EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0906

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/906 af 3. juni 2021 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2021) 4096) (EØS-relevant tekst)

C/2021/4096

OJ L 199I , 7.6.2021, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/906/oj

7.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 199/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/906

af 3. juni 2021

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2021) 4096)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 259, stk. 1, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i handelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2)

Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (2) supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 (3) blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for udbrud af HPAI.

(4)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/846 (4) efter yderligere udbrud af HPAI hos fjerkræ eller fugle i fangenskab i Tjekkiet, Tyskland, Polen og Rumænien, som skulle afspejles i bilaget.

(6)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/846 har Polen underrettet Kommissionen om nye udbrud af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i distrikterne Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie og Lubelskie i den pågældende medlemsstat.

(7)

Endvidere har Nederlandene underrettet Kommissionen om et udbrud af HPAI af subtype H5N8 på en bedrift, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i provinsen Limburg i den pågældende medlemsstat.

(8)

Det bekræftede udbrud i Nederlandene er sket tæt på grænsen til Belgien. De kompetente myndigheder i disse to medlemsstater har derfor på behørig vis samarbejdet om at oprette den nødvendige overvågningszone i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687, da overvågningszonen strækker sig ind i Belgien.

(9)

Derudover har Tyskland underrettet Kommissionen om et nyt udbrud af HPAI af subtype H5N8 på en bedrift, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i Freie Hansestadt Bremen i den pågældende medlemsstat.

(10)

Endvidere har Litauen underrettet Kommissionen om et udbrud af HPAI af subtype H5N8 på en bedrift, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i Tauragė amt i den pågældende medlemsstat.

(11)

Disse udbrud i Tyskland, Litauen, Nederlandene og Polen er sket uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, og de kompetente myndigheder i disse medlemsstater har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring disse nye udbrud.

(12)

Kommissionen har gennemgået de pågældende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger truffet af Belgien, Tyskland, Litauen, Nederlandene og Polen sammen med de pågældende medlemsstater og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de kompetente myndigheder i Tyskland, Litauen, Nederlandene og Polen har oprettet, og den nye overvågningszone, som den kompetente myndighed i Belgien har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra bedrifter, hvor de seneste udbrud af HPAI er blevet bekræftet.

(13)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Tyskland, Litauen, Nederlandene og Polen, hurtigt at identificere de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af disse medlemsstater i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, på EU-plan.

(14)

Endvidere er det også nødvendigt, i samarbejde med Belgien, hurtigt på EU-plan at identificere den nye overvågningszone, som denne medlemsstat har oprettet i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687.

(15)

Derfor bør de beskyttelses- og overvågningszoner, der er opført for Tyskland og Polen, og den overvågningszone, der er opført for Belgien, i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, ændres.

(16)

Der bør desuden opføres beskyttelses- og overvågningszoner for Litauen og Nederlandene i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641.

(17)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Tyskland, Litauen, Nederlandene og Polen, og den nye overvågningszone, der er oprettet af Belgien, i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(18)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(19)

Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(20)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 af 16. april 2021 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 134 af 20.4.2021, s. 166).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/846 af 25. maj 2021 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 187 af 27.5.2021, s. 2).


BILAG

»BILAG

DEL A

Beskyttelseszoner, jf. artikel 1 og 2:

Medlemsstat: Bulgarien

Område

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Plovdiv Region

Municipality of Maritsa:

State hunting ground Tchekeritsa

31.5.2021

Medlemsstat: Tjekkiet

Område

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Central Bohemian Region

Choroušky (652733); Chorušice (652741); Zahájí u Chorušic (652768); Kadlín (756148); Ledce u Stránky (756156); Živonín (797359)

8.6.2021

Dalovice u Mladé Boleslavi (624578); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Čejetice u Mladé Boleslavi (696641); Debř (696692); Chrást u Mladé Boleslavi (696587); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Podlázky (900125)

9.6.2021

Medlemsstat: Tyskland

Område

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

BADEN-WÜRTTEMBERG

Ortenaukreis

Stadt Kehl mit den Stadtteilen Hohnhurst sowie Goldscheuer mit Marlen und Kittersburg.

Gemeinde Willstätt mit Teilen der Ortsteilen Eckartsweier sowie Hesselhurst:

Teile von Eckartsweier:an der Gemarkungsgrenze Kehl am Rappenhof, der Kehler Straße in südliche Richtung folgend bis zur Schutter. Der Schutter weiter in südliche Richtung folgend bis oberhalb der Mehrzweckhalle Eckartsweier. Von hier der Neugasse weiter folgend bis zur Gemarkungsgrenze Hesselhurst.

Teile des Ortsteils Hesselhurst: an der Gemarkungsgrenze Eckartsweier dem Dorfgrabend folgend in Verlängerung einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Offenburg auf Höhe Fempelweg.

Stadt Offenburg: an der Gemarkungsgrenze Hesselhurst, dem Feldweg in südlicher Richtung folgend bis zur L98.

Gemeinde Schutterwald: an der Gemarkungsgrenze Offenburg, der Gottswaldstraße in südliche Richtung bis zur ersten Straße rechts abbiegend folgend. Der Straße weiter bis zum Endinger Kanal nach Süden folgend bis zum Alten Graben. Diesem in westliche Richtung folgend in einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Müllen.

Gemeinde Neuried mit Teilen der Ortsteile Müllen und Altenheim:

Teile von Müllen: an der Gemarkungsgrenze Schutterwald, der Schutterstaße bis zur ersten Abbiegung rechts folgend. Diesem Weg in Verlängerung der Schutterstraße bis zur Gemarkungsgrenze Altenheim folgend.

Teile von Altenheim: an der Gemarkungsgrenze Müllen, der Schütterle in nördliche Richtung folgend bis zum Rohrburger Weg in Richtung Altenheim. Rechts in die Baumannsbündt abbiegend auf die Stadelgasse und der Kehler Straße folgend bis zur Verbandskläranlage Neuried-Schutterwald. Dem Weg um die Kläranlage herum bis zur Kiesgrube Neuried-Altenheim, vorbei am Baggersee Wachholderrain, bis zur Landesgrenze am Rhein folgend.

31.5.2021

BREMEN

Gesamter Stadtteil Huchting

sowie der folgende Teil des Ortsteils Strom: im Norden von Grenze Huchting entlang dem Mühlenhauser Fleet (parallel zur A 281) bis zur Höhe Ludwig-Erhard-Str. 10, Ablauf Sandhöhengraben, Meentheweg über die Stromer Landstraße dem Feldweg gerade aus bis zur Landesgrenze im Westen folgend

17.6.2021

NIEDERSACHSEN

Stadt Delmenhorst

Das Gebiet umfasst Teile im nordöstlichen Bereich der Stadt Delmenhorst an der Grenze zu Bremen. Die östliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft entlang der Stadtgrenze zu Bremen und dem Landkreis Diepholz bis zum Schnittpunkt mit der Varreler Landstr., entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Syker Str. und von dort in nordwestlicher Richtung bis zur Langenwischstr., hier weiter bis zum Schnittpunkt mit der Tannenbergstr. und in nördlicher Richtung weiter bis zur Bremer Straße. Weiter über Kreuzweg, Sommerweg links in den Sommergarten. Hier entlang einer gedachter Linie über die Bahn und den Bürgerkampweg bis zur Heidkruger Bäke, weiter durch Brandhöfen bis zum Ende der Straße Auf dem Alrusch, weiter entlang Fuhlriedeweg und entlang einer gedachten Linie bis zur Ochtum und dieser folgend bis zur Stadtgrenze zu Bremen.

