EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0268

Rådets direktiv 75/268/EØF af 28. april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder

OJ L 128, 19.5.1975, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 012 P. 95 - 101
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 159
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 159
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 74 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 74 - 80

No longer in force, Date of end of validity: 09/06/1997; ophævet og erstattet af 397R0950;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/268/oj

31975L0268

Rådets direktiv 75/268/EØF af 28. april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder

EF-Tidende nr. L 128 af 19/05/1975 s. 0001 - 0007
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 6 s. 0074
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 12 s. 0095
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 6 s. 0074
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 8 s. 0153
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 8 s. 0153


++++

RAADETS DIREKTIV

af 28 . april 1975

om landbrug i bjergomraader og i visse ugunstigt stillede omraader

( 75/268/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 42 og 43 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I overensstemmelse med artikel 39 , stk . 2 , litra a ) , i traktaten tager den Faelles landbrugspolitik hensyn til landbrugets sociale struktur og til de strukturelle og naturbetingede forskelle mellem de forskellige landbrugsomraader ;

til gennemfoerelse af de maal for den faelles landbrugspolitik , som er naevnt i artikel 39 , stk . 1 , litra a ) og b ) , skal der fastsaettes saerlige bestemmelser paa faellesskabsplan , der er tilpasset de saerlige forhold i de med hensyn til naturlige produktionsbetingelser ugunstigst stillede landbrugsomraader ;

som det fremgaar af Faellesskabets erklaering vedroerende landbrugsvirksomhed i vanskeligt terraen ( 3 ) , der er knyttet til tiltraedelsestraktaten , kan de saerlige vilkaar for landbruget i vanskeligt terraen i forhold til andre omraader i Det forenede Kongerige , ligesom i oevrigt de undertiden meget betydelige forskelle mellem egne i medlemsstaterne i Faellesskabet i dets oprindelige udstraekning og de saerlige forhold i visse omraader af det udvidede Faellesskab , noedvendiggoere foranstaltninger med henblik paa at soege at loese de problemer , der er en foelge af disse saerlige forhold , i saerdeleshed for at landbrugerne i disse omraader kan bevare rimelige indkomster ;

det er noedvendigt fortsat at bevare den naturlige struktur i bjergomraader og i visse andre ugunstigt stillede omraader ; medlemsstaterne har allerede ivaerksat eller paataenker at ivaerksaette foranstaltninger til gennemfoerelse af dette maal , og disse bestraebelser boer opmuntres ; landbrugerne udfylder ved deres virksomhed en vaesentlig funktion i denne henseende ;

den stadige formindskelse af landbrugsindkomsterne i disse omraader i forhold til andre omraader i Faellesskabet og tilstedevaerelsen af saerligt vanskelige arbejdsvilkaar medfoerer en betydelig udvandring af landbrugsbefolkningen med det resultat paa laengere sigt , at tidligere dyrkede jordarealer lades uudnyttede , samt at de omraader , hvor befolkningen i overvejende grad er afhaengig af landbrugsoekonomien , faar svaekket deres levedygtighed og kommer i fare for at blive affolket ;

bestemmelser , der goer det muligt for medlemsstaterne at ivaerksaette samtlige eller en del af de foranstaltninger , som en saerlig stoetteordning for bedrifterne i disse omraader indebaerer , og som er egnede til at opfylde disse omraaders saerlige behov , vil fra Faellesskabets side understoette de bestraebelser , der udvises af disse stater for at opretholde landbrugsvirksomhed i de ugunstigt stillede omraader ;

forekommende varige naturbetingede ulemper i disse omraader , som saerligt skyldes jordbundens beskaffenhed , de stejle skraaninger og den korte vaekstperiode , og som kun kan ophaeves ved ivaerksaettelse af urimeligt bekostelige foranstaltninger , medfoerer hoeje produktionsomkostninger og forhindrer , at bedrifterne opnaar en indkomst , der svarer til indkomsten for bedrifter af tilsvarende art i andre omraader ;

