EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0501

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/501 af 25. marts 2019 om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (EØS-relevant tekst.)

PE/67/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 39–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/501/oj

27.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 85/39


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/501

af 25. marts 2019

om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelse om sin hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for en udtrædelsesaftales ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed beslutter at forlænge denne periode.

(2)

Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ville, i forholdet til de resterende 27 medlemsstater og i manglen på særlige bestemmelser, ophæve alle rettigheder og forpligtelser affødt af EU-retten med hensyn til markedsadgang, som fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 (3) og forordning (EF) nr. 1073/2009 (4).

(3)

Den Europæiske Transportministerkonferences (CEMT) multilaterale kvotesystem er den eneste anden tilgængelige retlige ramme, som kunne udgøre grundlaget for vejgodstransporten mellem Unionen og Det Forenede Kongerige efter udtrædelsesdatoen. På grund af det begrænsede antal tilladelser, der i øjeblikket er tilgængelige inden for rammerne af CEMT-systemet, og på grund af det begrænsede anvendelsesområde, for så vidt angår de typer af vejtransport, der er omfattet af systemet, er det i øjeblikket ikke tilstrækkeligt til fuldt at opfylde behovene for vejgodstransport mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.

(4)

For at forhindre deraf følgende alvorlige forstyrrelser, herunder forstyrrelser af den offentlige orden, er det derfor nødvendigt at oprette en række midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for vejgodstransportvirksomheder og busselskaber med tilladelser fra Det Forenede Kongerige at transportere gods og passagerer ad vej mellem Det Forenede Kongeriges område og de resterende 27 medlemsstater eller fra Det Forenede Kongeriges område til Det Forenede Kongeriges område med transit gennem en eller flere medlemsstater. For at sikre en passende ligevægt mellem Det Forenede Kongerige og de resterende medlemsstater bør de rettigheder, der tildeles, således være betinget af tildeling af tilsvarende rettigheder og være genstand for visse betingelser til sikring af fair konkurrence.

(5)

Gibraltar er ikke omfattet af denne forordnings geografiske anvendelsesområde og enhver henvisning i forordningen til Det Forenede Kongerige omfatter ikke Gibraltar.

(6)

Retten til at gennemføre transporter på en medlemsstats område eller mellem medlemsstater er et grundlæggende resultat af det indre marked og bør efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og i mangel af specifikke bestemmelser om det modsatte ikke længere være tilgængelig for vejgodstransportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige, der ikke er etableret i Unionen. Der bør imidlertid overvejes midlertidige foranstaltninger med henblik på at gøre det muligt for vejgodstransportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige at udføre et begrænset antal yderligere transporter inden for Unionens område i forbindelse med transporter mellem Det Forenede Kongerige og Unionen. I umiddelbar forlængelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en udtrædelsesaftale bør sådanne foranstaltninger hjælpe med at forhindre forstyrrelser af trafikstrømmen, som kan forventes som følge af den yderligere kontrol af køretøjer og deres gods, og følge trusler mod den offentlige orden. De bør hjælpe med at afbøde i særdeleshed presset på de få grænsepunkter, hvor sådanne forstyrrelser er mest sandsynlige, da køretøjerne ikke behøver at vende tilbage straks. De bør stå i et rimeligt forhold til, bør ikke være på samme niveau som de rettigheder, EU-vejgodstransportvirksomheder har i henhold til reglerne for det indre marked, og de bør gradvis udfases i overensstemmelser med denne forordning.

(7)