17.6.2021

Landkreis Diepholz

Das Gebiet umfasst einen Teil der Gemeinde Stuhr im nördlichen Kreisgebiet. Er beginnt östlich vom Grollander See entlang der Kreisgrenze und verläuft südöstlich bis zur Einmündung in den Stuhrgraben. Entlang des Stuhrgrabens verläuft er in südwestlicher Richtung bis zur L 337 und folgt dieser in Richtung Stuhr bis zum Schnittpunkt mit der »Stuhrer Landstraße«. Die Grenze des Sperrbezirks folgt dieser bis zur »Blockener Straße« (K 111). Der »Blockener Straße« folgt sie in Richtung der Autobahn A 1 bis zur Einmündung in den »Barkener Weg«. Dann folgt sie dem »Barkener Weg« in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der »Moordeicher Landstraße« (L 336). Dieser folgt sie in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in den »Birkenweg«. Danach verläuft sie über die Straße »Am Wilshauser Moor« über die »Wilshauser Straße« bis zur Kreuzung mit der »Schulstraße« in Richtung Varrel. Von der »Schulstraße« aus führt sie über die »Holländer Straße« bis zur Einmündung in die »Delmenhorster Straße«. Der »Delmenhorster Straße« folgt sie in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung »Syker Straße«/»Varreler Landstraße«, wo die Kreisgrenze verläuft. Die westliche Grenze des Sperrbezirkes verläuft entlang der Kreisgrenze in nördlicher, später nord-östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt östlich des Grollander Sees.

17.6.2021

Medlemsstat: Frankrig

Område

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

14.6.2021

Medlemsstat: Litauen

Område

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Jurbarko rajono savivaldybė — Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

18.6.2021

Medlemsstat: Nederlandene

Område

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

1.

Ringbaan-West volgen in noordelijke richting overgaand in Ringbaan-Noord tot aan Eindhovenseweg.

2.

Eindhovenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Rietstraat.

3.

Rietstraat volgen in oostelijke richting tot aan Hushoverheggen.

4.

Hushoverheggen volgen in noordelijke richting tot aan A2.

5.

A2 volgen in oostelijke richting tot aan Boeketweg.

6.

Boeketweg volgen in noordelijke richting overgaand in Heijsterstraat tot aan Boeket.

7.

Boeket volgen in oostelijke richting overgaand in Bredeweg tot aan Kernel.

8.

Kernel volgen in noordelijke richting overgaand in Dokter Jansenstraat overgaand in Montgomerystraat overgaand in Suffolkstraat tot aan Rijksweg Noord.

9.

Rijksweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Randweg Zuid.

10.

Randweg Zuid volgen in oostelijke richting tot aan Eind.

11.

Eind volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisstraat.

12.

Kruisstraat volgen in oostelijke richting tot aan Rietbeek(water).

13.

Rietbeek volgen in zuidelijke richting tot aan Banendijk.

14.

Banendijk volgen in westelijke richting tot aan Houtsberg.

15.

Houtsberg volgen in zuidelijke richting tot aan zandweg.

16.

Zandweg volgen in westelijke richting tot aan Kanaalweg.

17.

Kanaalweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Mildert tot aan spoorlijn.

18.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Schoordijk.

19.

Schoordijk volgen in zuidelijke richting tot aan Roermondseweg.

20.

Roermondseweg volgen in noordelijke richting tot aan Heikempweg.

21.

Heikempweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ittervoortweg.

22.

Ittervoortweg volgen in noordelijke richting tot aan Wolfsvenweg.

23.

Wolfsvenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Grotekouseykweg tot aan Leukerbeek(water).

24.

Leukerbeek volgen in noordelijke richting tot aan Spechtebaan.

25.

Spechtebaan volgen in zuidelijke richting tot aan Vliegertstraat.

26.

Vliegertstraat volgen in westelijke richting tot aan Castertweg.

27.

Castertweg volgen in noordelijke richting tot aan Maaseikerweg.

28.

Maaseikerweg volgen in noordelijke richting tot aan Ringbaan-Zuid.

29.

Ringbaan-Zuid volgen in westelijke richting tot aan Ringbaan-West.

12.6.2021

Medlemsstat: Polen

Område

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim i miasto Kalisz

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Brzeziny, Szczytniki, Kozminek, Opatówek.

Part of the territory of the Godziesze Wielkie municipality (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates:

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7239 E 18.1797

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7236 E 18.1836

Part of the territory of the Żelazków and Ceków Kolonia municipalities (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates: N 53,436 E 19,556

1.6.2021

W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim

The entire administrative territory of the Blaszki municipality (gmina)

1.6.2021

The entire administrative territory of the Goszczanów municipality (gmina)

1.6.2021

W województwie wielkopolskim w powiecie kępińskim i w województwie łódzkim w powiecie wieruszowskim

Części powiatu kępińskiego w województwie wielkopolskim i powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51°21’7.81’’ E 18°2’57.73’’

N 51°20’57.19’’E 18°3’27.43’’

N 51°20’30.12’’ E 18°3’36.25’’

N 51,341 E 18,065

N 51,33 E 18,065

1.6.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim i grodziskim

Części powiatów wolsztyńskiego i grodziskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska 214 o współrzędnych GPS: N 52°09`20,2`` E 16°03`00,2``

25.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

9.6.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim i ostrowskim

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Sieroszewice, Mikstat, Grabów nad Prosną

5.6.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim i pleszewskim

Części powiatów ostrowskiego i pleszewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

N 51,756 E 17,92

N 51,792 E 17,913

5.6.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim

Część powiatu działdowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N: 53.180555 E: 20.354166

26.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E,

53.095992 N, 20.341070 E,

53.100187 N, 20.357614 E,

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,082 N, 20,451 E

10.6.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 53,027 N, 20,293 E

30.5.2021

W województwie warmińsko — mazurskim

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

26.5.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722.

13.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim i płockim

Część powiatu płockiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 52.63813 E 19.84282

N 52,624 E 19,799

2.6.2021

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nidzickim

Część powiatu nidzickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,376 E: 20,592

7.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim oraz ostrowskim

Części powiatów sokołowskiego oraz ostrowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,722 E: 22,182

29.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie kutnowskim i gostynińskim

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

15.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim

Część powiatu sierpeckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,785 E: 19,814

30.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

20.6.2021

W województwie lubelskim w powiecie bialskim

Częśc powiatu bialskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 51.911922 E: 23.057546

17.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie sieldeckim

Części powiatu siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

16.6.2021

W województwie opolskim w powiecie prudnickim

Częśc powiatu prudnickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 50.394343 E: 17.606731

14.6.2021

Medlemsstat: Rumænien

Område

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The following localities in Mureș County:

Ungheni

Leordeni

Cristești

Morești

Tirimia

Cerghizel

30.5.2021

Cozma

Socolu de Câmpie

Băița

Valea Sasului

După Deal

Fânațele Socolului

Valea Ungurului

Grebenișu de Câmpie

Valea Sânpetrului

Drăculea Bandului

Fânațele Căpușului

Sântana de Mureș

Curteni

Chinari

Remetea

Sâncraiu de Mureș

Sângeorgiu de Mureș

Târgu Mureș

2.6.2021

The following localities in Harghita County

Cechești

Cristuru Secuiesc

Filiaș

Rugănești

3.6.2021

DEL B

Overvågningszoner, jf. artikel 1 og 3:

Medlemsstat: Belgien

Område

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Those parts of the municipalities of Bocholt and Kinrooi contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.73909 lat 51.2617

