EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AR2898

Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger

OJ C 185, 9.6.2017, p. 82–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 185/82


Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger

(2017/C 185/11)

Ordfører:

Emily WESTLEY, medlem af byrådet i Hastings (UK/PES)

Basisdokument:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005

COM(2016) 134 final

I.   ANBEFALEDE ÆNDRINGER

Anbefalet ændring 1

Præambel

Forbud mod at anvende visse skadevoldende redskaber og metoder

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

(11)

Det bør forbydes at anvende visse skadevoldende redskaber og metoder, der indebærer brug af sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer, elektrisk strøm, tryklufthamre eller andre slagredskaber, såvel som trukne redskaber og grabber til fiskeri efter ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende arter samt visse undervandsharpuner, undtagen når der specifikt er tale om trawl med elektrisk strøm, som må anvendes under bestemte strenge betingelser.

(11)

Det bør forbydes at anvende visse skadevoldende redskaber og metoder, der indebærer brug af sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer, elektrisk strøm, tryklufthamre eller andre slagredskaber, såvel som trukne redskaber og grabber til fiskeri efter ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende arter samt visse undervandsharpuner, undtagen når der specifikt er tale om trawl med elektrisk strøm, som må anvendes under bestemte strenge betingelser. Disse betingelser bør omfatte et system for overvågning, kontrol og evaluering, der tjener til håndhævelse, forskning og evaluering. De nuværende trawlfiskeritilladelser bør underlægges en videnskabelig (ny)vurdering, inden de fornys eller på anden måde får status som »ikkeforbudte«.

Begrundelse

Elektriske strømstød kan have dødelig virkning for havlivet, herunder ungfisk og ikkemålrettede arter. MSC vil ikke godkende det på grund af elektricitetens virkning i forhold til en række miljøelementer herunder udryddelsestruede og beskyttede arter (inkl. hajer og rokker) og bentiske organismer, som måske tillige har konsekvenser for det generelle økologiske system i det befiskede område. Og ICES advarer (februar 2016) om, at de eksisterende lovgivningsmæssige rammer ikke er tilstrækkelige for at afværge indførelsen af potentielt skadelige systemer.

Anbefalet ændring 2

Artikel 4

Målsætninger

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

1.   De tekniske foranstaltninger tager sigte på at opfylde følgende målsætninger:

a)

det sikres, at fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, ikke udgør mere end 5 % af fangsterne, jf. artikel 2, stk. 2, og artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013

1.   De tekniske foranstaltninger tager sigte på at opfylde følgende målsætninger:

a)

at fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, ikke overskrider de grænser, der er fastlagt i retsakter, der er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, i denne forordning, og uønskede fangster reduceres i videst muligt omfang i overensstemmelse med artikel 2, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Begrundelse

Det er urealistisk for bundtrawlsflåden at sikre, at fangster af marine arter, der er mindre end de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, ikke udgør mere end 5 % af fangsterne. Dertil kommer, at reglerne allerede modvirker fangst af ungfisk.

Anbefalet ændring 3

Artikel 6

Definitioner

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

4)

»målrettet fiskeri«: fiskeri efter en bestemt art eller kombination af arter, hvor den samlede fangst af denne/disse arter tegner sig for mere end 50 % af fangstens økonomiske værdi

4)

»målrettet fiskeri«: fiskeri efter en bestemt art eller kombination af arter, hvor den samlede fangst af denne/disse arter tegner sig for mere end 50 % af en given fangstrejse

Anbefalet ændring 4

Artikel 6

Definitioner

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

26)

»langline«: et fiskeredskab, der består af en hovedline , der kan være meget lang , hvortil der med regelmæssig afstand er monteret tavser med kroge med eller uden agn. Hovedlinen er sat vandret på eller nær ved havbunden eller lodret, eller den flyder på overfladen

26)

»langline«: et fiskeredskab, der består af en hovedline af varierende længde , hvortil der med regelmæssig afstand er monteret tavser med kroge med eller uden agn. Hovedlinen er sat vandret på eller nær ved havbunden eller lodret, eller den flyder i vandsøjlen på forskellige dybder eller på overfladen

Anbefalet ændring 5

Artikel 6

Definitioner

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

30)