I mangel af særlige bestemmelser vil Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen også føre til alvorlige forstyrrelser, herunder forstyrrelser af den offentlige orden, i forbindelse med passagertransport ad vej. Aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus (5) (»Interbusaftalen«) er den eneste tilgængelige retlige ramme, som udgør et grundlag for passagertransport med bus mellem Unionen og Det Forenede Kongerige efter udtrædelsesdatoen. Det Forenede Kongerige bliver en selvstændig kontraherende part i Interbusaftalen fra den 1. april 2019. Interbusaftalen dækker imidlertid kun lejlighedsvise tjenesteydelser og er derfor utilstrækkelig til at afhjælpe de forstyrrelser, der følger af Det Forenede Kongeriges udtræden i betragtning af det store antal personer, der fortsat vil ønske at rejse mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Der er forhandlet en protokol til Interbusaftalen om regelmæssig passagertransport mellem de kontraherende parter, men den forventes ikke at træde i kraft i tide til at kunne udgøre en holdbar alternativ løsning på den aktuelle situation for perioden umiddelbart efter Det Forenede Kongeriges udtræden. De nuværende instrumenter tager således ikke hensyn til behovet for passagertransport ad vej mellem Unionen og Det Forenede Kongerige for så vidt angår rutekørsel og speciel rutekørsel med bus. For at afbøde en efterfølgende væsentlig forstyrrelse, der kan bringe den offentlige orden i fare, er det derfor hensigtsmæssigt at give busselskaber fra Det Forenede Kongerige mulighed for at befordre passagerer fra Det Forenede Kongerige til Unionen og omvendt, forudsat at Det Forenede Kongerige som minimum giver busselskaber fra EU tilsvarende rettigheder. De rettigheder, der indrømmes i henhold til denne forordning, bør begrænses til en kort periode, indtil protokollen til Interbusaftalen om rutekørsel er trådt i kraft, og Det Forenede Kongerige er tiltrådt denne protokol.

Buskørsel på tværs af grænserne mellem Irland og Nordirland er af særlig betydning for de lokalsamfund, der bor i grænseregionerne, med henblik på at sikre basal konnektivitet mellem lokalsamfundene, bl.a. som en del af det fælles rejseområde. Medtagning og afsætning af passagerer i regioner på begge sider af grænsen understøtter disse tjenesters gennemførlighed. Derfor bør det i grænseregionerne i Irland fortsat være tilladt for busselskaber fra Det Forenede Kongerige at medtage og afsætte passagerer i forbindelse med international passagertransport med bus mellem Irland og Nordirland. Disse rettigheder bør indrømmes for en begrænset periode (indtil den 30. september 2019) for at gøre det muligt at få indført alternativer.

(8)

For at afspejle dens midlertidige karakter, dog uden at danne præcedens, bør anvendelsen af foranstaltningerne fastsat i denne forordning begrænses til en kort periode. Med hensyn til vejgodstransport fastlægges tidsbegrænsningen i betragtning af eventuelle ordninger til sikring af basal konnektivitet, der træffes i CEMT-systemet, og uden at det berører hverken den mulige forhandling om og ikrafttræden af en fremtidig aftale, der omfatter vejgodstransport mellem Unionen og Det Forenede Kongerige eller fremtidige EU-regler vedrørende transport. For så vidt angår passagertransport med bus fastsættes en tidsbegrænsning, der giver protokollen til Interbusaftalen om rutekørsel mulighed for at træde i kraft og giver Det Forenede Kongerige mulighed for at tiltræde denne protokol, og med forbehold af en eventuel fremtidig aftale om forholdet mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.

(9)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(10)

Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt og finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft på denne dato. Denne forordning bør under alle omstændigheder ophøre med at finde anvendelse den 31. december 2019. Unionen vil således ophøre med at udøve den kompetence, der udøves gennem denne forordning efter denne dato. Uden at det berører andre EU-foranstaltninger, og under forudsætning af at sådanne foranstaltninger overholdes, udøves denne kompetence i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i TEUF derefter igen af medlemsstaterne. Unionens og medlemsstaternes respektive kompetencer med hensyn til indgåelse af internationale aftaler på vejtransportområdet skal fastlægges i overensstemmelse med traktaterne og under hensyntagen til den relevante EU-lovgivning.

(11)

Hvis det er nødvendigt for at imødekomme markedsbehovene, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for at genskabe de lige rettigheder, som Unionen tildeler vejgodstransportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige samt busselskaber fra Det Forenede Kongerige, i forhold til de rettigheder som Det Forenede Kongerige tildeler for EU-vejgodstransportvirksomheder og for EU-busselskaber, herunder når de rettigheder, som Det Forenede Kongerige tildeler, gives på grundlag af oprindelsesmedlemsstaten eller på anden måde ikke er lige tilgængelig for alle EU-operatører, og for at afhjælpe forekomster af illoyal konkurrence til skade for EU-vejgodstransportvirksomheder og EU-busselskaber.