21.6.2021

Medlemsstat: Bulgarien

Område

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Plovdiv Region

The following localities in the municipality of Maritsa:

Rogosh; Skutare; Manole; Manolsko Konare; Yasno pole; Dink; Krislovo; Kalekovets; Zhelyazno; Voyvodinovo

9.6.2021

The following localities in the municipality of Rakovski:

Rakovski; Stryama; Shishmantsi

9.6.2021

The following localities in the municipality of Sadovo:

Sadovo

9.6.2021

Municipality of Maritsa:

Trilistnik locality and State hunting ground Tchekeritsa

1.6.2021-9.6.2021

Medlemsstat: Tjekkiet

Område

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Central Bohemian Region

Bezno 603821; Boreč (607461); Bosyně (787922); Březovice pod Bezdězem (614777); Byšice (617172); Dolní Slivno (630152); Doubravice (631230); Doubravička (631370); Hleďsebe (658294); Horní Slivno (644111); Hostín u Mělníka (617181); Hřivno (649171); Janova Ves (667986); Jenichov (658308); Kanina (663026); Katusice (664537); Kluky u Mladé Boleslavi (666696); Kojovice (667919); Kokořín (667994); Košátky (670740); Kováň (673668); Kovanec (671321); Krásná Ves (673676); Kropáčova Vrutice (675041); Krpy (675091); Lhotka u Mělníka (681326); Liblice (617199); Libovice (704792); Lobeč u Mšena (686263); Malé Všelisy (690571); Mělnická Vrutice (779547); Mělnické Vtelno (692808); Mšeno (700274); Nebužely (701866); Nemyslovice (703281); Niměřice (704601); Nosálov (704806); Olešno (700282); Ostrý (756164); Pětikozly (719552); Radouň (788058); Řepín (745171); Sedlec u Mšena (746657); Skalsko (748153); Skramouš (748609); Sovínky (752673); Spikaly (664545); Stránka u Mšena (756172); Střemy (757535); Střížovice (758086); Sudoměř (758795); Sušno (675059); Tajná (756181); Trnová u Katusic (768383); Velké Všelisy (779415); Velký Újezd u Chorušic (652750); Víska u Březovic (614785); Vrátno (785661); Vysoká Libeň (788066); Vysoká u Mělníka (787973); Zamachy (790907)

17.6.2021

Choroušky (652733); Chorušice (652741); Zahájí u Chorušic (652768); Kadlín (756148); Ledce u Stránky (756156); Živonín (797359)

9.6.2021-17.6.2021

Bakov nad Jizerou (600831); Buda (780481); Horka u Bakova nad Jizerou (780499); Chudoplesy (654809); Malá Bělá (690023); Zvířetice (794015); Bělá pod Bezdězem (601705); Březinka pod Bezdězem (614173); Bezno (603821); Bítouchov u Mladé Boleslavi (604836); Dalešice u Bakova nad Jizerou (604844); Boreč (607461); Bradlec (608980); Brodce nad Jizerou (612685); Březno u Mladé Boleslavi (614467); Dolánky (628239); Líny (683892); Ctiměřice (618055); Čistá u Mladé Boleslavi (623954); Bojetice (606928); Dobrovice (627470); Holé Vrchy (640905); Libichov (682799); Sýčina (761630); Týnec u Dobrovice (772267); Úherce (772780); Dolní Stakory (630195); Doubravička (631370); Horky nad Jizerou (642126); Hrušov nad Jizerou (648736); Husí Lhota (649660); Chotětov (653233); Jizerní Vtelno (661457); Josefův Důl u Mladé Boleslavi (661503); Katusice (664537); Spikaly (664545); Násedlnice (669369); Úhelnice (772771); Kolomuty (668541); Horní Stakory (644137); Kosořice (669989); Kováň (673668); Kovanec (671321); Krásná Ves (673676); Krnsko (674788); Luštěnice (689106); Voděrady u Luštěnic (689114); Veselá u Mnichova Hradiště (780502); Němčice u Luštěnic (702943); Nemyslovice (703281); Niměřice (704601); Nová Telib (705276); Nová Ves u Bakova nad Jizerou (705837); Obrubce (708798); Pěčice (718742); Pětikozly (719552); Písková Lhota (720968); Plazy (721590); Plužná (721972); Ptýrov (736651); Řepov (745286); Semčice (747165); Skalsko (748153); Sovínky (752673); Strašnov (756300); Strenice (756873); Sudoměř (758795); Sukorady u Mladé Boleslavi (759350); Malé Všelisy (690571); Velké Všelisy (779415); Vinařice u Dobrovice (782297); Žerčice (796468); Židněves (796786); Rokytovec (741124); Bukovno (616150); Hrdlořezy u Mladé Boleslavi (648051); Kosmonosy (669857); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Chloumek u Mladé Boleslavi (651371); Nepřevázka (703559)

18.6.2021

Dalovice u Mladé Boleslavi (624578); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Čejetice u Mladé Boleslavi (696641); Debř (696692); Chrást u Mladé Boleslavi (696587); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Podlázky (900125)

10.6.2021-18.6.2021

Medlemsstat: Danmark

Område

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

De dele af Holstebro Kommune, Skive Kommune og Struer Kommune, der ligger uden for det område, der er beskrevet i beskyttelseszonen, men som ligger inden for en cirkel, der har en radius på 10 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne Lat. 56. 4973; Long. 8.7555

26.5.2021

De dele af Holstebro Kommune, der ligger inden for en cirkel, der har en radius på 3 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne Lat. 56.4973; Long. 8.,7555

21.5.2021-26.5.2021

Medlemsstat: Tyskland

Område

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

BADEN-WÜRTTEMBERG

Ortenaukreis

Stadt Kehl mit den Stadtteilen Sundheim, Neumühl, Kork, Odelshofen, Querbach sowie Teilen der Kernstadt und Auenheim beginnend an der französischen Grenze östlich des Rheins an der Weststraße 13, einer gedachten horizontalen Linie bis zur Graudenzer Straße 13 folgend. Der Graudenzer Straße nach Norden folgend bis diese in die Otto-Hahn-Straße mündet. Der Otto-Hahn-Straße bis zur Freiburger Straße folgend bis zum Ursprung des Baches. Diesem in östliche Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kork.

Gemeinde Willstätt mit den Ortsteilen Legelshurst, Willstätt und Sand.

Die Gemeinde Appenweier: an der Gemarkungsgrenze Windschläg, den Bahngleisen in östliche Richtung und anschließend in südlicher Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Windschläg.

Stadt Offenburg mit der Kernstadt, den Stadtteilen Bühl, Bohlsbach, Griesheim, Rammersweier, Waltersweier, Weier, Windschläg sowie Teilen von Elgersweier: an der Gemarkungsgrenze Offenburg von der Kinzigbrücke einer gedachten Luftlinie über den Tennisplatz hinweg bis zur Gemarkungsgrenze Zunsweier folgend.

Gemeinde Schutterwald mit den Ortsteilen Höfen und Langhurst.

Gemeinde Hohberg mit dem Ortsteil Hofweier sowie Teilen des Ortsteils Niederschopfheim: an der Gemarkungsgrenze Hofweier der Freiburger Straße folgend bis zur B3. Ab der Straßenkreuzung zur B3 der Bahnhofstraße in südliche Richtung folgend bis zum Dorfbach. Entlang des Dorfbaches in westliche Richtung bis zur A5 folgend. Entlang der A5 bis zur Gemarkungsgrenze Oberschopfheim.

Gemeinde Friesenheim mit Teilen des Ortsteils Oberschopfheim, beginnend an der Gemarkungsgrenze Niederschopfheim der A5 folgend bis zur Gemarkungsgrenze Schuttern.

