EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1214(04)

Meddelelse i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag COMP/39.654 — RIC-koder (meddelt under nummer K(2011) 9391) EØS-relevant tekst

OJ C 364, 14.12.2011, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 364/21


Meddelelse i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag COMP/39.654 — RIC-koder

(meddelt under nummer K(2011) 9391)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 364/09

1.   INDLEDNING

(1)

I henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 (1) kan Kommissionen — når den agter at træffe en afgørelse, hvorved en overtrædelse kræves bragt til ophør, og de deltagende virksomheder tilbyder at afgive tilsagn, der imødekommer de betænkeligheder, som Kommissionen har underrettet dem om i sin foreløbige vurdering — ved afgørelse gøre disse tilsagn bindende for virksomhederne. En sådan afgørelse kan vedtages for en bestemt periode, og i afgørelsen konkluderes det, at der ikke længere er grund til, at Kommissionen griber ind. I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i samme forordning offentliggør den et kort resumé af sagen og hovedindholdet af de afgivne tilsagn. Interesserede parter kan fremsætte bemærkninger hertil inden for den frist, som Kommissionen har fastsat.

2.   RESUMÉ AF SAGEN

(2)

Den 19. september 2011 vedtog Kommissionen en foreløbig vurdering i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003. Denne foreløbige vurdering drejede sig om finansielle oplysningstjenester, nærmere betegnet markedet for konsoliderede realtidsdatafeeds (2). Den var rettet til Thomson Reuters Corporations og virksomhederne under dennes direkte eller indirekte kontrol, herunder Thomson Reuters Limited (Thomson Reuters). Kommissionen gav udtryk for betænkeligheder ved, at dele af Thomsons licenseringspraksis angående RIC-koder (Reuters Instrument Codes) kunne være i strid med artikel 102 i TEUF (3). Sagen mod Thomson Reuters blev indledt den 30. oktober 2009.

(3)

Ifølge den foreløbige vurdering har Thomson Reuters en dominerende stilling på det verdensomspændende marked for konsoliderede realtidsdatafeeds.

(4)

Thomson Reuters kan have misbrugt sin dominerende stilling ved at have pålagt sine kunder restriktioner i brugen af RIC-koder. Det beror på, at Thomson Reuters a) forbyder sine kunder at anvender RIC-koder til at hente data fra andre leverandørers realtidsdatafeeds og b) ikke tillader tredjeparter at oprette og vedligeholde mappingtabeller med RIC-koder, der kunne åbne mulighed for, at Thomson Reuter-kundernes systemer kunne arbejde sammen med konsoliderede realtidsdatafeeds fra andre leverandører (4).

(5)

Disse restriktioner forekommer at lægge betydelige hindringer i vejen for at skifte til en anden leverandør. Thomson Reuters' kunder bruger i vidt omfang RIC-koder i deres serverbaserede applikationer, og deres operatører er godt inde i RIC-symbologien. På grund af de restriktioner, Thomson Reuters har indført, vil de kunder, for hvem RIC-koderne er blevet en fast bestanddel af deres serverbaserede applikationer, være nødt til fjerne RIC-koderne og genkode applikationerne for at erstatte dem med en alternativ symbologi, hvis de ønsker at skifte leverandør. Dette er teknisk krævende og ofte uforholdsmæssigt bekosteligt. Det er Kommissionens foreløbige vurdering, at Thomson Reuters reelt har bundet de kunder til sine konsoliderede realtidsdatafeeds, der har lagret RIC-koderne i deres applikationer, til sig. Det betyder, at andre leverandører af konsoliderede realtidsdatafeeds ikke er i stand til at konkurrere effektivt med Thomson Reuters på markedet for konsoliderede realtidsdatafeeds.

3.   HOVEDINDHOLDET AF DE ANGIVNE TILSAGN

(6)

