EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/364/08

Indkaldelse af forslag 2011 — Europa for Borgerne-programmet (2007-2013) — Gennemførelse af programaktionerne: Aktive borgere for Europa, Et aktivt civilsamfund i Europa og Aktiv europæisk erindring

OJ C 364, 14.12.2011, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 364/15


Indkaldelse af forslag 2011 — Europa for Borgerne-programmet (2007-2013)

Gennemførelse af programaktionerne: Aktive borgere for Europa, Et aktivt civilsamfund i Europa og Aktiv europæisk erindring

2011/C 364/08

INDLEDNING

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. december 2006 om programmet »Europa for Borgerne« til fremme af aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013 (1)). De nærmere betingelser for denne indkaldelse af forslag findes i programvejledningen for Europa for Borgerne-programmet, der er offentliggjort på Europa-webstedet (se punkt VII). Programvejledningen udgør en integrerende del af denne indkaldelse af forslag.

I.   Mål

Europa for Borgerne-programmet har følgende specifikke mål:

at bringe folk fra lokalsamfund i hele Europa sammen, så de kan dele og udveksle erfaringer, synspunkter og værdier, lære af historien og skabe fremtiden

at fremme aktioner, debatter og overvejelser om medborgerskab i Europa og demokrati, fælles værdier, fælles historie og kultur gennem samarbejde inden for civilsamfundets organisationer på europæisk plan

at bringe Europa tættere på sine borgere ved at fremme Europas værdier og resultater og samtidig bevare erindringen om fortiden

at fremme interaktionen mellem borgerne og civilsamfundets organisationer fra alle deltagerlandene ved at bidrage til dialog mellem kulturer og fremhæve både Europas mangfoldighed og dets enhed med særlig vægt på aktiviteter, der tager sigte på at udvikle tættere bånd mellem borgere fra medlemsstaterne i Den Europæiske Union i dens sammensætning pr. 30. april 2004 og fra de medlemsstater, der tiltrådte efter denne dato.

II.   Støtteberettigede ansøgere

Programmet er åbent for alle projektarrangører, som er etableret i et af de lande, der deltager i projektet, og som er:

en offentlig organisation, eller

en almennyttig organisation med retlig status (juridisk person).

Hver aktion i programmet tager imidlertid sigte på et mere specifikt udsnit af organisationer. I denne programvejledning er kriterierne for, hvilke typer organisationer der kan komme i betragtning til støtte, derfor oplyst i forbindelse med hver enkelt foranstaltning/delforanstaltning.

Følgende lande er støtteberettigede under dette program:

EU-medlemsstater (2)

Kroatien

Albanien

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

III.   Støtteberettigede aktioner

Europa for Borgerne-programmet støtter projekter til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa.

Denne indkaldelse dækker følgende aktioner i Europa for Borgerne-programmet, der støttes inden for to typer tilskud: projekttilskud og driftstilskud

Aktion 1:   Aktive borgere for Europa

Foranstaltning 1:   Venskabsbysamarbejde

Denne foranstaltning tager sigte på aktiviteter, der omhandler eller fremmer en direkte udveksling mellem europæiske borgere gennem deltagelse i venskabsbysamarbejde.

Foranstaltning 1.1:   Møder mellem venskabsbyers borgere (projekttilskud)

Denne foranstaltning tager sigte på aktiviteter, der omhandler eller fremmer en direkte udveksling mellem europæiske borgere gennem deltagelse i venskabsbysamarbejde. Et projekt skal involvere kommuner fra mindst to deltagerlande, hvoraf mindst et land er en EU-medlemsstat. Projektet skal have mindst 25 internationale deltagere fra de indbudte kommuner. Mødet kan højst vare 21 dage. Der kan maksimalt ydes et tilskud på 25 000 EUR pr. projekt. Der kan mindst ydes et tilskud på 5 000 EUR.

