 19

1 . Der nedsaettes et udvalg for tilpasning til de tekniske fremskridt af direktiverne om fjernelse af tekniske hindringer for handel med trykbeholdere , i det foelgende benaevnt " Udvalget " , bestaaende af repraesentanter for medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand .

2 . Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden .

Artikel 20

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden sagen for Udvalget , enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger Udvalget et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyntagen til , hvor meget det forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal af enogfyrre stemmer , idet medlemsstaternes stemmer tildeles vaegt i henhold til traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger , naar de er i overensstemmelse med Udvalgets udtalelse .

b ) Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med Udvalgets udtalelse , eller i mangel af udtalelse , fremsaetter Kommissionen omgaaende over for Raadet forslag om , hvilke foranstaltninger der boer traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

c ) Har Raadet ikke inden udloebet af en frist paa tre maaneder efter forelaeggelsen af forslaget truffet nogen afgoerelse , vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen .

KAPITEL VII

Beskyttelsesklausul

Artikel 21

1 . Saafremt en medlemsstat paa basis af en udfoerlig begrundelse konstaterer , at en eller flere trykbeholdere , selv om de er i overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv og i saerdirektiverne , udgoer en fare for sikkerheden , kan denne stat midlertidigt forbyde markedsfoeringen af denne eller disse beholdere paa sit omraade eller underlaegge denne eller disse saerlige betingelser . Den underretter straks Kommissionen og de oevrige medlemsstater herom , idet den samtidig giver en naermere begrundelse for sin afgoerelse .

2 . Inden seks uger herefter konsulterer Kommissionen de beroerte medlemsstater og afgiver derefter omgaaende sin udtalelse og traeffer passende foranstaltninger .

3 . Dersom Kommissionen er af den opfattelse , at tekniske tilpasninger til direktivet er noedvendige , vedtages disse tilpasninger enten af Kommissionen eller af Raadet ifoelge den i artikel 20 fastlagte fremgangsmaade ; i saa fald kan den medlemsstat , der har truffet beskyttelsesforanstaltninger , opretholde disse , indtil saadanne tilpasninger traeder i kraft .

KAPITEL VIII

Saerbestemmelser

Artikel 22

1 . Denne artikel finder anvendelse paa beholdere , som falder inden for dette direktivs anvendelsesomraade i medfoer af dets artikel 1 , men som ikke er omfattet af et saerdirektiv .

2 . I saa tilfaelde gaelder foelgende bestemmelser :

a ) de kompetente myndigheder i bestemmelsesstaten , betragter saadanne trykbeholdere , som har vaeret underkastet kontrol og afproevning af et kontrolorgan , der er udpeget i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag IV , som vaerende i overensstemmelse med de i denne stat gaeldende administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser for udfoerelsen af saadanne beholdere ;

b ) ovennaevnte afproevninger og kontrol skal udfoeres i overensstemmelse med den i bilag IV beskrevne fremgangsmaade og efter de metoder , der er foreskrevet i bestemmelsesstaten , eller som af dennes administrative myndigheder anerkendes som ligestillede .

Ved ovennaevnte afproevninger og kontrol forstaas enhver afproevning og kontrol , som kan udfoeres paa beholdernes fabrikationssted .

3 . Medlemsstaterne tillaegger de rapporter og attester , som udstedes af kontrolorganet i den stat , hvor trykbeholderen hidroerer fra , samme gyldighed som de tilsvarende nationale dokumenter .

KAPITEL IX

Afsluttende bestemmelser

Artikel 23

Enhver afgoerelse , der traeffes af en medlemsstat eller et kontrolorgan i medfoer af dette direktiv og saerdirektiverne , og ved hvilken EOEF-typegodkendelse eller anbringelse af EOEF-kontrolmaerke , afslaas , eller ved hvilken salg eller brug af trykbeholdere af EOEF-type forbydes , skal begrundes noeje . Den skal snarest meddeles den paagaeldende med angivelse af de retsmidler , som den paagaeldende har i henhold til lovgivningen i den paagaeldende medlemsstat , og af fristerne for anvendelse af disse .

Artikel 24

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsaette bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter , de udsteder paa det omraade , der omfattes af dette direktiv .

Artikel 25

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 27 . juli 1976 .

Paa Raadets vegne

M . van der STOEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 2 af 9 . 1 . 1974 , s . 64 .

( 2 ) EFT nr . C 101 af 23 . 11 . 1973 , s . 25 .