bestemmelserne i Raadets direktiv nr . 72/159/EOEF af 17 . april 1972 om modernisering af landbrugsbedrifter ( 4 ) , i det foelgende benaevnt " direktiv 72/159/EOEF " , finder kun i begraenset omfang anvendelse paa bedrifterne i de ugunstigt stillede omraader paa grund af de naturbetingede ulemper og ligeledes i visse tilfaelde paa grund af kombinationen af landbrugsvirksomhed med virksomhed af turistmaessig eller haandvaerksmaessig art , en kombination , der saerligt er tilpasset disse omraader ; de landbrugere , der udoever denne dobbelte virksomhed , kunne faktisk blive afskaaret fra muligheden for at nyde godt af den fastsatte investeringsstoette , saerligt paa grund af vanskeligheden ved at opnaa den tilsvarende indkomst , hvilket imidlertid under alle omstaendigheder er noedvendigt for at sikre opretholdelse af landbrugsvirksomhed paa langt sigt ;

det tilkommer medlemsstaterne at give Kommissionen meddelelse om hvor graenserne gaar for de ugunstigt stillede omraader , i hvilke de paataenker at anvende samtlige eller en del af de foranstaltninger , der indgaar i den saerlige stoetteordning , og ligeledes at give oplysninger om disse omraaders saerlige kendetegn ; paa grund af denne ordnings art og omfang boer listen over de ugunstigt stillede landbrugsomraader , som skal opfylde naermere fastsatte kriterier , opstilles ifoelge artikel 43 i traktaten ;

det kan vaere noedvendigt at yde en aarlig udligningsgodtgoerelse til de landbrugere , som udoever fast landbrugsvirksomhed i de ugunstigt stillede omraader , for at naa de maalsaetninger , der er fastsat for landbruget i disse omraader ; det boer overlades medlemsstaterne at fastsaette denne godtgoerelse under hensyntagen til omfanget af de tilstedevaerende ulemper inden for naermere bestemte graenser og vilkaar , der for de forskellige omraadetyper vedroerer baade beloebenes stoerrelse og de produktionsformer , der skal indbefattes ;

de i direktiv 72/159/EOEF naevnte maal boer ligeledes soeges gennemfoert i de ugunstigt stillede omraader ; dog berettiger kapitalmangel og de hoeje omkostninger til investeringer , som bedrifterne i disse omraader maa give mulighed for til gunstigere finansieringsvilkaar ;

af samme grunde er en forbedring af den i artikel 10 i direktiv 72/159/EOEF fastsatte tilskyndelsesordning til omstilling af bedrifterne til okse - og faarekoedsproduktion berettiget , uden at denne dog resulterer i ydelse af for hoeje tilskud i forhold til bestandens stoerrelse ;

udligningsgodtgoerelsen kan betragtes som vaerende en integrerende del af bedriftens indkomst ; under hensyn til artikel 2 , stk . 2 , i direktiv 72/159/EOEF boer det derfor tillades landbrugere , der opstiller en udviklingsplan , at medregne dette beloeb i den arbejdsindkomst , der skal kunne opnaas ved planens afslutning ;

isaer paa grund af de saerlige vanskeligheder i de ugunstigt stillede landbrugsomraader er det af betydning at lette opnaaelse af tilsvarende indkomst i disse landbrugsomraader , ved at der ved beregning af den indkomst , der skal opnaas , tages hensyn til en stoerre andel af indkomster hidroerende fra ikke-landbrugsmaessig virksomhed end den andel , der er fastsat ved direktiv 72/159/EOEF ; i de ugunstigt stillede landbrugsomraader , i hvilke der er mulighed for turistmaessig eller haandvaerksmaessig virksomhed , boer der af samme grund i de investeringer , der er noedvendige for udviklingsplanens gennemfoerelse , indbefattes begraensede investeringer af turistmaessig eller haandvaerksmaessig art ;

rationalisering af bedrifterne og noedvendigheden af , at omraadernes naturlige struktur vedligeholdes , kraever ydelse af stoette til kollektive investeringer i foderproduktion og til forbedring og kollektiv udlaegning af graesgange og alpegraesgange ;

