EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0353

Sag C-353/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Köln (Tyskland) den 6. maj 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH mod Land Nordrhein-Westfalen

OJ C 255, 29.7.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/22


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Köln (Tyskland) den 6. maj 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH mod Land Nordrhein-Westfalen

(Sag C-353/19)

(2019/C 255/31)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Sagsøgt: Land Nordrhein-Westfalen

Præjudicielle spørgsmål

1.

a)

Skal Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), navnlig bilag III, sammenholdt med indgang B3020 i bilag IX til Baselkonventionen (2), fortolkes således, at der med hensyn til de led, der er indeholdt i denne indgang, er tale om forskellige enkelte indgange som omhandlet i forordning nr. 1013/2006?

b)

Såfremt det første spørgsmål, litra a), besvares benægtende:

 

Omfatter indgang B3020 blandet affald af papir og pap, hvori der — som i det affald, der er omhandlet i tvisten i hovedsagen — ud over let emballage af papir, pap og kartonnage også er indeholdt væskekartoner af klæbet/lamineret pap?

2.

Såfremt det første spørgsmål, litra b), besvares bekræftende:

a)

Skal indgang B3020, henholdsvis dennes fjerde led, fortolkes således, at den/det kræver absolut frihed for fremmede stoffer (»Fremdstofffreiheit«), således forstået, at det er udelukket at henføre affald til denne indgang, hvis affaldet — uafhængigt af dets mængde og farepotentiale — indeholder andre stoffer end affald og skrot af papir og pap (fremmede stoffer)?

b)

Såfremt det andet spørgsmål, litra a), besvares benægtende:

 

Kan en fremmedstofandel i affald, navnlig på grund af dens mængde, også være til hinder for en henføring til indgang B3020, henholdsvis denne indgangs fjerde led, hvis betingelserne for den såkaldte »chapeau« i bilag III til forordning nr. 1013/2006 ikke er opfyldt, dvs. at risiciene i forbindelse med affaldet på grund af kontamineringen gennem andre materialer ikke er så forhøjede, at anvendelsen af proceduren med skriftlig forhåndsanmeldelse og samtykke under hensyntagen til de i bilag III i direktiv 2008/98/EF (3) nævnte farlige egenskaber synes passende, og den miljømæssigt forsvarlige nyttiggørelse af affaldet ikke forhindres?

3.

Såfremt det første spørgsmål, litra b), besvares benægtende:

a)

Skal nr. 3), litra g), i bilag IIIA til forordning nr. 1013/2006 fortolkes således, at det kræver absolut frihed for fremmede stoffer (»Fremdstofffreiheit«), således forstået, at henføringen af blandet affald til denne indgang er udelukket, hvis det blandede affald — uafhængigt af dets mængde og farepotentiale — indeholder andet end det i de første tre led i indgang B3020 nævnte affald (fremmede stoffer)?

b)

Såfremt det tredje spørgsmål, litra a), besvares benægtende:

 

Kan fremmede stoffer, som ikke i et hvert tilfælde er til hinder for en henføring til nr. 3), litra g), i bilag IIIA til forordning nr. 1013/2006, også være affald, der isoleret set skulle henføres til det fjerde led i indgang B3020?


(1)  EUT 2006, L 190, s.1.

(2)  Baselkonventionen af 22.3.1989 om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19.11.2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT 2008, L 312, s. 3).


Top