Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019H0429(01)

Henstilling nr. H2 af 10. oktober 2018 om inkludering af elementer til verifikation i personbårne dokumenter, der er udstedt af en medlemsstats institution, og som viser en persons situation i forbindelse med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz.)

OJ C 147, 29.4.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/08/2019

29.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/6


HENSTILLING NR. H2

af 10. oktober 2018

om inkludering af elementer til verifikation i personbårne dokumenter, der er udstedt af en medlemsstats institution, og som viser en persons situation i forbindelse med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

(2019/C 147/05)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER —

under henvisning til artikel 72, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken den administrative kommission har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i denne forordning, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2),

under henvisning til artikel 5 i forordning (EF) nr. 987/2009 om den juridiske værdi af dokumenter og anden dokumentation, som viser en persons situation,

idet beslutningen i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser, og

ud fra følgende betragtninger:

1)

I artikel 5 i forordning (EF) nr. 987/2009 fastsættes det, at dokumenter, der er udstedt af en medlemsstats institution, og som viser en persons situation i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, skal accepteres af de øvrige medlemsstaters institutioner, så længe de ikke er blevet trukket tilbage eller erklæret ugyldige af den medlemsstat, hvor de er udstedt.

2)

Den administrative kommission fastlægger strukturen og indholdet af de personbårne dokumenter, der skal anvendes af alle medlemsstater i den forbindelse.

3)

For at sikre en korrekt anvendelse af koordineringsreglerne er det vigtigt, at disse dokumenter indeholder forstærkede sikkerhedselementer.

4)

Den administrative kommission har vedtaget henstilling nr. A1 om udstedelse af den attestering, som omtales i artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 (3), hvori der foreslås foranstaltninger til forebyggelse af forfalskning af det personbårne dokument A1.

5)

Der henstilles til, at foranstaltningerne til forebyggelse af forfalskning vedtaget ved henstilling A1 i forbindelse med det personbårne dokument A1, også finder anvendelse på andre personbårne dokumenter, der er udstedt til en person, og som viser personens retsstilling i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

6)

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende denne henstilling i relation til personbårne dokumenter, der ikke viser personens retsstilling, hvis dokumentets hovedformål er formidling af oplysninger mellem den kompetente institution og den pågældende person, særlig de personbårne dokumenter P1 og U3.

7)

Det europæiske sygesikringskort, hvis særlige karakteristika er beskrevet i afgørelse nr. S1 af 12. juni 2009 om det europæiske sygesikringskort (4) og afgørelse nr. S2 af 12. juni 2009 om de tekniske specifikationer for det europæiske sygesikringskort (5), er ikke omfattet af denne henstilling —

HENSTILLER FØLGENDE TIL DE KOMPETENTE TJENESTER OG INSTITUTIONER:

1.

For at forhindre forfalskning af personbårne dokumenter, der er udstedt af en medlemsstats institution til en person, og som viser personens situation i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, henstilles der til, at der inkluderes nogle elementer til verifikation i disse dokumenter, navnlig følgende:

a.

Manuelt udstedte dokumenter bør indeholde en manuel underskrift og et blækstempel og udskrives på begge sider af papirarket. Arkene bør samles på en måde, så de ikke kan adskilles så let. Dette kan f.eks. opnås ved at folde og hæfte øverste venstre hjørne og sætte et stempel på bagsiden.

b.

Personbårne dokumenter, der er udstedt elektronisk, bør være forsynet med et serienummer eller et identifikationsnummer på hver side. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt med en manuel underskrift eller et blækstempel.

2.

Der henstilles desuden til, at hvert udstedt personbåret dokument registreres på en sådan måde, at ægtheden nemt og hurtigt kan verificeres af den udstedende institution.

3.

Medlemsstaterne bør oplyse den administrative kommission om de forskellige måder, hvorpå de personbårne dokumenter omfattet af denne henstilling udstedes af deres institutioner. Delegationerne i den administrative kommission bør dele disse oplysninger med deres respektive institutioner.

4.

Denne henstilling offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den træder i kraft den første dag i den måned, som ligger tre kalendermåneder efter offentliggørelsen.

Formand for den administrative kommission

Bernhard SPIEGEL


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

(3)  EUT C 183 af 29.5.2018, s. 5.

(4)  EUT C 106 af 24.4.2010, s. 23.

(5)  EUT C 106 af 24.4.2010, s. 26.


Top