EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR0034

Regionsudvalgets udtalelse: »Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)«

OJ C 391, 18.12.2012, p. 84–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/84


Regionsudvalgets udtalelse: »Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)«

2012/C 391/10

REGIONSUDVALGET

bifalder oprettelsen af den nye fond, den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og mener, det er vigtigt at bibeholde et budget i en størrelsesorden, som er nødvendig for at kunne følge den kurs, der er blevet udstukket af den fælles fiskeripolitik;

bifalder forenklingen som følge af, at de fleste af den fælles fiskeripolitiks og den integrerede havpolitiks finansielle instrumenter, som før var fordelt på flere forskellige fonde, nu samles i den nye EHFF;

opfordrer til, at EHFF's mål rettes mod fiskeriet og ikke primært, som det flere gange påpeges, mod at erstatte fiskeriet med andre aktiviteter og mener, det er vigtigt at gøre fiskerierhvervet mere attraktivt;

er bekymret over, at budgettet til dataindsamling bliver mindre, selv om der er behov for flere midler, at have adgang til fuldstændige og bearbejdede data til forvaltningsformål burde på den ene side være en forudsætning for FFP og på den anden side en budgetmæssig prioritet for EHFF;

tager afstand fra, at man vil ophæve enhver foranstaltning til justering af fiskerflåden, eftersom overholdelsen af den fælles fiskeripolitiks nye mål, navnlig en gradvis opnåelse af maksimalt bæredygtigt udbytte, kræver udtagning af fiskerfartøjer eller finansiering af midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter;

mener, at indførelsen af gradvis reduktion af udsmid forudsætter, at skibene tilpasses og moderniseres, og at der foretages tilstrækkelige investeringer i havnene;

undrer sig over, at der ikke findes midler til finansiering af udarbejdelsen af de planlagte flerårige planer;

opfordrer til, at der ydes omfattende bistand til teknologisk innovation og investeringer, som styrker fiskeredskabernes selektivitet;

mener ikke, at den gradvise reduktion af oplagringsstøtten er relevant.

Ordfører

Pierre MAILLE (FR/PSE), Formand for departementsrådet i Finistère

Basisdokument

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik]

COM(2011) 804 final

I.   POLITISKE ANBEFALINGER

REGIONSUDVALGET

1.

er på grund af den store rolle, som fiskeriet spiller i en lang række regioner i EU, tilfreds med, at Kommissionen ønsker at holde fast i en fælles fiskeripolitik (FFP);

2.

bifalder oprettelsen af den nye fond, den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og mener, det er vigtigt at bibeholde et budget i en størrelsesorden, som er nødvendig for at kunne følge den kurs, der er blevet udstukket af den fælles fiskeripolitik;

3.

mener, at det bør være en central prioritet for FFP at genskabe bæredygtige økonomiske forhold for fiskeriet ved hjælp af en økosystembaseret tilgang og opnåelse af et maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) samt at sikre forsyningerne til de europæiske forbrugere og forsøge at opnå fødevareuafhængighed;

4.

bifalder forenklingen som følge af, at de fleste af den fælles fiskeripolitiks og den integrerede havpolitiks finansielle instrumenter, som før var fordelt på flere forskellige fonde, nu samles i den nye EHFF;

5.

bifalder også, at den integrerede havpolitik (IMP) gøres til en del af EHFF, eftersom økonomiske aktiviteter, respekt for miljøet, erhvervelse af viden og indsamling af data, overvågning og kontrol er indbyrdes forbundet med hinanden;

6.

ser imidlertid gerne, at betingelserne for den direkte forvaltning af IMP defineres bedre, således at det præciseres, hvilket formål bevillingerne har, og hvilke organisationer der kan modtage støtte;

7.

erkender, at den foreslåede fælles strategiske ramme for samhørighedsfondene (EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL, EHFF), giver god mening, da den må forventes at føre til, at reglerne for forvaltning af disse fonde forenkles, bliver mere kohærente og mere ensartede;

8.

mener, at EU bør råde over et budget, der er stort nok til at sikre, at samhørighedspolitikken er effektiv og lever op til ambitionerne i Europa 2020-strategien;

9.

konstaterer med tilfredshed, at medlemsstaterne og regionerne har mulighed for at trække på midler fra EFRU, Samhørighedsfonden, ESF og EHFF til fiskeriaktiviteter og udvikling af fiskeriområder;

10.

opfordrer til, at de lokale og regionale myndigheder i de enkelte medlemsstater i overensstemmelse med principperne om sammenhængende myndighedsudøvelse på flere myndighedsniveauer og under overholdelse af den nationale fordeling af beføjelser inddrages fuldt ud i udarbejdelsen, forhandlingen, gennemførelsen og revisionen af de forskellige strategidokumenter, herunder dem som vedrører den integrerede havpolitik;

11.

afviser de forslag, som går ud på at knytte samhørighedspolitikken sammen med overholdelse af stabilitets- og vækstpagten; makroøkonomisk konditionalitet sigter således på at opfylde andre mål end samhørighedspolitikkens mål;

12.

støtter princippet om forudgående konditionalitet for på baggrund af tidligere erfaringer at sikre, at forhåndsbetingelserne om overholdelse af målene for den fælles fiskeripolitik er opfyldt;

13.

ser gerne, at man evaluerer konsekvenserne af ændringen af kriterierne for fordeling af ressourcerne mellem medlemsstaterne, eftersom disse kriterier ikke er de samme som dem, der tidligere blev anvendt af Den Europæiske Fiskerifond (EFF);

14.

minder om, at udvalget i sin udtalelse om reformen af den fælles fiskeripolitik afviste forslaget om, at medlemsstaterne skulle være forpligtede til at indføre ordninger med omsættelige fiskekvoteandele, og ønskede, at reduktionen af udsmid skulle ske gradvist;

15.

bifalder, at der lægges vægt på at forbedre den eksisterende viden og indsamle data, og understreger, at der er god grund til at etablere partnerskaber mellem videnskabsfolk og fiskere. At have adgang til fuldstændige og bearbejdede data til forvaltningsformål burde på den ene side være en forudsætning for FFP og på den anden side en budgetmæssig prioritet for EHFF;

16.

tager afstand fra, at man vil ophæve enhver foranstaltning til justering af fiskerflåden, eftersom overholdelsen af den fælles fiskeripolitiks nye mål, navnlig en gradvis opnåelse af maksimalt bæredygtigt udbytte, kræver udtagning af fiskerfartøjer eller finansiering af midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter. Udvalget håber, at dette i det mindste for visse former for fiskeri bliver muligt ved blandt andet at begrænse fiskerirettighederne og eventuelt reducere støtten gradvist alt efter fiskebestandens udvikling;

17.

mener det er vigtigt at gøre fiskerierhvervet mere attraktivt, hvilket kan ske ved at forbedre arbejdsvilkårene, hygiejnen og sikkerheden om bord samt foretage de nødvendige investeringer uden at begrænse sig til en enkelt foranstaltning pr. båd;

18.

noterer sig, at de omsættelige fiskekvoteandele er frivillige. Udvalget er af den mening, at EHFF burde støtte indførelsen af disse gennem finansiering af rådgivning, erfaringsudveksling og overgangsforanstaltninger;

19.

undrer sig over, at der ikke findes midler til finansiering af udarbejdelsen af de planlagte flerårige planer, selv om de udgør et vigtigt redskab, der blev indført med grundforordningen om den fælles fiskeripolitik med henblik på god forvaltning af ressourcerne og havmiljøet;

20.

bifalder reduktionen af udsmid og uønskede fangster og opfordrer til, at der ydes omfattende bistand til teknologisk innovation og investeringer, som styrker fiskeredskabernes selektivitet;

21.

vurderer, at den teknologiske udvikling kan føre til, at det samme fartøj skal have bistand flere gange, således at det får mulighed for at forbedre selektiviteten, mindske konsekvenserne for havmiljøet og skabe et højt sikkerhedsniveau for sømændene på betingelse af, at det pågældende udstyr ikke er overflødigt, og at det udgør et fremskridt uden øget fiskeriindsats;

22.

bifalder den støtte, som ydes til fiskere, der deltager i beskyttelse og genoprettelse af marin biodiversitet og marine økosystemer. Denne støtte bør gøre det muligt for dem at bidrage til foranstaltninger til forvaltning af fiskeriet, navnlig i Natura 2000-områder og beskyttede havområder, f.eks. midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, licenser osv. Beskyttelsen af havmiljøet påhviler ikke fiskerne alene. EHFF bør ikke anvendes til direkte at finansiere forvaltningen af disse områder eller overvågningen af miljøet der;

23.

mener, at også fiskeriet bør bidrage til bekæmpelse af den globale opvarmning og forureningen. EHFF bør kunne bistå forskning og innovation i retning af større energieffektivitet og mindre CO2-udledning, især når prisen på brændstof forringer fiskeriets konkurrenceevne. Det er derfor nødvendigt at kunne støtte indsættelsen af nye motorer i fartøjerne og give fiskeriet mulighed for at drage nytte af de teknologiske fremskridt på dette område;

24.

mener, at indførelsen af gradvis reduktion af udsmid forudsætter, at skibene tilpasses og moderniseres, og at der foretages tilstrækkelige investeringer i havnene;

25.

opfordrer til, at der gøres en innovativ indsats for at identificere forskellige typer af udsmid, således at man kan reducere udsmidet og sikre en passende anvendelse af det;

26.

hilser Kommissionens engagement for så vidt angår lokal udvikling af fiskeriområderne velkommen. Udvalget opfordrer til, at EHFF's mål rettes mod fiskeriet og ikke primært, som det flere gange påpeges, mod at erstatte fiskeriet med andre aktiviteter. EHFF bør støtte en mere velafbalanceret tilgang uden at adskille diversificering og fastholdelse af direkte og indirekte beskæftigelse, for ikke at glemme det nødvendige generationsskifte. Forordningen bør navnlig give mulighed for at bistå unge med at etablere sig som fiskere, ligesom det er planen inden for akvakultur, idet ønsket om at indføre ordninger med omsættelige fiskekvoteandele risikerer at gøre det endnu sværere at komme ind i erhvervet;

