EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019H0780

Kommissionens henstilling (EU) 2019/780 af 16. maj 2019 om praktiske ordninger for udstedelse af sikkerhedsgodkendelser til infrastrukturforvaltere (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3564

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 390–405 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/780/oj

27.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 139/390


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2019/780

af 16. maj 2019

om praktiske ordninger for udstedelse af sikkerhedsgodkendelser til infrastrukturforvaltere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (1) skal infrastrukturforvalterne indhente en sikkerhedsgodkendelse fra den nationale sikkerhedsmyndighed i den medlemsstat, hvor jernbaneinfrastrukturen er placeret, for at få tilladelse til at forvalte og drive en jernbaneinfrastruktur. En sådan sikkerhedsgodkendelse bør bekræfte accepten af infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem og omfatte procedurerne og bestemmelserne til opfyldelse af de specifikke krav til sikker udformning, vedligeholdelse og drift af jernbaneinfrastrukturen.

Den 9. marts 2017 afgav Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) henstilling ERA-REC-115-REC om revision af de fælles sikkerhedsmetoder til vurdering af overensstemmelse med kravene og de fælles sikkerhedsmetoder for tilsyn til Kommissionen. Henstillingen indeholdt bestemmelser om praktiske ordninger for udstedelse af sikkerhedsgodkendelser til infrastrukturforvaltere.

(2)

Kommissionens ekspertgruppe om den tekniske søjle i den 4. jernbanepakke foreslog på sit møde den 5. juli 2017 Kommissionen at indarbejde ovennævnte bestemmelser i en henstilling, fordi der ikke findes et egnet retsgrundlag for at indføje dem i en forordning. En sådan henstilling kunne vejlede i fastsættelsen af de praktiske ordninger for udstedelse af sikkerhedsgodkendelser til infrastrukturforvaltere. Denne fælles vejledning bør forenkle de nationale godkendelsesprocedurer ved at fastsætte en fælles metode, som skal anvendes. Den kan også sikre, at målene i artikel 12 i direktiv (EU) 2016/798 opfyldes mere effektivt, og lette den koordinering, som de nationale sikkerhedsmyndigheder bør udføre i henhold til denne artikel. Kommissionen henstiller derfor til, at medlemsstaterne følger disse bestemmelser.

(3)

De nationale sikkerhedsmyndigheder bør i henhold til artikel 12, stk. 1, udarbejde en ansøgningsvejledning med henblik på at forvalte udstedelsen af sikkerhedsgodkendelser, herunder den procedure, der skal følges for at mindske den administrative byrde og omkostningerne for ansøgeren som følge af den administrative behandling af ansøgningen.

(4)

De frister, som de nationale sikkerhedsmyndigheder fastsætter i forbindelse med tilvejebringelsen af supplerende oplysninger fra ansøgeren eller besøg på stedet, inspektioner eller audit, bør ikke berøre den frist for vurderingen af en ansøgning, der er fastsat i artikel 12, stk. 3, i direktiv (EU) 2016/798.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 5, i direktiv (EU) 2016/798 bør de berørte nationale sikkerhedsmyndigheder, når det drejer sig om grænseoverskridende infrastruktur, koordinere deres vurdering for så vidt muligt at undgå enhver dobbelt vurdering og sikre konsekvens i de afgørelser, der træffes angående den jernbaneinfrastruktur, der er placeret i deres respektive medlemsstat.

(6)

Infrastrukturforvaltere kan i forbindelse med deres aktiviteter have behov for at bruge tog, køretøjer til inspektion af infrastrukturen, arbejdskøretøjer eller andre særlige køretøjer til forskellige formål som f.eks. transport af materialer eller personale til anlæg eller vedligeholdelse af infrastruktur, vedligeholdelse af sine infrastrukturaktiver eller forvaltning af nødsituationer. Infrastrukturforvalteren bør i disse tilfælde anses for at operere i egenskab af jernbanevirksomhed i henhold til sit sikkerhedsledelsessystem og sikkerhedsgodkendelse uden at skulle indhente et særskilt EU-sikkerhedscertifikat, uanset om den ejer køretøjerne eller ej.

(7)

Det er nyttigt for infrastrukturforvalterne at harmonisere kategoriseringen af sikkerhedsspørgsmål, der kan afdækkes i løbet af vurderingen af ansøgningen. Med en sådan harmonisering bør det sikres, at ansøgeren forstår omfanget af eventuelle sikkerhedsspørgsmål, som den nationale sikkerhedsmyndighed påpeger. Kategoriseringen af sikkerhedsspørgsmål er særlig relevant for samarbejdet mellem de nationale sikkerhedsmyndigheder, når det drejer sig om grænseoverskridende infrastruktur —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

GENSTAND OG ANVENDELSESOMRÅDE

1.

I denne henstilling fastsættes retningslinjer for vurdering af ansøgninger, som infrastrukturforvaltere indgiver til nationale sikkerhedsmyndigheder med henblik på udstedelse af sikkerhedsgodkendelser, eller fornyelse eller ajourføring af sådanne godkendelser, jf. artikel 12 i direktiv (EU) 2016/798.

DEFINITIONER

2.

I denne henstilling forstås ved:

a)   »dato for modtagelse af ansøgningen«: den første arbejdsdag i den pågældende medlemsstat efter kvitteringen for modtagelse af ansøgningen

b)   »tidlig kontakt«: fase i proceduren forud for indgivelsen af en ansøgning, hvor ansøgeren kan anmode den nationale sikkerhedsmyndighed om yderligere oplysninger om de efterfølgende faser i sikkerhedsvurderingen

c)   »uafklaret observation«: mindre observation, der er konstateret i forbindelse med ansøgningen om en sikkerhedsgodkendelse, og som ikke forhindrer udstedelsen heraf, og hvor behandlingen kan udskydes til efterfølgende tilsyn.