Tilskuddene til møder af venskabsbyers borgere sigter mod at samfinansiere værtsbyens organisationsomkostninger og de indbudte deltageres rejseudgifter. Beregningen af tilskud er baseret på enhedstakster/enhedsbeløb.

Foranstaltning 1.2:   Netværk af venskabsbyer (projekttilskud)

Denne foranstaltning støtter udvikling af netværk oprettet på basis af venskabsbyforbindelser, der er vigtige for at sikre et struktureret, intensivt og flerfacetteret samarbejde mellem kommuner, og derfor for at bidrage til maksimering af programmets virkninger. Et projekt skal omfatte mindst tre arrangementer. Et projekt skal involvere kommuner fra mindst fire deltagerlande, hvoraf mindst et land er en EU-medlemsstat. Projektet skal have mindst 30 internationale deltagere fra de indbudte kommuner. Projekterne må højst vare 24 måneder; hvert arrangement må højst vare 21 dage.

Det højeste støtteberettigede beløb for et projekt inden for denne foranstaltning er 150 000 EUR. Der kan mindst ydes et tilskud på 10 000 EUR. Beregningen af tilskud er baseret på enhedstakster/enhedsbeløb.

Foranstaltning 2:   »Borgerprojekter« og »Støtteforanstaltninger«

Foranstaltning 2.1:   Borgerprojekter (projekttilskud)

Denne foranstaltning skal tage den store udfordring op, som Den Europæiske Union står over for i dag: nemlig hvordan der skal bygges bro mellem borgerne og Den Europæiske Union. Den har til formål at udforske originale og nyskabende metoder, der kan tilskynde til borgernes deltagelse og stimulere til dialog mellem Europas borgere og Den Europæiske Unions institutioner.

Et projekt skal involvere mindst fem deltagerlande, hvoraf mindst et land skal være en EU-medlemsstat. Et projekt skal omfatte mindst 200 deltagere. Projekterne må højst vare 12 måneder.

Tilskuddets størrelse beregnes på basis af et afbalanceret og detaljeret budgetoverslag, udtrykt i EUR. Det tildelte tilskud kan ikke overstige 60 % af projektets samlede støtteberettigede omkostninger. Der kan mindst ydes et tilskud på 100 000 EUR. Det højeste støtteberettigede beløb for et projekt inden for denne foranstaltning er 250 000 EUR.

Foranstaltning 2.2:   Støtteforanstaltninger (projekttilskud)

Denne foranstaltning tager sigte på at støtte aktiviteter, som kan føre til oprettelsen af langvarige partnerskaber og netværk, som når et betydeligt antal forskellige interessenter, til fremme af aktivt medborgerskab i Europa for således at bidrage til at skabe bedre respons på programmets mål og maksimere programmets samlede virkninger og effektivitet.

Et projekt skal involvere mindst to deltagerlande, hvoraf mindst et land er en EU-medlemsstat. Varigheden er højst 12 måneder. Et projekt skal omfatte mindst to arrangementer.

Tilskuddets størrelse beregnes på basis af et afbalanceret og detaljeret budgetoverslag, udtrykt i EUR. Tilskuddet udgør højst 80 % af de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med den pågældende aktivitet. Det mindste støtteberettigede tilskud er på 30 000 EUR. Det højeste støtteberettigede beløb for et projekt inden for denne foranstaltning er 100 000 EUR.

Aktion 2:   Et aktivt civilsamfund i Europa

Foranstaltning 1 og 2:   Strukturstøtte til forskningsinstitutioner for offentlig europæisk politik og til civilsamfundets organisationer på europæisk plan (driftstilskud (3))

Foranstaltning 1— Strukturstøtte til forskningsinstitutioner for offentlig europæisk politik (tænketanke) — tager sigte på at støtte arbejdet i forskningsinstitutioner for offentlig europæisk politik (tænketanke), der kan skabe nye ideer og overvejelser om europæiske spørgsmål, om aktivt medborgerskab i Europa eller om europæiske værdier.

