EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0922

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/922 af 7. juni 2021 om tilladelse til Danmark til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

ST/8754/2021/INIT

OJ L 203I , 9.6.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/922/oj

9.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 203/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/922

af 7. juni 2021

om tilladelse til Danmark til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1), særlig artikel 19,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/993 (2) fik Danmark tilladelse til i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, bortset fra fritidsfartøjer, som ligger ved kaj i en havn (»strøm fra land«), indtil den 18. juni 2021.

(2)

I sit brev af 5. maj 2020 anmodede Danmark om tilladelse til fortsat at anvende en nedsat afgiftssats på strøm fra land i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/96/EF. De danske myndigheder fremsendte supplerende oplysninger i deres brev af 16. februar 2021.

(3)

Med den nedsatte afgiftssats tilstræber Danmark at fremme anvendelsen af strøm fra land yderligere. For fartøjer, der ligger ved kaj i en havn, anses anvendelse af en sådan strøm for at være en mere miljøvenlig metode til at dække elektricitetsbehovet end forbrænding af bunkerfuel om bord på fartøjerne.

(4)

For så vidt som man ved anvendelsen af strøm fra land undgår emissioner af luftforurenende stoffer fra forbrænding af bunkerfuel, bidrager en sådan anvendelse til at forbedre den lokale luftkvalitet i havnebyer og til at reducere støj. En fortsat nedsat afgiftssats på strøm fra land forventes derfor at bidrage til Unionens miljø-, sundheds- og klimapolitiske målsætninger.

(5)

En tilladelse til Danmark til fortsat at anvende en nedsat afgiftssats på strøm fra land går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at øge anvendelsen af denne form for elektricitet, eftersom produktion af elektricitet om bord fortsat vil være et mere konkurrencedygtigt alternativ i de fleste tilfælde. Af samme årsag og på grund af teknologiens nuværende forholdsvis lave markedsindtrængningsgrad er det usandsynligt, at den nedsatte afgiftssats vil resultere i væsentlige konkurrencefordrejninger i sin gyldighedsperiode, og den vil således ikke have en negativ indvirkning på det indre markeds funktion.

(6)

Enhver tilladelse, der gives i henhold til artikel 19, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF, skal være strengt tidsbegrænset. For at sikre, at tilladelsesperioden er tilstrækkelig lang til ikke at afskrække de relevante erhvervsdrivende fra at foretage de nødvendige investeringer, bør tilladelsen gives fra den 18. juni 2021 til den 17. juni 2027. Tilladelsen bør imidlertid ophøre med at finde anvendelse fra anvendelsesdatoen for enhver generel bestemmelse om afgiftsfordele for strøm fra land, der vedtages af Rådet i henhold til artikel 113 eller enhver anden relevant bestemmelse i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, dersom en sådan bestemmelse måtte få virkning inden den 17. juni 2027.

(7)

For at skabe retssikkerhed for økonomiske operatører og for at undgå en mulig forøgelse af den administrative byrde for virksomheder, der distribuerer og videredistribuerer elektricitet, bør den anmodede tilladelse gives i umiddelbar forlængelse af den tidligere ordning, der blev tilladt ved Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/993.

(8)

Denne afgørelse berører ikke anvendelsen af Unionens regler vedrørende statsstøtte —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Danmark gives hermed tilladelse til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, bortset fra fritidsfartøjer, som ligger ved kaj i en havn, forudsat at minimumsafgiftssatserne i artikel 10 i direktiv 2003/96/EF overholdes.

Artikel 2

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 18. juni 2021 til den 17. juni 2027.

Måtte Rådet på grundlag af artikel 113 eller en anden relevant bestemmelse i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde imidlertid fastsætte generelle regler om afgiftsfordele for strøm fra land, ophører denne afgørelse med at finde anvendelse fra den dag, hvorfra disse generelle regler finder anvendelse.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Danmark.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. juni 2021.

På Rådets vegne

F. VAN DUNEM

Formand


(1)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/993 af 19. juni 2015 om tilladelse til Danmark til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/96/EF (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 68).


Top