EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0138

Sag C-138/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Stuttgart (Tyskland) den 13. marts 2020 — O. mod P. AG

OJ C 262, 10.8.2020, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 262/10


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Stuttgart (Tyskland) den 13. marts 2020 — O. mod P. AG

(Sag C-138/20)

(2020/C 262/14)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Stuttgart

Parter i hovedsagen

Sagsøger: O.

Sagsøgt: P. AG

Præjudicielle spørgsmål

1.   Fortolkning af begrebet »manipulationsanordning«

1-1:

Skal artikel 3, nr. 10), i forordning (EF) nr. 715/2007 (1) fortolkes og anvendes således, at begrebet »anordning« kun omfatter udelukkende mekaniske elementer i form af en fysisk genstand?

Såfremt spørgsmål 1-1 besvares benægtende:

1-2:

Skal artikel 3, nr. 10), i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at emissionsbegrænsningssystemet kun omfatter systemet til rensning af udstødningsgas, som er placeret efter motoren (f.eks. i form af dieseloxidationskatalysatorer, dieselpartikelfilter eller -filtre, DeNOx-katalysatorer)?

1-3:

Skal artikel 3, nr. 10), i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at emissionsbegrænsningssystemet omfatter såvel motorinterne som motoreksterne foranstaltninger til at begrænse emissionen?

2.   Fortolkning af begrebet »normal brug«

2-1:

Skal artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at begrebet »normal brug« kun betegner kørselsbetingelser i NEDC-cyklussen?

Såfremt spørgsmål 2-1 besvares benægtende:

2-2:

Skal artikel 4, stk. 1, andet afsnit, sammenholdt med artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at fabrikanterne skal sikre, at de grænseværdier, der er fastlagt i bilag I til forordningen, også overholdes i daglig brug?

Såfremt spørgsmål 2-2 besvares bekræftende:

2-3:

Skal artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) [nr. 715/2007] fortolkes og anvendes således, at begrebet »normal brug« betegner de faktiske kørselsbetingelser i daglig brug?

Såfremt spørgsmål 2-3 besvares benægtende:

2-4:

Skal artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) [nr. 715/2007] fortolkes og anvendes således, at begrebet »normal brug« betegner de faktiske kørselsbetingelser i daglig brug, idet en gennemsnitlig hastighed på 33,6 km/t og en tophastighed på 120,00 km/t lægges til grund?

3.   Lovligheden af temperaturafhængige strategier til at begrænse emissionen

3-1:

Skal artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at det er ulovligt at udstyre et køretøj med komponenter, som med sandsynlighed påvirker emissionsegenskaberne, og som er konstrueret således, at den andel af udstødningsgassen, som føres tilbage, reguleres på en sådan måde, at et lavt emissionsniveau kun er sikret mellem 20 og 30 grader Celsius og uden for dette temperaturvindue gradvist reduceres?

Såfremt spørgsmål 3-1 besvares benægtende:

3-2:

Skal artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at en manipulationsanordning er ulovlig, selv om den arbejder fortløbende uden for temperaturvinduet mellem 20 og 30 grader Celcius for at beskytte motoren, og dette medfører en væsentlig reduktion af den andel af udstødningsgassen, som føres tilbage?

4.   Fortolkning af begrebet »nødvendig« som anvendt i forbindelse med undtagelseskriteriet

4-1:

Skal artikel 5, stk. 2, andet punktum, litra a), i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at det kun er nødvendigt at anvende manipulationsanordninger som omhandlet i bestemmelsen, hvis det heller ikke ved anvendelse af den førende teknologi, der var til rådighed på tidspunktet for opnåelsen af typegodkendelsen for den pågældende køretøjsmodel, var muligt at beskytte motoren mod beskadigelse eller havari og sikre køretøjets driftssikkerhed?

Såfremt spørgsmål 4-1 besvares benægtende:

4-2:

Skal artikel 5, stk. 2, andet punktum, litra a), i forordning (EF) [nr. 715/2007] fortolkes og anvendes således, at det ikke er nødvendigt at anvende manipulationsanordninger som omhandlet i bestemmelsen, hvis de parametre, der er indkodet i motorstyringen, er valgt således, at rensningen af udstødningsgassen som følge af den fastlagte temperaturafhængighed på grund af de normalt forventelige temperaturer ikke aktiveres eller kun aktiveres i begrænset omfang i den største del af året?

5.   Fortolkning af begrebet »beskadigelse« som anvendt i forbindelse med undtagelseskriteriet

5-1:

Skal artikel 5, stk. 2, andet punktum, litra a), i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at det kun er motoren, der skal beskyttes mod beskadigelse?

5-2:

Skal artikel 5, stk. 2, andet punktum, litra a), i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at der ikke foreligger beskadigelse, hvis såkaldte sliddele (f.eks. EGR-ventilen) er berørt?

5-3:

Skal artikel 5, stk. 2, andet punktum, litra a), i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at også andre komponenter i køretøjet, navnlig de komponenter i udstødningssystemet, der er placeret efter motoren, skal beskyttes mod beskadigelse eller havari?

6.   Retsvirkninger og sanktioner som følge af overtrædelse af EU-retten

6-1:

Skal artikel 4, stk. 1, andet afsnit, artikel 4, stk. 2, andet afsnit, artikel 5, stk. 1 og 2, samt artikel 13 i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at de i det mindste også beskytter formuen for køberen af et køretøj, som ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 715/2007?

Såfremt spørgsmål 6-1 besvares benægtende:

6-2:

Skal artikel 4, stk. 1, andet afsnit, artikel 4, stk. 2, andet afsnit, artikel 5, stk. 1 og 2, samt artikel 13 i forordning (EF) nr. 715/2007 fortolkes og anvendes således, at medlemsstaterne skal fastsætte en sanktionsmekanisme, som af hensyn til princippet om effet utile giver køberne af køretøjerne ret til at anlægge sag med henblik på håndhævelse af den markedsregulerende EU-lovgivning?

6-3:

Skal artikel 18, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF (2) fortolkes og anvendes således, at fabrikanten tilsidesætter sin pligt til at udstede en gyldig typeattest i henhold til artikel 18, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF, hvis han har monteret en ulovlig manipulationsanordning som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 i køretøjet, og at markedsføringen af et sådant køretøj er i strid med forbuddet mod at sælge køretøjet uden gyldig typeattest som omhandlet i artikel 26, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF?

6-4:

Er det hensigten og formålet med forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, at grænseværdierne, der er fastlagt i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007, henholdsvis typeattesten som omhandlet i artikel 18, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF, sammenholdt med forordning (EF) nr. 385/2009 (3), stifter rettigheder til beskyttelse af køber, således at overtrædelse af de kvalitetsbegrundende grænseværdier i forordningen, henholdsvis af godkendelsesreglerne, EU-retligt forbyder en modregning af fordele ved brug ved tilbagelevering af køretøjet til fabrikanten?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20.6.2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT 2007, L 171, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5.9.2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT 2007, L. 263, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 385/2009 af 7.5.2009 om erstatning af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»rammedirektiv«) (EUT 2009, L 118, s. 13)


Top