EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0275

Rådets direktiv 75/275/EØF af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Nederlandene)

OJ L 128, 19.5.1975, p. 229–230 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/04/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/275/oj

31975L0275

Rådets direktiv 75/275/EØF af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Nederlandene)

EF-Tidende nr. L 128 af 19/05/1975 s. 0229 - 0230


++++

RAADETS DIREKTIV

af 28 . april 1975

om faellesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsomraader i henhold til direktiv 75/268/EOEF ( Nederlandene )

( 75/275/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 75/268/EOEF af 28 . april 1975 om landbrug i bjergomraader og i visse ugunstigt stillede omraader ( 1 ) , saerlig artikel 2 , stk . 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Kongeriget Nederlandenes regering har i henhold til artikel 2 , stk . 1 , i direktiv 75/268/EOEF givet Kommissionen meddelelse om 262 omraader , der egner sig til optagelse paa faellesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsomraader , samt oplysninger om disse omraaders saerlige kendetegn ;

med hensyn til afgraensning af de omraader med saerlige ulemper , der kan sidestilles med ugunstigt stillede omraader , og som er naevnt i artikel 3 , stk . 5 , i direktiv 75/268/EOEF , er lagt til grund dels tilstedevaerelsen af naturlige ugunstige produktionsbetingelser , der skyldes daarlige vandbygningsmaessige forhold og ringe jordkvalitet , og dels er der taget hensyn til ulemper , som skyldes indskraenkninger , der hidroerer fra forskrifter med henblik paa bevarelse af landskabet ; desuden overstiger de ovennaevnte omraader tilsammen ikke 0,40 % af den paagaeldende medlemsstats areal ;

arten af de ovennaevnte kendetegn , som kongeriget Nederlandenes regering har lagt til grund med henblik paa at afgraense de omraader , der er meddelt Kommissionen , svarer til de saerlige kendetegn for de omraader med saerlige ulemper , der er omhandlet i artikel 3 , stk . 5 , i direktiv 75/268/EOEF ;

ifoelge oplysninger fra den paagaeldende medlemsstat er disse omraader forsynet med tilstraekkelig kollektiv udbygning -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

De i kongeriget Nederlandene beliggende omraader , som er anfoert i bilaget udgoer en del af faellesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsomraader i henhold til artikel 3 , stk . 5 , i direktiv 75/268/EOEF .

Artikel 2

Dette direktiv er rettet til kongeriget Nederlandene .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . april 1975 .

Paa Raadets vegne

M . A . CLINTON

Formand

( 1 ) Se side 1 i denne Tidende .

( 2 ) EFT nr . C 62 af 15 . 3 . 1975 , s . 19 .

BILAG - ANHANG - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

PROBLEEMGEBIEDEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3 , LID 5 , VAN RICHTLIJN Nr . 75/268/EEG

Provincies * Aantal gebieden * In overweging te nemen oppervlakte cultuurgrond ( Ha ) *

Groningen * 11 * 177,5 *

Friesland * 72 * 3 893,6 *

Drente * 32 * 1 430 *

Overijssel * 65 * 2 894 *

Gelderland * 22 * 1 862 *

Utrecht * 1 * 74,8 *

Noord-Holland * 1 * 54,5 *

Zuid-Holland * 17 * 420,3 *

Zeeland * 17 * 741,5 *

Noord-Brabant * 23 * 2 059,75 *

Limburg * 1 * 14 *

Nederland ( afgerond ) * 262 * 13 622

Top