27.

mener, at den lokale udvikling kun kan lykkes, hvis lokalvalgte aktører og de lokale myndigheder, brancheorganisationer, fiskeriorganisationer osv. mobiliseres og etablerer et stærkt partnerskab. Dette kan ske ved, at de lokale aktionsgrupper for fiskeri (FLAGs) bliver mere udbredte, eller ved at de lokale aktionsgrupper, der blev oprettet i forbindelse med ELFUL, udvides til også at omfatte fiskeri. Styringen af FLAGs bør varetages af de lokale og regionale myndigheder, som sammen med regionerne bør spille en vigtig rolle i fastlæggelsen og gennemførelsen af målsætningerne for den lokale udviklingsstrategi samt i forvaltningen af midlerne;

28.

opfordrer til, at der ydes mere omfattende støtte til fiskehandels- og fiskeforarbejdningsvirksomheder for at anspore til udnyttelsen af produkterne og styrke struktureringen af de efterfølgende sektorer. Man kan opmuntre til og støtte teknologisk innovation og produktivitetsforøgelse, uden at man behøver at begrænse sig til kun at støtte den enkelte virksomhed én gang;

29.

foreslår, at man sætter sig større ambitioner om at udvikle en europæisk certificeringsordning for produkter fra havet: Forbrugerne bør kunne identificere fiskerivarer fra Europa og være opmærksomme på den indsats, der gøres for at respektere biodiversiteten og de sundhedsmæssige krav, som FFP lægger op til;

30.

mener, at WTO's markedsforanstaltninger bør bidrage til at realisere FFP's målsætninger. Derfor bør der efter udvalgets opfattelse oprettes markedsinstrumenter, som gør det muligt at begrænse virkningerne af overgangen til maksimalt bæredygtigt udbytte og bevare mulighederne for lokal afsætning af europæiske fiskevarer;

31.

mener ikke, at den gradvise reduktion af oplagringsstøtten er relevant, eftersom udsvingene i produktion og afsætning er store inden for erhvervsfiskeriet;

32.

bifalder den vigtige opmuntring, der gives til akvakulturen, og de mange foranstaltninger til fordel for dette område: Unges etablering, innovation, investeringer, management-, vikar- og rådgivningstjenester, forsikring osv.;

33.

mener, der bør stilles store krav vedrørende miljøforhold, viden om det input, der anvendes ved fiskeopdræt og måling af miljøpåvirkningen;

34.

finder, at akvakulturen fortsat bør være nettoproducent af fiskeproteiner og ikke føre til overudnyttelse af bestande af arter, der kan anvendes til foder for opdrættede fisk, på bekostning af balancen i fødekæden og med risiko for at skade biodiversiteten;

35.

støtter muligheden for at opmuntre til produktion af alger til brug som fødevarer eller til andre formål;

36.

mener, at regionerne i den yderste periferi alle befinder sig i en position, der er endnu sværere end situationen i resten af Europa. Dette medfører, at det ikke rækker med støtte til afsætning af produkter, hvis man skal dække de meromkostninger, som fiskerisektoren og akvakultursektoren i disse områder rammes af;

37.

opfordrer endvidere til, at EHFF reelt tager hensyn til behovet for at udvikle fiskeriet i regionerne i den yderste periferi ved at gøre det muligt at støtte fornyelsen af fiskerflåden;

38.

mener, at det er vigtigt at iværksætte foranstaltninger til støtte for anbringelse af indretninger, der tiltrækker fisk, for at skabe mulighed for udvikling af et bæredygtigt kystfiskeri i regionerne i den yderste periferi;

39.

foreslår, at der oprettes et særligt regionalt rådgivende råd for regionerne i den yderste periferi med de råd, der allerede er blevet oprettet på det europæiske fastland, som forbillede;

40.

henleder opmærksomheden på, at der er behov for mere effektiv kontrol for at sikre, at alle respekterer den fælles fiskeripolitiks bestemmelser. Hvis kontrollerne skal være troværdige, skal deres budget tilpasses tilsvarende, og nye og mere effektive kontrolmetoder skal identificeres;

41.

er bekymret over, at budgettet til dataindsamling bliver mindre, selv om der er behov for flere midler, eftersom det er nødvendigt at indsamle yderligere data, hvis man skal nå målet om maksimalt bæredygtigt udbytte, for der findes stadig mange bestande, som man kun ved lidt om. Udvalget foreslår, at EHFF's bidrag på dette område sættes op til 80 % af de støtteberettigede udgifter;

42.

mener, der er behov for en omfattende og varig støtte til de regionale rådgivende råd, ikke mindst for så vidt angår deres rolle med at foreslå videnskabelige undersøgelser eller forvaltningsforanstaltninger, der er tilpasset fiskeriets udfordringer, således at målene om regionalisering kan gennemføres fuldt ud;

43.

lægger stor vægt på, at de europæiske borgere og forbrugere oplyses om EU's politik og anvendelsen af EU-midler. Udvalget bifalder, at man forsøger at skabe gennemsigtighed ved via et website at stille informationer til rådighed om EHFF's resultater, aktiviteter og støttemodtagere;

44.

finder det vigtigt at informere bredt om EHFF's nye mekanismer blandt de potentielle støttemodtagere for at sikre, at fonden anvendes korrekt;

45.

finder det overdrevet, at Kommissionen vil anvende delegerede retsakter, og går ind for, at der udarbejdes en gennemførelsesforordning, som straks fastsætter størstedelen af eller alle gennemførelsesbestemmelserne;

46.

henleder opmærksomheden på alle de problemer, der er forbundet med tidsplanen for vedtagelse af forskellige beslutninger, som påvirker EHFF:

a)

Drøftelserne om Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme 2014-2020 er endnu ikke tilendebragt. Det er vigtigt, at man fastholder niveauet for det budget, som er afsat til EHFF.

b)

Retningslinjerne for FFP er endnu ikke fuldstændig kendt, og der er debat om flere forhold (hvordan man når MSY, forbud mod udsmid, forpligtelsen til at oprette ordninger med omsættelige fiskekvoteandele, forbuddet mod støtte til planerne om udtagning af fartøjer eller midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter osv.);

47.

vurderer derfor, at det aktuelle forslag til forordning om EHFF bør undergå visse væsentlige ændringer, inden det vedtages.

II.   FORSLAG TIL ÆNDRINGER

Ændringsforslag 1

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(9)

Det er af største betydning, at miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, hvilket vil kunne fremme målsætninger og mål for Unionens miljøpolitik og Europa 2020-strategien. Målet med FFP er at udnytte de levende marine biologiske ressourcer på en sådan måde, at fiskebestandene genoprettes og opretholdes på niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 2015. Der skal i FFP indføres en forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen. Derfor bør EHHF bidrage til beskyttelse af det marine miljø som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

(9)

Det er af største betydning, at miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, hvilket vil kunne fremme målsætninger og mål for Unionens miljøpolitik og Europa 2020-strategien. Målet med FFP er at udnytte de levende marine biologiske ressourcer på en sådan måde, at fiskebestandene genoprettes og opretholdes på niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte i 2015. Der skal i FFP indføres en forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen. Derfor bør EHHF bidrage til beskyttelse af det marine miljø som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

Begrundelse

Grundforordningen om den fælles fiskeripolitik fastsætter, at princippet om et maksimalt bæredygtigt udbytte om muligt skal nås inden 2015. Denne nuance bør fremgå af afsnittet.

Ændringsforslag 2

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(37)

Som et resultat af indførelsen af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele, som er omhandlet i artikel 27 i [FFP-forordningen], og for at støtte medlemsstaterne med gennemførelsen af disse nye ordninger bør EHFF yde støtte til kapacitetsopbygning og udveksling af bedste praksis.

(37)

Som et resultat af indførelse af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele, som er omhandlet i artikel 27 i [FFP-forordningen], og for at støtte medlemsstaterne med gennemførelsen af disse nye ordninger bør EHFF yde støtte til kapacitets og udveksling af bedste praksis.

Begrundelse

Ordninger med omsættelige fiskekvoteandele bør være frivillige, og det bør være op til de enkelte medlemsstater, om de vil oprette sådanne.

Ændringsforslag 3

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(38)

Med indførelsen af ordningerne med omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren kunne blive mere konkurrencedygtig. Følgelig kan der være et behov for nye erhvervsmuligheder uden for fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF støtte diversificering og jobskabelse i fiskersamfund, navnlig ved at støtte virksomhedsopstart og ombygning af fartøjer til maritime aktiviteter uden for fiskeriaktiviteterne for mindre kystfiskerfartøjer. Denne operation forekommer at være hensigtsmæssig, da mindre kystfiskerfartøjer ikke er omfattet af ordningerne med omsættelige fiskekvoteandele.

(38)

Med indførelse af ordningerne med omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren kunne blive mere konkurrencedygtig. Følgelig kan der være et behov for nye erhvervsmuligheder uden for fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF støtte diversificering og jobskabelse i fiskersamfund, navnlig ved at støtte og ombygning af fartøjer til maritime aktiviteter uden for fiskeriaktiviteterne for mindre kystfiskerfartøjer.

Begrundelse

Ordninger med omsættelige fiskekvoteandele bør være frivillige, og det bør være op til de enkelte medlemsstater, om de vil oprette sådanne.

Støtten til unge, der vil etablere sig som fiskere, er nødvendig, hvis man skal sikre et generationsskifte og fremme tilgangen af nye sømænd, som er bedre uddannet og mere opmærksomme på kravet om en mere hensigtsmæssig forvaltning af ressourcerne.

