EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0352

Sag C-352/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia de Reus (Spanien) den 30. maj 2018 — Jaime Cardus Suárez mod Catalunya Caixa S.A.

OJ C 285, 13.8.2018, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807270572024612018/C 285/433522018CJC28520180813DA01DAINFO_JUDICIAL20180530262722

Sag C-352/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia de Reus (Spanien) den 30. maj 2018 — Jaime Cardus Suárez mod Catalunya Caixa S.A.

Top

C2852018DA2620120180530DA0043262272

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia de Reus (Spanien) den 30. maj 2018 — Jaime Cardus Suárez mod Catalunya Caixa S.A.

(Sag C-352/18)

2018/C 285/43Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de Primera Instancia de Reus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Jaime Cardus Suárez

Sagsøgt: Catalunya Caixa S.A.

Præjudicielle spørgsmål

1)

1.1

Skal artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/13 ( 1 ) fortolkes således, at et kontraktvilkår, hvori der indgår et officielt indeks, IRPH, som reguleres ved en lovbestemmelse, ikke er omfattet af direktivets bestemmelser, selv hvis dette indeks ikke finder obligatorisk anvendelse, uafhængigt af om det er tilvalgt, og ikke har supplerende karakter i mangel af en aftale mellem parterne?

1.2

Skal artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/13 fortolkes således, at et kontraktvilkår, hvori der indgår et officielt indeks, IRPH, som reguleres ved en lovbestemmelse, er omfattet af direktivets bestemmelser, når der i det nævnte kontraktvilkår ændres på det, der er fastsat i den administrative bestemmelse, som definerer IRPH-indekset, vedrørende det negative rentespænd, der skal anvendes, såfremt det nævnte indeks anvendes som et kontraktmæssigt krav, for at udligne lånets årlige omkostninger i procent med markedets, idet det derved må antages, at den kontraktmæssige ligevægt, som den nationale lovgiver har indført, er blevet ændret?

2)

2.1.

Er den omstændighed, at det IRPH-referenceindeks, som den erhvervsdrivende har indsat i et vilkår i en lånekontrakt, reguleres af lovbestemmelser eller administrative bestemmelser, til hinder for, at en national ret efterprøver, om forbrugeren er blevet oplyst om alle de forhold, der kan få indflydelse på omfanget af dennes forpligtelser, for at denne ret kan lægge til grund, at vilkåret er affattet klart og forståeligt som omhandlet i artikel 4, stk. 2, i direktiv 93/13?

2.2.

Er direktiv 93/13 til hinder for en retspraksis, hvorefter kravet om gennemsigtighed er opfyldt alene ved en henvisning i det forberedte vilkår til det officielle indeks, uden at der stilles krav om, at den erhvervsdrivende, der har udarbejdet vilkåret, afgiver andre oplysninger herom, eller er det derimod nødvendigt for at opfylde pligten til gennemsigtighed, at koncipisten giver oplysning om referenceindeksets udformning og rækkevidde, samt om indeksmekanismens konkrete funktionsmåde?

2.3.

Skal artikel 4, stk. 2, i direktiv 93/13 fortolkes således, at undladelsen af at oplyse forbrugeren om IRPH’s udformning, funktionsmåde og hidtidige udvikling samt den forudsigelige fremtidige udvikling, i det mindste kortfristet eller mellemfristet, idet den erhvervsdrivendes kendskab til de nævnte forhold på tidspunktet for kontraktens indgåelse, gør det muligt at antage, at det vilkår, hvori indekset indgår, ikke er affattet klart og forståeligt som omhandlet i artikel 4, stk. 2, i direktiv 93/13?

2.4

Skal kravet i direktivets artikel 4, stk. 2, om vilkårets gennemsigtighed fortolkes således, at det indebærer, at forbrugeren skal oplyses om selve de administrative bestemmelser, der regulerer referenceindekset og dets indhold, idet der er tale om relevante oplysninger med henblik på at opnå indsigt i hvilken økonomisk og retlig betydning, indeksvilkåret har?

2.5.

Kan koncipistens reklame og oplysninger, der vil kunne bringe forbrugeren i vildfarelse, når denne indgår en lånekontrakt, der henviser til IRPH, udgøre et forhold, hvorpå retten kan støtte sin vurdering af, om kontraktvilkåret er urimeligt i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 93/13?

3)

3.1

. Såfremt et vilkår findes at være urimeligt og lånet skal tilbagebetales rentefrit, fordi vilkåret om en variabel rente erklæres ugyldigt og fjernes, hvilket medfører, at grundlaget for indgåelsen af kontrakten set udelukkende fra bankens perspektiv er forsvundet, skal det da tillades, at den nævnte kontrakt fuldstændiggøres ved at ændre det urimelige vilkår ved anvendelse af ethvert andet referenceindeks i stedet for det, der er erklæret ugyldigt? Er en sådan fortolkning og fuldstændiggørelse i givet fald i strid med artikel 6 i direktiv 93/13?


( 1 ) – Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95, s. 29).

Top