EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AR0830

Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Forvaltning af energiunionen og ren energi

OJ C 342, 12.10.2017, p. 111–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 342/111


Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Forvaltning af energiunionen og ren energi

(2017/C 342/13)

Ordfører:

Bruno HRANIĆ (HR/EPP), borgmester i Vidovec

Basisdokumenter:

Forslag til en forordning om Forvaltning af energiunionen

COM(2016) 759 final

Meddelelse om Ren energi til alle europæere

COM(2016) 860 final

Meddelelse om Hurtigere innovation inden for ren energi,

COM(2016) 763 final

I.   ANBEFALEDE ÆNDRINGER

Anbefalet ændring 1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

 

(1)

Denne forordning tager sigte på at fastsætte de nødvendige partnerskaber mellem Unionen, medlemsstaterne enkeltvis og samlet i makroregionale partnerskaber og på lokalt niveau for i fællesskab at bevæge sig fremad i energiomstillingen. Disse forskellige niveauer skal arbejde sammen i en ånd af solidaritet og tillid, der er til gensidig fordel.

Begrundelse

Forordningen bør indledningsvist fremhæve behovet for samarbejde mellem de forskellige myndighedsniveauer. Forslaget bygger på en tilsvarende ide, der indgår i udkastet til Europa-Parlamentets betænkning PE 604.777 (ændringsforslag 2).

Anbefalet ændring 2

Forslag til forordning

Artikel 9, stk. 2

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

 

Udkast til integrerede nationale energi- og klimaplaner

2.   Kommissionen kan udstede henstillinger vedrørende udkastene til planer til medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 28. I disse henstillinger fastsættes navnlig:

2.   Kommissionen vurderer udkastet til integrerede nationale energi- og klimaplaner og udsteder landespecifikke henstillinger vedrørende udkastene til planer til medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 28 med henblik på at :

a)

ambitionsniveauet for målsætninger, specifikke mål og bidrag med henblik på i fællesskab at opfylde energiunionens målsætninger og navnlig Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet

a)

bidrage til at opfylde energiunionens målsætninger, specifikke mål og bidrag

b)

politikker og foranstaltninger i relation til medlemsstaternes og Unionens målsætninger og andre politikker og foranstaltninger med potentielle grænseoverskridende konsekvenser

b)

sikre at politikker og foranstaltninger i relation til medlemsstaternes handlingsplaner og andre politikker og foranstaltninger er formålstjenelige, især dem med potentielle grænseoverskridende konsekvenser

c)

samspillet mellem og konsekvens i de eksisterende (gennemførte og vedtagne) og planlagte politikker og foranstaltninger i den integrerede nationale energi- og klimaplan inden for én dimension og mellem energiunionens forskellige dimensioner.

c)

fremme samspillet mellem og konsekvens i de eksisterende (gennemførte og vedtagne) og planlagte politikker og foranstaltninger i den integrerede nationale energi- og klimaplan inden for én dimension og mellem energiunionens forskellige dimensioner

 

d)

insistere på, at medlemsstaterne udtrykkeligt tager højde for de gældende lokale og regionale forpligtelser og de resultater, der er opnået gennem initiativer som Borgmesterpagten, og udvikler mekanismer, der skal inddrage alle relevante myndighedsniveauers bidrag i de integrerede nationale planer på klima- og energiområdet.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at sikre sammenhæng og komplementaritet mellem de enkelte medlemsstaters handlingsplaner og politikkerne på EU-plan og fremme inddragelsen af de lokale og regionale myndigheder og deres bidrag. Forslaget er baseret på lignende forslag i udkastet til Europa-Parlamentets betænkning PE 604.777 (ændringsforslag 97-100).

Anbefalet ændring 3

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

 

Offentlig høring

Uden at dette berører andre EU-retlige krav, skal medlemsstaterne sørge for, at offentligheden tidligt får reel lejlighed til at deltage i udarbejdelsen af udkast til planer, jf. artikel 9, og vedlægge et resumé af offentlighedens synspunkter, når de forelægger Kommissionen deres udkast til integreret national energi- og klimaplan. I det omfang, at bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF finder anvendelse, skal høringer foretaget i henhold til dette direktiv anses for også at opfylde høringsforpligtelsen i henhold til denne forordning.