Ændringsforslag 4

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(39)

Målet for den fælles fiskeripolitik er at sikre bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene. Overkapacitet anses for at være en væsentlig årsag til overfiskeri. Det er derfor helt afgørende at få tilpasset fiskerflåden i Unionen efter de tilgængelige ressourcer. En fjernelse af overkapacitet gennem offentlig støtte som for eksempel midlertidig eller permanent ophør og ophugningsordninger har vist sig at være ineffektiv. EHFF vil derfor støtte oprettelse og forvaltning af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele, som skal reducere overkapaciteten og øge de økonomiske resultater og rentabiliteten for de berørte operatører.

(39)

Målet for den fælles fiskeripolitik er at sikre bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene. Overkapacitet anses for at være en væsentlig årsag til overfiskeri. Det er derfor helt afgørende at få tilpasset fiskerflåden i Unionen efter de tilgængelige ressourcer. En fjernelse af overkapacitet gennem offentlig støtte som for eksempel midlertidig eller permanent ophør og ophugningsordningerv. EHFF vil derfor støtte oprettelse og forvaltning af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele, som skal reducere overkapaciteten og øge de økonomiske resultater og rentabiliteten for de berørte operatører.

Begrundelse

Planerne om justering af fiskeriindsatsen, som indebærer støtte til udtagning af fartøjer fra fiskerflåden bør ikke opgives. Støtte til udtagning af fartøjer gør det muligt at reducere fiskerikapaciteten inden for det fiskeri, som befinder sig i en vanskelig situation (ressourceknaphed). Således undgår man, at disse aktiviteter overføres til det sunde fiskeri. Denne støtte bør opretholdes, og der bør rettes en særlig opmærksomhed mod de faktiske betingelser for at reducere fiskeriindsatsen ved at gøre denne støtte betinget af en inddragelse af fiskerirettighederne.

Ændringsforslag 5

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(41)

Det er helt afgørende at inddrage miljøspørgsmål i EHFF og støtte gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger under FFP, idet der dog tages hensyn til de forskelligartede forhold i vandene i Unionen. I den forbindelse er det vigtigt at udvikle en regionaliseret tilgang til bevaringsforanstaltninger.

(41)

Det er helt afgørende at inddrage miljøspørgsmål i EHFF og støtte gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger under FFP, idet der dog tages hensyn til de forskelligartede forhold i vandene i Unionen. I den forbindelse er det vigtigt at udvikle en regionaliseret tilgang til bevaringsforanstaltninger.

 

Begrundelse

Det er vigtigt at styrke de økologiske korridorer i floder og søer ved bl.a. at fjerne eventuelle hindringer på floderne og dermed sikre, at vandrende fiskearter kan gennemføre hele deres livscyklus.

Ændringsforslag 6

Betragtning 62

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(62)

Der bør ske en prioritering af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer ved at give støtte til dem. Godtgørelsen for oplagringsstøtte og støtte til produktions- og markedsføringsplaner bør gradvis udfases, da denne særlige form for støtte ikke længere har den store interesse i lyset af ændringen i EU-markedets struktur for denne form for produkter og den voksende betydning, som stærke producentorganisationer har.

(62)

Der bør ske en prioritering af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer ved at give støtte til dem.

Begrundelse

Den gradvise reduktion af oplagringsstøtten er ikke relevant, eftersom skibene i henhold til kravene i artikel 15 i grundforordningen om den fælles fiskeripolitik efterhånden vil skulle lande alle deres fangster, herunder udsmid. Det vil være hensigtsmæssigt at yde støtte til lagring for at gøre det muligt for organisationerne at administrere disse landede mængder, inden de valoriseres.

Ændringsforslag 7

Artikel 3

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Artikel 3

Definitioner

Artikel 3

Definitioner

1.   I forbindelse med denne forordning og med forbehold af stk. 2 finder definitionerne i artikel 5 i [forordning om den fælles fiskeripolitik], artikel 5 i [forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter] og artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 2 i forordning nr. [forordning om fælles bestemmelser] anvendelse.

1.   I forbindelse med denne forordning og med forbehold af stk. 2 finder definitionerne i artikel 5 i [forordning om den fælles fiskeripolitik], artikel 5 i [forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter] og artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 2 i forordning nr. [forordning om fælles bestemmelser] anvendelse.

2.   I forbindelse med denne forordning finder følgende definitioner anvendelse:

2.   I forbindelse med denne forordning finder følgende definitioner anvendelse:

1)   "fælles ramme for informationsudveksling (CISE)": et netværk af systemer med en decentraliseret struktur, der er udviklet til udveksling af oplysninger blandt brugere fra forskellige sektorer for at opnå en bedre situationsbevidsthed om aktiviteter på havet

1)   "fælles ramme for informationsudveksling (CISE)": et netværk af systemer med en decentraliseret struktur, der er udviklet til udveksling af oplysninger blandt brugere fra forskellige sektorer for at opnå en bedre situationsbevidsthed om aktiviteter på havet

2)   "tværsektorielle operationer": initiativer, som er til gensidig fordel for forskellige sektorer og/eller sektorpolitikker som anført i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og som ikke kan fuldføres udelukkende gennem foranstaltninger, som er omfattet af respektive politikområder

2)   "tværsektorielle operationer": initiativer, som er til gensidig fordel for forskellige sektorer og/eller sektorpolitikker som anført i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og som ikke kan fuldføres udelukkende gennem foranstaltninger, som er omfattet af respektive politikområder

3)   "elektronisk registrerings- og indberetningssystem (ERS)": et system til elektronisk registrering og indberetning af data som omhandlet i artikel 15, 24 og 63 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009

3)   "elektronisk registrerings- og indberetningssystem (ERS)": et system til elektronisk registrering og indberetning af data som omhandlet i artikel 15, 24 og 63 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009

4)   "europæisk havobservations- og -datanetværk": et netværk, som integrerer nationale havobservations- og dataprogrammer i en fælles, tilgængelig europæisk kilde

4)   "europæisk havobservations- og -datanetværk": et netværk, som integrerer nationale havobservations- og dataprogrammer i en fælles, tilgængelig europæisk kilde

5)   "fiskeriområde": et område med kyst eller søbred eller med damme eller en flodmunding, hvor en stor del af befolkningen er beskæftiget inden for fiskeri eller akvakultur, og som er upeget som sådan af medlemsstaten

5)   "fiskeriområde": et område med kyst eller søbred eller med damme eller en flodmunding, hvor en stor del af befolkningen er beskæftiget inden for fiskeri eller akvakultur, og som er udpeget som sådan af medlemsstaten

6)   "fisker": en person, der udøver erhvervsfiskeri, som fastsat af medlemsstaten, om bord på et operationelt fiskerfartøj, eller erhvervsmæssig høst af marine organismer, som fastsat af medlemsstaten, uden et fartøj

6)   "fisker": en person, der udøver erhvervsfiskeri, som fastsat af medlemsstaten, om bord på et operationelt fiskerfartøj, eller erhvervsmæssig høst af marine organismer, som fastsat af medlemsstaten, uden et fartøj

7)   "integreret maritim politik" (IMP): en EU-politik, som har til formål at fremme en koordineret og sammenhængende beslutningstagning med henblik på at maksimere bæredygtig udvikling, økonomisk vækst og social samhørighed i medlemsstaterne, navnlig Unionens kystområder, øområder og regioner i den yderste periferi samt maritime sektorer, gennem sammenhængende maritimt relaterede politikker og relevant internationalt samarbejde

7)   "integreret maritim politik" (IMP): en EU-politik, som har til formål at fremme en koordineret og sammenhængende beslutningstagning med henblik på at maksimere bæredygtig udvikling, økonomisk vækst og social samhørighed i medlemsstaterne, navnlig Unionens kystområder, øområder og regioner i den yderste periferi samt maritime sektorer, gennem sammenhængende maritimt relaterede politikker og relevant internationalt samarbejde

8)   "integreret maritim overvågning": et EU-initiativ, som sigter mod at øge effektivitet og virkning af overvågningsaktiviteter på de europæiske have gennem informationsudveksling og samarbejde på tværs af sektorer og grænser

8)   "integreret maritim overvågning": et EU-initiativ, som sigter mod at øge effektivitet og virkning af overvågningsaktiviteter på de europæiske have gennem informationsudveksling og samarbejde på tværs af sektorer og grænser

9)   "uregelmæssighed": uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning 2988/95

9)   "uregelmæssighed": uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning 2988/95

10)   "indlandsfiskeri": fiskeri udført i kommercielt øjemed af fartøjer, der udelukkende fisker i indre farvande, eller med andre anordninger, der anvendes i forbindelse med isfiskeri

10)   "indlandsfiskeri": fiskeri udført i kommercielt øjemed af fartøjer, der udelukkende fisker i indre farvande, eller med andre anordninger, der anvendes i forbindelse med isfiskeri

11)   "integreret kystzoneforvaltning": sådanne strategier og foranstaltninger, som er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling (2002/413/EF) af 30. maj 2002 om gennemførelse af integreret kystzoneforvaltning i Europa

11)   "integreret kystzoneforvaltning": sådanne strategier og foranstaltninger, som er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling (2002/413/EF) af 30. maj 2002 om gennemførelse af integreret kystzoneforvaltning i Europa

12)   "integreret maritim styring": den koordinerede forvaltning af alle sektorpolitikker for de af EU berørte oceaner, have og kystregioner

12)   "integreret maritim styring": den koordinerede forvaltning af alle sektorpolitikker for de af EU berørte oceaner, have og kystregioner

13)   "marine regioner": de geografiske områder, der er anført i bilag I til Rådets afgørelse 2004/585/EF, og de områder, der er etableret af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