Gemeinde Neuried ist betroffen mit den Gemarkungen Altenheim, Dundenheim, Ichenheim und Müllen sowie mit Teilen der Gemarkung Schutterzell: Beginnend an der Gemarkungsgrenze Schuttern der A5 folgend bis zum Pfitzengraben. Diesem in nördliche Richtung weiter folgend mit Übergang in die Unditz. Von der Unditz der Straße Am Sportplatz folgend bis zur Mündung in die Ortenaustraße. An der Kreuzung Ortenaustraße / Hofweg einer gedachten Luftlinie bis zur Gemarkungsgrenze Kürzell an der Herrenstraße folgend.

9.6.2021

Ortenaukreis

Stadt Kehl mit den Stadtteilen Hohnhurst sowie Goldscheuer mit Marlen und Kittersburg.

Gemeinde Willstätt mit Teilen der Ortsteilen Eckartsweier sowie Hesselhurst:

Teile von Eckartsweier:an der Gemarkungsgrenze Kehl am Rappenhof, der Kehler Straße in südliche Richtung folgend bis zur Schutter. Der Schutter weiter in südliche Richtung folgend bis oberhalb der Mehrzweckhalle Eckartsweier. Von hier der Neugasse weiter folgend bis zur Gemarkungsgrenze Hesselhurst.

Teile des Ortsteils Hesselhurst: an der Gemarkungsgrenze Eckartsweier dem Dorfgrabend folgend in Verlängerung einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Offenburg auf Höhe Fempelweg.

Stadt Offenburg: an der Gemarkungsgrenze Hesselhurst, dem Feldweg in südlicher Richtung folgend bis zur L98.

Gemeinde Schutterwald: an der Gemarkungsgrenze Offenburg, der Gottswaldstraße in südliche Richtung bis zur ersten Straße rechts abbiegend folgend. Der Straße weiter bis zum Endinger Kanal nach Süden folgend bis zum Alten Graben. Diesem in westliche Richtung folgend in einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Müllen.

Gemeinde Neuried mit Teilen der Ortsteile Müllen und Altenheim:

Teile von Müllen: an der Gemarkungsgrenze Schutterwald, der Schutterstaße bis zur ersten Abbiegung rechts folgend. Diesem Weg in Verlängerung der Schutterstraße bis zur Gemarkungsgrenze Altenheim folgend.

Teile von Altenheim: an der Gemarkungsgrenze Müllen, der Schütterle in nördliche Richtung folgend bis zum Rohrburger Weg in Richtung Altenheim. Rechts in die Baumannsbündt abbiegend auf die Stadelgasse und der Kehler Straße folgend bis zur Verbandskläranlage Neuried-Schutterwald. Dem Weg um die Kläranlage herum bis zur Kiesgrube Neuried-Altenheim, vorbei am Baggersee Wachholderrain, bis zur Landesgrenze am Rhein folgend.

1.6.2021-9.6.2021

BREMEN

Im Süden Landesgrenze bis Abfahrt Hemelingen, Autobahnzubringer Hemelingen, Quintstr., Neidenburger Str., Steubenstr, In der Vahr, Bürgermeister-Spitta-Allee, Achternstr., Am Kuhgrabenweg, Hochschulring, Mittelweg, Neue Senkenfahrt, Olafs Wettern, Cluts Wettern, über die Wümme, Blocklander Hemmstr., Waller Str., Graben vor dem Mittelkämpen, Gröpelinger Fleet, an den Piepen, Autobahndreieck Industriehäfen, A 281, Schlekenweg, Klöckner Randgraben, Aukampsgraben bis Landesgrenze

26.6.2021

Gesamter Stadtteil Huchting

sowie der folgende Teil des Ortsteils Strom: im Norden von Grenze Huchting entlang dem Mühlenhauser Fleet (parallel zur A 281) bis zur Höhe Ludwig-Erhard-Str. 10, Ablauf Sandhöhengraben, Meentheweg über die Stromer Landstraße dem Feldweg gerade aus bis zur Landesgrenze im Westen folgend

18.6.2021-26.6.2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe an der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Straße Loruper Straße in östlicher Richtung bis zum Tatemeergraben folgend, dem Wasserverlauf erst in südlicher und dann in östlicher Richtung bis Neulorup folgend, dieser in südlicher Richtung bis zum Verbindungsgraben zur Straße Am Tatemeer folgend, diesem bis Am Tatenmeer folgend und dieser in südlicher Richtung bis zum Verbindungsweg zum Werlter Weg folgend, diesem bis zum Werlter Weg folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zur Waldgrenze folgend, dieser erst in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland folgend und dieser in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgend.

7.6.2021

Stadt Delmenhorst

Das gesamte Gebiet der Stadt Delmenhorst.

26.6.2021

Stadt Delmenhorst

Das Gebiet umfasst Teile im nordöstlichen Bereich der Stadt Delmenhorst an der Grenze zu Bremen. Die östliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft entlang der Stadtgrenze zu Bremen und dem Landkreis Diepholz bis zum Schnittpunkt mit der Varreler Landstr., entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Syker Str. und von dort in nordwestlicher Richtung bis zur Langenwischstr., hier weiter bis zum Schnittpunkt mit der Tannenbergstr. und in nördlicher Richtung weiter bis zur Bremer Straße. Weiter über Kreuzweg, Sommerweg links in den Sommergarten. Hier entlang einer gedachter Linie über die Bahn und den Bürgerkampweg bis zur Heidkruger Bäke, weiter durch Brandhöfen bis zum Ende der Straße Auf dem Alrusch, weiter entlang Fuhlriedeweg und entlang einer gedachten Linie bis zur Ochtum und dieser folgend bis zur Stadtgrenze zu Bremen.

18.6.2021-26.6.2021

Landkreis Diepholz

Das Gebiet beginnt an der östlichen Kreisgrenze in Höhe der A 1 und verläuft dann in südöstlicher Richtung entlang der Weser bis zur Schnittstelle mit der Bahnlinie und folgt dieser in Richtung Osnabrück in südlicher Richtung. An der Schnittstelle mit der Straße »Am Weitufer« folgt sie dieser bis zum Übergang in »Im Bruch«. Der Straße »Im Bruch« folgt die Grenze des Beobachtungsgebietes weiterhin in südlicher Richtung bis zur Einmündung in die Hauptstraße (L 335). Der L 335 folgt sie kurz in Richtung Leeste und mündet an der Kreuzung »Rumpsfelder Heide«/»Rathausplatz« in die »Rumpsfelder Heide« ein. Diese folgt im weiteren Verlauf der »Rumpsfelder Heide« bis zur Einmündung in »Hinter dem Felde«. Der Straße »Hinter dem Felde« folgt sie bis zur Kreuzung mit der »Melchiorshauserstraße«, in die sie in Richtung B 6 einmündet. Sie überquert die Kreuzung »Syker Straße«/B 6 und folgt der »Ristedter Straße«bis zur Schnittstelle mit den Bahngleisen, denen sie entlang der Kreisgrenze bis zur Schnittstelle mit dem »Heudamm« folgt. Dem »Heudamm« folgt sie kurz in Richtung der Straße »Zum Heidkönig«, der sie bis zur Einmündung in die »Ristedter Straße« (K 113) folgt. Ausgehend von der »Ristedter Straße« verläuft die Grenze des Beobachtungs-gebietes dann durch Warwe entlang der »Warwer Straße« (K 114) in Richtung Fahrenhorst. Ab der Kreuzung mit der Straße B 51 verläuft sie über die »Kirchseelter Straße« und die »Waldstraße« über den »Bargweg« auf den »Kettinger Mühlenweg« bis zur Einmündung in die L 338 »Wildeshauser Straße«, auf der die Kreisgrenze verlauft. Die westliche Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft dann entlang der Kreisgrenze nordwestlich in Richtung Bremen bis sie zum nordöstlichen Ausgangspunkt zurückkehrt.