Thomson Reuters er ikke enig i Kommissionens foreløbige vurdering. Virksomheden har dog afgivet tilsagn i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003 for at imødekomme Kommissionens betænkeligheder med hensyn til konkurrencen. De af Thomson Reuters afgivne tilsagn (»tilsagnene«) opsummeres kort nedenfor. En ikke-fortrolig version af tilsagnene er offentliggjort på engelsk i deres fulde ordlyd og findes på Generaldirektoratet for Konkurrences hjemmeside: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Tilsagnene består i at tilbyde Thomson Reuters' eksisterende og fremtidige RT Service-kunder (5) en licens (en udvidet RIC-licens, også kaldet en »ERL-licens« (6)), der giver dem yderligere brugsrettigheder til RIC-symbologien. Dette vil gøre det muligt for dem mod et månedligt gebyr at anvende RIC-koder til at hente finansielle realtidsdata fra konsoliderede realtidsdatafeeds fra Thomson Reuters' konkurrenter med det formål at flytte nogle eller alle deres serverbaserede applikationer over til alternative leverandører af realtidsdatafeeds. Derudover leverer Thomson Reuters regelmæssige opdateringer af de relevante RIC-koder til indehavere af ERL-licenser, herunder eventuelle nødvendige oplysninger i forbindelse med RIC-koden (dvs. relevant handelssted, kilde, officiel kode, valuta og/eller beskrivelse).

(8)

Tilsagnene gælder i) kunder, der ønsker helt eller delvist at skifte fra Thomson Reuters' konsoliderede realtidsdatafeeds til alternative konsoliderede realtidsdatafeeds, og ii) kunder, der ønsker at abonnere på konsoliderede datafeeds fra tredjepart i tillæg til Thomson Reuters RT Service (f.eks. som backupløsning i tilfælde af nedbrud eller for at gøre det muligt at teste funktionaliteten og pålideligheden af nye konsoliderede realtidsdatafeeds). I tilfælde af et delvist skift af leverandør forpligter Thomson Reuters sig til ikke at forskelsbehandle kunder, som skifter til andre leverandører af konsoliderede realtidsdatafeeds, med hensyn til de betingelser, der gælder for Thomson Reuters' konsoliderede realtidsdatafeeds (7).

(9)

Den udvidede licens til RIC-symbologi gives på ubegrænset tid, og der vil i henhold til tilsagnene være adgang til den i en periode på fem år. På den måde kan en kunde modtage den udvidede licens til RIC-symbologi fra Thomson Reuters inden for et tidsrum på fem år og vil fra det øjeblik kunne benytte licensen uden tidsbegrænsning under forudsætning af betaling af det relevante gebyr og overholdelse af de øvrige betingelser i licensen.

(10)

Denne løsning gælder alle RIC-symboler, der har direkte forbindelse til prisen på et individuelt finansielt instrument eller værdien af et indeks indeholdt i Thomson Reuters RT Service og dermed blandt andet til i) data fra børser og multilaterale handelsfaciliteter og ii) de fleste OTC-handlede instrumenter, som ikke er noteret på børser eller multilaterale handelsfaciliteter (8). Den eneste undtagelse er RIC-koder med relation til OTC-handlede instrumenter, for hvilke Thomson Reuters henter dataene fra en enkelt kilde, der kan identificeres af RIC-koden (»RIC-kode for enkelt kilde«) (9).

(11)

Thomson Reuters stiller ydermere de oplysninger, der gør det lettere for kunderne at sammenholde RIC-koder med andre leverandørers symbologi, til rådighed. Tilsagnene vil ligeledes gøre det muligt for kunderne at henvende sig til tredjeparter med henblik på at få udviklet værktøjer, der gør det lettere at skifte til en anden leverandør, og at give disse tredjeparter tilladelse til at anvende den software, de har udviklet, til flere kunder, hvis disse kunder har en ERL-licens. Tredjeparterne er imidlertid ikke forpligtet til selv at have rettigheder til RIC-symbologien.

(12)

Der findes andre licenstyper, der allerede gives af Thomson Reuters på handelsvilkår, og som ikke er omfattet af ERL-licensen. For eksempel kræver udviklingen af skifteværktøjer en udviklingslicens fra Thomson Reuters. For det andet giver Thomson Reuters licens til transaktionsbehandling til de kunder, der ønsker at anvende RIC-koder som identifikatorer inden for »straight-through processing«. Dette angår f.eks. Thomson Reuters' kunders videregivelse af RIC-koder til andre. Thomson Reuters forpligter sig til hverken at forskelsbehandle de af virksomhedens kunder, der ønsker at skifte til andre leverandører af konsoliderede realtidsdatafeeds i henhold til betingelserne i sådanne andre licenser, eller tredjeparter, som udvikler software eller teknologi, der gør det lettere for ERL-licenstagere at skifte leverandør (10).

(13)

Geografisk set er den foreslåede licens principielt begrænset til applikationer hos kunder, der betjener EØS-baserede virksomheder. Applikationer hos kunder, der betjener virksomheder andre steder, er imidlertid også omfattet, hvis »det med rimelighed kan kræves« for at gennemføre et skift af leverandør til fordel for kundens EØS-baserede virksomhed (11). Thomson Reuters har fremlagt en række eksempler på tilfælde, hvor denne betingelse anses for at være opfyldt. Disse eksempler indgår i tilsagnene som bilag IV.

