EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0238

Rådets direktiv 73/238/EØF af 24. juli 1973 om foranstaltninger, der kan mindske vanskelighederne ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter

OJ L 228, 16.8.1973, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 53 - 54
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 180 - 181
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 180 - 181
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 61 - 62
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 61 - 62
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 31 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2012; ophævet ved 32009L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/238/oj

31973L0238

Rådets direktiv 73/238/EØF af 24. juli 1973 om foranstaltninger, der kan mindske vanskelighederne ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter

EF-Tidende nr. L 228 af 16/08/1973 s. 0001 - 0002
den finske specialudgave: kapitel 12 bind 1 s. 0061
den græske specialudgave: Kapitel 10 bind 1 s. 0053
den svenske specialudgave: kapitel 12 bind 1 s. 0061
den spanske specialudgave: Kapitel 12 bind 1 s. 0180
den portugisiske specialudgave: Kapitel 12 bind 1 s. 0180


++++

RAADETS DIREKTIV

af 24 . juli 1973

om foranstaltninger , der kan mindske vanskelighederne ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter

( 73/238/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 103 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Udformningen af en faelles energipolitik er et af de maal , som Faellesskaberne har sat sig ;

mineralolie og mineralolieprodukter indtager en stadig stoerre plads i Faellesskabets forsyning med energiprodukter ; enhver vanskelighed , selv af forbigaaende art , som foerer til en maerkbar nedgang i leverancerne af disse produkter , vil kunne foraarsage alvorlige forstyrrelser i Faellesskabets oekonomiske aktivitet , og det er derfor vigtigt at Faellesskabet er i stand til at udligne olier i det mindste af afsvaekke de negative virkninger af er saadan situation ;

det er vigtigt paa forhaand at fastsaette egnede fremgangsmaader og midler , som kan sikre en hurtig ivaerksaettelse af foranstaltninger , til at afhjaelpe virkningerne af vanskeligheder ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter ;

alle medlemsstater boer med henblik derpaa raade over de fornoedne befoejelser til i givet fald ufortoevet og i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten , saerlig artikel 103 , at kunne traeffe egnede foranstaltninger ;

en vis overensstemmelse mellem disse befoejelser er noedvendig for at lette samordninger af de nationale foranstaltninger inden for rammerne af konsultationen paa faellesskabsplan ;

der boer endvidere straks operettes et raadgivende organ , der kan lette samordningen af de konkrete foranstaltninger , som medlemsstaterne har truffet eller har planer om at traeffe ;

det er noedvendigt , at alle medlemsstater udarbejder planer , der kan tages i anvendelse , hvis der opstaar vanskeligheder i forsyningen med mineralolie og mineralolieprodukter ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Medlemsstaterne tager alle forholdsregler , som er noedvendige for at tildele de kompetente myndigheder befoejelser , der i tilfaelde af vanskeligheder ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter , som foerer til en maerkbar nedgang i leverancerne af disse produkter , og som kan medfoere alvorlige forstyrrelser , goer det muligt :

- at traekke paa de i Raadets direktiv af 20 . december 1968 om forpligtelse for EOEF's medlemsstater til at opretholde minimumlagre af mineralolie og eller mineralolieprodukter ( 1 ) fastsatte reservelagre og foretage tildelinger herfra til forbrugerne ,

- at begraense det samlede forbrug eller naermere angive dele deraf i forhold til det paaregnede forsyningsunderskud , herunder ved at give visse forbrugerkategorier prioritet ved tildeling af mineralolieprodukter ,

- at regulere priserne med det formal at undgaa unormale prisstigninger .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne udpeger de organer , der faar til opgave at ivaerksaette de foranstaltninger , som skal traeffes til gennemfoerelse af de i artikel 1 naevnte befoejelser .

2 . Medlemsstaterne forbereder planer om indgreb , som kan tages i anvendelse , hvis der opstaar vanskeligheder ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter .

Artikel 3

1 . Naar der opstaar vanskeligheder for forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter i Faellesskabet eller i en medlemsstat , indkalder Kommissionen snarest muligt og under dens formandskab , paa anmodning fra en medlemsstat eller paa eget initiativ , en gruppe af delegerede fra medlemsstaterne , hvis nominelle sammensaetning er fastsat i forvejen .

2 . Denne gruppe holder de noedvendige konsultationer til sikring af en samordning af de foranstaltninger , som er truffet eller som skal traeffes , i henhold til de i artikel 1 naevnte befoejelser .

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de bestemmelser , der er truffet til opfyldelse af de forpligtelser , der opstaar i medfoer af artikel 1 i dette direktiv .

2 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sammensaetning og mandat , for de i artikel 2 , stk . 1 , omhandlede nationale organer , som vil faa til opgave at ivaerksaette de foranstaltninger , som skal traeffes .

Artikel 5

Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for senest den 30 . juni 1974 at efterkomme dette direktiv .

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 24 . juli 1973 .

Paa Raadets vegne

I . NOERGAARD

Formand

( 1 ) EFT nr . L 308 af 23 . 12 . 1968 , s . 14 .

Top