EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0269

Rådets direktiv 75/269/EØF af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Belgien)

OJ L 128, 19.5.1975, p. 8–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/1977

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/269/oj

31975L0269

Rådets direktiv 75/269/EØF af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Belgien)

EF-Tidende nr. L 128 af 19/05/1975 s. 0008 - 0009


++++

RAADETS DIREKTIV

af 28 . april 1975

om faellesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsomraader i henhold til direktiv 75/268/EOEF ( Belgien )

( 75/269/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 75/268/EOEF af 28 . april 1975 om landbrug i bjergomraader og i visse ugunstigt stillede omraader ( 1 ) , saerlig artikel 2 , stk . 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Kongeriget Belgiens regering har i henhold til artikel 2 , stk . 1 , i direktiv 75/268/EOEF givet Kommissionen meddelelse om ét omraade , der egner sig til optagelse paa faellesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsomraader , samt oplysninger om dette omraades saerlige kendetegn ;

foelgende kendetegn for de forholdsvis uproduktive jorde , der er naevnt i artikel 3 , stk . 4 , litra a ) , i direktiv 75/268/EOEF er blevet lagt til grund med henblik paa at afgraense det omtalte omraade : ULA , der op til 80 % bestaar af permanente engarealer og graesgange , over halvdelen af arealet ligger i hoejder over 400 m , antallet af frostfri dage overstiger ikke 150 om aaret ( 220 dage i gunstigere stillede omraader i Belgien ) , provenuet af kvaegproduktionen pr . hektar overstiger ikke 70 % af det nationale gennemsnit ( henholdsvis 30 600 bfr . og 43 900 bfr . ) og kornudbyttet ligger under 80 % af det nationale gennemsnit ( henholdsvis 34 q/ha og 42 q/ha ) ;

de i artikel 3 , stk . 4 , litra b ) , i direktiv 75/268/EOEF naevnte oekonomiske resultater , der ligger langt under gennemsnittet , defineres ved hjaelp af et kendetegn , der henviser til arbejdsindkomst pr . arbejdsenhed paa under 77 % af det nationale gennemsnit ( henholdsvis 150 400 bfr . og 195 300 bfr . ) ;

med hensyn til den ringe befolkningstaethed , der er naevnt i artikel 3 , stk . 4 , litra c ) i direktiv 75/268/EOEF , overstiger det anvendte kendetegn ikke 76 indbyggere pr . km2 , idet det nationale gennemsnit er 319 ; den mindste del af den i landbruget beskaeftigede befolkning inden for den samlede erhvervsaktive befolkning er fastsat til 15 % , det nationale gennemsnit og faellesskabsgennemsnittet er henholdsvis 4,17 % og 9,58 % ;

arten af og niveauet for de ovennaevnte kendetegn , som kongeriget Belgien har lagt til grund med henblik paa at afgraense det omraade , der er meddelt Kommissionen , svarer til de saerlige kendetegn for de ugunstigt stillede omraader , der er naevnt i artikel 3 , stk . 4 , i direktiv 75/268/EOEF , men dette fremtraeder dog foerst som et ensartet landbrugsareal set ud fra naturlige produktionsbetingelser i henhold til artikel 3 , stk . 4 , foerste led i naevnte direktiv , efter udelukkelse af en lille del , der ligger i den nordlige del af omraadet , og som har fordelen af klart gunstigere naturbetingelser ;

ifoelge oplysninger fra den paagaeldende medlemsstat er disse omraader forsynet med tilstraekkelig kollektiv udbygning -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Det i kongeriget Belgien beliggende omraade , som er anfoert i bilaget , udgoer en del af faellesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsomraader i henhold til artikel 3 , stk . 4 , i direktiv 75/268/EOEF .

Artikel 2

Dette direktiv er rettet til kongeriget Belgien .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . april 1975 .

Paa Raadets vegne

M . A . CLINTON

Formand

( 1 ) Se side 1 i denne Tidende .

( 2 ) EFT nr . C 62 af 15 . 3 . 1975 , s . 19 .

BILAG - ANHANG - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

ZONES DEFAVORISEES AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE

PROBLEEMGEBIEDEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3 , LID 4 , VAN RICHTLIJN Nr . 75/268/EEG

a ) Régions agricoles entières/Aaneengesloten landbouwgebieden

Haute Ardenne

Famenne

Fagnes

Ardenne

Région jurassique

b ) Région herbagère/Weidegebied :

Arbrefontaine * Petit-Thier *

Basse-Bodeux * Polleur *

Bra * Rahier *

Chevron * Sart *

Dolembreux * Spa *

Ernonheid * Stavelot *

Ferrières * Stoumont *

Francorchamps * Theux *

Gomzé-Andoumont * Trois-Ponts *

Grand-Halleux * Vielsalm *

Harzé * Werbomont *

Jalhay * Xhoris *

La Gleize * et le territoire situé au sud de la Vesdre , des communes d'Eupen , Membach et Raeren/en het gebied van de gemeenten Eupen , Membach en Raeren dat ten zuiden van de Vesdre is gelegen . *

La Reid

Lierneux

Lorcé

Louveigné

Top