(14)

Det månedlige ERL-licensgebyr, som Thomson Reuters har til hensigt at opkræve, afspejler strukturen i handelsvilkårene i forbindelse med de data, som virksomheden aktuelt leverer til brug i serverbaserede applikationer (12). Disse gebyrer er baseret på det antal RIC-symboler, som en kunde ønsker at have licens til for at kunne hente data fra en konkurrent inden for en given forretningsaktivitet. Gebyret dækker yderligere brugsrettigheder til RIC-symbologien og omkostningerne ved de tjenesteydelser, der leveres af Thomson Reuters til virksomhedens kunder i henhold til tilsagnene. Ifølge Thomson Reuters udgør gebyret en lille andel af prisen for Thomson Reuters' konsoliderede realtidsdatafeeds for det samme omfang af RIC-koder og brugsrettigheder. Gebyrstrukturen indeholder ligeledes et månedligt minimumsgebyr på 750 USD. For yderligere oplysninger om ERL-gebyrstrukturen (bilag I) henvises til den ikke-fortrolige version af tilsagnene på Generaldirektoratet for Konkurrences hjemmeside.

4.   OPFORDRING TIL AT FREMSÆTTE BEMÆRKNINGER

(15)

Kommissionen agter med forbehold af denne markedstest at vedtage en afgørelse i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003, hvorved de tilsagn, der er sammenfattet ovenfor og offentliggjort i fuldt omfang på Generaldirektoratet for Konkurrences hjemmeside, erklæres for bindende. Hvis tilsagnene ændres væsentligt, vil der blive iværksat en ny markedstest.

(16)

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 opfordrer Kommissionen interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til de afgivne tilsagn.

(17)

Derudover opfordrer Kommissionen interesserede parter til især at fremsætte bemærkninger angående nedenstående spørgsmål i forbindelse med, at en kunde skifter fra en serverbaseret applikation hos Thomson Reuters' RT Service til en alternativ leverandør af konsoliderede realtidsdatafeeds:

a)

Åbner gebyrniveauet, herunder minimumsgebyret, mulighed for at reducere de symbologirelaterede skifteomkostninger tilstrækkeligt til, at det vil være rentabelt for Thomson Reuters' kunder at skifte til en alternativ leverandør, hvis de ønsker det? Angiv venligst et skøn for nedenstående:

i)

de ERL-gebyrer, din virksomhed skal betale i forbindelse med et fuldstændigt eller delvist skifte fra Thomson Reuters' konsoliderede realtidsdatafeeds

ii)

hvilken andel ERL-gebyrerne vil udgøre af det gebyr for konsoliderede realtidsdatafees (i alle tilfælde efter fradrag af eventuelle rabatter), som din virksomhed for øjeblikket betaler til Thomson Reuters: i) 1-3 %, ii) 4-6 %, iii) 7-9 % eller iv) mere end 10 %

iii)

hvilken gebyrkategori der vil være gældende for din virksomhed på månedsbasis for de forskellige forretningsaktiviteter (se gebyrskemaet i Bilag I til tilsagnene).

b)

Mener du, at regelmæssige opdateringer af RIC-koderne er en afgørende del af ERL-licensen og nødvendig for at gøre det nemmere for din virksomhed at skifte leverandør af konsoliderede realtidsdatafeeds gennem denne løsning?

c)

Mener du, at begrænsningen i ERL-licensen om, at der kun kan skiftes leverandør i forbindelse med serverbaserede applikationer (dækker ikke specifikt operatørens anvendelse) er tilstrækkelig til at afhjælpe de RIC-relaterede betænkeligheder, som Kommissionen har givet udtryk for ovenfor?

d)

Det geografiske omfang af tilsagnene er begrænset til serverbaserede applikationer, der betjener virksomheder i EØS. De omfatter serverbaserede applikationer, der benyttes i virksomheder andre steder, hvis det med »rimelighed kan kræves«. Mener du, at dette er tilstrækkeligt til, at EØS-baserede virksomheder kan gøre brug af tilsagnene og skifte leverandør, hvis de ønsker det? Hvis ikke, forklar da, hvorfor det foreslåede geografiske omfang vil gøre det vanskeligere for dig at skifte leverandør til din EØS-baserede virksomhed. Angiv eventuelt yderligere eksempler ud over dem, der er angivet af Thomson Reuters i bilag IV.