de kriterier , som skal tages i betragtning ved afgraensning af omraaderne for faellesskabsstoette , kan ligeledes tages i betragtning ved afgraensning af de omraader , til hvilke medlemsstaterne kan yde saerlig investeringsstoette til bedrifter , der ikke opstiller en udviklingsplan ; disse stoettebeloeb boer begraenses for at undgaa , at ivaerksaettelse af modernisering af bedrifterne , hvilken ordning i oevrigt er blevet tilpasset , udsaettes for fare ;

af det foregaaende foelger , at de planlagte foranstaltninger udgoer saadanne tilpasninger af og tillaeg til de i direktiv 72/159/EOEF fastsatte foranstaltninger , som er noedvendige , for at de i det naevnte direktivs fastsatte maal kan gennemfoeres i de paagaeldende omraader ; herefter skal de finansielle og almindelige bestemmelser i naevnte direktiv finde anvendelse under hensyn til de noedvendige tilpasninger ;

direktivet boer vedtages under hensyn til visse aendringer til en tidligere tekst , som Raadet vedtog den 21 . januar 1974 -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFSNIT I

Indfoerelse af en saerlig stoetteordning for ugunstigt stillede landbrugsomraader

Artikel 1

Med henblik paa at sikre fortsaettelsen af landbrugsvirksomhed og dermed opretholdelsen af et befolkningsminimum eller bevarelsen af det naturlige miljoe i visse ugunstigt stillede omraader , der er opfoert paa den liste , som fastlaegges i overensstemmelse med den i artikel 2 fastsatte fremgangsmaade , bemyndiges medlemsstaterne til at indfoere den i artikel 4 omhandlede saerlige stoetteordning til fremme af landbrugsvirksomheden og forbedring af indkomsterne for landbrugere i disse omraader .

Anvendelse af de foranstaltninger , der er indeholdt i denne ordning , boer tage hensyn til situationen og maalene for udviklingen , som er saerlige for hvert omraade .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om graenserne for de omraader , som vil kunne optages i faelleskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsomraader , under hensyn til de saerlige kendetegn , der er naevnt i artikel 3 og i hvilke de paataenker at anvende den i artikel 4 naevnte saerlige stoetteordning . De giver samtidig alle nyttige oplysninger om disse omraaders saerlige kendetegn og om de foranstaltninger , der indgaar i den saerlige stoetteordning , de paataenker at anvende i disse omraader .

2 . Raadet vedtager efter den i traktatens artikel 43 fastsatte fremgangsmaade faellesskabslisten over de i henhold til artikel 3 ugunstigt stillede landbrugsomraader , i hvilke medlemsstaterne har befoejelse til at indfoere den i artikel 4 fastsatte saerlige stoetteordning .

3 . Der kan dog paa anmodning fra en medlemsstat , fremsat i henhold til stk . 1 , foretages aendringer i omraadegraenserne efter samme fremgangsmaade som den , der er fastsat i artikel 18 i direktiv 72/159/EOEF . Disse aendringer kan dog ikke foere til , at det udnyttede landbrugsareal i samtlige omraader i den paagaeldende medlemsstat udvides med mere end 0,5 % af denne stats udnyttede landbrugsareal .

Artikel 3

1 . De ugunstigt stillede landbrugsomraader omfatter bjergomraader , hvor landbrugsvirksomhed er noedvendig for at bevare den naturlige struktur , isaer af hensyn til beskyttelse mod erosion eller for at opfylde fritidsbehov , samt andre omraader , hvor opretholdelsen af et befolkningsminimum eller vedligeholdelsen af den naturlige struktur ikke er sikret .

2 . Disse omraader boer forsynes med tilstraekkelig kollektiv udbygning isaer af tilkoerselsveje til bedrifterne , elektricitet og drikkevand , samt i omraader , hvor der er mulighed for virksomhed af turistmaessig eller fritidsbetonet art , af rensning af spildevand . Mangler saadan udbygning , boer anskaffelsen heraf fastsaettes i de offentlige udbygningsprogrammer inden for en kort frist .