26.6.2021

Landkreis Diepholz

Das Gebiet umfasst einen Teil der Gemeinde Stuhr im nördlichen Kreisgebiet. Er beginnt östlich vom Grollander See entlang der Kreisgrenze und verläuft südöstlich bis zur Einmündung in den Stuhrgraben. Entlang des Stuhrgrabens verläuft er in südwestlicher Richtung bis zur L 337 und folgt dieser in Richtung Stuhr bis zum Schnittpunkt mit der »Stuhrer Landstraße«. Die Grenze des Sperrbezirks folgt dieser bis zur »Blockener Straße« (K 111). Der »Blockener Straße« folgt sie in Richtung der Autobahn A 1 bis zur Einmündung in den »Barkener Weg«. Dann folgt sie dem »Barkener Weg« in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der »Moordeicher Landstraße« (L 336). Dieser folgt sie in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in den »Birkenweg«. Danach verläuft sie über die Straße »Am Wilshauser Moor« über die »Wilshauser Straße« bis zur Kreuzung mit der »Schulstraße« in Richtung Varrel. Von der »Schulstraße« aus führt sie über die »Holländer Straße« bis zur Einmündung in die »Delmenhorster Straße« Der »Delmenhorster Straße« folgt sie in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung »Syker Straße«/»Varreler Landstraße«, wo die Kreisgrenze verläuft. Die westliche Grenze des Sperrbezirkes verläuft entlang der Kreisgrenze in nördlicher, später nord-östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt östlich des Grollander Sees.

18.6.2021-26.6.2021

Landkreis Emsland

Gemeinde Esterwegen, Hinterm Busch in südlicher Richtung, Arensweg, Kuhdamm, Reingraben, Hauptstraße, Quintangenweg, Wischweg, Rittveengraben, Tatemeergraben, Kreisgrenze Richtung Gemeinde Vrees, Bischhofsbrücker Weg, Peheimer Straße, L 836, Lindener Straße, Bei der Mühle, Marka, Mittelradde, Lohstraße, Ostersoof, Wiester Straße, In den Eichen, Wiester Straße, Wehmer Straße, Dorfstraße, Hüvener Straße, Lahner Straße, Berßener Straße, Nordallee, Klein-Berßener Straße, Groß-Berßener Straße, Kirchstraße, Sögeler Straße, Staverner Straße, Bruneforth, Mühlenstraße, Kirchstraße, Schulstraße, Schlagbrücker Weg, Feldwege um das Gebiet der Tinner und Staverner Dose, Hengst-berggraben, Östlicher Kanal-Seitenweg, Wippinger Straße, Siedlungsdamm, Koppelweg, Hammoorgraben, Neuahlener Straße, Neudörpener Straße, Wippinger Dever, Neudörpen, Füchtelgraben, Haardeverweg, Schniedersweg, Haar, Haarstraße, B 401, Großer Schloot, Am Wattberg, Wollbrouk, B 401, Hinterm Busch

8.6.2021

Landkreis Emsland

Gemeinde Breddenberg, Breddenberger Straße in südlicher Richtung, Roten Steine, Hilkenbrooker Straße, Gehlenberger Straße, Gewerbestraße, Industriestraße, Am Funkturm, Herrenhausen, Mühlenstraße, Königshook, Rastdorfer Straße, Nord-Süd-Straße, Südstraße, Rastdorfer Straße, Loruper Straße, Hauptstraße, Spahner Straße, Sigiltrastraße, Clemens-August-Straße, Wahner Straße, L 53, Jägerhof, Wahner Straße, Gutshofstraße, Harpel, Sandpoelgraben I, Püngel, Fleiereigraben II, Börgergraben, Nordkamp, Börger Westgraben, Feldweg, Feldstraße, L 51, Sögeler Straße, Feldweg in nordwestlicher Richtung, Flugplatz-straße, Hauptstraße, Heidbrücken, Breddenberger Straße

31.5.2021-8.6.2021

Landkreis Oldenburg

Beginnend an der Landkreisgrenze zur Wesermarsch am Schnittpunkt mit der Straße Sannauer Helmer, Sannauer Helmer bis Straße Zur Schiffstede folgen, der Straße Zur Schiffstede rechts folgen bis Schnittstelle Hohlweg, in den Hohlweg links abbiegen bist zur Nutzhorner Str. (L 867), links in die Nutzhorner Landstr. abbiegen bis Kreuzung Bahnhofstraße (K 227) Richtung Ortsteil Schierbrock, rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen weiter bis Ortsteil Stenum bis zum Dorfring zur Kreuzung am Hünengrab, dem Dorfring folgen bis zum Kirchweg, Kirchweg folgen dann links abbiegend bis zum Im Langeland, Langeland bis Kreuzung Almsloher Str. (K 228), der Almsloher Str. rechts folgend bis Kreuzung Oldenburger Str., der Urneburger Str. geradeaus in den Ort Ganderkesee folgen, an der Kreuzung Urneburger Str./Grüppenbührener Str. links abbiegen auf die Grüppenbührener Str., folgend dem Ring bis zur Lange Str., Lange Str. folgen bis Abzweigung rechts auf die Adelheider Str.,Adelheider Str. folgend bis rechts auf Neu-Holzkamp,Neu-Holzkamp folgend geradeaus bis auf die Wiggersloher Str., Wiggersloher Str. folgend bis auf die Zur großen Höhe, Zur großen Höhe bis zur Autobahn A1 folgen, links der A1 folgend bis Abfahrt Groß Ippener (59), rechts der Dorfstraße (L 776) folgen bis Mühlenweg, Mühlenweg rechts auf Großen Ort folgen, vom Großen Ort links abbiegend auf Kirchseelter Str., Kirchseelter Str. links dem Groß-Ippener-Weg folgen, Groß-Ippener-Weg bis zur Kreuzung Am Buchholz/Groß-Ippener-Weg recht dem Groß-Ippener-Weg folgen, Groß-Ippener-Weg bis zur Dorfstraße folgend, der Dorfstraße links folgend bis Kreisgrenze LK Diepholz (Klosterbach)

26.6.2021

Landkreis Wesermarsch

Das Gebiet umfasst den südlichen Teil der Gemeinde Lemwerder, die Grenze verläuft von der Kreisgrenze entlang der Sannauer Hellmer Richtung Norden bis zur Hauptstraße, diese Richtung Osten bis zur Ollenstraße, Ollenstraße weiter bis Am Hohen Groden, diese weiter bis Kreuzung Hauptstraße, dort in den Weidenweg, in dessen Richtung weiter bis zur Weser und Landkreisgrenze.