(12)

De delegerede retsakter bør være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, og deres vilkår bør derfor stå i et rimeligt forhold til de problemer, der opstår som følge af den manglende tildeling af tilsvarende rettigheder eller urimelige konkurrencevilkår. Kommissionen bør kun suspendere anvendelsen af denne forordning i de mest alvorlige tilfælde, hvor Det Forenede Kongerige ikke giver tilsvarende rettigheder til EU-vejgodstransportvirksomheder eller til EU-busselskaber, eller hvor de tildelte rettigheder er minimale, eller hvor konkurrencevilkårene for vejgodstransportvirksomheder eller busselskaber fra Det Forenede Kongerige er så forskellige fra EU-operatørers, at EU-operatørers ydelse af de pågældende tjenester ikke er økonomisk rentable for dem.

(13)

Ved vedtagelsen af de delegerede retsakter, er det navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (6). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter. Det bør sikres, at en sådan delegeret retsakt ikke har en urimelig indvirkning på det indre markeds funktion.

(14)

For at sikre, at de rettigheder, som Det Forenede Kongerige tildeler EU-vejgodstransportvirksomheder og EU-busselskaber svarende til dem, der ved denne forordning indrømmes vejgodstransportvirksomheder og busselskaber i Det Forenede Kongerige, er lige tilgængelige for alle EU-operatører, bør anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 midlertidigt udvides. Disse forordninger dækker allerede den del af en rejse mellem en medlemsstat og et tredjeland, der under transit tilbagelægges på enhver medlemsstats område. Det er imidlertid i sådanne tilfælde nødvendigt at sikre, at forordning (EF) nr. 1072/2009 også finder anvendelse på den del af rejsen, der tilbagelægges på den medlemsstats område, hvor læsning eller aflæsning finder sted, og at forordning (EF) nr. 1073/2009 finder anvendelse på den del af rejsen, der tilbagelægges på den medlemsstats område, hvor passagerer medtages eller afsættes. En sådan udvidelse har til formål at sikre, at EU-operatører kan udføre tredjelandstransportaktiviteter til eller fra Det Forenede Kongerige samt foretage yderligere stop i deres drift af passagertransport —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes midlertidige foranstaltninger til regulering af vejgodstransporten samt bestemmelser vedrørende passagertransport ved rutekørsel og speciel rutekørsel med bus mellem Unionen og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) som følge af sidstnævntes udtræden af Unionen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »køretøj«: i forbindelse med godstransport et motorkøretøj, som er indregistreret i Det Forenede Kongerige, eller et sammenkoblet vogntog, hvoraf i det mindste motorkøretøjet er indregistreret i Det Forenede Kongerige, og som udelukkende er beregnet til godstransport, enten tilhørende virksomheden, købt af denne på kredit eller lejet, i sidstnævnte tilfælde forudsat at det opfylder betingelserne fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/1/EF (7), og i forbindelse med passagertransport en bus

2)   »tilladt godstransport«:

a)

kørsel med et læsset køretøj fra Unionens område til Det Forenede Kongeriges område eller omvendt, med eller uden transit gennem en eller flere medlemsstater eller et eller flere tredjelande

b)

efter en kørsel med et læsset køretøj fra Det Forenede Kongeriges område omfattet af dette nummers litra a) gennemførelsen inden for syv dage efter aflæsning på Unionens område af op til to yderligere læsnings- og aflæsningsoperationer på Unionens område i en periode på fire måneder fra den første anvendelsesdag fastsat i artikel 12, stk. 2, og en operation inden for syv dage fra aflæsningen på Unionens område, i løbet af de følgende tre måneder

c)

kørsel med et læsset køretøj fra Det Forenede Kongeriges område til Det Forenede Kongeriges område med transit gennem Unionens område

d)

kørsel uden last i forbindelse med de former for transport, der er omhandlet i litra a) og c)

3)   »tilladt passagertransport med bus«:

a)

kørsel med bus med henblik på at yde passagertransport fra Unionens område til Det Forenede Kongeriges område eller omvendt, med eller uden transit gennem en eller flere medlemsstater eller et eller flere tredjelande

b)

kørsel med bus med henblik på at yde passagertransport fra Det Forenede Kongeriges område til Det Forenede Kongeriges område med transit gennem Unionens område

c)

kørsel uden passagerer i forbindelse med de former for transport, der er omhandlet i litra a) og b)

d)

medtagning og afsætning af passagerer i grænseregionen i Irland i forbindelse med international rutekørsel og speciel rutekørsel mellem Irland og Nordirland indtil den 30. september 2019

4)   »grænseregion i Irland«: de counties i Irland, der grænser op til landegrænsen mellem Irland og Nordirland