DEN NATIONALE SIKKERHEDSMYNDIGHEDS ANSVARSOMRÅDER

3.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør være ansvarlig for planlægning, implementering og overvågning af arbejdet i forbindelse med den vurdering, som den udfører i relation til udstedelsen af en sikkerhedsgodkendelse.

4.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør acceptere tidlig kontakt efter anmodning fra ansøgeren og besvare dennes eventuelle spørgsmål angående den procedure, der skal følges.

5.

Med henblik på udstedelse af sikkerhedsgodkendelser bør den nationale sikkerhedsmyndighed samle følgende oplysninger:

a)

alle relevante oplysninger om vurderingsprocedurens forskellige trin, herunder begrundelser for de afgørelser, der træffes i løbet af denne procedure, f.eks. om inspektioner, og om eventuelle begrænsninger eller driftsbetingelser, der skal fremgå af sikkerhedsgodkendelsen

b)

resultatet af vurderingsproceduren, herunder sammendrag af konklusionerne og, hvis det er relevant, en udtalelse om udstedelsen af sikkerhedsgodkendelsen.

6.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør overvåge udløbsdatoerne for alle gyldige sikkerhedsgodkendelser for at lette planlægningen af sikkerhedsvurderingsaktiviteterne.

7.

Af hensyn til overholdelsen af artikel 12, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv (EU) 2016/798 bør den nationale sikkerhedsmyndighed offentliggøre og ajourføre en ansøgningsvejledning med standardformularer, hvori der redegøres for kravene for at opnå sikkerhedsgodkendelsen og de påkrævede dokumenter. Disse dokumenter bør omfatte de gældende nationale regler, som infrastrukturforvalteren er underlagt, og de nationale retsplejeregler. En sådan vejledning bør tilbydes gratis og offentliggøres på den pågældende nationale sikkerhedsmyndigheds websted. Den bør også indeholde oplysninger om kommunikationen mellem den nationale sikkerhedsmyndighed og ansøgeren.

For at bistå de nationale sikkerhedsmyndigheder med denne opgave bør agenturet i samarbejde med myndighederne udarbejde, offentliggøre og ajourføre en model for en ansøgningsvejledning.

8.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør indføre interne ordninger eller procedurer til forvaltning af sikkerhedsvurderingen. Disse ordninger eller procedurer bør tage højde for nødvendigheden af at samarbejde med andre kompetente nationale sikkerhedsmyndigheder med henblik på at udstede en sikkerhedsgodkendelse, når det drejer sig om grænseoverskridende infrastruktur, jf. artikel 12, stk. 5, i direktiv (EU) 2016/798.

9.

De kompetente myndigheder bør ved vurderingen af ansøgninger acceptere andre typer godkendelser, certifikater og anden relevant dokumentation, som infrastrukturforvaltere eller deres kontrahenter har opnået i henhold til den relevante EU-ret, som bevis for deres evne til at opfylde de krav, der er fastsat ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/762 (2).

INDGIVELSE AF EN ANSØGNING

10.

Uden at det berører den frist, der er fastsat i artikel 12, stk. 3, i direktiv (EU) 2016/798 for den nationale sikkerhedsmyndigheds afgørelse, bør ansøgeren indgive ansøgningen om en sikkerhedsgodkendelse eller om ajourføring eller fornyelse af en sådan godkendelse inden følgende frister, alt efter hvad der er relevant:

a)

den planlagte startdato for nye jernbanenetoperationer

b)

den planlagte startdato for en jernbanenetoperation under andre vilkår end dem, der er fastsat i den nuværende sikkerhedsgodkendelse, hvis der foretages en væsentlig ændring af delsystemerne for infrastruktur, signaludstyr eller energi eller af principperne for deres drift og vedligeholdelse

c)

udløbsdatoen for den gældende sikkerhedsgodkendelse.

11.

Ansøgeren bør i forbindelse med ansøgningen om en ny sikkerhedsgodkendelse fremlægge de oplysninger, der er opført i bilag I.

12.

Ansøgeren fremlægger i forbindelse med ansøgningen om ajourføring eller fornyelse af en sikkerhedsgodkendelse de oplysninger, der er opført i bilag I, og beskriver de ændringer af sit sikkerhedsledelsessystem, der er foretaget, siden den gældende godkendelse blev udstedt.

Hvis sådanne ændringer kan påvirke sikkerhedsresultaterne eller skabe alvorlige sikkerhedsrisici, eller hvis den nationale sikkerhedsmyndighed afdækker eventuelle andre sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter, bør den træffe afgørelse om, hvorvidt der er behov for at vurdere hele ansøgningen på ny.

13.

Anmoder ansøgeren om tidlig kontakt, bør vedkommende forelægge den nationale sikkerhedsmyndighed oplysningerne i punkt 1 til 5 i bilag I.

14.

Hvis det indgivne dossier indeholder genparter af dokumenter udstedt af andre enheder end den nationale sikkerhedsmyndighed, bør ansøgeren opbevare originalerne i mindst 5 år efter udløbet af sikkerhedsgodkendelsens gyldighedsperiode. I tilfælde af fornyelse eller ajourføring bør ansøgeren opbevare originalerne af dokumenter, der er indgivet i forbindelse med denne ansøgning og udstedt af andre enheder end den nationale sikkerhedsmyndighed, i mindst 5 år efter udløbet af den fornyede eller ajourførte sikkerhedsgodkendelses gyldighedsperiode. Ansøgeren fremlægger originaldokumenterne efter anmodning fra den nationale sikkerhedsmyndighed.

PROCEDUREMÆSSIGE TRIN OG TIDSFRISTER

15.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør anvende den procedure, der er fastsat i bilag II.

16.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør evaluere, hvorvidt ansøgningen indeholder de dokumenter, der er angivet i punkt 6 til 8 i bilag I. Den bør straks, og senest en måned efter datoen for modtagelse af ansøgningen, underrette ansøgeren om, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig.

17.