e)

Ifølge Thomson Reuters udgør de RIC-koder, der er omfattet af løsningen, 95 % af den globale likviditet. Thomson Reuters angiver, at det hverken er nødvendigt eller gennemførligt at inkludere de OTC-RIC-koder, der entydigt identificerer en individuel kilde og prisen i løsningen. Er du enig i, at dette er tilstrækkeligt til at være en effektiv løsning?

f)

Oplys venligst om eventuelle tredjeparter, der har kapacitet og/eller incitament til at udvikle skifteværktøjer for at gøre det lettere at skifte leverandør. Du bedes så vidt muligt give et skøn over, hvad sådanne værktøjer vil koste for kunderne.

g)

Mener du, at bestemmelserne om ikke-forskelsbehandling i tilsagnene fra Thomson Reuters i forhold til andre licenser (se punkt 8 og 12 ovenfor) er tilstrækkelige og passende for i) kunder, der ønsker at skifte til en anden leverandør, og ii) tredjepartsudviklere, der ønsker at gøre det lettere at skifte leverandør?

(18)

Alle svar og bemærkninger bør være begrundede og indeholde de nødvendige fakta. Hvis der peges på et problem i forbindelse med nogen af de foreslåede tilsagn, bedes der givet et forslag til, hvordan det kan løses.

(19)

Fristen for fremsættelse af bemærkninger udløber seks uger efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. De interesserede parter anmodes om at fremsende en ikke-fortrolig version af deres bemærkninger, hvor forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger er udeladt eller eventuelt erstattet af et ikke-fortroligt resumé eller af udtrykkene »forretningshemmelighed« eller »fortroligt«.

(20)

Bemærkningerne kan med angivelse af referencen »Sag COMP/39.654 — RIC-koder« sendes til Kommissionen pr. e-mail (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), pr. fax (+32 22950128) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Kartel- og Monopolsager

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Med virkning fra 1. december 2009 er artikel 81 og 82 i EF-traktaten blevet til henholdsvis artikel 101 og 108 i TEUF. De to bestemmelser er indholdsmæssigt identiske. I denne meddelelse skal henvisninger til artikel 101 og 102 i TEUF efter omstændighederne forstås som henvisninger til EF-traktatens artikel 81 og 82.

(2)  Denne sag drejer sig specifikt om konsoliderede realtidsdatafeeds og angår ikke realtidsdata, der videregives via desktopprodukter.

(3)  Ifølge Thomson Reuters er disse RIC-koder alfanumeriske koder, som Thomson Reuters tilbyder kunderne som en integrerende del af sine finansielle oplysningstjenester. Koderne bruges som navigeringsværktøj og til identifikation og søgning af strukturerede, sammenhængende data fra Thomson Reuters realtidsdatasamling og distributionsnetværk (IDN Integrated Data Network).

(4)  Thomson Reuters hævder, at man ikke forhindrer kunderne til sine konsoliderede realtidsdatafeeds i at sammenholde RIC-koderne med andre leverandørers symbolik, så længe databasen eller mappingtabellen ikke anvendes til at hente data fra en anden leverandør. Med andre ord lægger Thomson Reuters ikke hindringer i vejen for at oprette af mappingtabeller som sådan, men tillader ikke nogen direkte eller indirekte brug af RIC-koder til at hente realtidsdata fra andre leverandører.

(5)  Thomson Reuters markedsfører sine konsoliderede realtidsdatafeeds under navnet Thomson Reuters Real-time Service (»RT Service« — tidligere Reuters Datascope Real-Time Service, »RDRT«) til brug i serverbaserede applikationer.

(6)  Se bilag II til tilsagnene.

(7)  Se punkt 6.4.2 i tilsagnene.

(8)  Ifølge Thomson Reuters repræsenterer sammensatte RIC-koder, der udgør en enkelt samlet pris fra alle validerede kilder, og som identificerer finansielle instrumenter (RIC-koder for samlet kilde), over 95 % af den globale likviditet og er medtaget i tilsagnets anvendelsesområde.

(9)  Ifølge Thomson Reuters udgør OTC-handlede instrumenter, for hvilke Thomson Reuters henter data fra en enkelt kilde, mindre end 5 % af den globale likviditet.

(10)  Se punkt 6.4 og 6.5 i tilsagnene.

(11)  EØS omfatter i henhold til tilsagnene Schweiz.

(12)  Dvs. konsoliderede realtidsdatafeeds under RT Service.


Top