EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XG0615(03)

Rådets konklusioner om en strategisk EU-tilgang til internationale kulturelle forbindelser

OJ C 189, 15.6.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 189/38


Rådets konklusioner om en strategisk EU-tilgang til internationale kulturelle forbindelser

(2017/C 189/08)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

1.

MINDER OM Rådets konklusioner af 24. november 2015 om kultur i EU's eksterne forbindelser med fokus på kultur i udviklingssamarbejdet (1), hvori Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik bl.a. blev opfordret til at foreslå en mere strategisk tilgang til kultur i EU's eksterne forbindelser;

2.

HILSER DET VELKOMMEN, at Kommissionen og den højtstående repræsentant reagerede på denne opfordring med afgivelsen af en fælles meddelelse »En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser« (2) den 8. juni 2016;

3.

MINDER OM Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 om den globale strategi for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (3), som godkendte prioriteterne for gennemførelsen af den globale strategi og fremhævede kulturdiplomatiets rolle;

4.

HILSER DET VELKOMMEN, at den globale strategi (4) har anerkendt kulturens rolle i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik i almindelighed og inden for terrorbekæmpelse, samfunds modstandsdygtighed og konfliktløsning i særdeleshed;

5.

ANERKENDER således, at kultur er en del af en strategisk og tværgående tilgang til Unionens eksterne forbindelser;

6.

UNDERSTREGER UNDER BEHØRIG HENSYNTAGEN TIL Den Europæiske Unions og medlemsstaternes respektive kompetenceområder samt til nærhedsprincippet, at en strategisk tilgang til internationale kulturelle forbindelser bør omfatte alle relevante politikområder og tage hensyn til den fælles meddelelse af 8. juni 2016. Den bør også være på linje med UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed fra 2005 samt De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Mere specifikt bør en sådan tilgang:

a)

indebære et bottom-up-perspektiv og samtidig respektere kultursektorens uafhængighed, styrke ytringsfriheden og kunstneres integritet, tilskynde til direkte kontakter mellem kunstnere, kulturelle aktører og civilsamfundet og give mulighed for tilstrækkelig fleksibilitet til at tage hensyn til en verden i hastig forandring;

b)

udvikles ud fra den forudsætning, at internationale kulturelle forbindelser kun kan skabes ved at fremme den kulturelle mangfoldighed i EU; herved sættes borgerne i stand til at udvide deres kulturelle forståelse og viden, fremme deres kreativitet og tilskynde til gensidig læring og dialog, som plejes over tid, med henblik på at videreudvikle interkulturelle kompetencer (5) og fremme den interkulturelle dialog;

c)

fremme en konsekvent og sammenhængende indsats, samtidig med at der sikres fuld komplementaritet med medlemsstaternes foranstaltninger. Der bør også være komplementaritet med de foranstaltninger, der gennemføres på internationalt plan, f.eks. gennem Europarådet og UNESCO, samtidig med at dobbeltarbejde undgås;

7.

ANBEFALER ud fra den betragtning, at kultur er et afgørende element i EU's internationale forbindelser, at en Gruppe af Formandskabets Venner nedsættes til at fungere som en tværgående platform for at fastlægge en integreret, omfattende og trinvis strategisk EU-tilgang til internationale kulturelle forbindelser, der udforsker synergier på tværs af alle relevante politikområder under fuld overholdelse af nærhedsprincippet. Denne gruppe vil i den forbindelse kunne identificere de fælles strategiske principper, mål og prioriteter for en sådan tilgang og medtage dem i en køreplan med angivelse af, hvor det kan være relevant med fælles foranstaltninger på EU-plan;

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL at:

8.

Fremme samarbejdet mellem de relevante ministerier, navnlig kulturministerier og udenrigsministerier, lokale og regionale myndigheder og interessenter;

OPFORDRER KOMMISSIONEN OG TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL (EU-UDENRIGSTJENESTEN) TIL at:

9.

Understøtte Gruppen af Formandskabets Venner ved at levere teknisk ekspertise, f.eks. gennem den kulturdiplomatiske platform (6);

10.

Prioritere initiativer inden for internationale kulturelle forbindelser gennem EU-politikker og -programmer og overveje at gøre dem synlige ved hjælp af en fælles adgangsportal;

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE, KOMMISSIONEN OG EU-UDENRIGSTJENESTEN TIL at:

11.

Indsamle og udveksle bedste praksis vedrørende kulturelle initiativer i tredjelande, herunder gennem den kulturdiplomatiske platform;

12.

Overveje pilotprojekter i tredjelande for at afprøve samarbejdsformer, herunder fælles foranstaltninger og kreative tværsektorielle partnerskaber, med inddragelse af lokale kulturelle aktører, lokale og regionale myndigheder, relevante NGO'er, nationale kulturinstitutioner, EUNIC (7)-klynger og EU-delegationer.


(1)  Rådets konklusioner om kultur i EU's eksterne forbindelser med fokus på kultur i udviklingssamarbejdet (EUT C 417 af 15.12.2015, s. 41).

(2)  10082/16.

(3)  13202/16.

(4)  10715/16.

(5)  Rådets konklusioner af 22. maj 2008 om interkulturelle kompetencer (EUT C 141 af 7.6.2008, s. 14).

(6)  Den kulturdiplomatiske platform blev lanceret i marts 2016 af Europa-Kommissionens Tjeneste for Udenrigspolitiske Instrumenter for at støtte EU-institutionerne i gennemførelsen af en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser. Platformen har til formål at gennemføre aktiviteter, der styrker EU's kulturelle engagement med tredjelande og deres borgere, især ved at støtte og rådgive EU-institutionerne, herunder EU's delegationer, og oprette et globalt uddannelsesprogram for kulturel ledelse

(kilde: http://www.cultureinexternalrelations.eu/).

(7)  EUNIC (netværk af EU's nationale kulturinstitutioner) er et paraplynetværk, der samler nationale kulturinstitutioner og ambassader.


Top