EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0778

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/778 af 16. maj 2019 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 for så vidt angår ændringsstyring (EØS-relevant tekst.)

OJ L 139I, 27.5.2019, p. 356–359 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/778/oj

27.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 139/356


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/778

af 16. maj 2019

om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 for så vidt angår ændringsstyring

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 5, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 (2) pålægges Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) at rette henstillinger til Kommissionen om de tekniske specifikationer for interoperabilitet (»TSI'er«) og revisionen af disse i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv (EU) 2016/797 og sikre, at TSI'erne er tilpasset de tekniske fremskridt, markedsudviklingen og de samfundsmæssige krav.

(2)

Ifølge artikel 13 i Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2017/1474 (3) skal afsnit 7.2 i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 (4) ændres med henblik på at specificere den ændrede procedure for ændringsstyring for TAF TSI.

(3)

I henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/796 er der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at forelægge et forslag til henstilling vedrørende ændringerne af afsnit 7.2 i TAF TSI.

(4)

Den 20. april 2018 forelagde agenturet en henstilling til Kommissionen om revision af afsnit 7.2 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014.

(5)

Afsnit 7.2 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 vedrørende TAF TSI bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Listen over de relevante tekniske dokumenter, som der er henvist til i TAF TSI, bør ajourføres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afsnit 7.2 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Tillæg I til bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2017/1474 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 for så vidt angår specifikke mål for udarbejdelse, vedtagelse og revision af tekniske specifikationer for interoperabilitet (EUT L 210 af 15.8.2017, s. 5).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 af 11. december 2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for godstrafikken i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ophævelse af forordning (EF) nr. 62/2006 (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 438).


BILAG I

Afsnit 7.2 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 affattes således:

»7.2.   Ændringshåndtering

7.2.1.   Ændringshåndteringsprocessen

Der skal tilrettelægges procedurer for ændringshåndtering, som sikrer, at omkostningerne og fordelene ved ændringerne analyseres grundigt, og at ændringerne gennemføres på en kontrolleret måde. Disse procedurer skal fastlægges, iværksættes, understøttes og administreres af agenturet, og de skal omfatte følgende elementer:

en beskrivelse af, hvad der nødvendiggør ændringen på det tekniske plan

en angivelse af, hvem der er ansvarlig for at gennemføre ændringerne

en valideringsprocedure for de ændringer, der skal gennemføres

en politik for ændringshåndtering, frigivelse, migrering og implementering

en definition af ansvarsfordelingen for forvaltning af de detaljerede specifikationer og for både kvalitetssikringen og konfigurationsstyringen.

Ændringsstyringsorganet skal sammensættes af agenturet, jernbanesektorens repræsentative organer og medlemsstaterne. Med en sådan tilknytning af parterne skal det sikres, at de ændringer, der skal foretages, sættes i perspektiv, og at der foretages en helhedsvurdering af deres konsekvenser. Ændringsstyringsorganet skal på et tidspunkt indordnes under agenturet.

7.2.2.   Særlig ændringshåndteringsproces for de dokumenter, som der er henvist til i tillæg I til denne forordning

For de tekniske dokumenter, som der er henvist til i tillæg I til denne forordning, skal ændringsstyringen fastlægges af agenturet efter følgende kriterier:

1.

Anmodninger om ændringer, der berører dokumenterne, forelægges enten via medlemsstaterne eller via jernbanesektorens repræsentative organer på europæisk niveau, jf. artikel 38, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 (*1), eller via styregruppen for TSI'en om trafiktelematik for godstrafikken.

2.

Agenturet indsamler og opbevarer ændringsanmodningerne.

3.

Agenturet forelægger ændringsanmodningerne for den særlige arbejdsgruppe under Jernbaneagenturet, som vurderer dem og efter omstændighederne udarbejder et forslag ledsaget af en økonomisk vurdering.

4.

Derefter forelægger agenturet hver ændringsanmodning og det tilhørende forslag for ændringsstyringsorganet, som afgør, om ændringsanmodningen skal valideres eller udsættes.

5.

Valideres ændringsanmodningen ikke, skal agenturet sende enten begrundelsen for afvisningen eller en anmodning om supplerende oplysninger om udkastet til ændringsanmodning tilbage til den anmodende part.

6.

Hvis ændringsanmodningen valideres, skal det tekniske dokument ændres.

7.

Kan der ikke opnås enighed om validering af en ændringsanmodning, skal agenturet forelægge Kommissionen en henstilling om ajourføring af de dokumenter, som der henvises til i tillæg I, sammen med udkastet til ny version af dokumentet, ændringsanmodningen og agenturets økonomiske vurdering og skal desuden gøre disse dokumenter tilgængelige på sit websted.

8.

Den nye version af det tekniske dokument med de validerede ændringsanmodninger skal gøres tilgængelig på agenturets websted. Agenturet vil holde medlemsstaterne underrettet via det udvalg, der er nedsat ved direktiv 2008/57/EF, artikel 29, stk. 1.

9.

Gør en anmodning om ændring det påkrævet at ændre den juridiske tekst i TSI'en om trafiktelematik for godstrafikken, skal agenturet fremsende en forespørgsel til Europa-Kommissionen med henblik på at anmode om en revision af TSI'en om trafiktelematik for godstrafikken og/eller anmode om en teknisk udtalelse fra agenturet.

Når ændringsstyringen berører elementer, der er i almindelig brug i forbindelse med TSI'en om trafiktelematik for persontrafikken, skal ændringerne foretages på en sådan måde, at de til stadighed er i overensstemmelse med den gennemførte TSI om trafiktelematik for persontrafikken, for at der kan opnås optimale synergivirkninger.


(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1).««


BILAG II

Tillæg I til Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 affattes således:

»Tillæg I

Liste over tekniske dokumenter

Nr.

Reference

Titel

1

ERA-TD-100

TAF TSI — ANNEX A.5:FIGURES AND SEQUENCE DIAGRAMS OF THE TAF TSI MESSAGES

2

ERA-TD-101

Bilag D.2: Appendix A (Wagon/ILU Trip Planning)

3

ERA-TD-102

Bilag D.2: Appendix B — Wagon and Intermodal Unit Operating

Database (WIMO)

4

ERA-TD-103

Bilag D.2: Appendix C — Reference Files

5

ERA-TD-104

Bilag D.2: Appendix E — Common Interface

6

ERA-TD-105

Bilag D.2: Appendix F — TAF TSI Data and Message Model

«

Top