5)   »EU-vejgodstransportvirksomhed«: en virksomhed, som udfører vejgodstransport, og som er indehaver af en fællesskabstilladelse i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1072/2009

6)   »vejgodstransportvirksomhed fra Det Forenede Kongerige«: en virksomhed, som er etableret i Det Forenede Kongerige, som har lov til at udføre vejgodstransport, og som er indehaver af en tilladelse fra Det Forenede Kongerige

7)   »tilladelse fra Det Forenede Kongerige«: når den udstedes til en vejgodstransportvirksomhed fra Det Forenede Kongerige, en tilladelse udstedt af Det Forenede Kongerige i forbindelse med international transport for så vidt angår tilladt godstransport og, når den udstedes til et busselskab fra Det Forenede Kongerige, en tilladelse udstedt af Det Forenede Kongerige i forbindelse med international transport for så vidt angår tilladt passagertransport med bus

8)   »bus«: et køretøj, der er indregistreret i Det Forenede Kongerige, og som i kraft af sin konstruktion og sit udstyr er egnet og beregnet til befordring af mere end ni passagerer, inklusive føreren

9)   »rutekørsel«: passagertransport efter faste tidsintervaller og i bestemte trafikforbindelser, hvor på- og afstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder

10)   »speciel rutekørsel«: rutekørsel, uanset hvem der organiserer den, med transport af bestemte kategorier af passagerer, hvorved andre passagerer udelukkes

11)   »EU-busselskab«: en virksomhed, som udfører passagertransport med bus, og som er indehaver af en fællesskabstilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1073/2009

12)   »busselskab fra Det Forenede Kongerige«: en virksomhed, som er etableret i Det Forenede Kongerige, som har tilladelse til at udføre passagertransport med bus, og som er indehaver af en tilladelse fra Det Forenede Kongerige

13)   »operatør«: enten en vejgodstransportvirksomhed eller et busselskab

14)   »konkurrenceregler«: enhver retsregel, der vedrører følgende typer adfærd, i den udstrækning den kan påvirke vejgodstransporttjenester eller bustjenester:

a)

adfærd bestående i:

i)

indgåelse af aftaler mellem henholdsvis vejgodstransportvirksomheder og busselskaber, beslutninger truffet af sammenslutninger af vejgodstransportvirksomheder eller af busselskaber og samordnet praksis, som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii)

en eller flere vejgodstransportvirksomheders eller busselskabers misbrug af en dominerende stilling

iii)

foranstaltninger, som Det Forenede Kongerige træffer eller opretholder, for så vidt angår offentlige virksomheder eller virksomheder, som Det Forenede Kongerige indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder, og som er i modstrid med nr. i) eller ii), samt

b)

fusioner og virksomhedsovertagelser mellem henholdsvis vejgodstransportvirksomheder eller busselskaber, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling

15)   »støtte«: ethvert økonomisk bidrag, som tildeles en operatør af regeringen eller et andet offentligt organ på et hvilket som helst niveau, som giver modtageren en fordel, og som omfatter:

a)

direkte overførsel af midler, såsom tilskud, lån eller tilførsel af egenkapital, potentiel direkte overførsel af midler, overtagelse af passiver, såsom ved lånegarantier, kapitaltilførsler, ejerskab, beskyttelse mod konkurs eller forsikring

b)

afkald på eller manglende opkrævning af indtægter, som ellers er forfaldne

c)

levering af andre varer eller tjenesteydelser end generel infrastruktur eller indkøb af varer eller tjenesteydelser, eller

d)

indbetalinger til en finansieringsmekanisme, eller at regeringen eller det andet offentlige organ overdrager eller pålægger en privat enhed varetagelsen af en eller flere af de i litra a), b) og c) omhandlede funktioner, som normalt ville påhvile regeringen eller det andet offentlige organ og i praksis ikke afviger reelt fra normal statspraksis.