26.6.2021

Medlemsstat: Frankrig

Område

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Les communes suivantes dans le département: Ardennes (08)

ARNICOURT ; AVANÇON ; BERTONCOURT ; BIERMES ; CHÂTEAU-PORCIEN ; COUCY ; DOUX ; ÉCLY ; HAUTEVILLE ; INAUMONT ; NOVY-CHEVRIÈRES ; PERTHES ; SERY ; SEUIL ; SORBON ; SON ; TAGNON ; TAIZY ; THUGNY-TRUGNY ; ACY-ROMANCE ; BARBY ; NANTEUIL-SUR-AISNE ; RETHEL ; SAULT-LÈS-RETHEL

1.6.2021

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

AUBIET

AURIMONT

AUTERIVE

BEZERIL

FAGET-ABBATIAL

GIMONT

HAULIES

L'ISLE-ARNE

JUILLES

LAHAS

LARTIGUE

LUSSAN

MARSAN

MONGAUSY

MONTAMAT

MONTEGUT

MONTIRON

PELLEFIGUE

PESSAN

POLASTRON

SAINT-ANDRE

SAINT-ELIX

SAINT-MARTIN-GIMOIS

SAINT-SOULAN

SARAMON

SEMEZIES-CACHAN

TRAVERSERES

BEDECHAN

BOULAUR

CASTELNAU-BARBARENS

TIRENT-PONTEJAC

SAINT-CAPRAIS

4.6.2021

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

BARCELONNE-DU-GERS

BEAUMONT

BERNEDE

BETOUS

BOUZON-GELLENAVE

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

DEMU

ESTANG

FOURCES

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LAUJUZAN

LAURAET

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MAUPAS

MONCLAR

MONGUILHEM

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MORMES

NOGARO

PERCHEDE

PRÉNERON

PROJAN

RISCLE

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

SEGOS

SION

SORBETS

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

TOUJOUSE

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

AYZIEU

BASCOUS

BOURROUILLAN

BRETAGNE D’ARMAGNAC

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CAZAUBON

CAZENEUVE

CRAVENCERES

EAUZE

ESPAS

LAGRAULET-DU-GERS

LAREE

LIAS-D'ARMAGNAC

MANCIET

MARGUESTAU

MONTREAL

PANJAS

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

10.6.2021

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Artassenx

Arthez-d'Armagnac

Aubagnan

Audignon

Audon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bascons

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Bégaar

Bénesse-lès-Dax

Benquet

Bergouey

Beylongue

Beyries

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Bourdalat

Brassempouy

Bretagne-de-Marsan

Buanes

Cagnotte

Campagne

Candresse

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Escalans

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gaas

Gabarret

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gourbera

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Haut-Mauco

Herré

Heugas

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Lagrange

Lahosse

Laluque

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Lesgor

Le Leuy

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Mauvezin-d'Armagnac

Maylis

Meilhan

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montégut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Narrosse

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Pontonx-sur-l'Adour

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Saint-Cricq-Chalosse

Sainte-Colombe

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Loubouer

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Pandelon

Saint-Perdon

Saint-Sever

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Yaguen

Samadet

Sarraziet

Sarron

Saugnac-et-Cambran

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tartas

Téthieu

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Le Vignau

Villeneuve-de-Marsan

Saint-Cricq-du-Gave

Parleboscq

10.6.2021

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

23.6.2021

Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47)

SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC, SAINT-PÉ-SAINT-SIMON, SOS

10.6.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ANOS

ARGET

ARNOS

ARTHEZ-DE-BEARN

ARZACQ-ARRAZIGUET

AUBIN

AUGA

BAIGTS-DE-BEARN

BALANSUN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BELLOCQ

BIRON

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOUILLON

BOUMOURT

CABIDOS

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETIS

CASTETPUGON

CASTILLON-D'ARTHEZ

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

DIUSSE

DOAZON

FICHOUS-RIUMAYOU

GARLIN

GAROS

GEUS-D'ARZACQ

HAGETAUBIN

LABEYRIE

LACADEE

LACQ

LAHONTAN

LALONQUETTE

LARREULE

LASCLAVERIES

LONCON

LOUVIGNY

MALAUSSANNE

MASCARAAS-HARON

MAZEROLLES

MESPLEDE

MIALOS

MIOSSENS-LANUSSE

MOMAS

MONCLA

MONTAGUT

MORLANNE

ORTHEZ

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POMPS

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PUYOO

RAMOUS

RIBARROUY

SAINT-ARMOU

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS

SAINT-MEDARD

SALLESPISSE

SAULT-DE-NAVAILLES

SEBY

SEVIGNACQ

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

URDES

UZAN

VIGNES

10.6.2021

BIDACHE ; CAME

15.6.2021-23.6.2021

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

23.6.2021

Les communes suivantes dans le département: Bas-Rhin (67)

ESCHAU

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

OSTWALD

PLOBSHEIM

STRASBOURG (South E52; East A35)

9.6.2021

Medlemsstat: Litauen

Område

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Jurbarko rajono savivaldybė — Girdžių ir Skirsnemunės seniūnijos; Šakių rajono savivaldybė — Kidulių ir Sudargo seniūnijos

27.6.2021

Jurbarko rajono savivaldybė — Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

19.6.2021-27.6.2021

Medlemsstat: Nederlandene

Område

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

1.

Vanaf kruising Grens Belgie Nederland / Pater Ullingstraat, Pater Ullingstraat volgen in oostelijke richting tot aan Grootschotenweg tot aan Midbuulweg.

2.

Midbuulweg volgen in oostelijke richting overgaand in Mulkstraat tot aan Heikantstraat.

3.

Heikantstraat volgen in noordelijke richting tot aan Meemortel.

4.

Meemortel volgen in noordelijke richting tot aan Boschdijkdwarstraat.

5.

Boschdijkdwarsstraat volgen in westelijke richting tot aan Boschdijk.

6.

Boschdijk volgen in westelijke richting tot aan Veestraat.

7.

Veestraat volgen in noordelijke richting tot aan Schoordijk.

8.

Schoordijk volgen in westelijke richting vervolgens in noordelijke richting overgaand in Nieuwedijk tot aan Broekkant.

9.

Broekkant volgen in oostelijke richting tot aan Ruilverkavelingsweg,

10.

Ruilverkavelingsweg volgen in noordelijke richting overgaand in Het Laar tot aan E25.

11.

E25 volgen in noordelijke richting tot aan Stationsstraat.

12.

Stationsstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Koenraadtweg tot aan Pakweg.

13.

Pakweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zandweg tot aan Bergdijk.

14.

Bergdijk volgen in oostelijke richting tot aan Limburglaan.

15.

Limburglaan volgen in noordelijke richting tot aan Kraaiendijk.

16.

Kraaiendijk volgen in oostelijke richting tot aan Brabontlaan.

17.

Brabantlaan volgen in noordelijke richting tot aan Smulderslaan.

18.

Smulderslaan volgen in oostelijke richting overgaand in Ploegstraat tot aan Hollandseweg.

19.

Hollandseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Heistraat.

20.

Heistraat volgen oostelijke richting tot aan Laarstraat.

21.

Laarstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Haagdoornweg tot aan Nieuwedijk.

22.

Nieuwedijk volgen in oostelijke richting tot aan Sluisstraat.

23.

Sluisstraat volgen in zuidelijke richting zuidwillemsvaart overstekend tot aan Ganzebaan.

24.

Ganzebaan volgen in oostelijke richting tot aan Ospelerweg.

25.

Ospelerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisbaan.

26.

Kruisbaan volgen in oostelijke richting tot aan Veluwsedijk.

27.

Veluwsedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Kokmeeuwenweg overgaand in zandweg natuurgebied overstekend tot aan Meulsedijk.

28.

Meulsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Scheidingsweg.

29.

Scheidingsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Langstraat.

30.

Langstraat volgen in oostelijke richting tot aan Peelweg.

31.

Peelweg volgen in zuidelijke richting overgaand in zandweg tot aan Venloseweg.

32.

Venloseweg volgen in oostelijke richting tot aan Roggelsedijk.

33.

Roggelsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Aan de Heibloem.

34.