BILAG I ( 1 )

EOEF-TYPEGODKENDELSE

1 . BEGAERING OM EOEF-TYPEGODKENDELSE

1.1 . Begaeringen og den dermed forbundne korrespondance skal vaere affattet paa et sprog , som er et officielt sprog i den stat , i hvilken begaeringen indgives , og i overensstemmelse med lovgivningen i den paagaeldende stat . Denne medlemsstat kan kraeve , at de vedlagte dokumenter ligeledes er affattet paa dette officielle sprog .

1.2 . Begaeringen skal indeholde foelgende oplysninger :

- fabrikantens eller firmaets , den befuldmaegtigedes eller ansoegerens navn og adresse , samt beholdernes fremstillingssted eller -steder ;

- beholderkategori ;

- paataenkt anvendelse eller begraensninger i anvendelsen ;

- tekniske specifikationer ;

- eventuel handelsbetegnelse eller typebetegnelse .

1.3 . Med begaeringen skal foelge to eksemplarer af de dokumenter , der er noedvendige for dens behandling , derunder :

1.3.1 . En beskrivelse vedroerende :

- materialespecifikation , fabrikationsmaade og styrkeberegning for beholderen ;

- i givet fald sikkerhedsanordninger ;

- placering af de i dette direktiv foreskrevne godkendelses - og kontrolmaerker og andre i specialdirektiverne foreskrevne maerker .

1.3.2 . Samlingstegning samt eventuelt detailtegninger af vigtigere dele .

1.3.3 . Enhver anden oplysning , der kraeves i henhold til saerdirektiverne .

1.3.4 . En erklaering , hvorved det attesteres , at der ikke er indgivet anden begaering om EOEF-godkendelse for den samme type beholder .

2 . EOEF-TYPEGODKENDELSESAFPROEVNING

2.1 . EOEF-typegodkendelsesafproevning gennemfoeres paa grundlag af konstruktionstegningerne og eventuelt paa grundlag af proeveudtagne beholdere .

Denne afproevning omfatter :

a ) kontrol af beregninger , fabrikationsmaade , arbejdets udfoerelse samt anvendte materialer ;

b ) i givet fald kontrol af sikkerheds - og maaleanordninger samt installationsmaade .

3 . EOEF-GODKENDELSESATTEST OG EOEF-GODKENDELSESMAERKE

3.1 . Den i artikel 7 omhandlede attest angiver resultaterne af kontrollen af typen og de forskrifter som eventuelt finder anvendelse paa godkendelsen i * edfoer af artikel 2 , stk . 1 . Der skal vedlaegges de beskrivelser og tegninger , der er noedvendige for at identificere typen og eventuelt forklare dens virkemaade . EOEF-godkendelsesmaerket i henhold til artikel 7 , har form af et stiliseret e . Dette maerke indeholder :

- i den oeverste del , det tal , der i kronologisk orden efter vedtagelse er tildelt saerdirektivet , og kendingsbogstav for den stat , der meddeler EOEF-typegodkendelsen ( B for Belgien , D for Forbundsrepublikken Tyskland , DK for Danmark , F for Frankrig , I for Italien , IRL for Irland , L for Luxembourg , NL for Nederlandene og UK for Det forenede Kongerige ) samt de to sidste cifre i godkendelsesaaret ; det saerdirektivtal , som EOEF-typegodkendelsen henviser til , tildeles af Raadet ved direktivets vedtagelse ;

- i den nederste del , EOEF-typegodkendelsens kendingsnummer .

Et eksempel paa dette EOEF-typegodkendelsesmaerke findes under pkt . 5.1 .

3.2 . Det maerke , der er naevnt i artikel 8 bestaar af spejlbilledet af det stiliserede e i hvis oevre del er anfoert de i pkt . 3.1 . , foerste led , foreskrevne angivelser og i hvis nedre del anfoeres referencenummeret for den beholderkategori , som er fritaget for EOEF-typegodkendelse i medfoer af et saerdirektiv .

Et eksempel paa dette maerke findes under pkt . 5.2 .

3.3 . Det maerke , der er naevnt i artikel 15 , litra a ) , er det samme som EOEF-typegodkendelsesmaerket omgivet af en sekskant .

Et eksempel paa dette maerke findes under pkt . 5.3 .

3.4 . Det maerke , der er naevnt i artikel 15 , litra b ) , er det samme som et maerke for fritagelse for EOEF-typegodkendelse omgivet af en sekskant .

Et eksempel paa dette maerke findes under pkt . 5.4 .