Er ansøgningen ufuldstændig, bør den nationale sikkerhedsmyndighed straks anmode om de nødvendige supplerende oplysninger og give ansøgeren en rimelig svarfrist. Fristen for fremlæggelse af yderligere oplysninger bør være rimelig, stå i et rimeligt forhold til vanskeligheden ved at fremlægge de krævede oplysninger og aftales med ansøgeren, så snart denne underrettes om, at ansøgningen ikke er fuldstændig. Hvis ansøgeren ikke fremlægger de krævede oplysninger inden for den aftalte frist, kan den nationale sikkerhedsmyndighed beslutte at forlænge fristen for ansøgerens svar eller meddele ansøgeren, at ansøgningen afvises.

18.

Selv hvis ansøgningen er fuldstændig, kan den nationale sikkerhedsmyndighed til enhver tid anmode ansøgeren om yderligere oplysninger, inden den træffer sin afgørelse. Den bør fastsætte en rimelig frist for fremlæggelse af sådanne oplysninger.

19.

Sikkerhedsgodkendelsen bør indeholde de oplysninger, der er anført i bilag III.

Hver sikkerhedsgodkendelse bør tildeles et unikt identifikationsnummer.

20.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør af hensyn til opfyldelsen af sin forpligtelse i henhold til artikel 12, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/798 videregive de oplysninger, der er anført i bilag III, til agenturet.

INFORMATIONSSTYRING

21.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør benytte et informationsstyringssystem til at registrere og regelmæssigt ajourføre alle relevante oplysninger om de enkelte trin i sikkerhedsvurderingen og resultatet af vurderingen.

ORDNINGER FOR BESØG OG INSPEKTIONER PÅ INFRASTRUKTURFORVALTERES DRIFTSSTEDER OG AUDIT

22.

Når den nationale sikkerhedsmyndighed foretager besøg, inspektioner eller audit, bør ansøgeren forelægge oplysninger om, hvem der repræsenterer ansøgeren, og om de gældende sikkerhedsregler og procedurer på driftsstedet, som vil skulle overholdes af det personale i den nationale sikkerhedsmyndighed, som har ansvaret for at udføre besøget, inspektionen eller auditten. Tidsrammen for besøg, inspektioner og audit bør aftales mellem de berørte myndigheder og ansøgeren.

23.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør i forbindelse med besøg, inspektioner eller audit udarbejde en rapport over sikkerhedsspørgsmål, som er blevet rejst i forbindelse med vurderingen, og angive, om disse sikkerhedsspørgsmål er blevet afhjulpet, ved hjælp af dokumentation fremlagt i forbindelse med besøget, inspektionen eller auditten og i givet fald hvordan. Rapporten kan også omfatte yderligere sikkerhedsspørgsmål, som skal afhjælpes af ansøgeren inden for en aftalt frist.

SAMARBEJDE MELLEM DE NATIONALE SIKKERHEDSMYNDIGHEDER I FORBINDELSE MED GRÆNSEOVERSKRIDENDE INFRASTRUKTUR

24.

Når det drejer sig om grænseoverskridende infrastruktur, bør ansøgeren eller ansøgerne forelægge dens eller deres ansøgninger for de nationale sikkerhedsmyndigheder i de berørte medlemsstater. Hver berørt national sikkerhedsmyndighed bør udstede sikkerhedsgodkendelsen for den relevante infrastruktur, som er placeret på dennes område.

25.

De nationale sikkerhedsmyndigheder bør drøfte eventuelle sikkerhedsspørgsmål vedrørende sikkerhedsvurderingen og eventuelle anmodninger om yderligere oplysninger, der påvirker tidsrammen for vurderingen eller potentielt kan påvirke andre berørte nationale sikkerhedsmyndigheders arbejde.

26.

Den nationale sikkerhedsmyndighed kan anmode de øvrige berørte nationale sikkerhedsmyndigheder om yderligere relevante oplysninger i relation til ansøgeren.

27.

De berørte nationale sikkerhedsmyndigheder bør indbyrdes udveksle alle relevante oplysninger, der kan have indflydelse på sikkerhedsvurderingen, herunder på gennemførelsen af relevante nationale forskrifter, som deres respektive medlemsstat har meddelt Kommissionen.

28.

De berørte nationale sikkerhedsmyndigheder bør træffe beslutning om formålet med og omfanget af audit, inspektioner og besøg samt den rolle, som tildeles hver national sikkerhedsmyndighed. Rapporterne over sådanne inspektioner, besøg og audit bør udarbejdes af den nationale sikkerhedsmyndighed, der udpeges inden for rammerne af samarbejdet, og stilles til rådighed for de øvrige berørte nationale sikkerhedsmyndigheder.

29.

De berørte nationale sikkerhedsmyndigheder bør træffe følgende foranstaltninger, inden de træffer afgørelse om at udstede en sikkerhedsgodkendelse for den relevante jernbaneinfrastruktur, der er placeret i deres respektive medlemsstat:

a)

De drøfter resultatet af deres respektive vurderinger

b)

De aftaler, hvilke uafklarede observationer der skal behandles i forbindelse med efterfølgende tilsyn

c)

De aftaler, hvilke begrænsninger eller driftsbetingelser der skal fremgå af sikkerhedsgodkendelsen, hvis det er relevant.

30.

I tilfælde, hvor ansøgeren har truffet foranstaltninger for at imødegå de uafklarede observationer, bør de berørte nationale sikkerhedsmyndigheder kontrollere og nå til enighed om, hvorvidt de er afhjulpet. I denne henseende bør de nationale sikkerhedsmyndigheder samarbejde, når det er relevant, i overensstemmelse med de ordninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/761 (3).

31.

De nationale sikkerhedsmyndigheder bør gøre den sikkerhedsgodkendelse, som de udsteder for den relevante jernbaneinfrastruktur, der er placeret i deres respektive medlemsstater, betinget af, at alle øvrige sikkerhedsgodkendelser i relation til den pågældende grænseoverskridende infrastruktur udstedes.