Uden at dette berører andre EU-retlige krav, skal medlemsstaterne sørge for, at offentligheden tidligt får reel lejlighed til at deltage i udarbejdelsen af udkast til planer, jf. artikel 9, og vedlægge et resumé af offentlighedens synspunkter, når de forelægger Kommissionen deres udkast til integreret national energi- og klimaplan. I det omfang, at bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF finder anvendelse, skal høringer foretaget i henhold til dette direktiv anses for også at opfylde høringsforpligtelsen i henhold til denne forordning.

I betragtning af de lokale og regionale myndigheders politisk anerkendte rolle i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger for bæredygtig energi og under hensyntagen til Kommissionens mål om at sikre bedre regulering er de nationale myndigheder forpligtet til at inddrage de lokale og regionale myndigheder i planlægnings- og overvågningsarbejdet i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige og politiske bestemmelser.

Begrundelse

En effektiv samordning mellem det nationale niveau og de lokale og regionale myndigheder i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af samt rapporteringen om klima- og energipolitikker kan bidrage til at undgå unødvendige administrative byrder og imødekomme kravene om bedre regulering.

Anbefalet ændring 4

Forslag til forordning

Ny artikel efter artikel 10

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

 

Platform for energidialog på flere niveauer

1.     Medlemsstaterne bør i en ånd af partnerskab oprette en permanent energidialog til støtte for aktiv inddragelse af lokale og regionale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet, investorer, andre relevante interessenter og den brede offentlighed i forvaltningen af energiomlægningen, herunder energifattigdom.

2.     Medlemsstaterne forelægger denne energidialog forskellige valgmuligheder og scenarier for deres kort-, mellem- og langsigtede energi- og klimapolitikker samt en cost-benefit-analyse for hver mulighed.

3.     Medlemsstaterne sikrer, at energidialogen drager fordel af tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer og støtte. I samarbejde med Kommissionen bør der sikres en erfaringsudveksling mellem de forskellige energidialoger.

Begrundelse

Når det drejer sig om et så vigtigt emne som energiomstillingen, er det nødvendigt at skabe strukturer, der sikrer en permanent dialog med alle de berørte aktører med det formål at se nærmere på forskellige muligheder og scenarier og finde frem til fælles løsninger. Punktet bygger på en tilsvarende ide, der indgår i udkastet til Europa-Parlamentets betænkning PE 604.777.

Anbefalet ændring 5

Forslag til forordning

Artikel 18, litra b)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Medlemsstaterne skal i deres integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter oplyse:

Medlemsstaterne skal i deres integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter oplyse:

b)

om gennemførelsen af følgende politikker og foranstaltninger:

b)

om gennemførelsen af følgende politikker og foranstaltninger:

 

1)

gennemførte, vedtagne og planlagte politikker og foranstaltninger med henblik på at opnå det nationale bidrag til det bindende 2030 mål for vedvarende energi på EU-plan som angivet i artikel 4, litra a), nr. 2), i), herunder sektor- og teknologispecifikke foranstaltninger, med en særlig gennemgang af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 23, 24 og 25 i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767] de foranstaltninger, som er fastsat i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået ved COM(2016) 767]

 

1)

gennemførte, vedtagne og planlagte politikker og foranstaltninger med henblik på at opnå det nationale bidrag til det bindende 2030 mål for vedvarende energi på EU-plan som angivet i artikel 4, litra a), nr. 2), i), herunder sektor- og teknologispecifikke foranstaltninger, med en særlig gennemgang af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 23, 24 og 25 i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767] de foranstaltninger, som er fastsat i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået ved COM(2016) 767]

 

2)

særlige foranstaltninger vedrørende regionalt samarbejde

 

2)

særlige foranstaltninger vedrørende regionalt samarbejde

 

