EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0585

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/585 af 11. april 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande og områder eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af visse dyr og fersk kød (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2801

OJ L 100I , 11.4.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/585/oj

11.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 100/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/585

af 11. april 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande og områder eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af visse dyr og fersk kød

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 2, litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 8, nr. 1) og 4),

under henvisning til Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF (3), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (4) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (5) fastlægges lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater Ved nævnte forordning fastsættes det, at sendinger af hovdyr og fersk kød af dyr til konsum kun må indføres i Unionen fra tredjelande, hvis de opfylder betingelserne i forordningen.

(3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EU) nr. 206/2010 for indførsel i Unionen af sendinger af hovdyr, undtagen dyr af hestefamilien, og fersk kød af hovdyr, også af dyr af hestefamilien, fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande, områder og dele deraf i del 1 i bilag I og i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hovdyr, undtagen dyr af hestefamilien, og fersk kød af hovdyr, også af dyr af hestefamilien, i Unionen.

(5)

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres.

(6)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321.

(4)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).


BILAG

I forordning (EU) nr. 206/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010:

a)

Efter oplysningerne om Chile indsættes følgende rækker:

»GB-Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

GB-0

Hele landet

 

 

 

GB-1

England, Wales og Nordirland

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX

GB-2

Skotland

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX

GG-Guernsey

GG-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

V, IX«.

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

»JE-Jersey

JE-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

IVa, V, IX«.

2)

Del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010:

a)

Efter oplysningerne om Falklandsøerne indsættes følgende rækker:

»GB-Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

GB-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

GG-Guernsey

GG-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW«.

 

 

 

 

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

»JE-Jersey

JE-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW«.

 

 

 

 


Top