EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1415

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1415 af 5. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende samarbejde, udveksling af oplysninger og meddelelsespligt mellem kompetente myndigheder og ESMA, EBA og EIOPA (EØS-relevant tekst)

C/2021/3103

EUT L 304I af 30.8.2021, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1415/oj

30.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 304/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1415

af 5. maj 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende samarbejde, udveksling af oplysninger og meddelelsespligt mellem kompetente myndigheder og ESMA, EBA og EIOPA

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 36, stk. 8, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 36 i forordning (EU) 2017/2402 skal de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) 2017/2402 (de kompetente myndigheder) og de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), nemlig Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), arbejde tæt sammen og udveksle oplysninger med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til nævnte forordnings artikel 30-34. Bestemmelsen fastlægger også, at kompetente myndigheder, der konstaterer, at en enhed har eller kan have overtrådt visse krav i nævnte forordning, underretter enhedens kompetente myndighed om deres undersøgelsesresultater, og såfremt overtrædelsen vedrører en urigtig eller vildledende meddelelse i henhold til artikel 27, stk. 1, i nævnte forordning, underretter enhedens kompetente myndighed, der er udpeget som det første kontaktpunkt, derefter ESA'erne.

(2)

Omfanget og arten af samarbejdet, udvekslingen af oplysninger og de meddelelser, der skal foretages i henhold til artikel 36 i forordning (EU) 2017/2402, bør være tilstrækkeligt til, at de kompetente myndigheder og ESA'erne kan udføre deres tilsyns-, undersøgelses- og sanktionsopgaver effektivt. Til dette formål fastsætter denne forordning det minimum af oplysninger, som de kompetente myndigheder og ESA'erne bør udveksle, herunder, hvor det er relevant, rapporter om deres tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter.

(3)

Det er afgørende, at de kompetente myndigheder og ESA'erne er i stand til at samarbejde og udveksle oplysninger under hele forløbet af deres aktiviteter, dog under hensyntagen til national ret og EU-retten om beskyttelse af fortrolige oplysninger og behandling af personoplysninger.

(4)

For at sikre, at samarbejdet og udvekslingen af oplysninger i henhold til artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 finder sted effektivt og rettidigt, bør der fastlægges fælles procedurer og formularer, der skal anvendes med henblik på at anmode om samarbejde eller oplysninger og besvare sådanne anmodninger.

(5)

De kompetente myndigheder og ESA'erne bør også anvende en fælles procedure og en fælles formular til at videregive oplysninger på frivillig basis, når de mener, at de oplysninger, de er i besiddelse af, kan være nyttige for en anden kompetent myndighed eller en ESA. Dette kan f.eks. omfatte oplysninger, som opbevares af den kompetente myndighed for en institutionel investor eller tredjepart, der er bemyndiget til at vurdere, hvorvidt en securitisering opfylder de enkle, gennemsigtige og standardiserede krav (STS-krav), hvis disse oplysninger kan være nyttige for den kompetente myndighed for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut, securitiseringsenheden med særligt formål eller den oprindelige långiver.

(6)

Den fælles procedure og den fælles formular, der skal anvendes ved frivillig udveksling af oplysninger, bør også anvendes til at underrette om undersøgelsesresultater i forbindelse med en overtrædelse eller mistanke om overtrædelse i henhold til artikel 36, stk. 4 og 5, i forordning (EU) 2017/2402. Det skal sikre en gnidningsløs og rettidig opfyldelse af meddelelsespligten ved overtrædelser i henhold til nævnte artikel.

(7)

De kompetente myndigheder og ESA'erne bør pålægges at sikre fortroligheden af anmodninger om samarbejde eller oplysninger, alle faktisk udvekslede eller meddelte oplysninger og enhver indgivet meddelelse og sikre overholdelse af reglerne om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(9)

ESMA har ikke afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige standarder, som ligger til grund for denne forordning, og har heller ikke analyseret de potentielle omkostninger og fordele, da dette ville have været meget uforholdsmæssigt i forhold til omfanget og virkningen af disse standarder, under hensyntagen til at de primært vedrører de kompetente myndigheder og ESA'erne.

(10)

ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kontaktpunkter

1.   De kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) 2017/2402 (»de kompetente myndigheder«), og ESA'erne udpeger hver især kontaktpunkter med henblik på samarbejde, udveksling af oplysninger og meddelelsespligt i henhold til artikel 36 i forordning (EU) 2017/2402.

2.   De kompetente myndigheder, EBA og EIOPA meddeler ESMA oplysningerne om de kontaktpunkter, de har udpeget, senest den 19. oktober 2021. De holder ESMA underrettet om enhver ændring i disse oplysninger.

3.   ESMA fører en ajourført liste over alle de kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til denne artikel, og opdaterer denne liste i det omfang, det er nødvendigt, til brug for de kompetente myndigheder, EBA og EIOPA.

4.   Den seneste liste, jf. stk. 3, anvendes af de kompetente myndigheder og ESA'erne til de formål, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 2

Kommunikationsmidler

1.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning, fremsendes de formularer, der skal anvendes i henhold til denne forordning, skriftligt enten pr. brev, fax eller elektroniske midler.

2.   Ved fastlæggelsen af de mest hensigtsmæssige kommunikationsmidler i de enkelte konkrete tilfælde tages der behørigt hensyn til fortrolighedsbetragtninger, den nødvendige korrespondancetid, omfanget af de oplysninger, der skal kommunikeres, og hvor nemt det er at få adgang til oplysningerne.