»fangstpose«: trawlets bageste del, som enten er cylindrisk, dvs. med samme omkreds overalt, eller konisk. Fangstposen består af et eller flere netpaneler med samme maskestørrelse, der er fastgjort til hinanden langs siderne i trawlets længdeakse ved hjælp af en søm, hvortil der kan fastgøres en frelserline. I lovgivningsøjemed er der tale om de sidste 50 masker i nettet

30)

»fangstpose«: trawlets bageste del, som enten er cylindrisk, dvs. med samme omkreds overalt, eller konisk. Fangstposen består af et eller flere netpaneler med samme maskestørrelse, der er fastgjort til hinanden langs siderne i trawlets længdeakse ved hjælp af en søm, hvortil der kan fastgøres en frelserline. I lovgivningsøjemed er der tale om de sidste 50 masker i nettet

Begrundelse

O.a.: Ændring ikke relevant for den danske version. I den spanske version er det ikke helt tydeligt, at der er tale om størrelsen af maskerne, men det er det i den danske.

Anbefalet ændring 6

Artikel 6

Definitioner

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

38)

»sættetid«: tidsrummet fra fiskerfartøjet starter udsætningen af net, og indtil net tene igen er halet helt om bord

38)

»sættetid«: tidsrummet fra fiskerfartøjet starter udsætningen af det enkelte net , og indtil det enkelte net igen er halet om bord

Begrundelse

Anvendes for gællegarn, indfiltringsgarn og toggegarn, sammensat af forskellige dørgeliner (konsekutivt opbundne taljer) for at understrege, at sættetiden begynder, når den første dørgeline udsættes, og slutter, når den sidste dørgeline er halet om bord.

Anbefalet ændring 7

Artikel 6

Definitioner

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

42)

»high grading«: den praksis, der består i udsmid af lavværdifisk, der er omfattet af fangstbegrænsninger, selv om de ifølge reglerne kunne have været landet, med det formål at maksimere den samlede økonomiske værdi eller pengeværdi af de fisk, der bringes i havn

42)

»high grading«: den praksis, der består i udsmid af lavværdifisk, der er omfattet af fangstbegrænsninger, selv om de ifølge reglerne kunne have været landet, med det formål at maksimere den samlede økonomiske værdi eller pengeværdi af de fisk, der bringes i havn , dog undtaget fisk, som ikke egner sig til direkte konsum på grund af klemning og tilslemning i nettet

Begrundelse

Anvendelsen af trawlet udvirker i visse tilfælde, at fangster ved ankomsten er sammenklemte og ikke er egnede til salg.

Anbefalet ændring 8

Artikel 9

Generelle restriktioner for anvendelsen af trukne redskaber

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

1.   Ingen dele af et trukket redskab må have en mindre maskestørrelse end maskestørrelsen i fangstposen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på netanordninger, der tjener til fastgørelse af redskabsovervågningssensorer.

1.   Ingen dele af et trukket redskab må have en mindre maskestørrelse end maskestørrelsen i fangstposen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på netanordninger, der tjener til fastgørelse af redskabsovervågningssensorer. Yderligere undtagelse kan tildeles gennem en delegeret retsakt, der vedtages i henhold til artikel 18 i denne forordning, når anvendelsen af en maskestørrelse, som er mindre end fangstposens maskestørrelse på andre dele af det trukne redskab, fører til fordele for bevarelsen af biologiske ressourcer i havet, som er mindst lige så store som de fordele, der opnås med de eksisterende fangstmetoder.

Begrundelse

Den forreste del af riggen kan være konstrueret med større masker, forudsat at den ikke påvirker tilbageholdelsen af fisk, der kommer ind i riggens fiskepose, eller hvis det billiggør dens tilvirkning.

Anbefalet ændring 9

Artikel 13

Beskyttelse af følsomme levesteder og sårbare havøkosystemer

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

2.   Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning anbefaler, at listen over områder i bilag II ændres, herunder ved at tilføje nye områder, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 11, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Kommissionen sætter i forbindelse med vedtagelsen af sådanne ændringer navnlig fokus på at afbøde de negative konsekvenser af, at fiskeriet flyttes til andre følsomme områder.

2.   Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning anbefaler, at listen over områder i bilag II ændres, herunder ved at tilføje nye områder, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne ændringer ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 11, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Kommissionen sætter i forbindelse med vedtagelsen af sådanne ændringer navnlig fokus på at afbøde de negative konsekvenser af, at fiskeriet flyttes til andre følsomme områder , samt på det, der fremgår af reglerne om fiskeri på dybt vand .

