EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017IR5902

Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Handlingsplan til støtte for beskyttelsen af offentlige steder

COR 2017/05902

OJ C 387, 25.10.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 387/5


Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Handlingsplan til støtte for beskyttelsen af offentlige steder

(2018/C 387/02)

Ordfører:

Jean-François BARNIER (FR/ALDE), borgmester i Chambon-Feugerolles

Basisdokument:

COM(2017) 612 final

POLITISKE ANBEFALINGER

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG (RU)

Bemærkninger

1.

Det Europæiske Regionsudvalg må konstatere, at de attentater, der er blevet begået i de senere år i en række europæiske byer, enten på offentlige steder eller på private områder med adgang for offentligheden, har haft hundredvis af ofre. Aldrig tidligere har vi set så mange og så alvorlige terrorhandlinger i EU. De har været mere eller mindre velorganiserede (her tænkes på antallet af gerningsmænd og medhjælpere, disses profiler og tidligere historie samt nationalitet, enkeltstående, samtidige eller flere på hinanden følgende handlinger, som har været planlagte eller spontane), der har været tale om forskellige modus operandi (eksplosive anordninger, skydevåben, blankvåben, improviserede våben, især køretøjer) og angrebene har fundet sted på forskellige steder, som oftest de mest uventede eller symbolske steder. Alle angrebene var rettet mod steder, hvor folk bevæger sig rundt i dagligdagen, helt eller delvist åbne og offentlige steder med mange mennesker og dermed sårbare over for kriminelle handlinger. Kort sagt sårbare eller bløde mål (soft targets);

2.

påpeger, at ansvaret for den nationale sikkerhed er medlemsstaternes, men understreger, at samarbejdet med partnere både i og uden for EU spiller en afgørende rolle. Udvalget glæder sig over den mobilisering og det engagement, vi har set hos sikkerhedsstyrker og væbnede styrker, hos retslige myndigheder, redningstjenester, folkevalgte og civilsamfundet som reaktion på terrorismen. Udvalget understreger i den forbindelse, hvor vigtigt det er, at de lokale folkevalgte arbejder for, at offentligheden bliver mere bevidst om problemerne, og forsøger at forebygge terror gennem social integration og genopbygning af lokalsamfundene efter terrorangreb;

3.

mener, at Kommissionens handlingsplan, der har til formål at forbedre beskyttelsen af offentlige steder, er helt i tråd med den europæiske dagsorden om sikkerhed (og Kommissionens meddelelse fra 2016 om gennemførelsen af denne dagsorden med henblik på at »bekæmpe terrorisme og bane vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion«) og med strategien for EU's indre sikkerhed, som begge blev vedtaget for perioden 2015-2020, samt med Den Europæiske Unions terrorbekæmpelsesstrategi;

4.

understreger, at bekæmpelse af terrorisme, forvaltning af lovlig migration og forebyggelse af voldelig radikalisering fortsat først og fremmest hører under medlemsstaternes kompetence, men at lokalt, europæisk og internationalt samarbejde også er en afgørende forudsætning for, at der kan skrides effektivt ind (1). Udvalget slår derfor til lyd for øget udveksling af oplysninger og bedste praksis inden for EU;

5.

minder om, at det europæiske program for beskyttelse af kritisk infrastruktur fra 2006 og direktivet om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre fra 2008 også tager højde for visse hårde mål (hard targets) inden for energi- og transportsektoren;

6.

konstaterer, at denne plan opregner de finansieringsmuligheder og mekanismer for deling af bedste praksis og erfaringer, som allerede findes, og foreslår nye, som i større eller mindre omfang inddrager de lokale og nationale myndigheder i medlemsstaterne. Udvalget glæder sig over, at planen fremmer forståelsen af merværdien af samarbejde på EU-niveau om beskyttelse af borgere og kritisk infrastruktur.

Prioriteter

7.