3)

uden at dette berører artikel 107 og 108 i TEUF, særlige foranstaltninger med henblik på finansiel støtte, herunder EU-støtte og anvendelse af EU-midler, til fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende kilder til elektricitet, opvarmning og køling og transport

 

3)

uden at dette berører artikel 107 og 108 i TEUF, særlige foranstaltninger med henblik på finansiel støtte, herunder EU-støtte og anvendelse af EU-midler, til fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende kilder til elektricitet, opvarmning og køling og transport

 

4)

særlige foranstaltninger til opfyldelse af kravene i artikel 15, 16, 17, 18, 21 og 22 i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767]

 

4)

særlige foranstaltninger til opfyldelse af kravene i artikel 15, 16, 17, 18, 21 og 22 i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767]

 

5)

foranstaltninger til fremme af anvendelsen af energi fra biomasse, særlig til mobilisering af ny biomasse under hensyntagen til biomassens tilgængelighed (både indenlandsk potentiale og import fra tredjelande) og andre anvendelser af biomasse (landbrugs- og skovbaserede sektorer) samt foranstaltninger til fremme af bæredygtighed i produktionen og udnyttelsen af biomasse

 

5)

foranstaltninger til fremme af anvendelsen af energi fra biomasse, særlig til mobilisering af ny biomasse under hensyntagen til biomassens tilgængelighed (både indenlandsk potentiale og import fra tredjelande) og andre anvendelser af biomasse (landbrugs- og skovbaserede sektorer) samt foranstaltninger til fremme af bæredygtighed i produktionen og udnyttelsen af biomasse

 

 

6)

fremskridtet med hensyn til at øge andelen af vedvarende energi i leveringen af opvarmning og køling, uden dog at lægge en urimelig administrativ byrde på de lokale eller regionale myndigheder eller slutbrugerne

 

c)

jf. bilag VII, del 1.

 

c)

jf. bilag VII, del 1.

Begrundelse

Opvarmning og køling rummer et stort uudnyttet potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner og øget anvendelse og produktion af vedvarende energi (se Regionsudvalgets udtalelse om En EU-strategi for opvarmning og køling). Med hensyn til direktivet om vedvarende energi bør der etableres et tæt samarbejde mellem de nationale, regionale og lokale myndighedsniveauer om at nå det bindende mål om at øge andelen af vedvarende energikilder i opvarmnings- og kølingssektoren med 1 % om året som et konkret og effektivt bidrag til at nå EU's overordnede mål om at øge andelen af vedvarende energikilder med 27 % inden 2030.

Anbefalet ændring 6

Forslag til forordning

Artikel 37

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

 

Udvalget om energiunionen

1.   Kommissionen bistås af et udvalg om energiunionen. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011, og det skal fungere i de respektive sektorspecifikke sammensætninger af relevans for nærværende forordning.

1.   Kommissionen bistås af et udvalg om energiunionen. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011, og det skal fungere i de respektive sektorspecifikke sammensætninger af relevans for nærværende forordning.

2.   Dette udvalg afløser det udvalg, der er nedsat ved artikel 8 i beslutning 93/389/EØF, artikel 9 i beslutning 280/2004/EF og artikel 26 i forordning (EU) nr. 525/2013. Henvisninger til det udvalg, der er nedsat i medfør af disse retsakter, gælder som henvisninger til det udvalg, der nedsættes ved nærværende forordning.

2.   Dette udvalg afløser det udvalg, der er nedsat ved artikel 8 i beslutning 93/389/EØF, artikel 9 i beslutning 280/2004/EF og artikel 26 i forordning (EU) nr. 525/2013. Henvisninger til det udvalg, der er nedsat i medfør af disse retsakter, gælder som henvisninger til det udvalg, der nedsættes ved nærværende forordning.

3.   Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.   Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

4.     Udvalget vil omfatte en repræsentant udpeget af Regionsudvalget, som skal repræsentere de lokale og regionale myndigheder i hele EU på institutionelt niveau.

Begrundelse

Højtstående politiske repræsentanter for EU og Europa-Parlamentet har gentagne gange anerkendt de lokale og regionale myndigheders centrale rolle inden for rammerne af energiunionen.

