EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0338

Sag C-338/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italien) den 25. april 2019 — Telecom Italia SpA mod Regione Sardegna

OJ C 312, 16.9.2019, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italien) den 25. april 2019 — Telecom Italia SpA mod Regione Sardegna

(Sag C-338/19)

(2019/C 312/02)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Telecom Italia SpA

Sagsøgt: Regione Sardegna

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 16 i forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 (1), der finder anvendelse ratione temporis, hvorefter »[Kommissionen] [i] tilfælde af misbrug af støtte kan […] indlede den formelle undersøgelsesprocedure efter artikel 4, stk. 4, jf. dog artikel 23« [og hvorefter] »[a]rtikel 6, 7, 9 og 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12-15 finder tilsvarende anvendelse«, fortolkes således, at en forudgående beslutning om tilbagebetaling fra Europa-Kommissionen også er påkrævet i tilfælde af misbrug af støtte (uden at det berører Kommissionens beføjelse i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 659/1999 til direkte at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol)?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares benægtende, skal artikel 16 i forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 da erklæres retsstridig som følge af tilsidesættelse af artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere artikel 88, stk. 2, EF)?

2)

Skal artikel 9, stk. 1 og 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 (om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 (2) af 22.3.1999), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 271/2008 (3) af 30. januar 2008, fortolkes således, at den deri fastsatte rentesats ved tilbagebetaling af uforenelig og ulovlig statsstøtte også finder anvendelse ved tilbagebetaling af statsstøtte, som er godkendt ved en betinget beslutning, og som er blevet misbrugt, såfremt den fastsatte betingelse er opfyldt?


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT 1999, L 83, s. 1).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21.4.2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT 2004, L 140, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 271/2008 af 30.1.2008 om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT 2008, L 82, s. 1).


Top