4 . BEKENDTGOERELSE AF EOEF-TYPEGODKENDELSEN

4.1 . EOEF-typegodkendelsesattesterne bekendtgoeres i De europaeiske Faellesskabers Tidende .

4.2 . Samtidig med meddelelsen til ansoegeren fremsender medlemsstaten genparter af EOEF-typegodkendelsesattesten til Kommissionen og de andre medlemsstater , som ligeledes kan faa genparter saavel af dokumenter , som indeholder beholderens endelige tekniske data , som af kontrol - og afproevningsrapporterne .

4.3 . Tilbagekaldelse af en EOEF-typegodkendelse sker i overensstemmelse med fremgangsmaaden for bekendtgoerelse i henhold til pkt . 4.1 og 4.2 .

4.4 . En medlemsstat , der afslaar at meddele en EOEF-typegodkendelse , underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom .

5 . MAERKER VEDROERENDE EOEF-TYPEGODKENDELSE

5.1 . Maerke for EOEF-typegodkendelse ( jf . pkt . 3.1 . ) .

Eksempel : JFR . EFT

5.2 . Maerke for fritagelse for EOEF-typegodkendelse ( jaevnfoer pkt . 3.2 ) .

Eksempel : JFR . EFT

5.3 . Maerke for EOEF-typegodkendelse og for fritagelse for EOEF-kontrol ( jaevnfoer pkt . 3.3 ) .

Eksempel : JFR . EFT

5.4 . Maerke for fritagelse for EOEF-typegodkendelse , og for fritagelse for EOEF-kontrol jaevnfoer pkt . 3.4 ) .

Eksempel : JFR . EFT

5.5 . Saerdirektiver kan fastsaette , hvor maerkerne vedroerende EOEF-typegodkendelse skal anbringes , samt deres dimensioner .

Saafremt der ikke i saerdirektiverne er angivet andet , skal alle maerkers bogstaver og tal vaere mindst 5 mm hoeje .

BILAG II ( 1 )

EOEF-kontrol

1 . ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1 . EOEF-kontrol kan foretages i én eller flere faser .

1.2 . Med forbehold af bestemmelser i saerdirektiverne skal :

1.2.1 . EOEF-kontrol udfoeres paa én gang paa beholdere , som udgoer en enhed , naar de forlader fabrikken , dvs . beholdere , som i princippet kan overfoeres til anvendelsesstedet uden at skulle skilles ad forinden ;

1.2.2 . kontrol af beholdere , der ikke forsendes i ét stykke , udfoeres i to eller flere faser ;

1.2.3 . kontrollen skal isaer goere det muligt at sikre , at beholderen stemmer overens med den godkendte type , eller for beholdere , der er fritaget for EOEF-typegodkendelse , med bestemmelserne i det saerdirektiv , som finder anvendelse paa dem .

2 . EOEF-KONTROLLENS ART

2.1 . Med forbehold af bestemmelser i saerdirektiverne , omfatter kontrollen :

- undersoegelse af materialernes beskaffenhed ;

- kontrol af beregninger fabrikationsmaade , arbejdets udfoerelse og anvendte materialer ;

- indvendig undersoegelse bestaaende af en kontrol af de indre dele og svejsningerne ;

- trykproevning ;

- eventuel kontrol af sikkerheds - og maaleanordninger ;

- udvendig undersoegelse af beholderens forskellige dele ;

- driftsproevning i det omfang , det er foreskrevet i saerdirektiverne .

3 . EOEF-KONTROLMAERKER

3.1 . Beskrivelse af EOEF-kontrolmaerkerne

3.1.1 . Med forbehold af bestemmelser i saerdirektiverne er de EOEF-kontrolmaerker , som anbringes i henhold til pkt . 3.3 , foelgende :

3.1.1.1 . maerket for den endelige EOEF-kontrol , der bestaar af to praeg :

3.1.1.1.1 . det foerste praeg udgoeres af et lille " e " , i hvilket anbringes :

- i den oeverste halvdel kendingsbogstavet for den stat , i hvilken kontrollen er foretaget ( B for Belgien , D for Forbundsrepublikken Tyskland , DK for Danmark , F for Frankrig , I for Italien , IRL for Irland , L for Luxembourg , NL for Nederlandene og UK for det forenede Kongerige ) samt om noedvendigt et eller to cifre , der angiver en underinddeling efter omraade ;

- i den nederste halvdel kontrolorganets maerke anbragt af den person , som har foretaget kontrollen , eventuelt suppleret med den persons maerke , som har foretaget kontrollen ;

3.1.1.1.2 . Det andet praeg bestaar af datoen for kontrollen i en sekskantet ramme angivet med den i saerdirektiverne kraevede noejagtighed ;

3.1.1.2 . maerket for den delvis gennemfoerte EOEF-kontrol bestaar kun af det foerste maerke ( 2 ) .