II.   POLITISKE ANBEFALINGER

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG (RU)

Hovedformål og målgrupper

1.

Det Europæiske Regionsudvalg opfordrer på ny til, at man når de ambitiøse mål på EU-niveau på 40 % inden 2030 for henholdsvis energieffektiviteten og den vedvarende energis andel;

2.

støtter de tre hovedmål i pakken om ren energi til alle europæere: 1) energieffektiviteten skal komme i første række, 2) vi skal opnå globalt lederskab inden for vedvarende energi, og 3) vi skal tilbyde forbrugerne rimelige vilkår. Udvalget beklager dog, at disse mål ikke kan nås fuldt ud alene gennem ledsagende lovgivning og ikke-lovgivningsmæssige initiativer, samt at der ikke er tilstrækkeligt fokus på at reducere importafhængighedsfaktoren, der afspejler andelen af alle indenlandske kilder til ren energi (vedvarende og konventionelle) i energimikset;

3.

opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at sætte energieffektiviteten øverst på dagsordenen ved at udpege den som en prioritet for infrastrukturen og sikre, at offentlige tilskud og finansielle støttemekanismer til fordel for energieffektiviteten betragtes som kapitalforbrug, hvilket vil forbedre sikkerheden og pålideligheden af ordningen for energieffektivitet. Dette ville skabe en klar politik for beskyttelse af EU's budget og forbedring af konkurrenceevnen;

4.

bifalder forslaget om at udstikke en lovgivningsmæssig ramme for energiunionens forvaltning, der forenkler og integrerer de eksisterende planlægnings-, rapporterings- og overvågningskrav på energi- og klimaområdet, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til i højere grad at inddrage de lokale og regionale myndigheder i denne politiske forvaltningsproces.

Energieffektivitet og vedvarende energi er stærkt afhængige af foranstaltninger på decentralt plan

5.

Det Europæiske Regionsudvalg fremhæver de lokale og regionale myndigheders centrale rolle, når det gælder om at udstikke strategiske retningslinjer på det niveau, der er tættest på forbrugerne, forvalte en decentraliseret energiproduktion, fremme hensigtsmæssige investeringsbetingelser samt koble energi- og klimapolitikken sammen med foranstaltninger vedrørende boliger, energifattigdom, transport, økonomisk udvikling samt arealanvendelse og fysisk planlægning;

6.

gør opmærksom på de lokale og regionale myndigheders ledende rolle i forbindelse med gennemførelsen af energipolitikker, tilvejebringelsen af midler til finansiering af energiprojekter, navnlig investeringer i vedvarende energi, samt fremme af bæredygtige forbrugsmønstre og god praksis blandt forbrugerne;

7.

advarer om, at en manglende formel anerkendelse af de lokale og regionale myndigheders ledende rolle i gennemførelsen af energipolitikker inden for rammerne af energiunionen risikerer at undergrave opfyldelsen af de opstillede europæiske og nationale energi- og klimamål;

8.

mener, at udarbejdelsen af nationale energi- og klimaplaner bør være præget af gennemsigtighed og ansvarlighed, således at de lokale aktører, virksomheder og andre interessenter ved, hvad de kan forvente af de nationale myndigheder, og navnlig hvordan de skal sikre, at forpligtelserne opfyldes, og hvilke foranstaltninger der skal træffes, såfremt de nationale planer viser sig at være utilstrækkelige til at opfylde målene på EU-plan;

9.

er tilfreds med, at Kommissionen anerkender, at overgangen til ren energi ikke vil være mulig uden en deltagelse af flere interessenter fra civilsamfundet og de regionale og lokale myndigheder, og opfordrer derfor medlemsstaterne til på behørig vis at inddrage byer og regioner i debatten om energiomstillingen, særligt inden for rammerne af integrerede nationale energi- og klimaplaner, med henblik på at give dem mulighed for på passende vis at reagere på behovene inden for forskellige områder;

10.

