EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AA0001

Udtalelse nr. 1/2014 (artikel 325, stk. 4, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

OJ C 94, 31.3.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 94/1


UDTALELSE Nr. 1/2014

(artikel 325, stk. 4, TEUF)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

2014/C 94/01

REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 325, stk. 4,

under henvisning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (1), og

under henvisning til Europa-Parlamentets anmodning af 19. december 2013 om en udtalelse fra Revisionsretten —

VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE:

INDLEDNING

1.

Formålet med dette forslag til forordning er at sikre, at Unionens told- og landbrugsbestemmelser anvendes korrekt, og at give navnlig Kommissionen, men også medlemsstaternes toldmyndigheder og andre myndigheder mere effektive mekanismer, som kan bistå dem med forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning af operationer, som er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne. Med henblik herpå skal forslaget derfor:

a)

styrke bekæmpelsen af toldrelateret svig, navnlig tilfælde af falsk oprindelsesangivelse, falsk varebeskrivelse og misbrug af transitsystemet (2), ved at:

i)

oprette en central database med oplysninger om containerbevægelser (3), indførsler, udførsler og transit

ii)

afklare retsgrundlaget for udveksling af toldrelaterede oplysninger mellem Kommissionen og medlemsstaterne

b)

give Kommissionen bemyndigelse til direkte hos private virksomheder at indhente dokumentation vedrørende indførsels- og udførselsangivelser for at fremme undersøgelsesprocedurerne på toldområdet og dermed reducere antallet af sager, der forældes efter tre år (4)

c)

afklare tre andre spørgsmål i den gældende forordning (5), idet forslaget:

i)

åbner mulighed for at begrænse datasynligheden til bestemte brugere

ii)

strømliner tilsynet med databeskyttelse

iii)

fjerner den retsusikkerhed, der findes med hensyn til, om oplysninger indsamlet inden for rammerne af gensidig bistand kan anerkendes som bevismidler i nationale straffesager.

2.

Retten har undersøgt Kommissionens forslag i lyset af resultaterne af sit revisionsarbejde.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

3.

Retten mener, at forslaget vil bidrage til at opfylde forordningens mål, jf. dog de specifikke bemærkninger i punkt 5 til 8. Endvidere imødekommer forslaget om at ændre artikel 18b og om den database, der foreslås oprettet i artikel 18a og 18g i forslaget til forordning, de betænkeligheder, som Retten udtrykte i punkt 9 og 10 i udtalelse nr. 3/2007 (6), som blev udarbejdet, da forordningen sidst blev ændret. Retten finder det også nyttigt, at det i artikel 12 præciseres, at oplysninger indsamlet inden for rammerne af gensidigt samarbejde kan udgøre antagelige bevismidler i straffesager i medlemsstaterne. Retten hilser af disse årsager Kommissionens forslag velkommen.

4.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er den kompetente myndighed med hensyn til tilsyn med databeskyttelse og skal således høres af Kommissionen, og Retten behandler derfor ikke dette forhold i denne udtalelse.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER

5.

Forslagets artikel 18a og 18g indeholder bestemmelser om, at Kommissionen skal oprette og forvalte en database med oplysninger fra offentlige eller private tjenesteydere, som er aktive inden for den internationale forsyningskæde, og gøre disse data tilgængelige for medlemsstaternes myndigheder. Ifølge artikel 18a, stk. 6, og 18g, stk. 3, har kun nærmere bestemte tjenestegrene i Kommissionen og nærmere bestemte nationale myndigheder adgang til denne database, og overførslen af data til andre institutioner gøres betinget af, at en række specifikke betingelser er opfyldt. Disse afledte retsbestemmelser kan imidlertid ikke begrænse Rettens revisionsbeføjelser, som er fastsat i primærretten, nærmere betegnet i artikel 287, stk. 3, TEUF. Det er strengt taget ikke nødvendigt at henvise til Rettens revisionsbeføjelser i forslaget til ændring af forordning (EF) nr. 515/97, men det ville ikke desto mindre være nyttigt i de relevante artikler at påpege, at disse bestemmelser »ikke berører Revisionsrettens adgang til dokumenter og oplysninger i henhold til artikel 287, stk. 3, TEUF«. Dette ville sikre, at alle parter, som er involveret i gennemførelsen af forordningen, er bekendt med Rettens revisionsbeføjelser, og at disse beføjelser ikke kan underlægges restriktive betingelser. Af samme årsag ville det være nyttigt at tilføje en henvisning til Revisionsretten i artikel 29 vedrørende adgang til toldinformationssystemet.