Et finansielt bidrag fra en regering eller et andet offentligt organ anses ikke for at give en fordel, hvis en privat markedsaktør, der udelukkende motiveres af udsigten til fortjeneste, i samme situation som det pågældende offentlige organ ville have ydet det samme finansielle bidrag

16)   »uafhængig konkurrencemyndighed«: en myndighed, der er ansvarlig for gennemførelsen og håndhævelsen af konkurrenceregler såvel som kontrol med tilskud, og som opfylder følgende betingelser:

a)

myndigheden er operationelt uafhængig og er behørigt udstyret med de ressourcer, der er nødvendige for at udføre dens opgaver

b)

myndigheden har i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver og udøvelsen af sine beføjelser de fornødne garantier for uafhængighed af politisk eller anden ekstern indflydelse og handler upartisk, og

c)

myndighedens afgørelser er genstand for domstolskontrol

17)   »forskelsbehandling«: sondring i enhver form uden objektiv begrundelse med hensyn til levering af varer eller tjenester, herunder offentlige tjenester, som benyttes til at levere vejgodstransporttjenester eller bustjenester, eller med hensyn til offentlige myndigheders behandling af disse i henseende til sådanne tjenester

18)   »Unionens område«: medlemsstaternes områder, hvor TEU og TEUF finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastlagt i disse traktater.

Artikel 3

Retten til udførelse af tilladt godstransport

1.   Vejgodstransportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige kan udføre tilladt godstransport på de betingelser, der er fastsat ved denne forordning.

2.   Følgende former for tilladt godstransport kan udføres af fysiske eller juridiske personer, som er etableret i Det Forenede Kongerige, uden at der kræves en tilladelse fra Det Forenede Kongerige, jf. artikel 2, stk. 7:

a)

transport af postforsendelser som led i en universel tjenesteydelse

b)

transport af beskadigede køretøjer eller køretøjer, der er ude af drift

c)

transport af gods med motorkøretøjer, hvis tilladte totalvægt inklusive påhængskøretøjer ikke overstiger 3,5 ton

d)

transport af lægemidler, lægeligt apparatur og udstyr samt andre artikler, der er nødvendige i tilfælde af udrykning, navnlig i tilfælde af naturkatastrofer

e)

transport af gods under forudsætning af, at

i)

det befordrede gods er virksomhedens ejendom eller er blevet solgt, købt, udlånt, udlejet eller lejet, fremstillet, udvundet, bearbejdet eller repareret af denne

ii)

transporten tjener til at bringe godset til virksomheden, at bringe det bort fra virksomheden, at flytte det enten inden eller uden for virksomhedens område til eget brug

iii)

motorkøretøjer, der anvendes til sådan transport, føres af personale, der er ansat af eller stilles til rådighed for virksomheden i henhold til en kontraktlig forpligtelse

iv)

de køretøjer, der transporterer godset, tilhører virksomheden, er købt af denne på kredit eller er lejet, i sidstnævnte tilfælde forudsat at de opfylder betingelserne fastsat i direktiv 2006/1/EF, og

v)

transporten er kun en underordnet aktivitet i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter.

Artikel 4

Ret til udførelse af rutekørsel og speciel rutekørsel med bus

1.   Busselskaber fra Det Forenede Kongerige kan på de i denne forordning fastsatte betingelser udføre passagertransport med bus i forbindelse med rutekørsel og speciel rutekørsel.

2.   Busselskaber fra Det Forenede Kongerige skal være i besiddelse af en tilladelse udstedt inden datoen for denne forordnings anvendelse i overensstemmelse med artikel 6-11 i forordning (EF) nr. 1073/2009 for at kunne udføre tilladt rutekørsel og speciel rutekørsel med bus for fremmed regning.

3.   Tilladelser, der fortsat er gyldige i henhold til denne artikels stk. 2, kan fortsat anvendes til de i denne artikels stk. 1 angivne formål, hvis de er blevet fornyet på de samme vilkår og betingelser eller ændret med hensyn til stop, billetpriser eller tidsplan og i overensstemmelse med reglerne og procedurerne i artikel 6-11 i forordning (EF) nr. 1073/2009 for en gyldighedsperiode, der ikke strækker sig ud over den 31. december 2019.

4.   Tilladt passagertransport med bus udført af fysiske eller juridiske personer, som er etableret i Det Forenede Kongerige, uden gevinst for øje og i ikkeerhvervsmæssigt øjemed kan udføres, uden at der kræves en tilladelse fra Det Forenede Kongerige, jf. artikel 2, stk. 7, når:

a)

passagertransporten kun udgør en biaktivitet for den pågældende fysiske eller juridiske person, og

b)

de benyttede køretøjer er denne fysiske eller juridiske persons ejendom, er købt på afbetaling af denne person eller er omfattet af en langvarig leasingaftale og føres af et medlem af denne fysiske eller juridiske persons personale, af den fysiske person selv eller af personale, der er ansat af virksomheden eller stillet til dens rådighed i henhold til en kontraktlig forpligtelse.

