EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0003

Sag C-3/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 4. januar 2021 — FS mod Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires og Minister for Social Protection

OJ C 138, 19.4.2021, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/18


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 4. januar 2021 — FS mod Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires og Minister for Social Protection

(Sag C-3/21)

(2021/C 138/23)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court (Irland)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: FS

Sagsøgte: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires og Minister for Social Protection

Præjudicielle spørgsmål

1)

Omfatter »begæring« i artikel 81 i forordning nr. 883/2004 (1) den løbende modtagelse af en periodisk ydelse fra den første medlemsstat (hvor der sker korrekt udbetaling af ydelsen fra en anden medlemsstat), hver gang denne ydelse betales, selv efter den oprindelige begæring og den oprindelige afgørelse fra den første medlemsstat om at tilkende ydelsen?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal forpligtelsen for den anden medlemsstat i henhold til artikel 81 i forordning nr. 883/2004 (navnlig forpligtelsen til at behandle en begæring til oprindelsesmedlemsstaten således at den kan realitetsbehandles i den anden medlemsstat) under omstændigheder, hvor en begæring om social sikring fejlagtigt indgives i oprindelsesmedlemsstaten, hvor den skulle være indgivet i en anden medlemsstat, da fortolkes således, at den er fuldstændig uafhængig af sagsøgerens forpligtelse til at give korrekte oplysninger vedrørende hendes opholdssted i henhold til artikel 76, stk. 4, i forordning nr. 883/2004, således at en begæring, der fejlagtigt indgives i oprindelsesmedlemsstaten, skal kunne realitetsbehandles af den anden medlemsstat med henblik på artikel 81 til trods for sagsøgerens undladelse af at give korrekte oplysninger for så vidt angår hendes opholdssted i overensstemmelse med artikel 76, stk. 4, inden for den frist for indgivelse af en begæring, der er fastsat i lovgivningen i den anden medlemsstat?

3)

Fører det almindelige EU-retlige effektivitetsprincip til, at adgangen til rettigheder i henhold til EU-retten sættes ud af kraft under omstændigheder som i den foreliggende sag (navnlig omstændigheder, hvorunder den EU-borger, der udøver sin ret til fri bevægelighed, overtræder sin forpligtelse i henhold til artikel 76, stk. 4, til at underrette de sociale myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten om ændringen i hendes bopælsland) ved et krav i national ret i den medlemsstat, hvor retten til fri bevægelighed udøves, om at en EU-borger med henblik på at opnå efterbetaling af børnebidrag, skal ansøge om en sådan ydelse i den anden medlemsstat inden for en periode på 12 måneder, der er fastsat i national ret i sidstnævnte medlemsstat?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29.4.2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT 2004, L 166, s. 1).


Top