Foranstaltning 2— Strukturstøtte til civilsamfundsorganisationer i Europa — skal give civilsamfundsorganisationer med en europæisk dimension den fornødne kapacitet og stabilitet til at udvikle deres aktiviteter i Europa. Formålet er at bidrage til et struktureret, sammenhængende og aktivt civilsamfund på europæisk plan.

Støtteperioden skal svare til ansøgerens regnskabsår, som det fremgår af organisationens godkendte regnskaber. Hvis dette regnskabsår svarer til kalenderåret, er den støtteberettigede periode fra den 1. januar til den 31. december. For ansøgere, hvis regnskabsår ikke svarer til kalenderåret, er den støtteberettigede periode en periode på 12 måneder regnet fra begyndelsesdatoen for deres regnskabsår.

Tilskuddet kan beregnes efter to forskellige metoder:

a)

enhedstakster/enhedsbeløb

b)

budget baseret på reelle omkostninger. Tilskuddets størrelse beregnes på basis af et afbalanceret og detaljeret budgetoverslag, udtrykt i EUR. Tilskuddet udgør højst 80 % af de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med den pågældende aktivitet.

Det højeste tilskud er på 100 000 EUR.

Foranstaltning 3:   Støtte til projekter, der iværksættes på initiativ af civilsamfundets organisationer (projekttilskud)

Denne foranstaltning har til formål at støtte konkrete projekter, der støttes af civilsamfundsorganisationer fra forskellige deltagerlande. Disse projekter skal sætte fokus på spørgsmål af europæisk interesse og bidrage til at fremme gensidig forståelse om forskellige kulturer og identificere fælles værdier gennem samarbejde på europæisk plan.

Et projekt skal involvere mindst to deltagerlande, hvoraf mindst et land skal være en EU-medlemsstat. Projekterne må højst vare 18 måneder.

Tilskuddet kan beregnes efter to forskellige metoder, der er udtryk for forskellige strategier og er omfattet af særlige regler:

a)

enhedstakster/enhedsbeløb

b)

budget baseret på reelle omkostninger. Det tilskud, der anmodes om, kan i disse tilfælde ikke overstige 70 % af de støtteberettigede omkostninger til den pågældende aktivitet.

Det højeste tilskud er på 150 000 EUR. Det mindste støtteberettigede tilskud er på 10 000 EUR.

Organisationer af almen europæisk interesse, der udvælges til at modtage et driftstilskud i 2012 under aktion 2, foranstaltning 1 og 2, kan ikke modtage støtte inden for denne foranstaltning i 2012.

Aktion 4:   Aktiv europæisk erindring (projekttilskud)

Hovedformålet med de projekter, der støttes i forbindelse med denne aktion, er at holde mindet om nazismens og stalinismens ofre i live og at forbedre nuværende og kommende generationers kendskab til det, der skete i lejrene og andre steder, hvor der foregik masseudryddelse af civile, og til baggrunden herfor.

Projekterne må højst vare 18 måneder.

Tilskuddet kan beregnes efter to forskellige metoder:

a)

enhedstakster/enhedsbeløb

b)

budget baseret på reelle omkostninger. Det tilskud, der anmodes om, kan i disse tilfælde ikke overstige 70 % af de støtteberettigede omkostninger til den pågældende aktivitet.

Det højeste tilskud er på 100 000 EUR. Det mindste støtteberettigede tilskud er på 10 000 EUR.

IV.   Tildelingskriterier

For projekttilskud:

Kvalitative kriterier (80 % af disponible point)

relevansen af projektet i forhold til målene og prioriteterne i programmet (25 %)

kvaliteten af projektet og de foreslåede metoder (25 %)

virkninger (15 %)

synlighed og opfølgning (15 %).

Kvantitative kriterier (20 % af disponible point):

geografiske virkninger (10 %)

målgruppe (10 %).