mener imidlertid, at der — uanset de enkelte medlemsstaters forskellige forfatningsmæssige regler — i forslagene til forvaltning mangler en specifik henvisning til de lokale og regionale myndigheders — for ikke at tale om andre interessenters — institutionelle rolle ud over de generelle bestemmelser i artikel 10 vedrørende offentlig høring, ifølge hvilke »offentligheden tidligt får reel lejlighed til at deltage i udarbejdelsen af udkast til planer (…)«;

11.

foreslår, at man gør sig overvejelser om en mere vidtgående reform af EU's statsstøtteregler på energiområdet for at støtte de foranstaltninger, der iværksættes i byerne, navnlig gennem fastsættelse af specifikke retningslinjer for kommunale foranstaltninger med det formål at forenkle den eksisterende ramme og ved at muliggøre særlige undtagelser for energiprojekter i forbindelse med sanering af almennyttige og sociale boliger med henblik på at løse problemet med energifattigdom. Det er derfor nødvendigt at sikre, at byernes modstandsdygtighed og energiomstilling forankres som prioriteter i den kommende budgetramme, som træder i kraft i 2020;

12.

opfordrer Kommissionen og medlemsstaternes regeringer til at intensivere samarbejdet med de lokale og regionale myndigheder, navnlig deres lokale og regionale energiagenturer, om udarbejdelsen af fremtidige energi- og klimaplaner på nationalt plan og således gå fra en politik med et fåtal af deltagende aktører til en politik, hvori alle deltager;

13.

gør opmærksom på, at mange vellykkede projekter om anvendelse af vedvarende energi netop er blevet indledt og udviklet på lokalt niveau i samarbejde med SMV'er, NGO'er og civilsamfundsorganisationer takket være investeringer fra enkeltpersoner i vedvarende el- og varmeenergikilder;

14.

påpeger, at et stort antal andre vigtige aktører inden for energieffektivitet og vedvarende energi er aktive på lokalt plan, herunder SMV'er, NGO'er og civilsamfundsorganisationer;

15.

fremhæver, at der er behov for at inddrage de lokale aktører for at støtte medlemsstaternes regeringer i udformningen af en række fremtidsorienterede projekter inden for rammerne af EFSI, der vil bidrage til virkeliggørelsen af EU's klima- og energimål. Det nyoprettede Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning skal sikre en fremskyndet procedure for støtte til de byer, der har forpligtet sig til at udvikle kulstoffattige projekter;

16.

opfordrer til, at der iværksættes yderligere målrettede programmer for teknisk støtte i lighed med Den Europæiske Investeringsbanks JASPERS- og ELENA-programmer, der skal yde bistand til byerne og regionerne i forbindelse med mobiliseringen af investeringer til gennemførelse af ambitiøse projekter, bl.a. ved hjælp af udviklingen af en stor projektportefølje til investering i og konsolidering af små og vidt udbredte kulstoffattige projekter.

Forenkling og integrering af planlægnings- og rapporteringsarbejdet skal bygge på eksisterende lokale og regionale planer

17.

Det Europæiske Regionsudvalg påpeger, at forvaltningen af energiunionen bør sigte mod »forenkling og integrering« af planlægningen i praksis, og at overvågning og rapportering i den sammenhæng indebærer etablering af effektive forbindelser med eksisterende initiativer;

18.

fremhæver, at der er behov for en effektiv samordning mellem det nationale niveau på den ene side og det lokale og regionale niveau på den anden side gennem planlægning og gennemførelse af og rapportering om klima- og energipolitikker. Dette vil kunne bidrage til at undgå unødvendige administrative byrder og imødekomme kravene om bedre regulering;

19.

gør opmærksom på, at de lokale og regionale myndigheder allerede prioriterer foranstaltninger til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer, og at mange af dem allerede har udviklet strategier, handlingsplaner og procedurer for overvågning, f.eks. (men ikke udelukkende) inden for rammerne af Borgmesterpagten, der omfatter mere end 5 679 handlingsplaner for bæredygtig udvikling af byerne på energiområdet;

20.

fremhæver betydningen af en effektiv sammenkobling af nationale planer og mål med målene på lokalt og regionalt plan, der skal bygge på realistiske og tilpassede bidrag fra forskellige regioner og sektorer;

21.

påpeger, at samarbejde ikke alene indebærer høringer, men også en aktiv deltagelse i iværksættelsen og udformningen af konkrete foranstaltninger.