3.2 . Maerkernes form og dimensioner

3.2.1 . Figurerne 1 og 2 angiver formen af de i pkt . 3.1.1.1.1 og 3.1.1.1.2 omhandlede maerker .

Saerdirektiverne kan fastsaette , hvor EOEF-kontrolmaerkerne skal anbringes samt deres dimensioner .

Saafremt der ikke i saerdirektiverne er angivet andet , skal hvert maerkes bogstaver og tal vaere mindst 5 mm hoeje .

3.2.2 . Kontrolorganerne i medlemsstaterne udveksler tegninger af EOEF-kontrolmaerker .

3.3 . Maerkernes anbringelse

3.3.1 . Det endelige EOEF-kontrolmaerke anbringes paa det hertil bestemte sted paa beholderen , naar den er endeligt kontrolleret og godkendt som vaerende i overensstemmelse med EOEF-forskrifterne .

3.3.2 . I tilfaelde af kontrol i flere faser anbringes paa fabrikationsstedet maerket for delvis EOEF-kontrol paa en beholder eller en del af denne , som paa det stadium i kontrollen opfylder EOEF-kravene , paa det til maerkeskiltet beregnede sted paa et hvilket som helst andet sted , der er foreskrevet i saerdirektiverne .

( 1 ) Jf . tillaeg til bilag I og II .

( 2 ) Forklarende bemaerkning vedroerende begreberne " maerket for den endelige EOEF-kontrol " og " maerke for den delvis gennemfoerte EOEF-kontrol "

Saafremt en beholder ikke kan samles paa fabrikationsstedet , eller hvis dens egenskaber er udsat for at blive aendret under transporten udfoeres EOEF-kontrollen paa foelgende made :

- kontrol af beholderen paa fabrikationsstedet udfoeres af et kontrolorgan i oprindelsesstaten , som , saafremt beholderen er i overensstemmelse med EOEF-forskrifterne , paa denne anbringer det under pkt . 3.1.1.1.1 beskrevne maerke " e " , det saakaldte " maerke " for den delvis gennemfoerte EOEF-kontrol " ;

- den endelige kontrol af beholderen paa anvendelsesstedet udfoeres af et kontrolorgan i bestemmelsesstaten , som saafremt beholderen er i overensstemmelse med EOEF-forskrifterne , paa denne anbringer det under pkt . 3.1.1.1.2 beskrevne maerke , idet dette maerke sammen med maerke for den delvis gennemfoerte EOEF-kontrol udgoer maerket for den endelige EOEF-kontrol .

Fig . 1 : JFR . EFT

Fig . 2 : JFR . EFT

Tillaeg til bilag I og II

Skema over de forskellige kombinationsmuligheder ved EOEF-typegodkendelse eller EOEF-kontrol : JFR . EFT

BILAG III

Minimumskriterier , som medlemsstaterne skal laegge til grund ved udpegning af kontrolorganer , der skal foretage EOEF-kontrol

1 . Kontrolorganet , dets leder og det personale , som skal udfoere kontrollen , maa ikke vaere hverken ophavsmand til konstruktionen , fabrikant , leverandoer eller vaere beskaeftiget med montage af de beholdere eller anlaeg , som de skal kontrollere , eller nogen af disse personers befuldmaegtigede . De maa hverken som selvstaendige eller som befuldmaegtigede deltage i konstruktion , fabrikation , salg , repraesentation eller vedligeholdelse af disse beholdere eller anlaeg . Dette udelukker ikke mulighed for , at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og kontrolorgan .

2 . Kontrolorganet og det personale , der skal udfoere kontrollen , skal udoeve kontrolvirksomheden med faglig integritet og teknisk kompetence paa hoejeste plan og vaere uafhaengig af enhver form for pression og incitament navnlig af finansiel art , som kan paavirke deres bedoemmelse eller resultaterne af deres kontrol , herunder navnlig pression og indflydelse fra personer eller grupper af personer , der har interesse af kontrolresultaterne .

3 . Kontrolorganet skal raade over det personale og besidde de midler , som er noedvendige for paa fyldestgoerende maade at udfoere de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med udfoerelsen af kontrollen og have adgang til det til ikke normalt forekommende kontrolopgaver noedvendige materiale .