Aan de Heibloem volgen in westelijke richting overgaand in Caluna tot aan Neerpeelbeek.

35.

Neerpeelbeek volgen in oostelijke richting overgaand in Vissensteert tot aan Heide.

36.

Heide volgen in zuidelijke richting tot aan zandweg.

37.

Zandweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Roligt.

38.

Roligt volgen in zuidelijke richting tot aan Geusert.

39.

Geusert volgen in westelijke richting tot aan Vlasstraat.

40.

Vlasstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Noorderbaan.

41.

Noorderbaan volgen in oostelijke richting tot aan Walk.

42.

Walk volgen in zuidelijke richting overgaand in Biesstraat tot aan Oude Trambaan.

43.

Oude Trambaan volgen in westelijke richting overgaand in Op de Bos overgaand in Spoorstraat tot aan Rijksweg.

44.

Rijksweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kasteelweg.

45.

Kasteelweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Baexumerweg overgaand in Dorpsstraat tot aan Brugstraat.

46.

Brugstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Napoleonsweg Zuid.

47.

Napoleonsweg Zuid volgen in westelijke richting tot aan Santforterstraat.

48.

Santforterstraat volgen in noordelijke richting tot aan Schillerstraat.

49.

Schillerstraat volgen in westelijke richting tot aan Brigitastraat.

50.

Brigitastraat volgen in zuidelijke richting tot aan Napoleonseweg.

51.

Napoleonseweg volgen tot aan grens Nederland Belgie.

52.

Grens Nederland Belgie volgen in westelijke richting tot aan Pater Ullingstraat.

21.6.2021

1.

Ringbaan-West volgen in noordelijke richting overgaand in Ringbaan-Noord tot aan Eindhovenseweg.

2.

Eindhovenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Rietstraat.

3.

Rietstraat volgen in oostelijke richting tot aan Hushoverheggen.

4.

Hushoverheggen volgen in noordelijke richting tot aan A2.

5.

A2 volgen in oostelijke richting tot aan Boeketweg.

6.

Boeketweg volgen in noordelijke richting overgaand in Heijsterstraat tot aan Boeket.

7.

Boeket volgen in oostelijke richting overgaand in Bredeweg tot aan Kernel.

8.

Kernel volgen in noordelijke richting overgaand in Dokter Jansenstraat overgaand in Montgomerystraat overgaand in Suffolkstraat tot aan Rijksweg Noord.

9.

Rijksweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Randweg Zuid.

10.

Randweg Zuid volgen in oostelijke richting tot aan Eind.

11.

Eind volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisstraat.

12.

Kruisstraat volgen in oostelijke richting tot aan Rietbeek(water).

13.

Rietbeek volgen in zuidelijke richting tot aan Banendijk.

14.

Banendijk volgen in westelijke richting tot aan Houtsberg.

15.

Houtsberg volgen in zuidelijke richting tot aan zandweg.

16.

Zandweg volgen in westelijke richting tot aan Kanaalweg.

17.

Kanaalweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Mildert tot aan spoorlijn.

18.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Schoordijk.

19.

Schoordijk volgen in zuidelijke richting tot aan Roermondseweg.

20.

Roermondseweg volgen in noordelijke richting tot aan Heikempweg.

21.

Heikempweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ittervoortweg.

22.

Ittervoortweg volgen in noordelijke richting tot aan Wolfsvenweg.

23.

Wolfsvenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Grotekouseykweg tot aan Leukerbeek(water).

24.

Leukerbeek volgen in noordelijke richting tot aan Spechtebaan.

25.

Spechtebaan volgen in zuidelijke richting tot aan Vliegertstraat.

26.

Vliegertstraat volgen in westelijke richting tot aan Castertweg.

27.

Castertweg volgen in noordelijke richting tot aan Maaseikerweg.

28.

Maaseikerweg volgen in noordelijke richting tot aan Ringbaan-Zuid.

29.

Ringbaan-Zuid volgen in westelijke richting tot aan Ringbaan-West.

13.6.2021-21.6.2021

Medlemsstat: Polen

Område

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim, tureckim, ostrowskim, ostrzeszowskim i miasto Kalisz

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Cekow-Kolonia, Liskow, Zelaskow, Kalisz

14.6.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Nowe Skalmierzyce, Ostrow Wielkopolski, Przygodzice, Ostrzeszow, Doruchow, Kraszewice, Czajkow.

14.6.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Kaweczyn, Dobra

Rest of the territory of the Godziesze Wielkie municipality (gmina) wich is not covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates:

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7239 E 18.1797

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7236 E 18.1836

14.6.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Brzeziny, Szczytniki, Kozminek, Opatówek.

Part of the territory of the Godziesze Wielkie municipality (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates:

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7239 E 18.1797

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7236 E 18.1836

Part of the territory of the Żelazków and Ceków Kolonia municipalities (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates: N 53,436 E 19,556

2.6.2021-14.6.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Sieroszewice, Mikstat, Grabów nad Prosną

6.6.2021-14.6.2021

W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim, pleszewskim, kaliskim i miasto Kalisz

Części powiatów ostrowskiego, pleszewskiego, kaliskiego i miasta Kalisz położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

N 51,756 E 17,92

N 51,792 E 17,913

14.6.2021

Części powiatów ostrowskiego i pleszewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

N 51,756 E 17,92

N 51,792 E 17,913

6.6.2021-14.6.2021

W województwie wielkopolskim w powiecie kępińskim i w województwie łódzkim w powiecie wieruszowskim

Entire territory of the Wieruszow and Kepno municipalities (gminas) extending beyond the area described in the protection zone and those parts of the territory of Baranow, Galewice, Łęka Opatowska and Bralin municipalities within a 10 km radius centred on GPS coordinates:

N 51°21’7.81’’ E 18°2’57.73’’

N 51°20’57.19’’E 18°3’27.43’’

N 51°20’30.12’’ E 18°3’36.25’’

N 51,341 E 18,065

N 51,33 E 18,065

10.6.2021

Części powiatu kępińskiego w województwie wielkopolskim i powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51°21’7.81’’ E 18°2’57.73’’

N 51°20’57.19’’E 18°3’27.43’’

N 51°20’30.12’’ E 18°3’36.25’’

N 51,341 E 18,065

N 51,33 E 18,065

2.6.2021-10.6.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, nowotomyskim i grodziskim

Części powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i grodziskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°09`20,2`` E 16°03`00,2``

3.6.2021

Części powiatów wolsztyńskiego i grodziskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°09`20,2`` E 16°03`00,2``

26.5.2021-3.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckim, płońskim i mławskim

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lipowiec Koscielny, Wisniewo, Stupsk, Szydlowo, Grudusk, Regimin, Wieczfnia Koscielna, Szczutowo and Mława town.

Rest of the territory of the Rościszewo, Raciąż and Zawidz municipalities (gmina) which goes beyond the 3 km radius around the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E.

Part of the territory of the Glinojeck and Ciechanów municipalities (gmina) covered by the 10 km radius centered on the following GPS coordinates

52,916 N, 20,225 E

52,936 N, 20,307 E

19.6.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo.

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

10.6.2021-19.6.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E

53.095992 N, 20.341070 E

53.100187 N, 20.357614 E

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,027 N, 20,293 E

53,082 N, 20,451 E

11.6.2021-19.6.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, counties Nidzica, Dzialdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Iława

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Janowiec Koscielny, Ilowo-Osada, Kozlowo, Dzialdowo, Rybno, Grodziczno, Lidzbark, Płośnica.