Subsidiært forbeholder Kommissionen og forvaltningsorganet, for så vidt angår de lande, der er klart underrepræsenterede, og som overholder princippet om fair behandling med hensyn til kvalitet, sig retten til at sikre en afbalanceret geografisk fordeling af de udvalgte projekter for hver aktion.

For driftstilskud:

Kvalitative kriterier (80 % af disponible point)

relevansen i forhold til målene og prioriteterne i Europa for Borgerne-programmet (30 %)

om arbejdsprogrammet er tilstrækkeligt, sammenhængende og fyldestgørende (20 %)

arbejdsprogrammets virkning (10 %)

europæisk nytteværdi (10 %)

aktiviteternes synlighed samt formidling og udnyttelse af resultaterne i forhold til europæiske borgere og andre interesserede parter (10 %).

Kvantitative kriterier (20 % af disponible point):

geografiske virkninger (10 %)

målgruppe (10 %).

Subsidiært forbeholder Kommissionen og forvaltningsorganet sig retten til at sikre en afbalanceret geografisk fordeling af de udvalgte projekter for hver aktion.

V.   Budget

Planlagt budget 2012 for følgende aktioner

Aktion 1 Foranstaltning 1.1

Møder mellem venskabsbyers borgere

6 107 000 EUR

Aktion 1 Foranstaltning 1.2

Temanetværk mellem venskabsbyer

4 528 000 EUR

Aktion 1 Foranstaltning 2.1

Borgerprojekter

1 308 000 EUR

Aktion 1 Foranstaltning 2.2

Støtteforanstaltninger

805 000 EUR

Aktion 2 Foranstaltning 3

Støtte til projekter, der iværksættes på initiativ af civilsamfundets organisationer

2 807 000 EUR

Aktion 4

Aktiv europæisk erindring

2 414 000 EUR

Gennemførelsen af denne indkaldelse af forslag forudsætter, at budgetmyndigheden vedtager Den Europæiske Unions budget for 2012.

VI.   Ansøgningsfrister Aktioner

Aktioner

Indsendelsesfrist

Aktion 1 Foranstaltning 1.1

Møder mellem venskabsbyers borgere

1. februar

1. juni

1. september

Aktion 1 Foranstaltning 1.2

Temanetværk mellem venskabsbyer

1. februar

1. september

Aktion 1 Foranstaltning 2.1

Borgerprojekter

1. juni

Aktion 1 Foranstaltning 2.2

Støtteforanstaltninger

1. juni

Aktion 2 Foranstaltning 1 og 2

Strukturstøtte til forskningsinstitutioner for europæisk politik (tænketanke) og til civilsamfundets organisationer på europæisk plan

15. oktober

Aktion 2 Foranstaltning 3

Støtte til projekter, der iværksættes på initiativ af civilsamfundets organisationer

1. februar

Aktion 4

Aktiv europæisk erindring

1. juni

Ansøgninger skal være indsendt inden kl. 12.00 (belgisk tid) på den sidste ansøgningsdag. Hvis fristen for indsendelse falder i en weekend, anses den første arbejdsdag herefter for at være sidste frist.

Ansøgningen skal fremsendes til følgende adresse:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kun forslag, der indsendes på det officielle elektroniske tilskudsansøgningsskema (e-blanket), behørigt udfyldt og underskrevet af den person, som er bemyndiget til at indgå retlige forpligtelser på ansøgerens vegne, vil komme i betragtning.

Ansøgninger, der fremsendes på papir pr. post, pr. telefax eller direkte pr. e-mail, vil ikke blive behandlet.

VII.   Yderligere oplysninger

De nærmere betingelser for indgivelse af projektforslag og ansøgningsskemaer findes i programvejledningen for Europa for Borgerne-programmet på følgende websteder:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  EUT L 378 af 27.12.2006, s. 32.

(2)  De 27 EU-medlemsstater: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige.

(3)  Denne indkaldelse af forslag vedrører årlige driftstilskud for regnskabsåret 2013.


Top