En effektiv forvaltning af energiunionen forudsætter flerniveaustyring

22.

Det Europæiske Regionsudvalg beklager, at begrebet flerniveaustyring ikke er medtaget på tilstrækkelig klar vis i de nuværende anbefalinger vedrørende energiunionen, og opfordrer derfor til, at medlemsstaterne opretter platforme for energidialog for at inddrage alle myndigheds- og forvaltningsniveauer samt alle relevante interessenter i både udviklingen af nationale klimahandlingsplaner og overvågningen af og rapporteringen om disse. De bør ligeledes tilrettelægge en erfaringsudveksling mellem de forskellige nationale energidialoger med hjælp fra Kommissionen for at sikre sammenhæng og håndtere grænseoverskridende problemer;

23.

bemærker, at en effektiv forvaltning på flere myndighedsniveauer har mange fordele — borgerne og erhvervslivet deltager i foranstaltningerne vedrørende klimaforandringer og får således et medansvar for processen, hvorved chancerne for succes øges, eftersom forvaltningen bliver mere synlig, hvilket bevirker, at borgerne føler et større ansvar;

24.

understreger, at der i artikel 11 (om regionalt samarbejde) i Kommissionens forslag kun henvises til samarbejde mellem medlemsstaterne, snarere end samarbejde mellem subnationale forvaltningsniveauer inden for eller mellem individuelle medlemsstater; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til også at sikre passende støtte til samarbejde mellem subnationale myndigheder, navnlig grænseoverskridende samarbejde med henblik på koordinerende aktiviteter for at gennemføre de integrerede nationale klima- og energiplaner;

25.

opfordrer Kommissionen til at indføje et kapitel om samarbejde på flere myndighedsniveauer i de dokumenter, der henvender sig til medlemsstaterne, og som indeholder retningslinjer for rapporteringen om de nationale energistrategier og planlægningen heraf.

En aktiv deltagelse af forbrugerne forudsætter drivkræfter for gennemførelsen af direktivet og en effektiv støtte

26.

Det Europæiske Regionsudvalg opfordrer på ny EU og medlemsstaterne til at udstikke lovrammer, der er fordelagtige for såvel forbrugerne som producenterne af energi (på engelsk »prosumers«) og de øvrige energileverandører, der opererer på detailenergimarkedet; understreger tillige, at decentralisering og egenproduktion på baggrund af vedvarende energi indeholder adskillige fordele for energisystemet (mindre behov for overførselsinfrastruktur og vedligeholdelse, større modstandskraft og fleksibilitet), og at disse fordele bør afspejles i en fair pris for enhver overskydende energi fra sådanne ordninger, der føres ud i nettet; opmuntrer derfor medlemsstaterne til at udvikle eller fortsætte innovative prissystemer for at løse dette problem;

27.

mener, at rådgivningstjenester skal være fagligt kompetente, at de skal formidles på passende vis, i en hensigtsmæssig form og gennem et hensigtsmæssigt kommunikationsmiddel dér, hvor målgruppen befinder sig, og at de skal omfatte de tekniske, finansielle og praktiske aspekter af brugen af kulstoffattige teknologier;

28.

fremhæver, at strategier for forvaltning af energiunionen skal give forbrugerne mulighed for at kontrollere deres eget forbrug, således at de kan tage aktiv del i markedet og nyde godt af mere effektive og bedre afmålte forbrugerbeskyttelsesmekanismer. Dette er især vigtigt for bekæmpelsen af energifattigdom, og udvalget opfordrer derfor til, at der udarbejdes en fælles definition af energifattigdom på EU-niveau, samt til at der udformes en række konkrete politiske forslag rettet mod de mest sårbare forbrugere. Hensigten bør være at beskytte denne gruppe mod uberettiget frakobling, prioritere energieffektivitetsforanstaltninger til deres fordel og give målrettet information til denne gruppe.