Begrundelse

Kohærens med de nye regler om fiskeri på dybt vand (Regulation establishing specific conditions to fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic and repealing Regulation (EC) No 2347/2002).

Anbefalet ændring 10

Artikel 19

Regionale foranstaltninger i flerårige planer

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

1.   Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte tekniske foranstaltninger, der skal gælde på regionalt plan, og som tager sigte på at opfylde målene i de flerårige planer som omhandlet i artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Foranstaltningerne fastsættes ved hjælp af delegerede retsakter, som vedtages i henhold til artikel 32 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

1.   Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte tekniske foranstaltninger, der skal gælde på regionalt plan, og som tager sigte på at opfylde målene i de flerårige planer som omhandlet i artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Foranstaltningerne fastsættes ved hjælp af delegerede retsakter, som vedtages i henhold til artikel 32 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Medlemsstaterne kan fremsætte fælles henstillinger, uanset om der indføres flerårige planer for de respektive områder eller ej.

2   …

2   …

3   …

3   …

4   …

4   …

5   …

5   …

6   .

6   …

Begrundelse

Med sin nuværende formulering kan artikel 19 i udkastet til forordning fortolkes som om, udarbejdelsen af flerårige planer er en betingelse for fremsættelse af fælles henstillinger.

Anbefalet ændring 11

Artikel 19

Regionale foranstaltninger i flerårige planer

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

1   …

1   …

2   …

2   …

3   …

3   …

4   …

4   …

5   …

5   …

6.   Kommissionen kan anmode STECF om at vurdere den fælles henstilling, der er omhandlet i stk. 5.

6.   Kommissionen anmoder STECF om at vurdere den fælles henstilling, der er omhandlet i stk. 5.

Begrundelse

Interessenterne har et kraftigt ønske om en meget tættere inddragelse af STECF, og der er fremsat anmodninger i denne retning i forbindelse med politiske høringer og drøftelser i Europa-Parlamentet og RU.

Anbefalet ændring 12

Artikel 31

Beskyttelsesforanstaltninger

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

1.   Hvis det af den foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at der er behov for omgående handling for at beskytte marine arter, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 32 for at afbøde sådanne trusler. Retsakterne kan navnlig tage sigte på at indføre restriktioner for anvendelsen af fiskeredskaber eller for fiskeriet i visse områder eller i visse perioder.

1.   Hvis det af den foreliggende videnskabelige rådgivning fremgår, at der er behov for omgående handling for at beskytte marine arter, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 32 for at afbøde sådanne trusler med forudgående fastlæggelse af de sociale og økonomiske konsekvenser af de foreslåede tiltag . Retsakterne kan navnlig tage sigte på at indføre restriktioner for anvendelsen af fiskeredskaber eller for fiskeriet i visse områder eller i visse perioder.

2.   De delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 1, tager navnlig sigte på at:

2.   De delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 1, tager navnlig sigte på at:

a)

reagere på uventede ændringer i bestandsmønstre som følge af høj eller lav tilgang af ungfisk til en bestand

a)

reagere på uventede ændringer i bestandsmønstre som følge af høj eller lav tilgang af ungfisk til en bestand

b)

yde beskyttelse til gydende fisk og skaldyr, når bestandene er meget små, eller hvis der er andre miljøfaktorer, der truer en bestands status.

b)

yde beskyttelse til gydende fisk og skaldyr, når bestandene er meget små, eller hvis der er andre miljøfaktorer, der truer en bestands status.

3.   De delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 1, finder anvendelse i en periode på højst tre år, jf. dog artikel 32, stk. 6.

3.   De delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 1, finder anvendelse i en periode på højst tre år, jf. dog artikel 32, stk. 6.

Begrundelse

Formålet med denne ændring er, at de socioøkonomiske konsekvenser skal tages i betragtning, inden der træffes beslutning.

Anbefalet ændring 13

Artikel 32

Udøvelse af de delegerede beføjelser

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, 13, 19, 28 og 31 , tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [----]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, 13, 19 og 28, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [----] og for en periode på tre år for artikel 31 . Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

I artikel 31 tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, som finder anvendelse i en periode på højst tre år. I artikel 32 synes Kommissionens beføjelser at gælde for en periode på fem år.