Det Europæiske Regionsudvalg bekræfter Den Europæiske Unions mål, jf. EU-traktatens artikel 3, stk. 2, om at sikre borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, hvor der er fri bevægelighed for personer, kombineret med passende foranstaltninger vedrørende kontrol ved de ydre grænser, asyl, indvandring og forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet;

8.

minder om ånd og bogstav i solidaritetsbestemmelsen i EUF-traktatens artikel 222, i henhold til hvilken Unionen tager alle de instrumenter i brug, der står til dens rådighed, herunder de militære midler, medlemsstaterne stiller til dens rådighed, med henblik på at forebygge terrortruslen på medlemsstaternes område, beskytte de demokratiske institutioner og civilbefolkningen mod et eventuelt terrorangreb og yde bistand til en medlemsstat på dennes område efter anmodning fra dens politiske myndigheder i tilfælde af et terrorangreb;

9.

understreger, at de operationelle tiltag, koordinerende handlinger og vejledninger, som nævnes i handlingsplanen, hænger uløseligt sammen med Unionens politikker, foranstaltninger og instrumenter, ikke mindst for så vidt angår det retlige samarbejde i straffesager, politisamarbejdet, beskyttelsen af civilbefolkningen, krisestyringen og forebyggelsen af radikalisering;

10.

understreger, at der skal være balance mellem på den ene side beskyttelsen af de individuelle og kollektive frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af personoplysninger og målet om at holde fast i åbne samfund og offentlige rum, der er tilgængelige for offentligheden, og på den anden side disses eventuelle nødvendige, lovmæssige og proportionelle begrænsning, der er tilpasset omstændighederne, og som er gradvis, reversibel og begrænset i rum og tid;

11.

opfordrer EU's institutioner til at opbygge en modstandsdygtighed mod terrorisme på både individuelt og kollektivt niveau, på institutionelt og på borgerniveau, på europæisk, nationalt og lokalt niveau, og både i psykisk og materiel forstand, med henblik på at foregribe, forebygge, beskytte, gøre front mod, reagere på og overvinde terroristerne;

12.

går ind for, at alle partnerskaber med den private sektor, alle borgerinitiativer og al borgerdeltagelse, når det gælder sikkerhed, følges tæt og kontrolleres af enten en national, regional eller lokal offentlig myndighed;

13.

opfordrer Kommissionen til at forenkle og udvide adgangen til EU-midler for ikkestatslige aktører og give regionale og lokale myndigheder af alle størrelser adgang til disse midler samt sikre, at de anvendes effektivt og på en relevant måde kædes sammen med nationale, regionale og lokale investeringer i sikkerhed;

14.

tilslutter sig planens mål om at opmuntre, oplyse, fremme og bidrage til en effektiv beskyttelse af offentlige steder i forbindelse med planlægningen, udformningen, anlæggelsen, indretningen og renoveringen af disse, uanset deres formål, udformning og anvendelse. Det samme gælder enhver form for filtrering eller blokade for så vidt angår personer, genstande eller køretøjer, etablering af sikkerhed for eller evakuering af ofre samt fremme af redningsaktioner og efterforskning.

Sikkerheden på offentlige steder

15.

Det Europæiske Regionsudvalg glæder sig over den nye finansiering af Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) — Police med et beløb på 18,5 mio. EUR til »transnationale projekter, der forbedrer beskyttelsen af offentlige steder«, og »samarbejdsprojekter«;

16.

opfordrer Kommissionen til at gøre denne finansiering permanent, rette en særlig opmærksomhed mod projekter, som gennemføres af de regionale og lokale myndigheder og fremme innovative projekter, som kan udbredes andre steder;

17.

deler Kommissionens ønske om at gøre de lokale myndigheder bevidst om de offentlige steders sårbarhed og bakker op om dens opfordring til medlemsstater, byer og regioner om at integrere beskyttelsen af offentlige steder bedre i infrastrukturinvesteringer under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden;

18.

opfordrer EU's institutioner til at fremme og støtte lokale »smart/safe city«-projekter;

19.