Artikel 3

Oplysninger, der skal udveksles

Efter anmodning fremsat i henhold til artikel 4 udveksler de kompetente myndigheder og ESA'erne som minimum følgende oplysninger i henhold til artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402:

a)

oplysninger om de ordninger, processer og mekanismer, der er omhandlet i artikel 30, stk. 2, i nævnte forordning

b)

oplysninger om de politikker og procedurer til forvaltning af risici, der er omhandlet i artikel 30, stk. 3, i nævnte forordning

c)

oplysninger om de specifikke virkninger og væsentlige risici, der er omhandlet i artikel 30, stk. 4, i nævnte forordning

d)

oplysninger og så vidt muligt, rapporter eller uddrag af rapporter om undersøgelser eller procedurer, der er indledt vedrørende de situationer, der er anført i artikel 32, stk. 1, i nævnte forordning

e)

oplysninger og så vidt muligt, rapporter eller uddrag af rapporter om strafferetlige sanktioner, administrative sanktioner eller afhjælpende foranstaltninger, der er indledt eller pålagt i henhold til artikel 32 eller 34 i nævnte forordning

Artikel 4

Anmodninger om samarbejde eller udveksling af oplysninger

1.   Anmodninger om samarbejde eller udveksling af oplysninger i henhold til artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 fremsættes ved hjælp af formularen i bilag I til nærværende forordning.

2.   Hvis den anmodende part mener, at anmodningen har hastende karakter, kan anmodningen fremsættes mundtligt, forudsat at en skriftlig anmodning ved hjælp af formularen i bilag I efterfølgende fremsendes uden unødigt ophold.

3.   Den anmodende part angiver den ønskede svarfrist og angiver i givet fald anmodningens hastende karakter.

4.   Hvis anmodningen om samarbejde omfatter en anmodning om oplysninger, skal den anmodende part:

a)

i videst muligt omfang præcisere de oplysninger, der anmodes om, herunder årsagerne til, at disse oplysninger anses for at være relevante for udførelsen af myndighedens opgaver i henhold til artikel 30-34 i forordning (EU) 2017/2402

b)

i givet fald identificere eventuelle spørgsmål vedrørende fortroligheden af de ønskede oplysninger, herunder eventuelle særlige forholdsregler i forbindelse med indsamlingen af disse oplysninger.

Artikel 5

Svar på anmodninger om samarbejde eller udveksling af oplysninger

1.   Ved modtagelsen af en anmodning fremsat i henhold til artikel 4 skal den modtagende part, hvis denne har brug for præciseringer af anmodningen, hurtigst muligt anmode den anmodende part om en sådan præcisering ved hjælp af alle hensigtsmæssige, mundtlige eller skriftlige midler. Den anmodende part skal omgående fremlægge præciseringen.

2.   Ved besvarelse af en anmodning, der er fremsat i henhold til artikel 4, skal modtageren af anmodningen:

a)

anvende den formular, der findes i bilag II til denne forordning

b)

træffe rimelige foranstaltninger inden for rammerne af sine beføjelser til at yde det samarbejde eller fremlægge de oplysninger, der anmodes om

c)

efterkomme anmodningen på en måde, der vil muliggøre eventuelle nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger rettidigt, under hensyntagen til anmodningens kompleksitet og ethvert behov for at inddrage en anden kompetent myndighed eller en ESA.

Artikel 6

Uopfordret udveksling af oplysninger

1.   Hvis de kompetente myndigheder eller ESA'erne afgiver oplysninger uopfordret, anvender de formularen i bilag III til denne forordning.

2.   Hvis den afsendende part mener, at de oplysninger, som er afgivet uopfordret, bør videregives omgående, kan oplysningerne meddeles mundtligt, forudsat at de efterfølgende fremsendes uden unødigt ophold ved hjælp af formularen i bilag III.

Artikel 7

Meddelelsespligt

1.   Meddelelser i henhold til artikel 36, stk. 4 og 5, i forordning (EU) 2017/2402 fremsættes ved hjælp af formularen i bilag III til nærværende forordning.

2.   Hvis den meddelende part mener, at oplysningerne skal videregives omgående, kan meddelelsen fremsættes mundtligt, forudsat at en skriftlig meddelelse ved hjælp af formularen i bilag III efterfølgende fremsendes uden unødigt ophold.

3.   Den meddelende kompetente myndighed angiver de faktuelle forhold, arten, væsentligheden og varigheden af den konstaterede eller formodede overtrædelse og forelægger alle andre relevante oplysninger, som kan være til hjælp for den underrettede kompetente myndighed.

Artikel 8

Fortrolighed og tilladte brug af oplysninger

1.   De kompetente myndigheder og ESA'erne skal i overensstemmelse med de retsakter, hvorved de tillægges de beføjelser, der skal anvendes med henblik på udførelsen af deres opgaver i henhold til forordning (EU) 2017/2402, behandle enhver anmodning om samarbejde eller oplysninger, der er indgivet i henhold til artikel 36 i nævnte forordning, ethvert svar på en sådan anmodning samt enhver meddelelse eller andre oplysninger, der gives i henhold til nævnte artikel, fortroligt.

2.   De kompetente myndigheder og ESA'erne anvender i overensstemmelse med de retsakter, der er omhandlet i stk. 1, de oplysninger, de har modtaget i henhold til artikel 36 i forordning (EU) 2017/2402, udelukkende med henblik på udførelsen af deres opgaver i henhold til nævnte forordning.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Formular til anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

Anmodning om samarbejde og udveksling af oplysninger

Image 1

Image 2

Image 3


BILAG II

Formular til svar på anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

Svar på anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

Image 4

Image 5

Image 6


BILAG III

Formular til indgivelse af oplysninger, som er afgivet uopfordret, og meddelelse om overtrædelse(r) eller formodet eller formodede overtrædelse(r)

Indgivelse af oplysninger, som er afgivet uopfordret, eller meddelelse om overtrædelse(r) eller formodet eller formodede overtrædelse(r)

Image 7

Image 8

Image 9


Top