Anbefalet ændring 14

Artikel 34

Revision og rapportering

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

1   …

1   …

2   …

2   …

3   …

3   …

 

4.     Rapporten baseres på en omfattende territorial konsekvensanalyse, som Kommissionen foretager for hvert havområde med henblik på at vurdere foranstaltningernes miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser.

Begrundelse

En omfattende undersøgelse af virkningen af de politiske foranstaltninger, der følger af forordningen, i de forskellige regioner, er en vigtig forudsætning for evidensbaseret politikudformning. Den vil give mulighed for at gennemføre en komplet politisk cyklus, der omfatter forordning, konsekvensanalyse og feedback.

II.   POLITISKE ANBEFALINGER

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG

Generelle anbefalinger

1.

Det Europæiske Regionsudvalg mener, at der bør fastlægges klare og enkle regler, som er lette at forstå og anvende for fiskere, og som vil være af stor betydning for udfaldet af den fælles fiskeripolitik. I betragtning af antallet af forordninger, der berøres af udkastet til forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger (herefter kaldet »forslaget«), mener Det Europæiske Regionsudvalg, at forslaget er et konkret skridt i retning af regelforenkling hvad angår tekniske foranstaltninger i europæisk fiskeri;

2.

bifalder den lovgivningsmæssige tilgang, der er valgt til forslaget: en grundlæggende rammeforordning og bestemmelser om regionalisering i bilagene, som kan ændres ved en forenklet og inkluderende regionaliseringsproces som anført i udkastet til forslag. En sådan tilgang giver mulighed for at etablere fælles regler, som er fælles for alle havområder og giver tilstrækkelig fleksibilitet til at tilpasse de tekniske foranstaltninger til de særlige behov, der måtte opstå på regionalt plan;

3.

bifalder, at proportionalitetsprincippet, som fastlagt i artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, overholdes i forslaget;

4.

opfordrer den lovgivende myndighed til at holde forslagets enkle layout i dets oprindelige form;

5.

opfordrer den lovgivende myndighed til at undgå at vedtage undtagelser og fravigelser, som ville forvride de lige konkurrencevilkår, medmindre et specifikt behov opstår på regionalt plan.

Regionaliseringsaspekt

6.

Det Europæiske Regionsudvalg bemærker, at regionaliseringen af den fælles fiskeripolitik giver regionerne og medlemsstaterne mulighed for aktivt at forvalte fiskebestandene inden for rammerne af den fælles fiskeripolitiks mål;

7.

bemærker, at muligheden for at forelægge fælles henstillinger, der definerer passende tekniske foranstaltninger på regionalt plan, ikke bør afhænge af fastlæggelsen af flerårige planer, men være åben for al fiskeri;

8.

mener, at regionaliseringen giver anledning til at udvikle et fleksibelt system for aktiv forvaltning af regionalt fiskeri på grundlag af kvalitative og kvantitative parametre i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i den fælles fiskeripolitik;

9.

opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til lokale forhold i forbindelse med bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser og muliggøre en ændring af bilag V-X efter en forenklet procedure og i samarbejde med de lokale og regionale myndigheder;

10.

opfordrer den lovgivende myndighed til at sikre sammenhæng mellem ordlyden i forordningen om den fælles fiskeripolitik, de flerårige planer og det nuværende forslag.

En tillidsbaseret strategi og ejerskab til alle parter, som er berørt af reformen

11.

Det Europæiske Regionsudvalg mener, at vedtagelsen af en tillidsbaseret strategi i forbindelse med reguleringen af EU's fiskeri er meget vigtig. RU bemærker, at der er stort behov for en sådan strategi for at undgå yderligere fremmedgørelse af fiskerisamfundet. De politiske beslutningstagere bør kunne stole på, at fiskerne gennemfører reformen fuldt ud, og fiskerne bør kunne stole på, at de politiske beslutningstagere ikke lader dem i stikken. En tillidsbaseret strategi kræver en tværgående indsats, som kræver, at alle parter ser nærmere på fiskeriet, ikke kun ud fra et perspektiv om fiskerikapacitet, fiskeriindsats og kvoter, men med hensyntagen til sociale aspekter, lav miljøbelastning og bæredygtighed i sektorens fremtid;

12.