Fremme af energiinnovation i overgangen til en kulstoffattig økonomi

29.

Det Europæiske Regionsudvalg bifalder, at der i Kommissionens meddelelse om Hurtigere innovation inden for ren energi, COM(2016) 763 final, lægges vægt på to vigtige politiske prioriteter: at opbygge en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer og at sætte skub i beskæftigelsen, væksten og investeringerne;

30.

slår til lyd for et erhvervs-, innovations- og investeringsvenligt klima og procedurer med målrettede signaler, strategier, standarder og bestemmelser, der understøttes af finansielle instrumenter, som anvender offentlige midler til fremme af private investeringer (og om nødvendigt til risikobegrænsning);

31.

gentager, hvor vigtigt det er at udforme en energipolitik i tæt samspil med EU's forsknings- og innovationspolitik. Udvalget fremhæver, at innovation inden for vedvarende energikilder, bæredygtig mobilitet, modernisering af den eksisterende energiinfrastruktur, opførelse af intelligente kraftværker samt kulstofopsamling og -lagring fortsat skal fremmes på lokalt plan. Det opfordrer derfor Kommissionen til specifikt at forbedre støtten til innovative projekter i de mest fjerntliggende regioner med henblik på at gøre dem til egentlige forsøgslaboratorier for energiomstilling;

32.

mener, for så vidt angår innovation inden for ren energi, at opbygningen af partnerskaber mellem lokale myndigheder inden for rammerne af initiativer for intelligente byer spiller en væsentlig rolle i forbindelse med integration af områder såsom energibesparelser inden for bytransport, interregionale kommunikationsstrategier, samarbejde om nye lagringsteknologier og intelligente offentlige bygninger. Et bedre samspil mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer har afgørende betydning for gennemførelsen af grænseoverskridende projekter inden for vedvarende energi;

33.

bifalder, at der fokuseres på åben innovation og åben forskning for at give SMV'er og civilsamfundet mulighed for at videreudvikle sig på grundlag af ny viden;

34.

fremhæver, at det er nødvendigt snarest muligt at gå bort fra direkte eller indirekte støtte til anvendelsen af fossile brændstoffer (herunder støtte fra visse medlemsstater), da de slører de reelle omkostninger ved sådanne brændstoffer for samfundet og miljøet og holder priserne kunstigt nede og således hæmmer innovation inden for ren energi;

35.

bakker op om den foreslåede anvendelse af bestemmelserne med henblik på at fremme udviklingen af kulstoffattige teknologier og en effektiv udbredelse af disse. Overgangen til en lavemissionsøkonomi kræver investeringer i intelligente opvarmnings- og kølingsordninger og i større energieffektivitet inden for industri, byggeri og transport samt medfinansiering af projekter for investering i vedvarende energi;

36.

påpeger, at forvaltningen af energiunionen skal skabe de rette rammebetingelser for at opnå de opstillede mål, herunder bedre adgang til offentlig-private partnerskaber med henblik på at fremskynde gennemførelsen af projekter, mindre bureaukrati, undersøgelse af mulige hindringer for lokale og regionale myndigheder samt skabelse af sikkerhed og gennemsigtighed for investorer;

37.

bakker op om forslaget om at anvende offentlige indkøb som et effektivt redskab til at skabe et marked for kulstoffattige teknologier.

Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

38.

Det Europæiske Regionsudvalg mener ikke, at forslaget til forordning giver anledning til betænkeligheder med hensyn til overholdelsen af nærhedsprincippet. Det giver imidlertid anledning til bekymring, for så vidt angår dets overholdelse af proportionalitetsprincippet, idet det foreslåede forvaltningssystem anses for at være for kompliceret, for detaljeret og fastsætte for korte rapporteringsperioder. Regionsudvalget ville have foretrukket, at forvaltningssystemet blev indført gennem et direktiv i stedet for en forordning, hvilket ville gøre det muligt at sikre en passende inddragelse af de regionale myndigheder i føderale stater.

Bruxelles, den 13. juli 2017.

Markku MARKKULA

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg


Top