Rest of the territory of the Lubawa municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates 53.473889 N 19.624722 E

The territory of the Iława and Kisielice municipalities (gminas) located south of the road 16.

Rest of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates 53.488611 N 19.386944 E and N: 53,439 E: 19,462

19.6.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim i rypińskim

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Górzno, Swiedziebnia, Skrwilno, Bartniczka, Brzozie.

18.6.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim i nidzickim

Części powiatów działdowskiego i nidzickiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N 53.180555 E 20.354166

4.6.2021

Część powiatu działdowskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N 53.180555 E 20.354166

27.5.2021-4.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim

Część powiatu mławskiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N: 53.180555 E: 20.354166

4.6.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N: 53.180555 E: 20.354166

27.5.2021-4.6.2021

Pozostała część gminy Biskupiec położona na wschód i na południe od rzeki Osa, gmina Grodziczno w powiecie nowomiejskim, część gminy Lubawa połozona na wschód od linii wyznaczonej przez drogięnr 541 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 15, a następnie zachodnią granicę miasta Lubawa i wsi Byszwałd biegnaca wzdłuż granicy kompoleksu leśnego i część gminy Iława położona na wschód położona na wschód od linii wyznaczonej przez wschodnią granicę Rezerwatu Jezioro Karaś, drogę łączącą miejscowości Karaś — Wikilec — Iława i na południe od południowej granicę miasta Iława, rzeki Iławka biegnącej od Jeziora Iławskiego i granic wsi Ławice i Tchórzanka wzdłuż kompleksu leśnego w powiecie iławskim

Gmina Brzozie i część gminy Zbiczno ograniczona granicą Brodnickiego Parku Krajobrazowego w powiecie brodnickim w województwie kujawsko — pomorskim

22.6.2021

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

27.5.2021-16.6.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722

14.6.2021-22.6.2021

Części powiatów płockiego, miasta Płock i powiatu sierpeckiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 52.63813 E 19.84282

N 52,624 E 19,799

11.6.2021

Część powiatu płockiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 52.63813 E 19.84282

N 52,624 E 19,799

3.4.2021-11.6.2021

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nidzickim i szczycieńskim

Część powiatów nidzickiego i szczycieńskiego położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,376 E: 20,592

16.6.2021

Część powiatu nidzickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,376 E: 20,592

8.6.2021-16.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim oraz ostrowskim i w województwie podlaskim w powiecie wysokomazowieckim

Części powiatów sokołowskiego oraz ostrowskiego w powiecie mazowieckim oraz czesć powiatu wysokomazowieckiego w województwie podlaskim położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,722 E: 22,182

7.6.2021

Części powiatów sokołowskiego oraz ostrowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,722 E: 22,182

30.5.2021-7.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiatach kutnowskim, gostynińskim oraz płockim

Części powiatów kutnowskiego, gostynińskiego oraz płockiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

24.6.2021

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

16.6.2021-24.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim i płockim

Części powiatów sierpeckiego i płockiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,785 E: 19,814

8.6.2021

Część powiatu sierpeckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,785 E: 19,814

31.5.2021-8.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12.6.2021

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

13.6.2021-21.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim, mławskim i przasnyskim

Części powiatów ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

18.6.2021

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021-18.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim i przasnyskim

Części powiatów makowskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

29.6.2021

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

21.6.2021-29.6.2021

W województwie lubelskim w powiecie bialskim i radzyńskim

Części powiatów bialaskiego i radzyńskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 51.911922 E: 23.057546

26.6.2021

Częśc powiatu bialskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 51.911922 E: 23.057546

18.6.2021-26.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie siedleckim, węgrowskim i sokołowskim oraz miasto Siedlce

Części powiatów siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i miasto Siedlce położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

25.6.2021

Części powiatów siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

17.6.2021-25.6.2021

W województwie opolskim w powiecie prudnickim i nyskim

Części powiatu prudnickiego i nyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 50.394343 E: 17.606731

23.6.2021

Częśc powiatu prudnickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 50.394343 E: 17.606731

15.6.2021-23.6.2021

Medlemsstat: Rumænien

Område

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The following localities in Mureș County

Păneț

Sâncraiu de Mureș

Nazna

Târgu Mureș

Mureșeni

Vălureni

Budiu Mic

Crăciunești

Cornești

Cinta

Ilieni

Satu Nou

Gheorghe Doja

Sântioana de Mureș

Berghia

Șăușa

Vidrasău

Recea

Chirileu

Sânmărghita

Sânpaul

Valea Izvoarelor

Cerghid

Vaidacuta

Suplac

Petea

Idrifaia

8.6.2021

Ungheni

Leordeni

Cristești

Morești

Tirimia

Cerghizel

31.5.2021-8.6.2021

Ocniţa

Archiud

Comlod

Orosfaia

Milaş

Hirean

Coşeriu

Fânaţe

Valea Mare

Şopteriu

Ghemeş

Câmp

Teaca

Crăieşti

Fânaţe

Lefaia

Milaşel

Valea Seaca

Faragău

Tonciu

Frunzeni

Sântu

Filpişu Mic

Filpişu Mare

Poarta

Ercea

Logig

Lunca

Cureţe

Bârlibaş

Ştefanca

Mogoaia

Şăuliţa

Bujor

Bujor-Hodaie

Pădurea

Săulia

Leorinţa-Şăulia

Ciretea

Bărboşi

Merişoru

Papiu Ilarian

Ursoaia

Ghidaşteu

Dobra

Leorinţa

Măcicăşeşti

Bologaia

Văleni

Ciulea

Groapa Rădăii

Valea Sânpetrului

Deleni

Pogăceaua

Sicele

Pârâu Crucii

Fântâna Babii

Şincai

Şincai-Fânaţe

Fânaţe

Istan-Tau

Fânaţele Mădăraşului

Negrenii de Câmpie

Tiptelnic

Band

Valea Rece

Chisăliţa

Căpuşu de Câmpie

Oroiu

Tăblăşeni

Iclanzel

Mărăşeşti

Valea Mare

Fânaţe

Iclandu Mare

Valea Iclandului

Mădăraş

Pusta

Păcureni

Glodeni

Dumbrăvioara

Ernei

Tofalău

Cotuş

Poieniţa

Ivăneşti

Bozeni

Livezeni

Corunca

Budiu Mic

Vălureni

Cristeşti

Sântioana de Mureş

Nazna

Mureşeni

Berghia

Pănet

Hărţău

Cuiesd

Mădăraş

Herghelia

Voiniceni

Porumbeni

Ceuaşu de Câmpie

Câmpeniţa

Bărdeşti

11.6.2021

Cozma

Socolu de Câmpie

Băița

Valea Sasului

După Deal

Fânațele Socolului

Valea Ungurului

Grebenișu de Câmpie

Valea Sânpetrului

Drăculea Bandului

Fânațele Căpușului

Sântana de Mureș

Curteni

Chinari

Remetea

Sâncraiu de Mureș

Sângeorgiu de Mureș

Târgu Mureș

3.6.2021-11.6.2021

The following localities in Harghita County

Goagiu

Medișoru Mare

Simonești

Cădaciu Mic

Cădaciu Mare

Nicoleni

Chedia Mica

Chedia Mare

Andreeni

Avrămești

Laz-Șoimuș

Șoimușu Mic

Șoimușu Mare

Săcel

Eliseni

Secuieni

Porumbenii Mici

Porumbenii Mari

Bodogaia

Betești

Șoard

Vânători

Mureni

12.6.2021

Cechești

Cristuru Secuiesc

Filiaș

Rugănești

4.6.2021-12.6.2021

«

Top