13)   "marine regioner": de geografiske områder, der er anført i bilag I til Rådets afgørelse 2004/585/EF, og de områder, der er etableret af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

14)   "maritim fysisk planlægning": en proces, hvorved offentlige myndigheder analyserer og foretager fysisk og tidsmæssigt fordeling af menneskelige aktiviteter i havområder for at nå økologiske, økonomiske og sociale mål

14)   "maritim fysisk planlægning": en proces, hvorved offentlige myndigheder analyserer og foretager fysisk og tidsmæssigt fordeling af menneskelige aktiviteter i havområder for at nå økologiske, økonomiske og sociale mål

15)   "foranstaltning": en række operationer

15)   "foranstaltning": en række operationer

16)   "offentlige udgifter": ethvert bidrag til finansiering af operationer, der hidrører fra medlemsstatens budget eller fra regionale eller lokale myndigheders budgetter eller Den Europæiske Union, og alle lignende udgifter. Ethvert bidrag til finansiering af operationer, der hidrører fra offentligretlige organer eller sammenslutninger af en eller flere regionale eller lokale myndigheder eller et eller flere offentligretlige organer, der handler i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter betragtes som et offentligt bidrag

16)   "offentlige udgifter": ethvert bidrag til finansiering af operationer, der hidrører fra medlemsstatens budget eller fra regionale eller lokale myndigheders budgetter eller Den Europæiske Union, og alle lignende udgifter. Ethvert bidrag til finansiering af operationer, der hidrører fra offentligretlige organer eller sammenslutninger af en eller flere regionale eller lokale myndigheder eller et eller flere offentligretlige organer, der handler i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter betragtes som et offentligt bidrag

17)   "havområdestrategi": en struktureret samarbejdsramme for et givet geografisk område, der er udviklet af de europæiske institutioner, medlemsstaterne, deres regioner og i givet fald tredjelande, som havområdet deles med; i strategien tages der hensyn til de geografiske, klimatiske, økonomiske og politiske særegenheder ved havområdet

17)   "havområdestrategi": en struktureret samarbejdsramme for et givet geografisk område, der er udviklet af de europæiske institutioner, medlemsstaterne, deres regioner og i givet fald tredjelande, som havområdet deles med; i strategien tages der hensyn til de geografiske, klimatiske, økonomiske og politiske særegenheder ved havområdet

18)   "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber som anført i skema 3 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister

18)   "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber som anført i skema 3 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister

19)   "fartøjer, der udelukkende fisker i indre farvande": fartøjer, der udfører kommercielt fiskeri i indre farvande, og som ikke er opført i Unionens fiskerflåderegister.

19)   "fartøjer, der udelukkende fisker i indre farvande": fartøjer, der udfører kommercielt fiskeri i indre farvande, og som ikke er opført i Unionens fiskerflåderegister

 

   :

 

   :

 

   :

Ændringsforslag 8

Artikel 6, nr. 4)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

4)   Fremme et bæredygtigt og ressourceeffektivt fiskeri ved at fokusere på følgende områder:

4)   Fremme et bæredygtigt og ressourceeffektivt fiskeri ved at fokusere på følgende områder:

a)

mindskelse af fiskeriets indvirkning på det marine miljø

a)

mindskelse af fiskeriets indvirkning på det marine miljø

b)

beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer, herunder tjenester herfra.

b)

beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer, herunder tjenester herfra

 

c)

Begrundelse

I visse tilfælde af overdreven udtømning af fiskeressourcerne kan det være nødvendigt at ty til fiskeproduktion.

Ændringsforslag 9

Artikel 13

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Følgende operationer er ikke støtteberettigede under EHFF:

Følgende operationer er ikke støtteberettigede under EHFF:

a)

operationer, der forøger fartøjets fiskekapacitet

a)

operationer, der forøger fartøjets fiskekapacitet

b)

bygning af nye fiskerfartøjer, udtagning eller indførsel af fiskerfartøjer

b)

c)

midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

d)

forsøgsfiskeri

e)

overførsel af en virksomheds ejerskab

f)

direkte udsætning, medmindre det udtrykkeligt er en bevaringsforanstaltning i henhold til en af Unionens retsakter eller i tilfælde af forsøg med udsætning.

direkte udsætning, medmindre det udtrykkeligt er en bevaringsforanstaltning i henhold til en af Unionens retsakter eller i tilfælde af forsøg med udsætning.

Begrundelse

Det er nødvendigt at støtte bygningen af fartøjer i regionerne i den yderste periferi, for disse regioner har brug for at modernisere deres arbejdsredskaber, således at skibene i højere grad lever op til kravene om forvaltning af ressourcerne, men også til de sundhedsmæssige krav til produkterne.

Støtte til udtagning af fartøjer gør det muligt at reducere fiskerikapaciteten inden for det fiskeri, som befinder sig i en vanskelig situation (ressourceknaphed). Således undgår man, at disse aktiviteter overføres til det sunde fiskeri. Denne støtte bør opretholdes, og der bør rettes en særlig opmærksomhed mod de faktiske betingelser for at reducere fiskeriindsatsen ved at forvalte fiskerirettighederne bedre.

Finansieringen af midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter gør det muligt at yde kompensation for ophør, der er påtvunget som følge af forurening eller for at skabe en decideret biologisk hvileperiode for visse arter (som det f.eks. er sket for ansjoser). I mangel på finansiering er det muligt, at de berørte skibe vil flytte deres aktiviteter over på andre fiskearter, hvilket vil få betydning for bestande af disse arter.

Ændringsforslag 10

Artikel 15

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   De midler, der er til rådighed til forpligtelser fra EHFF for perioden 2014-2020 under delt forvaltning, andrager 5 520 000 000 EUR i nuværende priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er vist i bilag II.

1.   De midler, der er til rådighed til forpligtelser fra EHFF for perioden 2014-2020 under delt forvaltning, andrager 5 520 000 000 EUR i nuværende priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er vist i bilag II.

2.   4 535 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig udvikling af fiskeri, akvakultur og fiskeriområder under afsnit V, kapitel I, II og III.

2.   4 535 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig udvikling af fiskeri, akvakultur og fiskeriområder under afsnit V, kapitel I, II III.

3.   477 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i artikel 78.

3.   477 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i artikel 78.

4.   358 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger vedrørende dataindsamling omhandlet i artikel 79.

4.   358 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger vedrørende dataindsamling omhandlet i artikel 79.

5.   De midler, der tildeles som godtgørelse til regioner i den yderste periferi under afsnit V, kapitel V, må ikke pr. år overskride:

5.   De midler, der tildeles som godtgørelse til regioner i den yderste periferi under afsnit V, kapitel V, må ikke pr. år overskride:

4 300 000 EUR for Azorerne og Madeira

4 300 000 EUR for Azorerne og Madeira

5 800 000 EUR for De Kanariske Øer

5 800 000 EUR for De Kanariske Øer

4 900 000 EUR for Fransk Guyana og Réunion.

4 900 000 EUR for Fransk Guyana og Réunion

 

6.   45 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles oplagringsstøtten, der er omhandlet i artikel 72 fra 2014 til 2018 inklusive.

6.   45 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles oplagringsstøtten, der er omhandlet i artikel 72 fra 2014 til 2018 inklusive.

Begrundelse

Denne artikel undlader – uden tvivl ved en forglemmelse – at omtale finansieringen af markedsførings- og forarbejdningsrelaterede foranstaltninger, hvilket ellers fremgår af afsnit V i denne forordning. I henhold til grundforordningen om den fælles fiskeripolitik skal der tages hensyn til alle regionerne i den yderste periferi i forbindelse med godtgørelse. Der bør fastsættes et specifikt beløb for Guadeloupe, Martinique og Mayotte.

Ændringsforslag 11

Artikel 26

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at fuldføre de af Unionens prioriteter, der fremgår af artikel 6, stk. 2 og 4.

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at fuldføre de af Unionens prioriteter, der fremgår af artikel 6, stk. 2 og 4.

Begrundelse

Stk. 1 i forordningens artikel 6 omhandler øget beskæftigelse og territorial samhørighed. Det synes nødvendigt, at dette kapitel, som omhandler bæredygtig udvikling af fiskeriområder, inddrager dette mål.

Ændringsforslag 12

Artikel 31

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   For at fremme menneskelig kapital og social dialog kan EHFF støtte:

1.   For at fremme menneskelig kapital og social dialog kan EHFF støtte:

a)

livslang læring, formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis samt opnåelse af nye erhvervsmæssige færdigheder med tilknytning til den bæredygtige forvaltning af marine økosystemer, aktiviteter inden for den maritime sektor, innovation og iværksætteri

a)

livslang læring, formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis samt opnåelse af nye erhvervsmæssige færdigheder med tilknytning til den bæredygtige forvaltning af marine økosystemer, aktiviteter inden for den maritime sektor, innovation og iværksætteri

b)

netværk og udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem interessenter, blandt andet organisationer til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder

b)

netværk og udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem interessenter, blandt andet organisationer til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder

c)

fremme af den sociale dialog på nationalt, regional eller lokalt plan med inddragelse af fiskere og andre relevante interessenter.

c)

fremme af den sociale dialog på nationalt, regional eller lokalt plan med inddragelse af fiskere og andre relevante interessenter.

2.   Støtte i henhold til stk. 1 gives også til selvstændige fiskeres ægtefæller eller selvstændige fiskeres livsledsagere – hvis og i det omfang disse anerkendes i national ret – der uden at være lønmodtagere eller forretningspartnere sædvanligvis og på vilkår fastsat i den nationale lovgivning deltager i arbejdet i den selvstændige fiskers aktiviteter eller udfører supplerende arbejdsopgaver.