3 . Bjergomraaderne bestaar af kommuner eller dele af kommuner , som boer vaere kendetegnet ved en betydelig begraensning af mulighederne for anvendelse af jorderne og en betydelig foroegelse i arbejdsomkostningerne som foelge af

- enten tilstedevaerelse - paa grund af hoejden - af meget vanskelige klimatiske forhold , der kommer til udtryk i en maerkbar afkortet vaekstperiode ,

- eller tilstedevaerelsen i mindre hoejde af stejle skraaninger paa stoerstedelen af omraadet , saaledes at mekanisering ikke er mulig eller kraever anvendelse af et saerligt , meget kostbart materiel ,

- eller samtidig tilstedevaerelse af disse 2 faktorer , saafremt den ulempe , der foelger af hver af dem hver for sig , er mindre fremtraedende ; i saa fald skal den ulempe , der foelger af denne samtidige tilstedevaerelse , svare til den ulempe , som skyldes de i de to foerste led naevnte situationer .

4 . De ugunstigt stillede omraader , der trues af affolkning , og hvor vedligeholdelse af den naturlige struktur er noedvendig , bestaar af ensartede landbrugsomraader med hensyn til naturlige produktionsbetingelser , som samtidig skal svare til foelgende saerlige kendetegn :

a ) Forholdsvis uproduktive jorder , som kun i ringe udstraekning egner sig til dyrkning og til intensiv drift , hvis ringe muligheder ikke kan forbedres uden store omkostninger , og som hovedsagelig kan benyttes til ekstensivt kvaeghold ;

b ) som foelge af det naturlige miljoes ringe produktivitet opnaas resultater , som ligger langt under gennemsnittet for saa vidt angaar de vaesentligste kendetegn , som er karakteristiske for landbrugets oekonomiske stilling ;

c ) enten ringe taethed eller tendens til tilbagegang i en befolking , som i overvejende grag er afhaengig af landbrugsvirksomhed , og hvis stadig hurtigere tilbagegang vil saette omraadets og befolkningens levedygtighed paa spil .

5 . Begraensede omraader , med saerlige ulemper , hvor bevarelse af landbrugsvirksomhed er noedvendig for at sikre vedligeholdelsen af den naturlige struktur og deres turistmaessige virksomhed , eller paa grund af oensket om kystbeskyttelse , kan sidestilles med omraader , der i henhold til denne artikel er ugunstigt stillede . Disse omraaders samlede areal kan i en medlemsstat ikke overstige 2,5 % af denne stats samlede areal .

Artikel 4

1 . Den i artikel 1 naevnte saerlige stoetteordning omfatter foelgende foranstaltninger :

- Ydelse af en udligningsgodtgoerelse paa de i afsnit II fastsatte betingelser for de varige naturbetingede ulemper ;

- ydelse af stoette efter artikel 8 og 10 i direktiv 72/159/EOEF og paa de i afsnit III fastsatte betingelser til bedrifter med udviklingsmuligheder ;

- ydelse af stoette til kollektive investeringer paa de i artikel 11 fastsatte betingelser ;

- ydelse af national stoette paa de i artikel 12 fastsatte betingelser til bedrifter , med henblik paa at gennemfoere de i artikel 1 naevnte maal .

2 . Medlemsstaterne kan ivaerksaette alene en del af de i stk . 1 omhandlede foranstaltninger .

AFSNIT II

Udligningsgodtgoerelse

Artikel 5

Medlemsstaterne kan inden for de i artikel 6 og 7 fastsatte graenser og betingelser til fordel for landbrugsvirksomhed yde en aarlig udligningsgodtgoerelse for de i artikel 3 naevnte varige naturbetingede ulemper .

Ydelse , af en udligningsgodtgoerelse for de varige naturbetingede ulemper , der overskrider disse graenser eller ikke opfylder disse betingelser , er forbudt i de omraader , der er opfoert paa den liste , som er vedtaget efter den i artikel 2 , stk . 2 , fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 6

1 . Naar medlemsstaterne bevilger en udligningsgodtgoerelse , er de landbrugere berettigede dertil , som dyrker mindst 3 ha ULA , og som forpligter sig til i mindst fem aar at udoeve landbrugsvirksomhed , der svarer til maalene i dette direktiv ; landbrugeren kan frigoeres fra denne forpligtelse , naar han ophoerer med landbrugsvirksomhed paa de betingelser , der er fastsat i artikel 2 , stk . 1 , i Raadets direktiv 72/160/EOEF af 17 . april 1972 om stoette til ophoer af landbrugsvirksomhed og til anvendelse af udnyttet landbrugsareal til strukturforbedringsformaal ( 5 ) ; landbrugeren frigoeres fra denne forpligtelse i tilfaelde af force majeure , navnlig ekspropriation eller anden afstaaelse i det offentliges interesse .