32.

De nationale sikkerhedsmyndigheder bør føre registre over deres respektive aktiviteter og stille dem til rådighed for de øvrige berørte nationale sikkerhedsmyndigheder.

KATEGORISERING AF SIKKERHEDSSPØRGSMÅL

33.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør kategorisere sikkerhedsspørgsmål, den påpeger i løbet af sin vurdering af ansøgningen, på følgende måde:

a)

»Kategori 1«: sikkerhedsspørgsmål, der kræver et svar fra ansøgeren for at lette forståelsen af ansøgningen

b)

»Kategori 2«: sikkerhedsspørgsmål, der kan medføre en ændring af ansøgningen eller kræver mindre foranstaltninger fra ansøgeren; det overlades til ansøgeren at vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes, og sikkerhedsspørgsmålet forhindrer ikke udstedelsen af en sikkerhedsgodkendelse

c)

»Kategori 3«: sikkerhedsspørgsmål, der kræver, at ansøgeren træffer specifikke foranstaltninger, som dog kan udsættes til efter udstedelsen af sikkerhedsgodkendelsen; foranstaltninger til at afhjælpe et sikkerhedsspørgsmål foreslås af ansøgeren og aftales med den nationale sikkerhedsmyndighed, der påpegede sikkerhedsspørgsmålet

d)

»Kategori 4«: sikkerhedsspørgsmål, der kræver en ændring af ansøgningen eller kræver, at ansøgeren træffer specifikke foranstaltninger; sikkerhedsgodkendelsen udstedes ikke, medmindre sikkerhedsspørgsmålet løses, eller sikkerhedsgodkendelsen udstedes med begrænsninger eller driftsbetingelser for at imødegå sikkerhedsspørgsmålet; eventuelle foranstaltninger til at afhjælpe et sikkerhedsspørgsmål foreslås af ansøgeren og aftales med den nationale sikkerhedsmyndighed, der påpegede sikkerhedsspørgsmålet.

34.

Når ansøgerens opfølgning eller foranstaltninger foreligger, bør den nationale sikkerhedsmyndighed revurdere de sikkerhedsspørgsmål, den har påpeget, omklassificere dem, hvis det er relevant, og tildele hvert af de påpegede sikkerhedsspørgsmål en af følgende statusser:

a)

»Uafklaret spørgsmål«, hvis ansøgerens dokumentation ikke er tilstrækkelig, og der stadig er brug for yderligere oplysninger

b)

»Uafklarede observationer, der skal følges op på«, hvis der stadig er uafklarede observationer

c)

»Afklaret spørgsmål«, hvis ansøgerens opfølgning er tilfredsstillende, og der ikke er uafklarede observationer.

KOMPETENCER HOS DET PERSONALE, DER ER INVOLVERET I VURDERINGERNE

35.

Den nationale sikkerhedsmyndighed bør sikre, at personale, der er involveret i vurderinger, besidder følgende kompetencer:

a)

kendskab til det relevante regelkompleks

b)

kendskab til, hvordan jernbanesystemet fungerer

c)

en passende evne til at foretage kritisk analyse

d)

erfaring med vurdering af sikkerhedsledelsessystemer eller lignende systemer inden for jernbanesektoren eller sikkerhedsledelsessystem i en sektor med tilsvarende driftsmæssige og tekniske udfordringer

e)

evne til at løse problemer, kommunikere og arbejde sammen i teams

f)

enhver anden kompetence, der kræves for at foretage en specifik vurdering.

Ved samarbejde i teams kan kompetencerne fordeles på medlemmerne af teamet.

Personale, der foretager inspektioner og audit, bør desuden godtgøre, at det har kendskab til og erfaring med at afholde samtaler.

36.

Med henblik på at sikre, at punkt 35 anvendes korrekt, bør den nationale sikkerhedsmyndighed iværksætte et kompetencestyringssystem, som omfatter:

a)

udvikling af kompetenceprofiler for hvert job og hver stilling eller rolle

b)

ansættelse af personale i overensstemmelse med de udarbejdede kompetenceprofiler

c)

vedligeholdelse, udvikling og vurdering af personalets kompetence i overensstemmelse med de udarbejdede kompetenceprofiler.

FORNYET OVERVEJELSE

37.

Ethvert afslag på at udstede en sikkerhedsgodkendelse eller angivelse af andre begrænsninger eller driftsbetingelser end dem, som der er anmodet om i ansøgningen, bør begrundes behørigt.

38.

Medlemsstaterne bør sikre, at ansøgeren inden for en rimelig frist kan anmode om, at den nationale sikkerhedsmyndigheds afgørelse tages op til fornyet overvejelse, og at de nationale sikkerhedsmyndigheder har tilstrækkelig tid fra datoen for modtagelsen af anmodningen om en fornyet gennemgang til at stadfæste eller ændre deres afgørelse.

39.

Proceduren for en fornyet overvejelse bør udføres uvildigt.

40.

Proceduren for en fornyet overvejelse bør være målrettet de sikkerhedsspørgsmål, som lå til grund for, at den nationale sikkerhedsmyndigheds afgørelse afviger fra ansøgerens ansøgning.

41.

Når det drejer sig om grænseoverskridende infrastruktur, bør den fornyede overvejelse udføres i koordination med de nationale sikkerhedsmyndigheder, der berøres af den pågældende infrastruktur.

42.

Stadfæstes afgørelsen om afslag på at udstede sikkerhedsgodkendelsen eller angivelse af andre begrænsninger eller driftsbetingelser end dem, som der er anmodet om i ansøgningen, kan ansøgeren appellere til den kompetente jurisdiktion i overensstemmelse med national ret.

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

43.