4 . Det personale , som skal udfoere kontrollen , skal have :

- en god teknisk og faglig uddannelse ,

- et tilstrykkeligt kendskab til forskrifterne vedroerende den kontrol , det udfoerer , og en tilstraekkelig praktisk erfaring mht . en saadan kontrol ,

- den noedvendige faerdighed i at udarbejde attester , rapporter og redegoerelser , som gengiver resultaterne af den udfoerte kontrol .

5 . Det personale , som skal udfoere kontrollen , skal sikres fuld uafhaengighed . Afloenningen af hver enkelt ansat maa hverken vaere afhaengig af det antal kontrolfunktioner , denne udfoerer , eller af kontrollens resultater .

6 . Kontrolorganet skal tegne en ansvarsforsikring , medmindre det civilretlige ansvar daekkes af staten paa grundlag af nationale retsregler , eller medmindre kontrollen udfoeres direkte af medlemsstaten .

7 . Kontrolorganets personale er bundet af den faglige tavshedspligt om alt , hvad det faar kendskab til under udoevelsen af dets virksomhed ( undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat , hvor det udoever dets virksomhed ) i forbindelse med dette direktiv og saerdirektiverne eller enhver national retsforskrift udstedt i medfoer af disse .

BILAG IV

DEFINITIONER

Oprindelsesstat : Den medlemsstat , hvori en trykbeholder er fremstillet .

Bestemmelsesstat : Den medlemsstat , i hvilken trykbeholderen skal indfoeres , bringes i handelen og/eller tages i brug .

Oprindelsesadministration : De kompetente administrative myndigheder i oprindelsesstaten .

Bestemmelsesadministration : De kompetente administrative myndigheder i bestemmelsesstaten .

FREMGANGSMAADE

1 . Under henvisning til artikel 22 indgiver den fabrikant eller en repraesentant for den fabrikant , der oensker at eksportere en eller flere trykbeholdere af en og samme type , en begaering til bestemmelsesadministrationen enten direkte eller gennem importoeren i bestemmelsesstaten med henblik paa , at kontrollen udfoeres i overensstemmelse med bestemmelsesstatens metoder , af et andet kontrolorgan end bestemmelsesstatens .

Fabrikanten eller dennes repraesentant angiver i sin begaering , hvilket kontrolorgan han har valgt . Dette valg skal foretages ud fra den fortegnelse , oprindelsesstaten har meddelt i henhold til artikel 13 . Dersom det imidlertid som undtagelse fra denne fremgangsmaade , drejer sig om en beholder , der er fremstillet som foelge af en enkelt ordre og i et meget lille antal eksemplarer , eller beholdere , der skal indgaa i et mere kompleks anlaeg , og som udfoeres i henhold til oplysninger og specifikationer for kunden eller en af denne udpeget konsulent , vaelges kontrolorganet i oprindelsesstaten af kunden , uanset om der vaelges et organ fra den i artikel 13 omhandlede fortegnelse , saafremt bestemmelsesadministrationen er indforstaaet med dette valg .

Bestemmelsesadministrationen underretter oprindelsesadministrationen om de afgoerelser , den traeffer i sagen .

I begaeringen skal kundens eller importoerens navn opgives , saafremt det kendes .

Begaeringen vedlaegges materiale i form af tegninger og beregninger vedroerende beholderen eller typen , specifikationer over anvendte materialer , oplysninger vedroerende anvendte fabrikationsprocesser og detaljeret beskrivelse af kontrolmetoder , der er anvendt under fabrikationen , samt enhver anden oplysning , som fabrikanten eller dennes repraesentant anser for nyttig for bestemmelsesadministrationen , naar den skal bedoemme , hvorvidt en trykbeholder eller flere trykbeholdere af samme type , der er fremstillet i henhold til den paagaeldende konstruktionen , er i overensstemmelse med de forskrifter , der gaelder for trykbeholdere i bestemmelsesstaten .

Materialet fremsendes i fire eksemplarer paa bestemmelsesstatens sprog eller paa et andet sprog , der godkendes af denne stat .

2 .

2.1 . Bestemmelsesadministrationen anerkender modtagelsen af materialet , saa snart dette er indgaaet .

2.2 .

2.2.1 . Hvis bestemmelsesadministrationen skoenner , at det modtagne materiale indeholder alle de oplysninger , der kraeves i henhold til bestemmelserne i pkt . 1 , har den fra modtagelsen af materialet en frist paa tre maaneder til at foretage en grundig gennemgang af de deri indeholdte dokumenter .