Driftsledere , der oppebaerer en almindelig alderspension , fritages fra den i ovenstaaende afsnit naevnte forpligtelse .

2 . Medlemsstaterne kan fastsaette yderligere eller indskraenkende betingelser for ydelse af udligningsgodtgoerelse .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne fastsaetter beloebsstoerrelserne for udligningsgodtgoerelsen under hensyn til graden af de permanente naturbetingede ulemper , som paavirker landbrugsvirksomheden , og inden for nedenstaaende graenser , uden at denne godtgoerelse dog kan vaere mindre end 15 RE pr . enhed stort kvaeg , herefter benaevnt ESK , eller i paakommende tilfaelde , i de i artikel 3 , stk . 3 , naevnte omraader pr . hektar :

a ) Naar det drejer sig om kvaeg - , eller gedeavl , beregnes godtgoerelsen i forhold til bestandens stoerrelse . Godtgoerelsen kan ikke overstige 50 RE pr . ESK . Det samlede godtgoerelsesbeloeb der tildeles , kan ikke overstige 50 RE pr . hektar af en bedrifts samlede foderareal . Omregningstabellen for kvaeg , faar og geder til ESK er anfoert i bilaget .

Koeer , hvis maelk er bestemt til afsaetning , kan kun tages i betragtning ved beregningen af godtgoerelsen inden for de i artikel 3 , stk . 3 , naevnte omraader , samt de i artikel 3 , stk . 4 og 5 , naevnte omraader , hvor maelkeproduktionen udgoer en vigtig del af bedrifternes produktion .

Naar medlemsstaterne goer brug af denne befoejelse i de i artikel 3 , stk . 4 og 5 , naevnte omraader , maa godtgoerelsen ikke overstige 80 % af det enkelte godtgoerelsesbeloeb , der tildeles de oevrige ESK i omraadet , og antallet af malkekoeer , der ved beregning af godtgoerelsen skal tages i betragtning pr . begunstiget landbruger , maa ikke overstige 10 enheder .

b ) Naar det drejer sig om anden produktion end kvaeg - , faare - eller gedeavl , beregnes godtgoerelsen i de i artikel 3 , stk . 3 , naevnte omraader i forhold til det udnyttede areal med fradrag af det til kvaeg - , faare - og gedeavl anvendte areal , af det areal , der anvendes til dyrkning af hvede , og af det areal , der bestaar af samlede plantager med aeble - , paere eller ferskentraeer , og som overstiger 50 ar pr . bedrift . Godtgoerelsen maa ikke overstige 50 RE pr . hektar .

2 . Medlemsstaterne maa ikke tildele udligningsgodtgoerelse helt eller delvis for den produktion , der er omfattet af den i stk . 1 , litra b ) , omhandlede foranstaltning .

3 . Ved fastsaettelse af gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel sikrer medlemsstaterne sig mulighed for en effektiv kontrol med beregningsgrundlaget for de til modtagerne udbetalte godtgoerelser .

AFSNIT III

Saerlige foranstaltninger for landbrugsbedrifter med udviklingsmuligheder

Artikel 8

Naar medlemsstaterne ivaerksaetter den i artikel 4 , stk . 1 , andet led , fastsatte foranstaltning , finder artikel 9 og 10 anvendelse .

Artikel 9

1 . Mindstebyrden for den begunstigede efter den i artikel 8 i direktiv 72/159/EOEF naevnte stoetteordning for landbrugere , der opstiller en udviklingsplan i overensstemmelse med artiklerne 2 og 4 i samme direktiv , nedsaettes i forhold til den i andre egne gaeldende mindstebyrde . Den kan dog ikke vaere mindre end 2 % .

