EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0008

Sag C-8/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vilniaus apygardos teismas (Litauen) den 3. januar 2017 — TE, UD, YB og ZC mod Luminor Bank AB

OJ C 152, 30.4.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 152/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vilniaus apygardos teismas (Litauen) den 3. januar 2017 — TE, UD, YB og ZC mod Luminor Bank AB

(Sag C-8/18)

(2018/C 152/03)

Processprog: litausk

Den forelæggende ret

Vilniaus apygardos teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: TE, UD, YB og ZC

Sagsøgt: Luminor Bank AB

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal en fysisk person, der forud for den i artikel 70 i direktiv 2004/39/EF (1) fastsatte dato, dvs. den 1. november 2007, har erhvervet et afledt finansielt instrument fra en bank med midler udlånt af samme bank efter sikkerhedsstillelse til banken anses for en forbruger i henhold til EU-retten med den begrundelse, at det følger af artikel 3, stk. 3, litra d), i direktiv 2011/83/EU (2) om forbrugerrettigheder, at dette direktiv ikke finder anvendelse på aftaler »om finansielle tjenesteydelser«?

2)

Skal en fysisk person, der forud for den i direktiv 2004/39/EF fastsatte dato, dvs. den 1. november 2007, har erhvervet et afledt finansielt instrument fra en bank med midler udlånt af samme bank efter sikkerhedsstillelse til banken, anses for en detailkunde og en privat investor i finansielle instrumenter i henhold til EU-retten, og — hvis dette er tilfældet — finder EU-rettens bestemmelser om oplysningsforpligtelser over for forbrugere og om forbud mod interessekonflikter, når en bank tilbyder og sælger et finansielt instrument, såsom bestemmelserne i direktiv 2003/6/EF (3), direktiv 2003/71/EF (4), direktiv 2001/34/EF (5), forordning (EF) nr. 809/2004 (6), MiFID II-direktivet (7) og andre EU-retlige bestemmelser om beskyttelse af rettighederne for forbrugere, som erhverver finansielle tjenesteydelser, anvendelse i nærværende sag?

3)

Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) fortolkes således, at manglende oplysning om, at udbyderen af det finansielle instrument ikke har tilladelse til at udbyde denne finansielle tjenesteydelse, manglende videregivelse af væsentlige oplysninger i et prospekt og i et prospekttillæg og en mulig interessekonflikt hos udbyderen af det finansielle instrument i forbindelse med indgåelse af aftaler om et finansielt instrument kan påvirke kursen på de pågældende finansielle instrumenter direkte (i en bestemt retning), og at modparten således har ret til kræve aftalerne annulleret eller ændret eller kræve erstatning for de lidte tab?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21.4.2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT 2004, L 145, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25.10.2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT 2011, L 304, s. 64).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28.1.2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (EFT 2003, L 96, s. 16).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4.11.2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT 2003, L 345, s. 64).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF af 28.5.2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (EFT 2001, L 184, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29.4.2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/E[F] for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (EUT 2004, L 149, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15.5.2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT 2014, L 173, s. 349).


Top