EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0544

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/544 af 20. april 2020 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende USA på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza (EØS-relevant tekst)

C/2020/2562

OJ L 121I , 20.4.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/544/oj

20.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 121/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/544

af 20. april 2020

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende USA på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (2), særlig artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 2, og artikel 25, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (3) fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (»varerne«). I henhold til nævnte forordning må varerne kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning.

(2)

Der er ved forordning (EF) nr. 798/2008 også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI).

(3)

USA er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import af og transit gennem Unionen af varerne ikke er underlagt restriktioner på grund af tilstedeværelsen af HPAI.

(4)

Aftalen mellem Unionen og USA om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (»aftalen«) (4), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 98/258/EF (5), giver mulighed for gensidig anerkendelse af regionaliseringsforanstaltninger i tilfælde af sygdomsudbrud i Unionen eller i USA.

(5)

Den 8. april 2020 bekræftede USA tilstedeværelsen af HPAI af subtype H7N3 på en fjerkræbedrift i Chesterfield County i staten South Carolina. Det er derfor ikke længere muligt at betragte hele USA's område som frit for den pågældende sygdom.

(6)

Veterinærmyndighederne i USA har oprettet en kontrolzone med en radius på 10 km omkring den berørte bedrift, der omfatter dele af Chesterfield, Lancaster og Kershaw County i staten South Carolina. Veterinærmyndighederne i USA har bekræftet, at de øjeblikkeligt har suspenderet udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af varer bestemt for eksport til Unionen fra hele USA's områder og gennemført sanering med henblik på at bekæmpe HPAI og begrænse spredning af sygdommen.

(7)

USA har indsendt oplysninger om den epidemiologiske situation i landet og de foranstaltninger, det har truffet for at forhindre yderligere spredning af HPAI, og Kommissionen har nu evalueret disse oplysninger. På grundlag af denne evaluering samt de forpligtelser, der er fastsat i aftalen, og de garantier, der er blevet stillet af USA, bør indførsel til Unionen af varer fra det område i staten South Carolina, der er berørt af HPAI, og som veterinærmyndighederne i USA har underlagt restriktioner som følge af det aktuelle udbrud, underlægges restriktioner med henblik på at sikre Unionen mod de dyresundhedsmæssige risici, der er forbundet med indførsel til Unionen af varer fra USA.

(8)

Oplysningerne for USA i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres for at tage højde for den aktuelle epidemiologiske situation i dette tredjeland som følge af det aktuelle udbrud af HPAI. Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(4)  EFT L 118 af 21.4.1998, s. 3.

(5)  Rådets afgørelse 98/258/EF af 16. marts 1998 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (EFT L 118 af 21.4.1998, s. 1).


BILAG

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes oplysningerne vedrørende USA således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmp-elsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»US — USA

US-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Hele USA, undtagen området US-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Område af USA svarende til:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Staten Tennessee:

 

Lincoln County

 

Franklin County

 

Moore County

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

Staten Alabama:

 

Madison County

 

Jackson County

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.3

Staten South Carolina:

Chesterfield County/Lancaster County/Kershaw County:

En zone med en radius på 10 km, der begynder med et N-punkt på grænsen af den cirkelformede Chesterfield 02 premise Control Zone og har følgende udstrækning (med uret):

a)

Nord: 2 km mod syd fra Highway 9, 0,03 km mod øst fra skæringspunktet mellem Airport Rd og Raymond Deason Rd.

b)

Nordøst: 1 km mod sydvest fra skæringspunktet mellem Highway 268 og Cross Road Church Rd.

c)

Øst: 5,1 km mod vest fra State Highway 109, 1,6 km mod vest fra Angelus Rd og Refuge Dr

d)

Sydøst: 3,2 km mod nordvest fra skæringspunktet mellem Highway 145 og Lake Bee Rd.

e)

Syd: 2,7 km mod øst fra skæringspunktet mellem Highway 151 og Catarah Rd.

f)

Sydvest: 1,5 km mod øst fra skæringspunktet mellem McBee Hwy og Mt Pisgah Rd.

g)

Vest: 1,3 km mod øst fra skæringspunktet mellemTexahaw Rd og Buzzards Roost Rd.

h)

Nordvest: Skæringspunktet mellem White Plains Church Rd og Graves Rd.

WGM

VIII

P2

8.4.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1«


Top