Medlemsstater, der ikke har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, anmodes om at følge denne henstilling fra den 16. juni 2019. Alle medlemsstater anmodes om at følge denne henstilling fra den 16. juni 2020.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/762 af 8. marts 2018 om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010 (EUT L 129 af 25.5.2018, s. 26).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/761 af 16. februar 2018 om fastsættelse af fælles sikkerhedsmetoder for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn efter udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1077/2012 (EUT L 129 af 25.5.2018, s. 16).


BILAG I

Indhold i ansøgningen om en sikkerhedsgodkendelse

Bemærk:

Nationale myndigheder opfordres til at forlange at få udleveret alle oplysninger, som er angivet i dette bilag, herunder de dokumenter, der skal vedhæftes ansøgningen, medmindre de er markeret med et »F« (frivillig). Når infrastrukturforvalteren skal udarbejde en korrigerende handlingsplan i henhold til punkt 8, er oplysninger herom obligatoriske.

1.   Ansøgningstype:

1.1.   Ny

1.2.   Fornyelse

1.3.   Ajourføring

1.4.   Identifikationsnummer for den tidligere godkendelse (kun ved ansøgning om fornyelse eller ajourføring)

2.   Særlige forhold ved infrastrukture(r)n(e) (vælg en eller flere)

2.1.   Det transeuropæiske transportnet (TEN-T)

2.1.1.   TEN-T's samlede net

2.1.2.   TEN-T's hovedgodstrafiknet

2.1.3.   TEN-T's hovedpassagernet

2.1.4.   Uden for TEN-T

2.2.   Energi

2.2.1.   Køreledningssystem

2.2.2.   Tredje skinne

2.2.3.   Fjerde skinne

2.2.4.   Ikke elektrificeret

2.3.   Togkontrol og signaler

2.3.1.   Klasse A-system

2.3.2.   Klasse B-system

2.4.   Andet (angives nærmere)

3.   Jernbanenetoperationer:

3.1.   Forventet startdato for tjenester/drift (F)

3.2.   Medlemsstat(er), hvor jernbaneinfrastrukturen er placeret

4.   Oplysninger vedrørende ansøgeren:

4.1.   Registreret navn

4.2.   Forkortelse (F)

4.3.   Postadresse

4.4.   Telefon

4.5.   Fax (F)

4.6.   E-mail

4.7.   Websted (F)

4.8.   Nationalt registreringsnummer

4.9.   Momsnummer (F)

4.10.   Andre relevante oplysninger (F)

5.   Kontaktperson:

5.1.   Fornavn

5.2.   Efternavn

5.3.   Stillingsbetegnelse

5.4.   Postadresse

5.5.   Telefon

5.6.   Fax (F)

5.7.   E-mail

5.8.   Talt(e) sprog

DOKUMENTER, DER SKAL VEDHÆFTES ANSØGNINGEN

6.   Dokumenter indsendt med henblik på den del af vurderingen, der vedrører sikkerhedsledelsessystemet:

6.1.   Beskrivelse af sikkerhedsledelsessystemet og andre dokumenter, der dokumenterer overholdelsen af kravene i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/762.

6.2.   Krydshenvisninger mellem sikkerhedsledelsessystemet (se punkt 6.1) og bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/762, herunder angivelse af, hvor i dokumentationen om sikkerhedsledelsessystemet det fremgår, at de relevante krav i de gældende tekniske specifikationer om interoperabilitet i forbindelse med delsystemet Drift og trafikstyring er opfyldt.

7.   Dokumenter indsendt med henblik på den nationale del af vurderingen:

7.1.   Beskrivelse af eller andet belæg for, hvordan sikkerhedsledelsessystemet tager højde for de relevante nationale forskrifter, som meddeles i henhold til artikel 8 i direktiv (EU) 2016/798.

7.2.   Krydshenvisninger mellem sikkerhedsledelsessystemet (se punkt 6.1) og de krav, der er fastsat i de relevante nationale forskrifter (omhandlet i punkt 7.1).

8.   Korrigerende handlingsplan(er)

8.1.   Aktuel status for den eller de handlingsplaner, som infrastrukturforvalteren har udarbejdet for at afhjælpe betydelige mangler med hensyn til overholdelse af forskrifterne og eventuelle andre sikkerhedsspørgsmål, der er konstateret i forbindelse med tilsynsaktiviteterne siden den foregående vurdering.

8.2.   Aktuel status for den eller de handlingsplaner, som infrastrukturforvalteren har udarbejdet for at afhjælpe uafklarede observationer fra den foregående vurdering.


BILAG II

Procedure for sikkerhedsvurdering

1.   GENERELT

1.1.   De nationale sikkerhedsmyndigheder bør udarbejde en struktureret og auditerbar procedure, der omfatter de samlede aktiviteter og tager elementerne i dette bilag i betragtning. Proceduren for sikkerhedsvurdering bør være iterativ, som vist i diagrammet nedenfor (se figur 1 i tillægget), hvilket vil sige, at den nationale sikkerhedsmyndighed har ret til at fremsætte rimelige anmodninger om yderligere oplysninger eller fornyet indsendelse i overensstemmelse med denne henstilling.

2.   MODTAGELSE AF ANSØGNINGSSKEMA

2.1.   Den nationale sikkerhedsmyndighed bør efter modtagelsen af en ansøgning om en sikkerhedsgodkendelse formelt og straks anerkende modtagelsen af ansøgningen og registrere ansøgningen for at sikre informationsstyringen i hver fase af vurderingsproceduren.