glæder sig over den nye EFRU-finansiering til initiativet »nyskabende foranstaltninger i byerne« på et samlet beløb på 100 mio. EUR, som vil blive lanceret af Kommissionen i oktober 2018;

20.

minder om, at EU's dagsorden for byerne (»Amsterdampagten«) af 30. maj 2016 har til formål at inddrage bymyndighederne i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker og styrke disses bymæssige dimension. Den bidrager til gennemførelsen af FN's dagsorden for bæredygtig udvikling frem mod 2030, og ikke mindst dennes mål nr. 11 om at sørge for, at byer og beboede områder er åbne for alle, sikre og modstandsdygtige, samt til den »nye dagsorden for byerne« inden for rammerne af Habitat III.

Anvendt forskning i forbindelse med sikkerheden på offentlige steder

21.

Det Europæiske Regionsudvalg minder om, at det syvende rammeprogram for forskning i den del, som handler om »samarbejde«, indeholdt ti prioriterede emner, herunder sikkerhed, og at rammeprogrammet for forskning og innovation Horisont 2020 indeholder tre centrale søjler, nemlig videnskabelig topkvalitet, industrielt lederskab og samfundsmæssige udfordringer. Hvad sidstnævnte angår målrettes forskning og innovation mod at finde svar på de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står over for, snarere end blot at fokusere på videnskabelige discipliner og teknologiske sektorer. Blandt disse udfordringer er »sikre samfund — beskyttelse af Europas og dets borgeres frihed og sikkerhed«. Indtil videre er 48 forskningsprojekter vedrørende sikkerhed og omhandlende beskyttelse af offentlige steder blevet finansieret med et samlet beløb på 195 millioner EUR.

Fora for udveksling af ekspertise og god praksis

22.

Det Europæiske Regionsudvalg glæder sig over, at der er blevet oprettet en EU-politikgruppe om beskyttelse af bløde mål med henblik på at øge samarbejdet og koordineringen mellem medlemsstaterne omkring følgende arbejdsområder:

et forum for fagfolk (medlemsstaternes fagfolk inden for retshåndhævelse og retshåndhævende netværk, som er blevet nedsat af EU, f.eks. AIRPOL, ATLAS, ENLETS og RAILPOL), der suppleres af et »højrisikosikkerhedsnetværk«, og som danner en platform for fælles uddannelse og fælles øvelser;

et »aktørforum« og dets temagrupper (sportsarrangementer, kulturelle arrangementer osv.) for private arealforvaltere og private arrangører, f.eks. transportvirksomheder, forvaltere af sportsanlæg eller rekreative anlæg, butikscentre;

og opfordrer til, at repræsentanter for de lokale myndigheder, som står i forreste linje, når det gælder om at forebygge attentater, inddrages i denne politikgruppe;

23.

glæder sig over, at der den 8. marts 2018 blev afholdt en konference i Bruxelles for Unionens borgmestre, heriblandt underskrivere af Niceerklæringen, om emnet opbygning af et terrorforsvar i byerne: hvad vi kan lære af de seneste attentater;

24.

opfordrer til, at der udformes og anvendes en »værktøjskasse for bedste praksis når det gælder sikkerhed for vejtransportsektoren«, et »europæisk værktøj til evaluering på stedet af sårbare mål«, som i øjeblikket er i testfasen, samt igangværende arbejde vedrørende EU's regler, der skal garantere sikkerheden for ubemandede luftfartøjssystemers civile operationer;

25.

bifalder endelig, at planen fremmer dannelse af netværk mellem fagfolk og beslutningstagere på både nationalt og lokalt niveau samt udveksling af bedste praksis ved hjælp af målrettet finansiering, vejledninger og inddragelse af lokale interessenter og den private sektor.

Bruxelles, den 4. juli 2018.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg


(1)  RU's udtalelse om Bekæmpelse af radikalisering og voldelig ekstremisme: forebyggelsesmekanismer på lokalt og regionalt niveau (CoR 6329/2015), juni 2016.


Top