6.

Artikel 18c til 18f indeholder bestemmelser om, hvordan Kommissionen skal indhente og behandle oplysninger om containerbevægelser ind i, inden for og ud af Unionens toldområde. Disse oplysninger skal indberettes af offentlige og private tjenesteydere, i realiteten rederierne. World Shipping Council (WSC), som repræsenterer ca. 90 % af den samlede kapacitet af linefartøjer (7), er blevet hørt som led i udarbejdelsen af lovforslaget. Denne procedure giver en vis sikkerhed for, at forslaget kan gennemføres i praksis, og at det ikke vil føre til urimelige omkostninger for rederierne (8).

7.

Retten bemærker, at forslaget til forordning ikke indeholder nogen bestemmelser om kontrol af, om de oplysninger, rederierne indberetter, er fuldstændige og pålidelige, og om de indberettes i tide. Hertil kommer, at der i finansieringsoversigten til forslaget ikke er afsat midler til en sådan procedure. Oplysningernes fuldstændighed, pålidelighed og rettidighed er forbundet med risici, som bør imødegås under hensyntagen til omkostningerne ved de eventuelle kontroller, der iværksættes.

8.

Artikel 18h i forslaget til forordning giver Kommissionen (OLAF) bemyndigelse til direkte hos økonomiske operatører at indhente dokumentation vedrørende indførsels- og udførselsangivelser med henblik på undersøgelser. Målet er at fremskynde OLAF's undersøgelser og dermed reducere risikoen for forældelse. Retten mener, at denne foranstaltning er hensigtsmæssig. Af hensyn til et loyalt og effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne vil det imidlertid være hensigtsmæssigt, hvis det i denne artikel fastsættes:

a)

at Kommissionen skal informere de nationale myndigheder i de berørte medlemsstater om eventuelle anmodninger, som den har rettet til økonomiske operatører, og

b)

at Kommissionen kan anmode de kompetente nationale myndigheder om bistand til at indhente dokumentation, navnlig i tilfælde, hvor de økonomiske operatører ikke umiddelbart imødekommer dens anmodning.

Vedtaget af CEAD-afdelingen, der ledes af Igors LUDBORŽS, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 25. februar 2014.

På Revisionsrettens vegne

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Formand


(1)  COM(2013) 796 final af 25. november 2013.

(2)  Jf. punkt 3.3.1 i den konsekvensanalyse, der ledsagede Kommissionens lovforslag (Kommissionens arbejdsdokument SWD(2013) 483 final af 25. november 2013).

(3)  I søfartssektoren kendt som oplysninger om containerbevægelser (Container Status Messages — CSMs).

(4)  Jf. punkt 3.3.2.1 i den konsekvensanalyse, der ledsagede Kommissionens lovforslag (Kommissionens arbejdsdokument SWD(2013) 483 final af 25. november 2013).

(5)  Ibid, punkt 3.3.2.2.

(6)  EUT C 101 af 4.5.2007, s. 4.

(7)  Jf. punkt 2.4.2 i den konsekvensanalyse, der ledsagede Kommissionens lovforslag (Kommissionens arbejdsdokument SWD(2013) 483 final af 25. november 2013).

(8)  Ibid, artikel 27. Denne fremgangsmåde er baseret på WSC's erfaringer med implementeringen af tilsvarende krav fastsat af De Forenede Staters myndigheder.


Top