Rentegodtgoerelsen eller tilsvarende stoette i form af kapitalstoette eller udsatte amortisationer forhoejes i forhold til den i andre egne gaeldende . Den kan dog ikke overstige 7 % .

2 . Stoerrelsen af den i artikel 10 i direktiv 72/159/EOEF omhandlede omstillingspraemie og de i Raadets direktiv 73/131/EOEF af 15 . maj 1973 om den i artikel 10 i direktiv af 17 . april 1972 om modernisering af landbrugsbedrifter naevnte omstillingspraemie ( 6 ) fastsatte maksimumsbeloeb pr . bedrift kan forhoejes med en tredjedel . Denne forhoejelse ydes kun , naar der paa bedriften er mere end 0,5 ESK pr . hektar foderareal .

3 . Den begunstigede kan medregne den i artikel 5 naevnte udligningsgodtgoerelse i den i artikel 4 , stk . 1 , i direktiv nr . 72/159/EOEF anfoerte arbejdsindkomst , som skal opnaas ved udviklingsplanens afslutning .

Artikel 10

1 . Den i artikel 8 og 10 i direktiv 72/159/EOEF fastsatte tilskyndelsesordning , som tilpasset ved artikel 9 , stk . 1 og 2 , i dette direktiv , finder ligeledes anvendelse , naar udviklingsplanen ikke er i overensstemmelse med den betingelse i artikel 4 , stk . 4 , litra b ) , i naevnte direktiv , ifoelge hvilken den maksimale procentdel af indkomst , der hidroerer fra ikke-landbrugsmaessig virksomhed , ikke maa overstige 20 % ; dog kan denne procentdel i dette tilfaelde ikke overstige 50 % .

For saa vidt angaar de i artikel 3 , stk . 3 , naevnte omraader finder den i artikel 8 og 10 i direktiv 72/159/EOEF , som tilpasset ved artikel 9 , stk . 1 og 2 i dette direktiv fastsatte tilskyndelsesordning , ligeledes anvendelse , naar udviklingsplanen ikke opfylder den betingelse i artikel 4 , stk . 4 , litra b ) , i naevnte direktiv , ifoelge hvilken arbejdsindkomst fra landbrugsbedriften mindst skal svare til den tilsvarende arbejdsindkomst for en heltidsbeskaeftiget ; arbejdsindkomst fra landbrugsbedriften skal dog mindst vaere lig med 70 % af den tilsvarende arbejdsindkomst for en heltidsbeskaeftiget .

2 . I de ugunstigt stillede landbrugsomraader , der har turistmaessig eller haandvaerksmaessig virksomhed , kan den i artikel 8 i direktiv 72/159/EOEF naevnte tilskyndelsesordning , som tilpasset ved artikel 9 , stk . 1 , i dette direktiv , ligeledes omfatte investeringer i landbrugsbedriften af turistmaessig eller haandvaerksmaessig art op til et maksimumsbeloeb paa 10 000 RE pr . bedrift .

AFSNIT IV

Andre foranstaltninger til stoette for investeringer

Artikel 11

Medlemsstaterne kan yde stoette til kollektiv investering i foderproduktion samt til forbedring og udlaegning af graesgange og alpegraesgange , der drives i faellesskab .

Artikel 12

1 . Med forbehold af artikel 14 i direktiv 72/159/EOEF , bortset fra de i stk . 2 , litra b ) , i naevnte artikel fastsatte bestemmelser , kan medlemsstaterne yde investeringsstoette til bedrifter , som ikke er i stand til at naa den arbejdsindkomst , der er fastsat i artikel 4 i naevnte direktiv , som tilpasset ved artikel 9 , stk . 3 , og ved artikel 10 , stk . 1 , i dette direktiv .

2 . Den i stk . 1 naevnte stoette kan ikke ydes paa betingelser , der er gunstigere end dem , paa hvilke stoette ydes af medlemsstaten uden for de i artikel 3 omhandlede omraader til bedrifter , der opfylder betingelserne i artikel 2 og 4 i direktiv 72/159/EOEF . Dog boer den selektive karakter af tilskyndelse til modernisering inden for de i artikel 3 omhandlede omraader sikres .