2.2.2 . Hvis bestemmelsesadministrationen skoenner , at det modtagne materiale ikke indeholder alle de oplysninger , der kraeves i henhold til bestemmelserne i pkt . 1 , har den fra modtagelsen af materialet en frist paa en maaned til at meddele ansoegeren , hvilke forbedringer der skal foretages i materialet i saa henseende . Saa snaart det supplerende materiale i overensstemmelse med denne meddelelse er modtaget , foelges den i pkt . 2.2.1 anfoerte fremgangsmaade .

2.3 .

2.3.1 . Hvis det ved grundig undersoegelse af materialet viser sig , at en beholder eller flere beholdere af samme type , der er fremstillet eller skal fremstilles i overensstemmelse med de indsendte dokumenter , overholder i de i bestemmelsesstaten gaeldende forskrifter for trykbeholdere eller kan godkendes ved dispensation fra disse forskrifter , meddeler bestemmelsesadministrationen ansoegeren dette inden for den i pkt . 2.2.1 fastsatte tidsfrist .

Dersom den beholder eller de beholdere af samme type , for hvilke der indgives begaering om godkendelse , ikke omfattes af forskrifterne i bestemmelsesstaten kan bestemmelsesadministrationen kraeve , at de skal vaere i overensstemmelse med de i oprindelsesstaten gaeldende forskrifter for saadanne beholdere .

2.3.2 . Hvis det ved grundig undersoegelse af materialet viser sig , at en beholder eller flere beholdere af samme type , der er fremstillet eller skal fremstilles i overensstemmelse med de indsendte dokumenter , ikke overholder de i bestemmelsesstaten gaeldende forskrifter for trykbeholdere og ikke kan godkendes ved dispensation fra disse forskrifter , meddeler bestemmelsesadministrationen ansoegeren dette inden for den i pkt . 2.2.1 fastsatte tidsfrist samt oplyser , hvilke bestemmelser ikke er overholdt , og hvilke skal overholdes , for at en beholder eller flere beholdere af samme type kan godkendes . Med henblik herpaa anfoerer den , hvilke fremstillingsnormer , kontrol , afproevning og efterproevning , der kraeves i henhold til de i bestemmelsesstaten gaeldende forskrifter for trykbeholdere .

Hvis ansoegeren indvilger i at foretage saadanne aendringer i konstruktionen , fabrikationen af og/eller kontrolmetoderne for beholderen eller beholderne af samme type , at denne eller disse derved kommer til at opfylde de angivne betingelser , aendrer han sit materiale i overensstemmelse dermed . Saa snart det aendrede materiale er modtaget , foelges den i pkt . 2.2.1 anfoerte fremgangsmaade , men med en frist begraenset til to maaneder .

2.3.3 . De kriterier , som bestemmelsesadministrationen laegger til grund for at tillade eller afslaa , at de under pkt . 2.3.1 og 2.3.2 naevnte undtagelser tages i anvendelse , er de samme som de , der gaelder for bestemmelsesstatens fabrikanter .

2.4 . Gebyrer , afgifter eller andre vederlag i forbindelse med sagsbehandlingen beregnes paa grundlag af de regler , der gaelder i bestemmelsesstaten .

3 . Det i henhold til pkt . 1 valgte kontrolorgan udfoerer de opgaver , som kraeves af bestemmelsesadministrationen .

4 . Efter at have opfyldt bestemmelsesadministrationens krav om kontrol , afproevning og efterproevning og at have kontrolleret , at resultaterne er tilfredsstillende , afgiver kontrolorganet til fabrikanten eller dennes repraesentant samt til bestemmelsesadministrationen rapporterne vedroerende denne kontrol , afproevning og efterproevning samt attestationer , som bekraefter , at kontrol - , afproevnings - og efterproevningsmetoderne samt resultaterne er i overensstemmelse med de af bestemmelsesstaten fremsatte krav .

Hvis kontrolresultaterne ikke er tilfredsstillende , giver kontrolorganet ansoegeren saavel som bestemmelsesadministrationen meddelelse herom .

Disse dokumenter skal vaere affattet paa bestemmelsesstatens sprog eller paa et andet af denne stat godkendt sprog .

5 . Gebyrer , afgifter eller vederlag for udfoerelsen af kontrol og afproevning beregnes paa grundlag af de regler , der gaelder for kontrolorganet .

6 . Bestemmelsesadministrationen skal sikre , at ethver dokumentation , der indgives til den , behandles fortroligt .

Top