EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1795

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1795 af 24. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) 2019/501 og (EU) 2019/502, for så vidt angår deres anvendelsesperiode (EØS-relevant tekst)

PE/91/2019/REV/1

OJ L 279I , 31.10.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1795/oj

31.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 279/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1795

af 24. oktober 2019

om ændring af forordning (EU) 2019/501 og (EU) 2019/502, for så vidt angår deres anvendelsesperiode

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1, og artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

(2)

Som forberedelse på muligheden for, at Det Forenede Kongerige kunne udtræde af Unionen uden en aftale den 30. marts 2019, blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/501 (3), der har til formål at sikre basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/502 (4), der har til formål at sikre basale luftfartsforbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, vedtaget den 25. marts 2019.

(3)

Efter at have indvilliget i en første forlængelse den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd den 11. april 2019 afgørelse (EU) 2019/584 (5), hvori det efter endnu en anmodning fra Det Forenede Kongerige indvilligede i at forlænge den frist, der er fastsat i artikel 50, stk. 3, i TEU, til den 31. oktober 2019. Medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest på dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, eller Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed beslutter for tredje gang at forlænge den frist, der er fastsat i artikel 50, stk. 3, i TEU, udløber den i artikel 50, stk. 3, i TEU fastsatte frist den 31. oktober 2019.

(4)

Forordning (EU) 2019/501 ophører med at finde anvendelse den 31. december 2019, og forordning (EU) 2019/502 ophører med at finde anvendelse den 30. marts 2020. Med henblik på at håndtere konsekvenserne af forlængelsen på syv måneder af den i artikel 50, stk. 3, i TEU fastsatte frist bør anvendelsesperioden for de nævnte forordninger forlænges, idet der tages hensyn til de centrale principper for beredskabsforanstaltningerne og de nævnte forordningers oprindeligt påtænkte anvendelsesperiode.

(5)

Eftersom den i artikel 50, stk. 3, i TEU fastsatte frist blev forlænget med syv måneder, bør anvendelsesperioden for forordning (EU) 2019/501 forlænges med syv måneder til den 31. juli 2020 med henblik på at fastholde en anvendelsesperiode på ni måneder fra Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, som det oprindeligt var hensigten, og sikre, at nævnte forordnings mål om midlertidigt at opretholde vejkonnektiviteten for så vidt angår dennes anvendelsesperiode, når Det Forenede Kongerige udtræder af Unionen, opfyldes.

(6)

Det er nødvendigt at sikre, at passagerer kan medtages og afsættes i grænseregionen i Irland i forbindelse med international rutekørsel og speciel rutekørsel mellem Irland og Nordirland i den samme seksmåneders periode som oprindelig tilsigtet. Derfor bør den i artikel 2, nr. 3), litra d), i forordning (EU) 2019/501 nævnte frist ændres med en henvisning til en periode på seks måneder efter nævnte forordnings anvendelsesdato.

(7)

For at sikre kontinuitet i medtagningen og afsætningen af passagerer i grænseregionen i Irland i forbindelse med international rutekørsel og speciel rutekørsel mellem Irland og Nordirland bør gyldigheden af de i artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2019/501 omhandlede tilladelser, der er udstedt til busselskaber fra Det Forenede Kongerige, også tilpasses den nye dato, på hvilken nævnte forordning ophører med at finde anvendelse.

(8)

Den i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/501 omhandlede periode, hvor Kommissionen kan udøve beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, bør tilpasses den nye dato, på hvilken nævnte forordning ophører med at finde anvendelse.

(9)

Henset til forlængelsen med syv måneder af den i artikel 50, stk. 3, i TEU fastsatte frist ville forordning (EU) 2019/502, hvis der ikke foretages nogen justeringer, finde anvendelse i mindre end halvdelen af den oprindeligt tænkte periode, hvis den ophørte med at finde anvendelse den 30. marts 2020. Det ville i høj grad begrænse den periode, i hvilken luftfartselskaber fra Det Forenede Kongerige kan forestå flyvninger til Unionen. For at afspejle den oprindeligt påtænkte anvendelsesperiode bør anvendelsesperioden for forordning (EU) 2019/502 derfor forlænges med syv måneder. For at afstemme denne med den sidste dag i IATA-sommersæsonen 2020 bør forordning (EU) 2019/502 ophøre med at finde anvendelse senest den 24. oktober 2020.

(10)

I betragtning af den tidsnød, som følger af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(11)

Denne forordning bør træde i kraft snarest muligt, på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, og bør finde anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. Den bør dog ikke finde anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i TEU er trådt i kraft senest på denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) 2019/501

I forordning (EU) 2019/501 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 3), litra d), affattes således:

»d)

medtagning og afsætning af passagerer i grænseregionen i Irland i forbindelse med international rutekørsel og speciel rutekørsel mellem Irland og Nordirland i en periode på seks måneder begyndende på anvendelsesdatoen for denne forordning som fastsat i artikel 12, stk. 2«

2)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   Tilladelser, der fortsat er gyldige i henhold til denne artikels stk. 2, kan fortsat anvendes til de i denne artikels stk. 1 angivne formål, hvis de er blevet fornyet på de samme vilkår og betingelser eller ændret med hensyn til stop, billetpriser eller tidsplan og i overensstemmelse med reglerne og procedurerne fastsat i artikel 6-11 i forordning (EF) nr. 1073/2009 for en gyldighedsperiode, der ikke strækker sig ud over den 31. juli 2020.«

3)

Artikel 11, stk. 1, affattes således:

»1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen indtil den 31. juli 2020.«

4)

Artikel 12, stk. 4, affattes således:

»Denne forordning ophører med at finde anvendelse den 31. juli 2020.«

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) 2019/502

Artikel 16, stk. 4, litra b), affattes således:

»b)

24. oktober 2020.«

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i TEU er trådt i kraft senest på dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 24. oktober 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

D.M. SASSOLI

På Rådets

vegne Formand

T. TUPPURAINEN


(1)  Udtalelse af 25.9.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 22.10.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.10.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/501 af 25. marts 2019 om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (EUT L 85I af 27.3.2019, s. 39).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/502 af 25. marts 2019 om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (EUT L 85I af 27.3.2019, s. 49).

(5)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/584 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 11. april 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 101 af 11.4.2019, s. 1).


Top