opfordrer den lovgivende myndighed til at medtage visse incitamenter, som vil gøre overholdelse af reglerne til et naturligt valg for fiskerne. Sådanne incitamenter kunne være af økonomisk, social, administrativ eller anden art, som er forenelig med EU-lovgivningen, på betingelse af, at bestemte kriterier overholdes. Incitamenterne bør fastlægges med tanke på en »kultur for overholdelse af reglerne og samarbejde« som anført i artikel 36, stk. 2, litra g), i forordning (EU)) nr. 1380/2013;

13.

noterer sig, at fordelingen af kvoter er medlemsstaternes ansvar, men at vedtagelsen af de bestemmelser, der gør det muligt for småfiskere at forvalte kvoter (1) og fangster direkte, kan være en udmærket anledning til at rette op på de historiske uretfærdigheder for småfiskere og fiskere i det kystnære fiskeri og samtidig gøre det muligt for disse at spille en større rolle i forvaltningen af havet, hvilket sikrer lige konkurrencevilkår med større fiskerier og skaber balance mellem rettigheder og forpligtelser. En styrkelse af småfiskere, så de kan forvalte kvoterne for visse bestande på grundlag af bestemte milepælsresultater under streng kontrol vil gøre det muligt for fiskerne at identificere sig som aktionærer i de forvaltede aktiver (fisk) og have incitamenter til at passe godt på dem;

14.

støtter Europa-Parlamentets (2) opfordring til Europa-Kommissionen og EU's medlemsstater til gradvis at øge kvoterne for ikke-industrielt fiskeri for at hjælpe denne bæredygtige form for fiskeri;

15.

et sådant decentraliseret system til forvaltning af fiskerirettigheder bør være baseret på følgende grundlæggende principper:

1)

bevarelse af marine ressourcer og miljøbeskyttelse som en ultimativ betingelse

2)

baseret på videnskabelig rådgivning og anbefalinger

3)

streng kontrol og løbende vurdering af gennemførelsen

4)

indbygget fleksibilitet til at muliggøre tilpasninger efter vurderinger og pilotfase

5)

fiskerirettighederne bør fastlægges som en procentdel af MSY (maksimal bæredygtig fangst) som et incitament for fiskerne til aktivt at fortsætte genopretningen af fiskebestandene.

Betydningen af småfiskerier for små europæiske fiskersamfund

16.

Det Europæiske Regionsudvalg bemærker, at kystfiskeri af mindre omfang indgår i et unikt økosystem, der omfatter arv, samhørighed i samfundet, turisme, fødevarer og gæstfrihed, i de små kystbyer i Europa;

17.

beklager, at den igangværende reform af den fælles fiskeripolitik ikke i fuld udstrækning tager hensyn til betydningen af småfiskere i det kystnære fiskeri som lokale havvogtere med lokal og historisk viden og traditioner samt en livsstil, der udgør et vigtigt bindeled i det samfundsøkonomiske liv i kystbyer;

18.

appellerer til den lovgivende myndighed og medlemsstaterne om at udnytte enhver potentiel støtte og alle potentielle miljømæssige fordele for småfiskerier i den nuværende fælles fiskeripolitik, som der ikke allerede er gjort brug af;

19.

betragter det i denne forbindelse som et meget positivt tegn, at forslaget til forordning om tekniske foranstaltninger ikke kræver, at småfiskere investerer i nyt udstyr og net;

20.

bemærker, at småfiskere føler sig stadig mere løsrevet fra den politiske beslutningstagning på grund af tidligere årtiers ineffektive ledelse og overregulering, som blev efterfulgt af en banebrydende reform, der indførte flere nye foranstaltninger, herunder forbud mod udsmid, landingsforpligtelse, regionalisering, flerårige planer og revision af de tekniske foranstaltninger, kontrolforanstaltninger og dataindsamling;

21.

gentager sin holdning om, at EU's fiskeripolitik bør indgå som et centralt led i en bredere strategi for blå vækst, der tager hensyn til de særlige forhold i fiskerisektoren, men også til væksten i alle sektorer i den blå økonomi, herunder maritime erhverv og turisme samt til beskæftigelse og miljøbeskyttelse, og at iværksætteri i den blå økonomi ikke er begrænset til aktiviteter på vores have og oceaner (3), men vedrører alle kystområder.

Bruxelles, den 7. december 2016.

Markku MARKKULA

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg


(1)  Jf. artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og i punkt 19.4 (c) i det nuværende forslag.

(2)  2015/2090(INI)).

(3)  NAT-V-044.


Top