Disse transporter er fritaget fra enhver tilladelsesordning inden for Unionen, forudsat at den pågældende person er i besiddelse af en national tilladelse udstedt inden datoen for denne forordnings anvendelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1073/2009.

5.   Den omstændighed, at der skiftes køretøj, eller transporten afbrydes af en strækning, der tilbagelægges med et andet transportmiddel, berører ikke anvendelsen af denne forordning.

Artikel 5

Bilaterale aftaler eller ordninger

Medlemsstaterne må hverken forhandle om eller indgå bilaterale aftaler eller ordninger med Det Forenede Kongerige om spørgsmål, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde for så vidt angår den periode, hvor denne forordning finder anvendelse. Med hensyn til denne periode må de ikke på anden måde tildele vejgodstransportvirksomheder eller busselskaber fra Det Forenede Kongerige rettigheder ud over dem, der tildeles ved denne forordning, uden at dette berører eksisterende multilaterale ordninger.

Artikel 6

Sociale og tekniske bestemmelser

Ved tilladt godstransport eller passagertransport med bus i overensstemmelse med denne forordning skal følgende regler overholdes:

a)

for mobile arbejdstagere og selvstændige chauffører de krav, som er fastsat af medlemsstaterne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF (8)

b)

for visse sociale bestemmelser inden for vejtransport kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 (9)

c)

for takografer inden for vejtransport kravene fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 (10)

d)

for grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere kravene fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF (11)

e)

for de største tilladte dimensioner og største tilladte vægte for visse vejkøretøjer de krav, der er fastsat af medlemsstaterne i overensstemmelse med Rådets direktiv 96/53/EF (12)

f)

for montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer de krav, der er fastsat af medlemsstaterne i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/6/EØF (13)

g)

for obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i køretøjer de krav, der er fastsat af medlemsstaterne i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/671/EØF (14)

h)

for udstationering af arbejdstagere de krav, som er fastsat af medlemsstaterne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF (15)

i)

for passagerrettigheder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 (16).

Artikel 7

Lige rettigheder

1.   Kommissionen overvåger de rettigheder, som Det Forenede Kongerige tildeler EU-vejgodstransportvirksomheder og EU-busselskaber, og betingelserne for deres udøvelse.

2.   Hvis Kommissionen vurderer, at de rettigheder, som Det Forenede Kongerige tildeler EU-vejgodstransportvirksomheder eller EU-busselskaber, retligt eller faktisk ikke svarer til de rettigheder, som tildeles operatører fra Det Forenede Kongerige i henhold til denne forordning, eller at rettighederne ikke er lige tilgængelige for alle EU-vejgodstransportvirksomheder eller EU-busselskaber, vedtager Kommissionen straks og for at genskabe lige vilkår delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 med henblik på at gøre følgende:

a)

suspendere anvendelsen af denne forordnings artikel 3, stk. 1 og 2, eller artikel 4, stk. 1-4, hvis der ikke gives tilsvarende rettigheder til EU-operatører, eller hvis de tildelte rettigheder er minimale

b)

fastsætte begrænsninger for den tilladte kapacitet, som er tilgængelig for vejgodstransportvirksomheder eller busselskaber fra Det Forenede Kongerige, eller for antallet af kørsler eller for begge, eller

c)

vedtage driftsmæssige begrænsninger relateret til køretøjstyper eller betingelser for kørsel.

Artikel 8

Fair konkurrence

1.   Kommissionen overvåger de vilkår, på hvilke EU-operatører konkurrerer med operatører fra Det Forenede Kongerige om leveringen af de vejgodstransporttjenester og bustjenester, som er omfattet af denne forordning.

2.   Hvis Kommissionen fastslår, at de i denne artikels stk. 1 omhandlede vilkår som resultat af en af de situationer, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, er mærkbart mindre gunstige end dem, operatører fra Det Forenede Kongerige nyder godt af, vedtager Kommissionen straks og for at afhjælpe denne situation delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 med henblik på at gøre følgende:

a)

suspendere anvendelsen af artikel 3, stk. 1 og 2, eller artikel 4, stk. 1-4, hvis konkurrencevilkårene for vejgodstransportvirksomheder eller busselskaber fra Det Forenede Kongerige afviger så meget fra de for EU- operatører gældende, at det ikke er økonomisk rentabelt for sidstnævnte at levere tjenesteydelser, eller

b)

fastsætte begrænsninger for den tilladte kapacitet, som er tilgængelig for vejgodstransportvirksomheder eller busselskaber fra Det Forenede Kongerige, eller for antallet af kørsler eller for begge, eller

c)

vedtage driftsmæssige begrænsninger relateret til køretøjstyper eller betingelser for kørsel.