2.   Støtte i henhold til stk. 1 gives også til selvstændige fiskeres ægtefæller eller selvstændige fiskeres livsledsagere – hvis og i det omfang disse anerkendes i national ret – og som uden at være lønmodtagere eller forretningspartnere sædvanligvis og på vilkår fastsat i den nationale lovgivning deltager i arbejdet i den selvstændige fiskers aktiviteter eller udfører supplerende arbejdsopgaver.

Ændringsforslag 13

Artikel 32

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   For at lette diversificering og jobskabelse uden for fiskeriet, kan EHFF støtte:

1.   For at lette diversificering og jobskabelse kan EHFF støtte:

a)

opstart af virksomhed uden for fiskeriet

b)

ombygning af mindre kystfiskerfartøjer, så de kan anvendes til aktiviteter uden for fiskeriet.

 

opstart af virksomhed uden for fiskeriet

 

ombygning af mindre kystfiskerfartøjer, så de kan anvendes til aktiviteter uden for fiskeriet

 

2.   Støtte i henhold til stk. 1, litra a), gives til fiskere, som:

2.   Støtte i henhold til stk. 1, litra , gives til fiskere, som:

a)

forelægger en forretningsplan over udviklingen af deres nye aktiviteter

a)

forelægger en forretningsplan over udviklingen af deres nye aktiviteter

b)

har passende erhvervsmæssige færdigheder, som kan erhverves gennem operationer, der finansieres i henhold til artikel 31, stk. 1, litra a).

b)

har passende erhvervsmæssige færdigheder, som kan erhverves gennem operationer, der finansieres i henhold til artikel 31, stk. 1, litra a).

3.   Støtte i henhold til stk. 1, litra b), gives til mindre kystfiskere, som ejer EU-fiskerfartøjer, der er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskerivirksomhed i mindst 60 dage til havs i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen. Fiskerilicensen for fiskerfartøjet inddrages permanent.

3.   Støtte i henhold til stk. 1, litra , gives til mindre kystfiskere, som ejer EU-fiskerfartøjer, der er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskerivirksomhed i mindst 60 dage til havs i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen. Fiskerilicensen for fiskerfartøjet inddrages permanent.

4.   Modtagere af støtte i henhold til stk. 1 må ikke foretage erhvervsfiskeri i de fem år, der følger efter modtagelsen af den sidste betaling af støtten.

4.    af støtte i henhold til stk. 1 ikke foretage erhvervsfiskeri i de fem år, der følger efter modtagelsen af den sidste betaling af støtten.

5.   Støtteberettigede omkostninger i henhold til stk. 1, litra b), begrænses til omkostningerne til ændring af et fartøj, som foretages med henblik på dets anvendelse til andet formål.

5.   Støtteberettigede omkostninger i henhold til stk. 1, litra , begrænses til omkostningerne til ændring af et fartøj, som foretages med henblik på dets anvendelse til andet formål.

6.   Størrelsen af den finansielle støtte, der gives i henhold til stk. 1, litra a), må ikke overstige 50 % af det beløb, der er afsat i forretningsplanen til hver operation, og må ikke overstige et maksimumsbeløb på 50 000 EUR for hver operation.

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

   Størrelsen af den finansielle støtte, der gives i henhold til stk. 1, litra , må ikke overstige 50 % af det beløb, der er afsat i forretningsplanen til hver operation, og må ikke overstige et maksimumsbeløb på 50 000 EUR for hver operation.

Begrundelse

Finansieringen af omstilling bør suppleres at støtte til udtagning af fartøjer fra fiskerflåden gennem skrotning, således som det var tilfældet med den tidligere fond (EFF). Hvis de tilhørende fiskerirettigheder reelt bortfalder, gør denne foranstaltning det muligt at reducere den samlede fiskerikapacitet.

Det synes ligeledes nødvendigt at indføre en særlig støtte til unge, der vil etablere sig som fiskere, hvis man skal sikre et generationsskifte og fremme tilgangen af nye sømænd, som er bedre uddannet og mere opmærksomme på kravet om en mere hensigtsmæssig forvaltning af ressourcerne.

Ændringsforslag 14

Artikel 33

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   For at forbedre arbejdsvilkårene om bord for fiskere kan EHFF støtte investeringer om bord eller personlige værnemidler, forudsat at disse investeringer går ud over de standarder, der kræves i henhold til national lov eller EU-lovgivning.

1.   For at forbedre arbejdsvilkårene om bord for fiskere kan EHFF støtte investeringer om bord eller personlige værnemidler, forudsat at disse investeringer går ud over de standarder, der kræves i henhold til EU-lovgivning.

2.   Støtte gives til fiskere eller ejere af fiskerfartøjer.

2.   Støtte gives til fiskere eller ejere af fiskerfartøjer.

3.   Når operationen består i en investering om bord, gives støtten ikke mere end én gang under programmeringsperioden til det samme fiskerfartøj. Når operationen består i en investering i personlige værnemidler, gives støtten ikke mere end én gang under programmeringsperioden til den samme støttemodtager.

   

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 150 med henblik på at fastlægge, hvilke typer af operationer der er støtteberettigede i henhold til stk. 1.

   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 150 med henblik på at fastlægge, hvilke typer af operationer der er støtteberettigede i henhold til stk. 1.

Begrundelse

Fiskere fra lande, som allerede har skrappe lovkrav om sundhed og sikkerhed, bør ikke berøves muligheden for støtte. For at sikre fiskerne lige vilkår bør man snarere anvende den europæiske standard som reference.

Når det gælder et EHFF-program af en varighed på 7 år, er det desuden ikke rimeligt at begrænse mulighederne for støtte til én enkelt gang, hvis man ønsker, at sømændenes sikkerhed skal forbedres.

Ændringsforslag 15

Artikel 33a

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

   

   

Begrundelse

Finansieringen af midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter gør det muligt at yde kompensation for ophør, der er påtvunget som følge af forurening eller for at skabe en decideret biologisk hvileperiode for visse arter (som det f.eks. er sket for ansjoser). I mangel på finansiering er det muligt, at de berørte skibe vil flytte deres aktiviteter over på andre fiskearter. Under den foregående fond (EFF) blev denne foranstaltning anvendt med succes flere gange.

Ændringsforslag 16

Artikel 35

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   For at sikre en effektiv gennemførelse af bevaringsforanstaltninger i henhold til artikel 17 og 21 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] kan EHFF støtte:

1.   For at sikre en effektiv gennemførelse af bevaringsforanstaltninger i henhold til artikel 17 og 21 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] kan EHFF støtte:

a)

udformning og udvikling af tekniske og administrative midler, som er nødvendige for gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 17 og 21 i [forordning om den fælles fiskeripolitik]

a)

udformning og udvikling af tekniske og administrative midler, som er nødvendige for gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 17 og 21 i [forordning om den fælles fiskeripolitik]

b)

deltagelse af interessenter i udformning og gennemførelse af bevaringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 17 og 21 i [forordning om den fælles fiskeripolitik].

b)

deltagelse af interessenter i udformning og gennemførelse af bevaringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 17 og 21 i [forordning om den fælles fiskeripolitik].

2.   Støtte i henhold til stk. 1 gives kun til offentlige myndigheder.

2.   Støtte i henhold til stk. 1 gives kun til offentlige myndigheder.

Begrundelse

De flerårige planer og øvrige bevaringsforanstaltninger i henhold til artikel 17 og 21 i grundforordningen bør ligeledes som en vigtig del af regionaliseringen modtage omfattende støtte fra de rådgivende råd i planlægningsfasen.

Ændringsforslag 17

Artikel 36

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   Med henblik på at mindske fiskeriets indvirkning på det marine miljø, stoppe udsmid og lette overgangen til udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som genopretter og opretholder populationer af befiskede arter over niveauer, som kan give MSY, kan EHFF støtte investeringer i udstyr, der:

1.   Med henblik på at mindske fiskeriets indvirkning på det marine miljø, stoppe udsmid og lette overgangen til udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som genopretter og opretholder populationer af befiskede arter over niveauer, som kan give MSY, kan EHFF støtte investeringer i udstyr, der:

a)

forbedrer størrelsesselektivitet eller artsselektivitet for fiskeredskaber

a)

forbedrer størrelsesselektivitet eller artsselektivitet for fiskeredskaber

b)

reducerer uønskede fangster af kommercielle bestande eller andre bifangster

b)

reducerer uønskede fangster af kommercielle bestande eller andre bifangster

c)

begrænser den fysiske og biologiske indvirkning af fiskeriet på økosystemet eller havbunden.

c)

begrænser den fysiske og biologiske indvirkning af fiskeriet på økosystemet eller havbunden

 

2   Der ydes ikke støtte mere end én gang under programmeringsperioden for det samme EU-fiskerfartøj og for den samme type udstyr.

   

3.   Der ydes kun støtte, når redskaberne eller andet af det udstyr, der henvises til i stk. 1, har en påviselig bedre størrelsesudvælgelse eller mindre indvirkning på ikke-målrettede arter end standardredskaberne eller andet udstyr, som er tilladt ifølge EU-lovgivningen eller medlemsstaternes relevante nationale lovgivning, der er vedtaget inden for rammerne af regionalisering som omhandlet i [forordning om FFP].

   Der ydes kun støtte, når redskaberne eller andet af det udstyr, der henvises til i stk. 1, har en påviselig bedre størrelsesudvælgelse eller mindre indvirkning på ikke-målrettede arter end standardredskaberne eller andet udstyr, som er tilladt ifølge EU-lovgivningen eller medlemsstaternes relevante nationale lovgivning, der er vedtaget inden for rammerne af regionalisering som omhandlet i [forordning om FFP].

