EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0504

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/504 af 19. marts 2019 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet og forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen på grund af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (EØS-relevant tekst.)

PE/19/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/504/oj

27.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 85/66


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/504

af 19. marts 2019

om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet og forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen på grund af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, og artikel 194, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelse om dets hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for en udtrædelsesaftales ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter denne meddelelse, dvs. fra og med den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd, efter aftale med Det Forenede Kongerige, med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

(2)

Udtrædelsesaftalen, som forhandlerne er nået til enighed om, indeholder ordninger for anvendelse af EU-retlige bestemmelser på og i Det Forenede Kongerige efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Hvis nævnte aftale træder i kraft, vil Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2002 (3), som ændrer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (4), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 (5) finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overgangsperioden i overensstemmelse med nævnte aftale og vil ophøre med at gælde ved denne periodes udløb.

(3)

I artikel 3, stk. 5, i direktiv 2012/27/EU, der blev indført ved direktiv (EU) 2018/2002, stilles der krav om, at medlemsstaterne skal fastsætte vejledende nationale energieffektivitetsbidrag med henblik på at nå Unionens mål for en energieffektivitet på mindst 32,5 % i 2030. Når de fastsætter disse bidrag, skal medlemsstaterne tage hensyn til Unionens energiforbrug i 2030 i form af primærenergi og/eller endelig energi.

(4)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) 2018/1999 indeholder krav om, at medlemsstaterne skal tage hensyn til Unionens energiforbrug i 2030 i form af primærenergi og/eller endelig energi ved fastsættelsen af deres vejledende nationale energieffektivitetsbidrag til Unionens mål. I henhold til artikel 29, stk. 3, første afsnit, i nævnte forordning er energiforbruget på EU-plan også relevant for Kommissionens vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til i fællesskab at nå Unionens mål.

(5)

Som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er det nødvendigt at ændre de fremskrevne tal for energiforbruget i Unionen i 2030 for at afspejle Unionen med 27 medlemsstater uden Det Forenede Kongerige (»EU-27«). Fremskrivningerne for Unionens overordnede mål for en energieffektivitet i 2030 på mindst 32,5 % viser, at primærenergiforbruget bør blive på 1 273 mio. ton olieækvivalenter (Mtoe) og det endelige energiforbrug bør blive på 956 Mtoe i 2030 for Unionen med 28 medlemsstater. De tilsvarende fremskrivninger for EU-27 viser, at primærenergiforbruget bør blive på 1 128 Mtoe og det endelige energiforbrug bør blive på 846 Mtoe i 2030. Dette gør det nødvendigt at ændre tallene for energiforbruget i 2030.

(6)

De samme fremskrivninger for energiforbruget i 2030 er relevante for artikel 6 og 29 i forordning (EU) 2018/1999.

(7)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 (6), ophører anvendelsen af retsakter, for hvilke der er fastsat en bestemt ophørsdato, fra udgangen af den sidste time på den dag, der svarer til den nævnte dato. Denne afgørelse bør derfor finde anvendelse fra dagen efter den dato, hvor direktiv 2012/27/EU og forordning (EU) 2018/1999 ophører med at gælde for Det Forenede Kongerige.

(8)

Direktiv 2012/27/EU og forordning (EU) 2018/1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

For straks at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden bør denne afgørelse træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2012/27/EU

Artikel 3, stk. 5, i direktiv 2012/27/EU affattes således:

»5.   Hver medlemsstat fastsætter vejledende nationale energieffektivitetsbidrag til Unionens 2030-mål som omhandlet i dette direktivs artikel 1, stk. 1, i overensstemmelse med artikel 4 og 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 (*1). Ved fastsættelsen af disse bidrag tager medlemsstaterne hensyn til, at Unionens energiforbrug i 2030 maksimalt må være 1 128 Mtoe primærenergi og/eller maksimalt 846 Mtoe endelig energi. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse bidrag som en del af deres integrerede nationale energi- og klimaplaner som omhandlet i og i overensstemmelse med proceduren i henhold til artikel 3 og artikel 7-12 i forordning (EU) 2018/1999.

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) 2018/1999

Forordning (EU) 2018/1999 ændres som følger:

1)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Ved fastsættelsen af sit vejledende nationale energieffektivitetsbidrag i 2030 og det sidste år i den periode, der er omfattet af de efterfølgende nationale planer i henhold til artikel 4, litra b), nr. 1), i denne forordning, tager hver medlemsstat hensyn til, at Unionens energiforbrug i 2020 i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 2012/27/EU højst må være 1 483 Mtoe primærenergi eller højst 1 086 Mtoe endelig energi, og i 2030 højst må være 1 228 Mtoe primærenergi og/eller højst 846 Mtoe endelig energi.«

2)

Artikel 29, stk. 3, første afsnit, affattes således:

»3.   Hvad angår energieffektivitetsområdet skal Kommissionen som led i den i stk. 1 omhandlede vurdering vurdere fremskridtene med hensyn til i fællesskab at nå et maksimalt energiforbrug på EU-plan på 1 128 Mtoe primærenergi og 846 Mtoe endelig energi i 2030 i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, i direktiv 2012/27/EU.«

Artikel 3

Tidsfrister

Artikel 1 og 2 i denne afgørelse berører ikke tidsfristerne i artikel 2 i direktiv (EU) 2018/2002 og i artikel 59 i forordning (EU) 2018/1999.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Artikel 1 og 2 finder anvendelse fra dagen efter den dato, hvor direktiv 2012/27/EU og forordning (EU) 2018/1999 ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

Artikel 5

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  Udtalelse af 23.1.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 14.2.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.3.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 210).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1).


Top