Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0376

Sag C-376/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakiet) den 7. juni 2018 — Slovenské elektrárne a.s. mod Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

OJ C 285, 13.8.2018, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807270212024882018/C 285/473762018CJC28520180813DA01DAINFO_JUDICIAL20180607303121

Sag C-376/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakiet) den 7. juni 2018 — Slovenské elektrárne a.s. mod Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Top

C2852018DA3010120180607DA0047301312

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakiet) den 7. juni 2018 — Slovenské elektrárne a.s. mod Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Sag C-376/18)

2018/C 285/47Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Slovenské elektrárne a.s.

Sagsøgt: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF ( 1 ) af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (herefter »tredje elektricitetsdirektiv«) fortolkes således, at en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der indfører en særforanstaltning, som består i en obligatorisk afgift, der opkræves hos regulerede enheder, herunder hos indehaverne af en tilladelse til forsyning af elektricitet, der er udstedt af den kompetente regulerende myndighed i den pågældende medlemsstat (herefter »den regulerende myndighed« og »den regulerede enhed«), og som er fastsat på baggrund af det økonomiske resultat, som enhederne har opnået ikke alene på nationalt plan, men også under udøvelsen af deres virksomhed i udlandet, er i strid med direktivets mål og navnlig med direktivets artikel 3, idet denne lovgivning

i)

påvirker de regulerede enheders frihed til at fastsætte en fuldt ud konkurrencedygtig pris for forsyning af elektricitet på udenlandske elektricitetsmarkeder, og dermed også konkurrenceprocessen på nævnte markeder

ii)

svækker konkurrenceevnen for regulerede enheder i forhold til udenlandske elleverandører, der er aktive på det slovakiske elektricitetsmarked, såfremt begge ligeledes forsyner et bestemt udenlandsk marked med elektricitet, for så vidt som en udenlandsk elleverandør ikke er underlagt en sådan afgiftspligt med hensyn til forsyning af elektricitet til udlandet

iii)

afskrækker nye konkurrenter fra at indtræde på markedet for elforsyning i Den Slovakiske Republik og i udlandet, eftersom en sådan afgiftspligt vil finde tilsvarende anvendelse på indtægter, der hidrører fra deres ikke-regulerede virksomhed, selv hvis disse efterfølgende inden for en bestemt periode får en tilladelse til elforsyning, men ikke har nogen indtægter i forbindelse med denne forsyning

iv)

kan nødsage de slovakiske regulerede enheder til at anmode [den slovakiske] regulerende myndighed om at trække deres tilladelse til elforsyning tilbage, eller nødsage de udenlandske elleverandører til i deres respektive oprindelseslande at anmode den regulerende myndighed, som har udstedt dem den pågældende tilladelse, om at trække den tilbage, henset til, at for en enhed, som ikke ønsker, at også dens indtægter fra øvrig virksomhed pålægges den omhandlede afgift, udgør tilbagetrækning af tilladelsen til elforsyning enhedens eneste mulighed for at frigøre sig fra sin status af reguleret enhed i henhold til den omhandlede lovgivning?

2)

Skal tredje elektricitetsdirektiv fortolkes således, at en særforanstaltning som den i hovedsagen omhandlede, som består i en obligatorisk afgift, der opkræves hos regulerede enheder, herunder hos indehaverne af en tilladelse til forsyning af elektricitet, der er udstedt af en regulerende myndighed, og som er fastsat på baggrund af enhedernes økonomiske resultat, herunder resultatet af virksomhed udøvet i udlandet, ikke henhører under de foranstaltninger, som direktivet tillader medlemsstaterne at vedtage, selv hvis de er i strid med de mål, som nævnte direktiv forfølger, henset til, at nævnte foranstaltning hverken udgør et middel til bekæmpelse af klimaændringer eller et middel til forsyningssikkerhed og heller ikke forfølger nogen som helst anden målsætning i tredje elektricitetsdirektiv?

3)

Skal tredje elektricitetsdirektiv fortolkes således, at en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der indfører en særforanstaltning, som består i en afgiftspligt for regulerede enheder, herunder hos indehaverne af en tilladelse til forsyning af elektricitet, der er udstedt af den regulerende myndighed, og som er fastsat på baggrund af enhedernes økonomiske resultat, herunder resultatet af virksomhed udøvet i udlandet, ikke opfylder kravene om gennemsigtighed [org. s. 3], ikke-diskrimination og lige adgang til kunderne som omhandlet i direktivets artikel 3, eftersom den for så vidt angår en reguleret enhed også rammer indtægter opnået (fra elforsyning eller på anden vis) i udlandet, mens den for så vidt angår indehaveren af en tilladelse til elforsyning på grundlag af en »pas«-tilladelse til elforsyning, som er udstedt i indehaverens oprindelsesland, alene rammer indtægter opnået i Den Slovakiske Republik?


( 1 ) – EFT L 211, s. 55.

Top