4.   Der ydes støtte til:

   Der ydes støtte til:

a)

ejere af EU-fiskerfartøjer, hvis fartøjer er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskerivirksomhed i mindst 60 dage til havs i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen

a)

ejere af EU-fiskerfartøjer, hvis fartøjer er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskerivirksomhed i mindst 60 dage til havs i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen

b)

fiskere, som ejer redskaber, der er blevet erstattet, og som har arbejdet om bord på et EU-fiskerfartøj i mindst 60 dage i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen

b)

fiskere, som ejer redskaber, der er blevet erstattet, og som har arbejdet om bord på et EU-fiskerfartøj i mindst 60 dage i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen

c)

fiskeriorganisationer, der er anerkendt af medlemsstaten.

c)

fiskeriorganisationer, der er anerkendt af medlemsstaten.

Begrundelse

For at sikre at der sker en udvikling af fangstteknikkerne, så det bliver muligt at nå MSY inden for en overskuelig fremtid, er det nødvendigt at tilskynde til modernisering af redskaber og fartøjer og til iværksættelse af tekniske foranstaltninger i henhold til grundforordningen om den fælles fiskeripolitik. Når det gælder et EHFF-program af en varighed på 7 år, er det desuden ikke rimeligt at begrænse mulighederne for støtte til én enkelt gang, hvis man virkelig ønsker, at fangstteknikkerne bliver mere bæredygtige.

Ændringsforslag 18

Artikel 38

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

2.   Operationer i henhold til denne artikel gennemføres ved offentligretlige organer og inddrager fiskere eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt af medlemsstaten, eller ikke-statslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer eller FLAGs som defineret i artikel 62.

2.   Operationer i henhold til denne artikel gennemføres ved offentligretlige organer og inddrager fiskere eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt af medlemsstaten, eller ikke-statslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer eller FLAGs som defineret i artikel 62.

Begrundelse

Ifølge artikel 52 ff. i grundforordningen om den fælles fiskeripolitik kan de regionale rådgivende råd i højere grad inddrages i forvaltningsforanstaltningerne, og de får oven i købet bedre muligheder for at fremsætte forslag. Disse råd bør derfor kunne modtage støtte til deres aktiviteter fra EHFF.

Ændringsforslag 19

Artikel 39

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

2.   Støtten må ikke bidrage til udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer. Støtten må kun gives til ejere af fiskerfartøjer og ikke mere end én gang i løbet af programmeringsperioden til det samme fiskerfartøj.

   

Begrundelse

Det skal være tilladt at finansiere udskiftning af motorer, for det ville være overraskende, ja ligefrem paradoksalt, at undtage modernisering af motorer fra støtte fra EHFF. Faktisk er motorer det udstyr, som frembyder de bedste muligheder for at reducere mængden af forurenende emissioner eller brændstofforbruget.

Ændringsforslag 20

Artikel 40

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

3.   Støtte i henhold til denne artikel gives ikke mere end én gang i løbet af programmeringsperioden til det samme fiskerfartøj eller den samme støttemodtager.

   

Begrundelse

For at tilskynde til innovation og en egentlig forbedring af produkternes kvalitet er det nødvendigt at opmuntre til at ændre fartøjerne, så de i højere grad respekterer ressourcerne og havmiljøet. Når det gælder et EHFF-program af en varighed på 7 år, er det derfor ikke rimeligt at begrænse mulighederne for støtte til én enkelt gang, hvis man ønsker, at fangstteknikkerne bliver mere bæredygtige.

Ændringsforslag 21

Artikel 41

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

4.   Støtten må ikke dække bygning af nye havne, nye landingssteder eller nye auktionshaller.

   

Begrundelse

Det bør være muligt at finansiere udrustning af visse steder, der endnu ikke er udstyret til at leve op til den indlysende og uundgåelige udvikling, der sker, der hvor fangstfartøjerne opererer.

Ændringsforslag 22

Artikel 42

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Artikel 42

Indlandsfiskeri

Artikel 42

Indlandsfiskeri

1.   For at reducere indlandsfiskeriets indvirkning på miljøet, øge energieffektiviteten, øge kvaliteten af den landede fisk eller forbedre sikkerheds og -arbejdsvilkårene kan EHFF støtte følgende investeringer:

1.   For at reducere indlandsfiskeriets indvirkning på miljøet, øge energieffektiviteten, øge kvaliteten af den landede fisk eller forbedre sikkerheds og –arbejdsvilkårene kan EHFF støtte følgende investeringer:

a)

om bord eller i personlige værnemidler som omhandlet i artikel 33 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

a)

om bord eller i personlige værnemidler som omhandlet i artikel 33 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

b)

i udstyr som omhandlet i artikel 36 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

b)

i udstyr som omhandlet i artikel 36 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

c)

om bord og i energieffektivitetsrevisioner og –ordninger som omhandlet i artikel 39 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

c)

om bord og i energieffektivitetsrevisioner og -ordninger som omhandlet i artikel 39 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

d)

i eksisterende havne og landingssteder som omhandlet i artikel 41 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel.

d)

i eksisterende havne og landingssteder som omhandlet i artikel 41 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel.

2   Med henblik på stk. 1:

2.   Med henblik på stk. 1:

a)

forstås henvisningerne i artikel 33, 36 og 39 til fiskerfartøjer som henvisninger til fartøjer, der udelukkende opererer i indre farvande

a)

forstås henvisningerne i artikel 33, 36 og 39 til fiskerfartøjer som henvisninger til fartøjer, der udelukkende opererer i indre farvande

b)

henvisninger i artikel 36 til det marine miljø forstås som henvisninger til det miljø, hvor det indenlandske fiskerfartøj opererer.

b)

henvisninger i artikel 36 til det marine miljø forstås som henvisninger til det miljø, hvor det indenlandske fiskerfartøj opererer.

3.   For at opretholde diversificering hos indenlandske fiskere kan EHFF støtte ombygning af fartøjer, der driver indenlandsk fiskeri, til andre aktiviteter uden for fiskeriet på de betingelser, der er fastsat i artikel 32 i denne forordning.

3.   For at opretholde diversificering hos indenlandske fiskere kan EHFF støtte ombygning af fartøjer, der driver indenlandsk fiskeri, til andre aktiviteter uden for fiskeriet på de betingelser, der er fastsat i artikel 32 i denne forordning.

4.   Med henblik på stk. 3 forstås henvisningerne i artikel 32 til fiskerfartøjer som henvisninger til fartøjer, der udelukkende opererer i indre farvande.

4.   Med henblik på stk. 3 forstås henvisningerne i artikel 32 til fiskerfartøjer som henvisninger til fartøjer, der udelukkende opererer i indre farvande.

5.   For at beskytte og udvikle den akvatiske fauna og flora kan EHFF støtte indlandsfiskeres deltagelse i forvaltning, genopretning og overvågning af NATURA 2000-steder, når disse områder direkte berører fiskeriaktiviteter, samt rehabilitering af indre farvande, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje, jf. dog artikel 38, stk. 1, litra d).

5.   For at beskytte og udvikle den akvatiske fauna og flora kan EHFF støtte indlandsfiskeres deltagelse i forvaltning, genopretning og overvågning af NATURA 2000-steder, når disse områder direkte berører fiskeriaktiviteter, samt rehabilitering af indre farvande, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje, jf. dog artikel 38, stk. 1, litra d).

6.   Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer, der modtager støtte i henhold til denne artikel, fortsætte med udelukkende at operere i indre farvande.

6.   

 

   

 

   Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer, der modtager støtte i henhold til denne artikel, fortsætte med udelukkende at operere i indre farvande.

Begrundelse

Det forekommer hensigtsmæssigt at fjerne de private fiskerirettigheder, tidligere tinglige rettigheder, som er til hinder for de offentlige myndigheders vandforvaltning og som udhuler fiskernes indkomst. Det er vigtigt at styrke floder og søers rolle som økologiske korridorer ved bl.a. at fjerne hindringer i floderne og dermed sikre, at vandrende fiskearter kan gennemføre hele deres livscyklus.

Ændringsforslag 23

Artikel 45

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Artikel 45

Innovation

Artikel 45

Innovation

1.   For at stimulere til innovation inden for akvakultur kan EHFF støtte operationer:

1.   For at stimulere til innovation inden for akvakultur kan EHFF støtte operationer:

a)

som indfører ny teknisk eller organisatorisk viden i akvakulturbrug, og som reducerer deres indvirkning på miljøet eller fremmer en mere bæredygtig anvendelse af ressourcer inden for akvakultur

a)

som indfører ny teknisk eller organisatorisk viden i akvakulturbrug , og som reducerer deres indvirkning på miljøet eller fremmer en mere bæredygtig anvendelse af ressourcer inden for akvakultur.

b)

som udvikler eller indfører nye eller væsentligt forbedrede produkter på markedet sammenlignet med den seneste udvikling, nye eller forbedrede processer, nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer.

b)

som udvikler eller indfører nye eller væsentligt forbedrede produkter på markedet sammenlignet med den seneste udvikling, nye eller forbedrede processer, nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer.

2.   Operationer i henhold til denne artikel skal udføres i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, der er anerkendt ved national lov i hver af de medlemsstater, som skal validere resultaterne af sådanne operationer.

2.   Operationer i henhold til denne artikel skal udføres i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, der er anerkendt ved national lov i hver af de medlemsstater, som skal validere resultaterne af sådanne operationer.

3.   Resultaterne af operationer, som modtager støtte, skal have passende offentlig omtale i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 143.

3.   Resultaterne af operationer, som modtager støtte, skal have passende offentlig omtale i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 143.

 

   

Begrundelse

Der findes anlæg, hvor det ikke er muligt at indføre ny viden eller tekniske ressourcer på grund af deres fysiske udformning eller juridiske forhindringer. Der bør derfor åbnes mulighed for at oprette et nyt anlæg, som kan rumme disse mere avancerede og innovative ressourcer.

De officielle akvakulturcentre er en vigtig reference for akvakultursektoren og bør derfor også kunne få adgang til denne støtte.

