EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0103

Sag C-103/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid (Spanien) den 11. februar 2019 — Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid og Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT mod Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

OJ C 319, 23.9.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 319/22


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid (Spanien) den 11. februar 2019 — Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid og Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT mod Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

(Sag C-103/19)

(2019/C 319/24)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid og Sindicato de Sanidad de Madrid de la C.G.T.

Sagsøgt: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er den her omhandlede lovgivning, sundhedsministeriets bekendtgørelse 406/2017 af 8. maj 2017, som — efter en fornyelse af på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter inden for den offentlige sundhedssektor, hvilke ansættelseskontrakter støtter sig på bestemmelser i national ret, som tillader fornyelser med henblik på at dække og sikre tjenesteydelser af midlertidig, konjunkturbestemt eller ekstraordinær art, når det i virkeligheden forholdt sig sådan, at disse ansættelseskontrakter blev anvendt til konstant at dække permanente behov — iværksætter en foranstaltning i form af en ændring af karakteren af 9 126 stillinger, hvorved arbejdstageren konverteres fra midlertidigt hjælpepersonale til midlertidig vikar, idet målet med denne proces er, at disse stillinger omfattes af et offentligt udbud af stillinger, hvorved den midlertidige arbejdstagers stilling bringes til ophør, forenelig med rammeaftalen, der er optaget som bilag til direktiv 1999/70/EF (1), nærmere bestemt § 5 og punkt 6 og 8 i de generelle betragtninger hertil, og de kriterier, der er opstillet i Domstolens dom (Tiende Afdeling) ECLI:EU:C:2016:679 af 14. september 2016?

2)

Har den forelæggende ret anlagt en korrekt fortolkning, idet retten er af den opfattelse, at den form for gennemførelse, der er beskrevet i og følger af rammevedtægtens artikel 9, stk. 3, ved sundhedsministeriets bekendtgørelse 406/2017 af 8. maj 2017, hverken er i overensstemmelse med rammeaftalens § 5 og punkt 6 og 8 i de generelle betragtninger hertil, eller de kriterier, der er opstillet i Domstolens dom (Tiende Afdeling) ECLI:EU:C:2016:679 af 14. september 2016, eftersom det efter et misbrug af tidsbegrænsede ansættelser til at dække permanente behov og en anerkendelse af en strukturel svaghed tillades, at dette misbrug aldrig sanktioneres, hvorved formålene med direktivet tilsidesættes, og den ufordelagtige situation for midlertidige vedtægtsmæssige medarbejdere gøres varig?

3)

Har den forelæggende ret i den foreliggende sag anlagt en korrekt fortolkning af rammeaftalens § 5 og punkt 6 og 8 i de generelle betragtninger hertil, og af de kriterier, der er opstillet i Domstolens dom (Tiende Afdeling) ECLI:EU:C:2016:679 af 14. september 2016, hvorefter sundhedsministeriets bekendtgørelse 406/2017 af 8. maj 2017 ikke er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i direktiv 1999/70, for så vidt som bekendtgørelsen ikke sikrer, at den spanske stat opnår de i direktivet foreskrevne resultater, eftersom den medfører, at der i tilfælde af misbrug i forbindelse med tidsbegrænset ansættelse ikke på effektiv og tilsvarende vis sikres beskyttelse af arbejdstagerne, således at misbruget sanktioneres behørigt, og konsekvenserne af tilsidesættelsen af EU-retten elimineres, ikke sanktionerer misbrug og således tillader, at fællesskabsdirektivet ikke anvendes i sundhedssektoren?

4)

Eftersom den nationale lovgivning indeholder et absolut forbud mod, at flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold i den offentlige sektor ændres til en tidsubegrænset kontrakt, samt at den arbejdstager, der er udsat for misbruget, fastansættes, og eftersom der i denne nationale lovgivning ikke findes nogen anden effektiv foranstaltning, som kan hindre, og i givet fald sanktionere, et misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter, er det da korrekt at antage, sådan som den forelæggende ret har gjort, at sundhedsministeriets bekendtgørelse 406/2017 af 8. maj 2017 (der gennemfører rammeaftalens artikel 9, stk. 3, for sent) og det efterfølgende opslag af en åben udvælgelsesprøve ikke er foranstaltninger, der er egnede til at sanktionere et misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold, eftersom dette efter den forelæggende rets opfattelse tilsidesætter opfyldelsen af formålene med førnævnte direktiv?

5)

Anvendelsesområdet for sundhedsministeriets bekendtgørelse 406/2017 af 8. maj 2017 er begrænset til hjælpepersonale alene, og med hensyn til de øvrige midlertidige arbejdstagere, der er tilknyttet på grund af store arbejdsbyrder, i de perioder, der er angivet i den nationale bestemmelse, undersøger forvaltningen ikke årsagerne hertil med henblik på i givet fald at vurdere, om der skal oprettes en strukturel stilling i staben, og dermed forbliver jobusikkerheden for arbejdstagerne reelt uændret, og dette misbrug sanktioneres ikke, idet der i denne forbindelse ikke anvendes nogen foranstaltninger, der på effektiv og tilsvarende vis sikrer beskyttelsen af arbejdstagerne, således at misbruget kan sanktioneres behørigt, og konsekvenserne af tilsidesættelsen af EU-retten kan elimineres. Skal dette forstås således, at de krav, der er opstillet i Domstolens dom (Tiende Afdeling) ECLI:EU:C:2016:679 af 14. september 2016 tilsidesættes, idet førnævnte situation opstår, og den EU-retlige bestemmelse dermed tilsidesættes?


(1)  Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT 1999, L 175, s. 43).


Top