Naar det drejer sig om investeringer til jordforbedringsarbejde , kan stoetten ikke ydes paa betingelser , der er gunstigere end dem , paa hvilke medlemsstaten i det samme omraade og for investeringer med samme formaal yder stoette til bedrifter , der opfylder betingelserne , og som er naevnt i artikel 2 og 4 i direktiv 72/159/EOEF , som tilpasset ved artikel 9 , stk . 3 , og ved artikel 10 , stk . 1 , i dette direktiv .

3 . Naar medlemsstaten i et ugunstigt stillet omraade anvender den i stk . 1 omhandlede stoetteordning , er den forpligtet til at anvende artikel 9 , stk . 1 .

AFSNIT V

Finansielle og almindelige bestemmelser

Artikel 13

Samtlige foranstaltninger i henhold til dette direktiv er en del af den faelles foranstaltning , som er omhandlet i artikel 15 i direktiv 72/159/EOEF , hvis finansielle og almindelige bestemmelser under hensyn til foelgende bestemmelser finder anvendelse paa dette direktiv .

Artikel 14

De samlede paaregnede omkostninger i forbindelse med den i artikel 15 i direktiv 72/159/EOEF omhandlede faelles foranstaltning forhoejes med 254,4 millioner RE for de foerste tre aar .

Artikel 15

De udgifter , som medlemsstaterne afholder inden for rammerne af de foranstaltninger , som er naevnt i artikel 5 - 11 , kan godtgoeres af EUGFL , udviklingssektionen , inden for rammerne af artikel 19 i direktiv 72/159/EOEF , EUGFL , udviklingssektionen , refunderer medlemsstaterne 25 % af de udgifter , der kan godtgoeres , og som hidroerer fra den udligningsgodtgoerelse , der er omhandlet i afsnit II . Udgifterne i forbindelse med udligningsgodtgoerelsen giver dog ikke anledning til refusion , naar driftslederen oppebaerer en almindelig alderspension .

Faellesskabets deltagelse i de udgifter , der kan godtgoeres , og som hidroerer fra den i artikel 11 fastsatte stoette , maa ikke overstige 20 000 RE pr . kollektiv investering og 100 RE pr . hektar forbedret eller udlagt graesgang eller alpegraesgang .

Artikel 16

1 . Den i artikel 1 omhandlede tilladelse faar virkning fra 1 . oktober 1974 .

2 . Dog omfatter Faellesskabets finansielle deltagelse i de udgifter , der kan godtgoeres , og som foelger af den i artikel 5 og 11 fastsatte stoetteordning , kun den stoette , der ydes for aaret 1975 og foelgende aar .

Artikel 17

Medlemsstaterne ivaerksaetter de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden et aar efter dets meddelelse .

Artikel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . april 1975 .

Paa Raadets vegne

M . A . CLINTON

Formand

( 1 ) EFT nr . C 37 af 4 . 6 . 1973 , s . 55 og EFT nr . C 32 af 11 . 2 . 1975 , s . 30 .

( 2 ) EFT nr . C 100 af 22 . 11 . 1973 , s . 20 og EFT nr . C 6 af 15 . 3 . 1975 , s . 19 .

( 3 ) EFT nr . L 73 af 27 . 3 . 1972 , s . 201 .

( 4 ) EFT nr . L 96 af 23 . 4 . 1972 , s . 1 .

( 5 ) EFT nr . L 96 af 23 . 4 . 1972 , s . 9 .

( 6 ) EFT nr . L 153 af 9 . 6 . 1973 , s . 24 .

BILAG

Omregningstabel for kvaeg , faar , geder til enheder stort kvaeg ( ESK ) omhandlet i artikel 7 , stk . 1 , litra a )

Tyre , koeer og andet kvaeg over 2 aar * 1,0 ESK *

Kvaeg fra 6 maaneder til 2 aar * 0,6 ESK *

Faar * 0,15 ESK *

Geder * 0,15 ESK *

Koefficienterne vedroerende faar og geder finder anvendelse paa de i artikel 7 , stk . 1 , naermere fastsatte maksimums - og minimumsbeloeb pr . ESK .

Top