Ændringsforslag 24

Artikel 46

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Artikel 46

Investeringer i offshore og nonfood akvakultur

Artikel 46

Investeringer i offshore nonfood akvakultur

1.   For at fremme akvakulturformer med højt vækstpotentiale kan EHFF støtte investering i udvikling af offshore eller nonfood akvakultur.

1.   For at fremme akvakulturformer med højt vækstpotentiale kan EHFF støtte investering i udvikling af offshore eller nonfood akvakultur.

2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 150 med henblik på at fastlægge operationstyperne og de støtteberettigede omkostninger.

2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 150 med henblik på at fastlægge operationstyperne og de støtteberettigede omkostninger.

Begrundelse

En ændring af "og" til "eller" åbner en lang række muligheder for akvakulturformer med højt vækstpotentiale, som ikke drives på det åbne hav (offshore).

Ændringsforslag 25

Artikel 48

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

4.   Akvakulturbrug kan ikke modtage støtte til rådgivningstjenester mere end én gang for hver kategori af tjenester, der er omfattet af stk. 2, litra a) til e), i løbet af programmeringsperioden.

   

Begrundelse

Når det gælder et EHFF-program af en varighed på 7 år, er det ikke rimeligt at begrænse mulighederne for rådgivning til én enkelt gang, hvis man ønsker at gøre akvakultursektoren mere bæredygtig.

Ændringsforslag 26

Artikel 62

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet

Lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet

1.   I forbindelse med EHFF udpeges de lokale aktionsgrupper, som der henvises til i artikel 28, stk. 1, litra b), i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser], som Fiskeriets Lokale Aktionsgrupper (i det følgende benævnt ”FLAGs”).

1.   I forbindelse med EHFF udpeges de lokale aktionsgrupper, som der henvises til i artikel 28, stk. 1, litra b), i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser], som Fiskeriets Lokale Aktionsgrupper (i det følgende benævnt ”FLAGs”).

2.   FLAGs skal foresla en integreret lokaludviklingsstrategi, der mindst er baseret pa elementerne i artikel 61, og være ansvarlige for dens gennemførelse.

2.   FLAGs skal foreslå en integreret lokaludviklingsstrategi, der mindst er baseret på elementerne i artikel 61, og være ansvarlige for dens gennemførelse.

3.   FLAGs skal:

3.   FLAGs skal:

a)

i vidt omfang afspejle, hvad der er hovedfokus i deres strategi og den socioøkonomiske sammensætning pa omradet med en balanceret repræsentation af de vigtigste interessenter, herunder den private sektor, den offentlige sektor og civilsamfundet

a)

i vidt omfang afspejle, hvad der er hovedfokus i deres strategi og den socioøkonomiske sammensætning på området med en balanceret repræsentation af de vigtigste interessenter, herunder den private sektor, den offentlige sektor og civilsamfundet

b)

sikre en signifikant repræsentation af fiskere og akvakultursektorer.

b)

sikre en signifikant repræsentation af fiskere og akvakultursektorer.

4.   Hvis lokaludviklingsstrategien far støtte af andre fonde ud over EHFF oprettes der et særligt udvælgelsesorgan for EHFF-støttede projekter efter de kriterier, der er fastsat i stk. 3.

4.   Hvis lokaludviklingsstrategien far støtte af andre fonde ud over EHFF oprettes der et særligt udvælgelsesorgan for. EHFF-støttede projekter efter de kriterier, der er fastsat i stk. 3.

5.   Minimumsopgaverne for FLAGs fremgar af artikel 30, stk. 3 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser].

5.   Minimumsopgaverne for FLAGs fremgar af artikel 30, stk. 3 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser].

6.   FLAGs kan ogsa udføre ekstra opgaver, som de har fået pålagt af forvaltningsmyndigheden og/eller betalingsorganet.

6.   FLAGs kan også udføre ekstra opgaver, som de har fået pålagt af forvaltningsmyndigheden og/eller betalingsorganet.

7.   De respektive roller, som FLAGs, forvaltningsmyndigheden/betalingsorganet har for alle opgaver, der vedrører gennemførelse af strategien, skal være klart beskrevet i det operationelle program.

7.   De respektive roller, som FLAGs, forvaltningsmyndigheden/betalingsorganet har for alle opgaver, der vedrører gennemførelse af strategien, skal være klart beskrevet i det operationelle program.

 

   

Begrundelse

FLAGs kan i visse tilfælde være en forlængelse af andre grupper for udvikling af landdistrikterne, som kan udvide deres geografiske aktivitetsområde. Dette ville gøre det muligt at udvikle mere integrerede projekter med færre omkostninger til administration, kontrol og overvågning.

Ændringsforslag 27

Artikel 69

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   EHFF kan støtte forberedelse og gennemførelse af produktions- og markedsføringsplaner omhandlet i artikel 32 i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter].

1.   EHFF støtte forberedelse og gennemførelse af produktions- og markedsføringsplaner omhandlet i artikel 32 i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter].

Begrundelse

Hver enkelt producentorganisation opstiller et operationelt program for det pågældende fangstår, som forelægges de ansvarlige myndigheder. Formålet med dette ændringsforslag er at give tydeligere udtryk for støtten til disse redskaber, som muliggør en bedre forvaltning af ressourcerne, og således tilpasse fiskeriindsatsen med henblik på at opfylde forbrugernes efterspørgsel.

Ændringsforslag 28

Artikel 70

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   EHFF kan støtte godtgørelse til anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, som oplagrer fiskevarer, der er opført i bilag II til forordning (EU) nr. [om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter], forudsat at produkterne er oplagret i overensstemmelse med artikel 35 og 36 i forordning (EU) nr. [om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]:

1.   EHFF kan støtte godtgørelse til anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, som oplagrer fiskevarer, der er opført i bilag II til forordning (EU) nr. [om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter], forudsat at produkterne er oplagret i overensstemmelse med artikel 35 og 36 i forordning (EU) nr. [om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]:

a)

størrelsen af oplagringsstøtten må ikke overstige størrelsen af de tekniske og finansielle omkostninger til de tiltag, der er nødvendige til stabilisering og oplagring af de pågældende produkter

a)

størrelsen af oplagringsstøtten må ikke overstige størrelsen af de tekniske og finansielle omkostninger til de tiltag, der er nødvendige til stabilisering og oplagring af de pågældende produkter

b)

de mængder, der kan opnå oplagringsstøtte, må ikke overstige 15 % af de årlige mængder af de berørte produkter, som er sat til salg af producentorganisationen

b)

de mængder, der kan opnå oplagringsstøtte, må ikke overstige 15 % af de årlige mængder af de berørte produkter, som er sat til salg af producentorganisationen

c)

den finansielle bistand, som ydes pr. år, må ikke overstige følgende procentsatser af den gennemsnitlige årlige værdi af den markedsførte produktion ved første salg fra medlemmerne af producentorganisationen i perioden 2009-2011. I tilfælde af at medlemmerne af producentorganisationen ikke har haft nogen markedsført produktion i 2009-2011, tages den gennemsnitlige årlige værdi af den markedsførte produktion i de første tre år af sådanne medlemmers produktion i betragtning:

c)

den finansielle bistand, som ydes pr. år, må ikke overstige følgende procentsatser af den gennemsnitlige årlige værdi af den markedsførte produktion ved første salg fra medlemmerne af producentorganisationen i perioden 2009-2011. I tilfælde af at medlemmerne af producentorganisationen ikke har haft nogen markedsført produktion i 2009-2011, tages den gennemsnitlige årlige værdi af den markedsførte produktion i de første tre år af sådanne medlemmers produktion i betragtning

1 % i 2014

0,8 % i 2015

0,6 % i 2016

0,4 % i 2017

0,2 % i 2018.

2.   I 2019 skal den i stk. 1 omhandlede støtte være udfaset.

   

Begrundelse

Den gradvise reduktion af oplagringsstøtten er ikke relevant, eftersom skibene i henhold til kravene i artikel 15 i grundforordningen om den fælles fiskeripolitik efterhånden vil skulle lande alle deres fangster, herunder udsmid. Det vil være hensigtsmæssigt at yde støtte til lagring for at gøre det muligt for organisationerne at administrere disse landede mængder, inden de valoriseres.

Ændringsforslag 29

Artikel 71

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Artikel 71

Markedsføringsforanstaltninger

Artikel 71

Markedsføringsforanstaltninger

1.   EHFF kan støtte markedsføringsforanstaltninger for fiskevarer og akvakulturprodukter, som har til formål at:

1.   EHFF kan støtte markedsføringsforanstaltninger for fiskevarer og akvakulturprodukter, som har til formål at:

a)

forbedre betingelserne for at bringe følgende i omsætning:

a)

forbedre betingelserne for at bringe følgende i omsætning:

i)

arter, som der er overskud af, eller som er underudnyttede

i)

arter, som der er overskud af, eller som er underudnyttede

ii)

uønskede fangster, som er landet i overensstemmelse med artikel 15 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] og artikel 8, litra b), andet led, i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]

iii)

produkter, som er frembragt ved hjælp af metoder med en lav indvirkning på miljøet eller økologiske akvakulturprodukter som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion.

produkter, som er frembragt ved hjælp af metoder med en lav indvirkning på miljøet eller økologiske akvakulturprodukter som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion.

b)

fremme kvaliteten ved at lette:

b)

fremme kvaliteten ved at lette:

i)

ansøgning om registrering af et givet produkt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

i)

ansøgning om registrering af et givet produkt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

ii)

godkendelse og salgsfremstød, blandt andet af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter og af miljøvenlige forarbejdningsmetoder

ii)

godkendelse og salgsfremstød, blandt andet af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter og af miljøvenlige forarbejdningsmetoder

iii)

direkte markedsføring af fiskevarer af mindre kystfiskere

iii)

direkte markedsføring af fiskevarer af mindre kystfiskere

c)

bidrage til gennemsigtighed i produktion og markeder og gennemførelse af markedsundersøgelser

c)

bidrage til gennemsigtighed i produktion og markeder og gennemførelse af markedsundersøgelser

d)

udarbejde standardkontrakter, som er forenelige med EU-lovgivningen

d)

udarbejde standardkontrakter, som er forenelige med EU-lovgivningen

e)

oprette producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer, som er anerkendt i henhold til kapitel II, afdeling III, i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]

e)

oprette producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer, som er anerkendt i henhold til kapitel II, afdeling III, i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]

f)

gennemførelse af regionale, nationale eller tværnationale salgsfremstød for fiskerivarer og akvakulturprodukter.

f)

gennemførelse af regionale, nationale eller tværnationale salgsfremstød for fiskerivarer og akvakulturprodukter.