3.   De i stk. 2 omhandlede delegerede retsakter skal på de i nævnte stykke fastsatte betingelser vedtages for at afhjælpe følgende situationer:

a)

Det Forenede Kongerige tildeler støtte

b)

Det Forenede Kongerige råder ikke over konkurrenceregler eller anvender dem ikke effektivt

c)

Det Forenede Kongerige opretter ikke eller opretholder ikke en uafhængig konkurrencemyndighed

d)

Det Forenede Kongerige anvender standarder for beskyttelsen af arbejdstagere, sikkerhed eller miljø, som er mindre strenge end dem, der er fastsat i EU-retten, eller, i mangel af relevante bestemmelser i EU-retten, mindre strenge end dem, der anvendes af alle medlemsstaterne, eller under alle omstændigheder mindre strenge end de relevante internationale standarder

e)

Det Forenede Kongerige anvender standarder vedrørende udstedelse af tilladelser til vejgodstransportvirksomheder eller busselskaber, der er mindre strenge end dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 (17)

f)

Det Forenede Kongerige anvender standarder vedrørende erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse, der er mindre strenge end dem, der er fastsat i direktiv 2003/59/EF

g)

Det Forenede Kongerige anvender regler for vejafgifter og beskatning, som afviger fra de regler, der fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF (18), og

h)

enhver form for forskelsbehandling mod EU-operatører.

4.   Med henblik på stk. 1 kan Kommissionen anmode Det Forenede Kongeriges myndigheder eller operatører i Det Forenede Kongerige om oplysninger. Hvis de ikke fremlægger de oplysninger, der anmodes om, inden for den af Kommissionen fastsatte rimelige frist, eller fremlægger ufuldstændige oplysninger, kan Kommissionen træffe foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 9

Udvidelse af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009

1.   For så vidt angår godstransport mellem Unionens område og Det Forenede Kongeriges område, der udføres af en EU-vejgodstransportvirksomhed, der er afhængig af rettigheder tildelt af Det Forenede Kongerige, jf. denne forordnings artikel 7, svarende til dem, der ydes i henhold til nærværende forordning, finder forordning (EF) nr. 1072/2009 anvendelse på den strækning, der tilbagelægges på den medlemsstats område, hvor læsning eller aflæsning finder sted.

2.   For så vidt angår passagertransport mellem Unionens område og Det Forenede Kongeriges område, der udføres af et EU-busselskab, der er afhængig af rettigheder tildelt af Det Forenede Kongerige, jf. denne forordnings artikel 7, svarende til dem, der ydes i henhold til nærværende forordning, finder forordning (EF) nr. 1073/2009 anvendelse på den strækning, der tilbagelægges på den medlemsstats område, hvor passagerer medtages eller afsættes.

Artikel 10

Høring og samarbejde

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder hører og samarbejder med Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder i den udstrækning, det er nødvendigt, for at sikre gennemførelsen af denne forordning.

2.   Medlemsstaterne forsyner efter anmodning og uden unødig forsinkelse Kommissionen med oplysninger, der er modtaget i henhold til denne artikels stk. 1, eller andre oplysninger, der er relevante for gennemførelsen af artikel 7 og 8.

Artikel 11

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2019.

2.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt i henhold til artikel 7, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

3.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

Artikel 12

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU.

Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 2, i TEU er trådt i kraft senest på denne dato.

Denne forordning ophører med at finde anvendelse den 31. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. marts 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  Udtalelse af 20.2.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.3.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88).

(5)  EFT L 321 af 26.11.2002, s. 13.

(6)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/1/EF af 18. januar 2006 om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 82).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4).

(12)  Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59).

(13)  Rådets direktiv 92/6/EØF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet (EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27).

(14)  Rådets direktiv 91/671/EØF af 16. december 1991 om obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i køretøjer (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 26).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 1).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (EFT L 187 af 20.7.1999, s. 42).


Top