2.2.   Den nationale sikkerhedsmyndighed bør tildele kompetente ressourcer til at gennemføre vurderingsproceduren.

3.   INDLEDENDE GENNEMGANG

3.1.   Den nationale sikkerhedsmyndighed bør straks efter modtagelse af ansøgningen foretage en indledende gennemgang for at kontrollere følgende elementer:

a)

ansøgeren har fremlagt de grundlæggende oplysninger, som enten kræves i henhold til lovgivningen, eller som er nødvendige, for at ansøgningen kan behandles effektivt

b)

ansøgningen indeholder tilstrækkelig dokumentation, er struktureret og har interne krydshenvisninger, så det er muligt at vurdere den grundigt i forhold til kravene til sikkerhedsledelsessystemet og relevante meddelte nationale forskrifter. Den nationale sikkerhedsmyndighed foretager en indledende gennemgang af ansøgningsdokumenternes faktiske indhold med henblik på at give en indledende bedømmelse af sikkerhedsledelsessystemets kvalitet og af, hvorvidt sikkerhedsledelsessystemet er tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt

c)

når det er relevant, den aktuelle status for den eller de handlingsplaner, som infrastrukturforvalteren har udarbejdet for at afhjælpe betydelige mangler med hensyn til overholdelse af forskrifterne og eventuelle andre sikkerhedsspørgsmål, der er konstateret under tilsynsaktiviteterne siden den foregående vurdering.

d)

når det er relevant, den aktuelle status for den eller de handlingsplaner, som infrastrukturforvalteren har udarbejdet for at afhjælpe uafklarede observationer fra den foregående vurdering.

3.2.   Efter den indledende gennemgang, der er omhandlet i punkt 3.1, bør den nationale sikkerhedsmyndighed træffe afgørelse om, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, bør den nationale sikkerhedsmyndighed straks indhente oplysningerne i det omfang, den anser dem for med rimelighed at være nødvendige for at bidrage til sin vurdering.

3.3.   Den nationale sikkerhedsmyndighed bør læse et tilstrækkeligt udsnit af ansøgningen for at kontrollere, at indholdet er forståeligt. Hvis det er tydeligt, at det ikke er tilfældet, bør den nationale sikkerhedsmyndighed træffe afgørelse om, hvorvidt ansøgningen må sendes retur med anmodning om fremsendelse af en forbedret version.

3.4.   Ved vurderingen af infrastrukturforvalterens evne til at betjene tog, køretøjer til inspektion af infrastrukturen, arbejdskøretøjer eller andre særlige køretøjer, herunder benytte kontrahenter når det er relevant, bør den nationale sikkerhedsmyndighed henvise til de relevante krav, der er fastsat i bilag I til den delegerede forordning (EU) 2018/762, særlig punkt 1, 5.1, 5.2 og 5.5 heri.

4.   DETALJERET VURDERING

4.1.   Efter at have afsluttet den indledende gennemgang bør den nationale sikkerhedsmyndighed gå i gang med den detaljerede vurdering af ansøgningen (se figur 2 i tillægget), idet den anvender kravene til sikkerhedsledelsessystemet og relevante meddelte nationale forskrifter.

4.2.   Når den nationale sikkerhedsmyndighed foretager den detaljerede vurdering, der er omhandlet i punkt 4.1 i henhold til artikel 18, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798, bør den foretage et fagligt skøn, være upartisk og rimelig og angive veldokumenterede årsager til de konklusioner, den drager.

4.3.   Ved vurderingen skal det fastslås, om kravene til sikkerhedsledelsessystemet og relevante meddelte nationale forskrifter er opfyldt, eller om der er behov for yderligere oplysninger. I løbet af vurderingen bør den nationale sikkerhedsmyndighed også benytte resultaterne af sikkerhedsledelsessystemets processer, i givet fald med anvendelse af stikprøver, til at søge efter dokumentation for, at kravene til sikkerhedsledelsessystemet og relevante meddelte nationale forskrifter er opfyldt, med henblik på at sikre, at ansøgeren har forstået og kan opfylde kravene, afhængigt af jernbanedriftens type, og dermed sørge for en sikker drift af jernbanen.

4.4.   Ethvert sikkerhedsspørgsmål af kategori 4 bør være løst til den nationale sikkerhedsmyndigheds tilfredshed og, hvis det er relevant, resultere i en ajourføring af ansøgningen, før sikkerhedsgodkendelsen kan udstedes.

4.5.   Uafklarede observationer kan tages i betragtning i forbindelse med efterfølgende tilsyn, eller foranstaltninger kan aftales med ansøgeren på grundlag af dennes forslag om ajourføring af ansøgningen, eller begge. I så tilfælde løses sikkerhedsspørgsmålet formelt efter udstedelsen af sikkerhedsgodkendelsen.

4.6.   Den nationale sikkerhedsmyndighed bør være transparent i sin bedømmelse af, hvor alvorligt hvert af de konstaterede sikkerhedsspørgsmål er.

4.7.   Når den nationale sikkerhedsmyndighed konstaterer et sikkerhedsspørgsmål som omhandlet i punkt 33, bør den være specifik og hjælpe ansøgeren med at forstå, hvilken detaljeringsgrad den forventer i svaret. Til dette formål bør den nationale sikkerhedsmyndighed:

a)

give præcise henvisninger til de relevante krav til sikkerhedsledelsessystemet og meddelte nationale forskrifter og hjælpe ansøgeren med at forstå de sikkerhedsspørgsmål, der er konstateret

b)

angive de relevante dele af forordninger og forskrifter

c)

angive, hvorfor det enkelte krav til sikkerhedsledelsessystemet eller den meddelte nationale forskrift, herunder al relateret lovgivning, ikke er opfyldt

d)

nå til enighed med ansøgeren om yderligere tilsagn, dokumenter og eventuelle supplerende oplysninger, som bør fremlægges, alt efter detaljeringsgraden i kravene til sikkerhedsledelsessystemet eller den meddelte nationale forskrift

e)

fastlægge og nå til enighed med ansøgeren om en frist for overholdelse, som står i et rimeligt forhold til vanskeligheden ved at fremlægge de krævede oplysninger.

4.8.   Hvis ansøgeren i forbindelse med anvendelsen af artikel 12, stk. 3, i direktiv (EU) 2016/798 i væsentlig grad forsinker fremlæggelsen af de krævede oplysninger, bør den nationale sikkerhedsmyndighed beslutte at forlænge fristen for ansøgerens svar eller afvise ansøgningen efter at have givet meddelelse herom.