2.   Operationer i henhold til stk. 1, litra b), kan omfatte inddragelse af produktion, forarbejdning og markedsføringsaktiviteter i fødevarekæden.

2.   Operationer i henhold til stk. 1, litra b), kan omfatte inddragelse af produktion, forarbejdning og markedsføringsaktiviteter i fødevarekæden.

Begrundelse

Landing af alle fangster er ikke et konkret svar på problemet med udsmid og derfor bør det ikke nævnes her. Det eneste alternativ til landing af samtlige fangster er at fremme udviklingen og gennemførelsen af mere selektivt udstyr. Sigtet er at skabe overensstemmelse mellem udvalgets udtalelse om forordningen om den fælles fiskeripolitik, som ændrede artikel 15 om landinger af alle fangster.

Ændringsforslag 30

Kapitel V, overskrift

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Ændringsforslag 31

Artikel 73

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   EHFF kan støtte den godtgørelsesordning, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion.

1.   EHFF en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne.

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 791/2007 ophæves med udgangen af 2013, samtidig som nærværende forordning om EHFF træder i kraft. Ligesom i grundforordningen om den fælles fiskeripolitik bør der tages hensyn til de særlige kendetegn for alle fjernområder uden skelnen, for disse områder er i samme båd.

Ændringsforslag 32

Artikel 75a

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

Begrundelse

Regionerne i den yderste periferi er i høj grad afhængige af fiskeri, som ofte udføres af meget små fartøjer. Det er vigtigt at støtte udrustning og konstruktion, således at fartøjerne i højere grad lever op til kravene om forvaltning af ressourcerne, men også til de sundhedsmæssige krav til produkterne.

For at reducere fiskeri tæt på kysterne bør det være muligt at finansiere, at dette udstyr installeres på åbent hav, hvis det konstrueres og installeres i samarbejde med en videnskabelig organisation.

Ændringsforslag 33

Artikel 85

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Artikel 85

Videnskabelig rådgivning og viden

Artikel 85

Videnskabelig rådgivning og viden

1.   EHFF kan støtte leveringen af videnskabelige ydelser, især projekter i anvendt forskning, som har direkte tilknytning til leveringen af videnskabelige udtalelser og råd, med henblik på vedtagelser af forsvarlige og effektive forvaltningsafgørelser ender FFP.

1.   EHFF kan støtte leveringen af videnskabelige ydelser, især projekter i anvendt forskning, som har direkte tilknytning til leveringen af videnskabelige udtalelser og råd, med henblik på vedtagelser af forsvarlige og effektive forvaltningsafgørelser ender FFP.

2.   Det er især følgende typer af operationer, som er støtteberettigede:

2.   Det er især følgende typer af operationer, som er støtteberettigede:

a)

undersøgelser og pilotprojekter, som er nødvendige for gennemførelsen og udviklingen af FFP, blandt andet om alternative typer af bæredygtige fiskeforvaltningsteknikker

a)

undersøgelser og pilotprojekter, som er nødvendige for gennemførelsen og udviklingen af FFP, blandt andet om alternative typer af bæredygtige forvaltningsteknikker

b)

udarbejdelse og levering af videnskabelige udtalelser og råd fra videnskabelige organer, herunder internationale rådgivende organer, der står for vurderinger af bestande, fra uafhængige eksperter og fra forskningsinstitutioner

b)

udarbejdelse og levering af videnskabelige udtalelser og råd fra videnskabelige organer, herunder internationale rådgivende organer, der står for vurderinger af bestande, fra uafhængige eksperter og fra forskningsinstitutioner

c)

deltagelse af eksperter i møder om fiskerividenskabelige og tekniske spørgsmål og ekspertarbejdsgrupper samt i internationale rådgivende organer og i møder, hvor der skal være bidrag fra fiskerieksperter

c)

deltagelse af eksperter i møder om fiskerividenskabelige og tekniske spørgsmål og ekspertarbejdsgrupper samt i internationale rådgivende organer og i møder, hvor der skal være bidrag fra fiskerieksperter

d)

udgifter, som Kommissionen har til tjenesteydelser, der vedrører indsamling, forvaltning og anvendelse af data, til afholdelse og forvaltning af fiskeriekspertmøder og forvaltningen af årlige arbejdsprogrammer vedrørende fiskerividenskabelig og teknisk ekspertise, til behandling af dataopkald og dataserier, til det forberedende arbejde med levering af videnskabelige udtalelser og råd

d)

udgifter, som Kommissionen har til tjenesteydelser, der vedrører indsamling, forvaltning og anvendelse af data, til afholdelse og forvaltning af fiskeriekspertmøder og forvaltningen af årlige arbejdsprogrammer vedrørende fiskerividenskabelig og teknisk ekspertise, til behandling af dataopkald og dataserier, til det forberedende arbejde med levering af videnskabelige udtalelser og råd

e)

samarbejdsaktiviteter mellem medlemsstaterne inden for dataindsamling, herunder oprettelse og drift af regionaliserede databaser til oplagring, forvaltning og anvendelse af data, der kan fremme det regionale samarbejde og forbedre dataindsamlingen og forvaltningsaktiviteterne samt den videnskabelige ekspertise til støtte for fiskeriforvaltningen.

e)

samarbejdsaktiviteter mellem medlemsstaterne inden for dataindsamling, herunder oprettelse og drift af regionaliserede databaser til oplagring, forvaltning og anvendelse af data, der kan fremme det regionale samarbejde og forbedre dataindsamlingen og forvaltningsaktiviteterne samt den videnskabelige ekspertise til støtte for fiskeriforvaltningen.

Begrundelse

I den fælles fiskeripolitik (FFP) tages der vidtgående hensyn til havfiskeriets problemer med overfiskning, brændstofpriser og administrationsbesvær. Derfor bør man i undersøgelser og pilotprojekter, som er nødvendige for gennemførelsen og udviklingen af FFP, udover fiskeri også betragte akvakultur som en kilde til fødevareproduktion med et stort potentiale for udviklingen i EU.

Ændringsforslag 34

Artikel 88

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   EHFF kan støtte driftsomkostninger for rådgivende råd som fastsat i artikel 52 i [forordning om den fælles fiskeripolitik].

1.   EHFF omkostninger for rådgivende råd som fastsat i artikel 52 i [forordning om den fælles fiskeripolitik].

Begrundelse

De generelle regler og vejledende principper for den fælles fiskeripolitik vedtages i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet (miljømål, støttemekanismer inden for sektoren, fælles markedsordning osv.). Imidlertid bør der fastlægges nogle generelle forordninger for de enkelte fiskeriområder (specifikke tekniske foranstaltninger og flerårige forvaltningsplaner). Det er derfor, at de regionale råd i henhold til grundforordningen i højere grad bør inddrages i beslutningerne.

En sådan institutionel organisation har mange fordele i forhold til den nuværende situation. Denne organisation er således struktureret i forhold til økosystemer. Den letter den tilpasningsegnede forvaltning, sætter prioriteter, giver mulighed for en mere gennemsigtig fordeling af ansvaret og fremme inddragelsen af de berørte parter.

Et styrket rådgivende råd vil fortsat være en let struktur bestående af 4-5 permanente stillinger.

Ændringsforslag 35

Artikel 100

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Frigørelse

Frigørelse

Den del af budgetforpligtelsen vedrørende et operationelt program, som ikke er udnyttet til betaling af forfinansieringen eller til mellemliggende betalinger, eller for hvilken Kommissionen ikke senest den 31. december i det andet år efter det år, hvor budgetforpligtelsen er indgået, har fået forelagt nogen udgiftsanmeldelse vedrørende de afholdte udgifter, der opfylder de i artikel 98, stk. 3, omhandlede krav, frigør Kommissionen automatisk.

   Den del af budgetforpligtelsen vedrørende et operationelt program, som ikke er udnyttet til betaling af forfinansieringen eller til mellemliggende betalinger, eller for hvilken Kommissionen ikke senest den 31. december i det år efter det år, hvor budgetforpligtelsen er indgået, har fået forelagt nogen udgiftsanmeldelse vedrørende de afholdte udgifter, der opfylder de i artikel 98, stk. 3, omhandlede krav, frigør Kommissionen automatisk.

 

   

Begrundelse

EHFF forventes at blive sat langsomt i gang som følge af for det første den langsomme gennemførelse af den nuværende EFF i forening med muligheden for fortsat at indgå forpligtelser og foretage betalinger med denne fond indtil slutningen af 2015. For det andet og som følge af den overnævnte overlapning vil de offentlige forvaltningers økonomiske og finansielle situation sammen med begrænsningerne på bankernes kredit til private initiativtagere ikke være af en sådan karakter, at de skaber en økonomisk udvikling, som er egnet til anvendelse af ”N+2”-reglen. Derfor bør reglen blødes op og udvides til ”N+3” i hvert fald i de første tre år (2014-2016), indtil programmet er kommet ordentligt i gang.

Bruxelles, den 9. oktober 2012.

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Formand for Regionsudvalget


Top