EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0492

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/492 af 25. marts 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (EØS-relevant tekst.)

PE/13/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/492/oj

27.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 85/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/492

af 25. marts 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelsen om dets hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for en udtrædelsesaftales ikrafttræden, eller hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter denne meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 (3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF (4) udgør sammen regelsættet for de aktiviteter, der udføres af anerkendte organisationer, der udfører inspektion, syn og certificering af skibe.

(3)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 vurderes de af Kommissionen på EU-niveau anerkendte organisationer, der udfører inspektion, syn og certificering af skibe (»anerkendte organisationer«) mindst hvert andet år af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der indgav den oprindelige anmodning om anerkendelse af organisationen.

(4)

Organisationer, der oprindeligt blev anerkendt af den pågældende medlemsstat i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF (5), og som for nuværende nyder Unionens anerkendelse i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009, skal af hensyn til ligebehandlingen vurderes af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der oprindeligt har anerkendt disse organisationer.

(5)

Anerkendte organisationer skal i henhold til artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 391/2009 fortsat opfylde de forskellige krav, herunder minimumskravene i bilag I til forordningen, for fortsat at nyde Unionens anerkendelse. Dette kontrolleres ved hjælp af løbende vurderinger foretaget af Kommissionen sammen med den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning. Regelmæssige vurderinger spiller derfor en vigtig rolle for den fortsatte anerkendelse af organisationer.

(6)

Det Forenede Kongerige vil som følge af sin udtræden af Unionen ikke længere kunne deltage i de vurderinger, der foretages i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009.

(7)

De anerkendte organisationer, der oprindelig er blevet anerkendt af Det Forenede Kongerige, nyder for nuværende Unionens anerkendelse og er betroet af andre medlemsstater med opgaver i forbindelse med inspektion, syn og certificering af skibe i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF. Artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 bør derfor ændres med henblik på at sikre, at disse organisationer fortsat vil være underlagt vurderinger i overensstemmelse med kravene i nævnte bestemmelse.

(8)

Kontrol og de tilsynsforpligtelser, som medlemsstaterne for nuværende skal opfylde i henhold til artikel 9 i direktiv 2009/15/EF bør også tages i betragtning. I den forbindelse bør vurderingen af anerkendte organisationer i henhold til forordning (EF) nr. 391/2009 gennemføres af Kommissionen sammen med den eller de medlemsstater, der har bemyndiget den pågældende anerkendte organisation i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF.

(9)

For at sikre koordineringen af de nationale aktiviteter og Unionens aktiviteter med hensyn til overvågning af anerkendte organisationer bør Kommissionen rådføre sig med eksperter og udpege og udveksle god praksis for at undgå dobbeltarbejde og for at gøre bedst mulig brug af eksisterende kapaciteter og ressourcer.

(10)

Nærværende forordning bør træde i kraft hurtigst muligt dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor forordning (EF) nr. 391/2009 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 affattes således:

»1.   Alle anerkendte organisationer tages regelmæssigt og mindst hvert andet år op til vurdering af Kommissionen sammen med den medlemsstat eller de medlemsstater, der bemyndigede dem i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF, til kontrol af, at de opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning og minimumskravene i bilag I til denne forordning. Vurderingen skal være begrænset til de af de anerkendte organisationers aktiviteter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde.«

Artikel 2

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningerne af denne forordning senest tre år efter dens anvendelsesdato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dag, hvor forordning (EF) nr. 391/2009 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. marts 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 62 af 15.2.2019, s. 298.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.3.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 47).

(5)  Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20).


Top