4.9.   Fristen for afgørelsen om udstedelse af en sikkerhedsgodkendelse kan kun forlænges, indtil de ønskede oplysninger er blevet forelagt og efter afgørelse truffet af den nationale sikkerhedsmyndighed og med ansøgerens samtykke i et af følgende tilfælde:

a)

sikkerhedsspørgsmål af kategori 1, som betragtet enkeltvis eller samlet helt eller delvis forhindrer den fortsatte vurdering

b)

sikkerhedsspørgsmål af kategori 4 eller flere sikkerhedsspørgsmål af kategori 3, som, når de betragtes samlet, kan hæve kategorien til et sikkerhedsspørgsmål af kategori 4, forhindrer udstedelse af sikkerhedsgodkendelsen.

4.10.   For at være tilfredsstillende bør ansøgerens skriftlige svar være tilstrækkelige til at bortvejre de betænkeligheder, der er udtrykt, og påvise, at de foranstaltninger, ansøgeren foreslår, opfylder de relevante kriterier eller meddelte nationale forskrifter.

4.11.   Når et svar anses for at være utilstrækkeligt, bør årsagen forklares præcist, og det bør angives, hvilke yderligere oplysninger eller belæg der kræves af ansøgeren, for at svaret bliver tilfredsstillende.

4.12.   Hvis der opstår betænkeligheder om, at ansøgningen kan blive afvist, eller at det vil tage længere tid at nå frem til en konklusion, end tidsfristen for vurderingen tillader, kan den nationale sikkerhedsmyndighed overveje mulige forholdsregler.

4.13.   Konkluderes det enten, at ansøgningen opfylder alle krav, eller at yderligere fremskridt med hensyn til at opnå tilfredsstillende svar på udestående spørgsmål er usandsynlige, bør den nationale sikkerhedsmyndighed afslutte vurderingen ved at:

a)

angive, om alle kriterier er opfyldt, eller om der stadig er udestående spørgsmål

b)

angive eventuelle uafklarede observationer

c)

angive, hvilke begrænsninger eller driftsbetingelser der bør fremgå af sikkerhedsgodkendelsen

d)

rapportere om opfølgningen på betydelige mangler, som er konstateret i forbindelse med tilsynsaktiviteter som omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2018/761, hvis det er relevant

e)

sikre, at proceduren for sikkerhedsvurdering anvendes korrekt

f)

samle resultatet af vurderingen, herunder sammendrag af konklusionerne og, hvis det er relevant, en udtalelse om udstedelsen af sikkerhedsgodkendelsen.

4.14.   Den nationale sikkerhedsmyndighed bør registrere og skriftligt begrunde alle konstateringer og bedømmelser for både at lette processen for opnåelse af sikkerhed og beslutningsprocessen og for at bistå i forbindelse med en eventuel appel af en afgørelse om at udstede sikkerhedsgodkendelsen eller afvise ansøgningen.

5.   BESLUTNINGSTAGNING

5.1.   På grundlag af konklusionerne af den afsluttede vurdering bør der træffes en afgørelse om, hvorvidt der udstedes en sikkerhedsgodkendelse, eller om ansøgningen afvises. Når en sikkerhedsgodkendelse udstedes, kan der være konstateret uafklarede observationer. En sikkerhedsgodkendelse må ikke udstedes, hvis der er konstateret et sikkerhedsspørgsmål af kategori 4, og spørgsmålet ikke er løst i løbet af vurderingen.

5.2.   Den nationale sikkerhedsmyndighed kan beslutte at begrænse sikkerhedsgodkendelsens anvendelsesområde ved at angive begrænsninger eller driftsbetingelser, hvis sådanne begrænsninger eller driftsbetingelser tager højde for eventuelle kategori 4-sikkerhedsspørgsmål, som ellers ville forhindre udstedelsen af sikkerhedsgodkendelsen. Sikkerhedsgodkendelsen bør ajourføres efter anmodning fra ansøgeren, efter at der er taget højde for alle uafklarede observationer i dennes ansøgningsdossier.

5.3.   Ansøgeren bør oplyses om den nationale sikkerhedsmyndigheds afgørelse og herunder resultatet af vurderingen, og en sikkerhedsgodkendelse bør udstedes, når dette er relevant.

5.4.   Afvises ansøgningen, eller rummer sikkerhedsgodkendelsen andre begrænsninger eller driftsbetingelser end dem, der er fastlagt i ansøgningen, bør den nationale sikkerhedsmyndighed oplyse ansøgeren herom, begrunde afgørelsen og underrette ansøgeren om proceduren med henblik på at anmode om en fornyet overvejelse eller appel af afgørelsen.

6.   AFSLUTTENDE VURDERING

6.1.   Den nationale sikkerhedsmyndighed bør afslutte den administrative behandling ved at sikre, at alle dokumenter og fortegnelser vurderes, organiseres og arkiveres. Med henblik på til stadighed at forbedre denne proces bør den nationale sikkerhedsmyndighed kortlægge historiske oplysninger og høstede erfaringer til brug ved fremtidige vurderinger.

7.   SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR FORNYELSE AF EN SIKKERHEDSGODKENDELSE

7.1.   En sikkerhedsgodkendelse kan på ansøgerens anmodning fornys, før dens gyldighed udløber, for at sikre godkendelsens fortsatte gyldighed.

7.2.   Indgives en ansøgning om fornyelse, bør den nationale sikkerhedsmyndighed omhyggeligt kontrollere ændringer af den forelagte dokumentation i den tidligere ansøgning og tage hensyn til resultaterne af tidligere tilsynsaktiviteter, jf. artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2018/761 for at prioritere og målrette kravene til det relevante sikkerhedsledelsessystem og de meddelte nationale forskrifter, som vurderingen af ansøgningen om fornyelse baseres på.

7.3.   Den nationale sikkerhedsmyndighed bør afpasse sin tilgang til den fornyede vurdering, alt efter hvor omfattende de foreslåede ændringer er.

8.   SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR AJOURFØRING AF EN SIKKERHEDSGODKENDELSE

8.1.   En sikkerhedsgodkendelse bør ajourføres, når som helst der foreslås en væsentlig ændring af infrastruktur, signaludstyr eller energiforsyning, som anvendes i forbindelse med infrastrukturen, eller principperne for drift og vedligeholdelse af infrastruktur, signaludstyr eller energiforsyning af den art i henhold til artikel 12, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798.

8.2.   Har infrastrukturforvalteren, som er indehaver af sikkerhedsgodkendelsen, til hensigt at foretage ændringer som nævnt i punkt 8.1, bør den straks meddele den nationale sikkerhedsmyndighed dette.

8.3.   Efter meddelelsen fra infrastrukturforvalteren, jf. punkt 8.2, bør den nationale sikkerhedsmyndighed:

a)

kontrollere, at den ændring, som er genstand for en potentiel ansøgning, beskrives tydeligt, og at de potentielle sikkerhedsrisici vurderes

b)

drøfte behovet for en ajourføring af sikkerhedsgodkendelsen med infrastrukturforvalteren.

8.4.   Den nationale sikkerhedsmyndighed kan stille ansøgeren yderligere spørgsmål. Hvis den nationale sikkerhedsmyndighed er enig i, at den foreslåede ændring ikke er en væsentlig ændring, underretter den skriftligt ansøgeren om, at en ajourføring ikke er nødvendig, og registrerer afgørelsen sammen med den registrerede ansøgning.

8.5.   Ved ansøgning om ajourføring bør den nationale sikkerhedsmyndighed:

a)

omhyggeligt kontrollere ændringer af den forelagte dokumentation i den tidligere ansøgning, som udstedelsen af den gældende godkendelse blev baseret på

b)

tage resultaterne af tidligere tilsynsaktiviteter som omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2018/761 i betragtning, særlig når det drejer sig om sikkerhedsspørgsmål, der vedrører ansøgerens formåen til på effektiv vis at gennemføre og overvåge sin forandringsstyringsproces

c)

prioritere og målrette kravene til det relevante sikkerhedsledelsessystem og de meddelte nationale forskrifter med henblik på at vurdere den ajourførte ansøgning.

8.6.   Den nationale sikkerhedsmyndighed bør afpasse sin tilgang til den fornyede vurdering, alt efter hvor omfattende de foreslåede ændringer er.

8.7.   En ansøgning til den nationale sikkerhedsmyndighed om at ajourføre en sikkerhedsgodkendelse må ikke føre til en forlængelse af dennes gyldighedsperiode.

8.8.   Den nationale sikkerhedsmyndighed bør efter ansøgerens anmodning træffe afgørelse om, hvorvidt der er behov for at ajourføre sikkerhedsgodkendelsen i det tilfælde, at forudsætningerne for udstedelsen af sikkerhedsgodkendelsen ændres, uden at infrastruktur, signaludstyr eller energiforsyning, som anvendes i forbindelse med infrastrukturen, eller principperne for drift og vedligeholdelse af infrastruktur, signaludstyr eller energiforsyning af den art påvirkes.

Tillæg

PROCEDURE FOR SIKKERHEDSVURDERING

Figur 1

Procedure for sikkerhedsvurdering

Image 1

PROCEDURE FOR DETALJERET VURDERING

Figur 2

Procedure for detaljeret vurdering

Image 2


BILAG III

Sikkerhedsgodkendelsens indhold

1.   Sikkerhedsgodkendelsens identifikationsnummer

2.   Identifikation af infrastrukturforvalteren:

2.1.   Registreret navn

2.2.   Nationalt registreringsnummer

2.3.   Momsregistreringsnummer

3.   Identifikation af den nationale sikkerhedsmyndighed:

3.1.   Organisation

3.2.   Medlemsstat

4.   Oplysninger om godkendelsen:

4.1.   Ny

4.2.   Fornyelse

4.3.   Ajourføring

4.4.   Identifikationsnummer for den tidligere godkendelse (kun ved fornyelse eller ajourføring)

4.5.   Første og sidste gyldighedsdato

4.6.   Særlige forhold ved infrastrukture(r)n(e)

5.   Gældende national lovgivning

6.   Begrænsninger og driftsbetingelser

7.   Yderligere oplysninger

8.   Udstedelsesdato og myndighedens bemyndigede underskrivers underskrift/stempel

Tillæg

Følgende standardmodel for sikkerhedsgodkendelse anbefales:

Image 3

SIKKERHEDSGODKENDELSE

Sikkerhedsgodkendelse, der bekræfter, at sikkerhedsledelsessystemet er godkendt i Den Europæiske Union i henhold til direktiv (EU) 2016/798 og gældende national lovgivning

IDENTIFIKATIONSNUMMER:

 

1.   GODKENDT INFRASTRUKTURFORVALTER

Registreret navn:

Infrastrukturforvalterens navn:

Forkortelse:

Nationalt registreringsnummer:

Momsnummer:

2.   MYNDIGHED, DER UDSTEDER GODKENDELSEN

Myndighed:

Medlemsstat:

3.   OPLYSNINGER OM GODKENDELSEN

Dette er en

ny godkendelse

 

EU-identifikationsnummer på den foregående godkendelse:

 

 

 

fornyet godkendelse

 

 

 

 

ajourført godkendelse

 

Gyldig fra:

til:

Særlige forhold ved infrastrukture(r)n(e)

 

4.   GÆLDENDE NATIONAL LOVGIVNING

 

5.   BEGRÆNSNINGER OG DRIFTSBETINGELSER

 

6.   YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

Udstedt den

Underskrift

 

 

 

 

Internt referencenummer

Myndighedens stempel

 

 


Top