EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1214(03)

Rammebestemmelser for statsstøtte til skibsbygning

OJ C 364, 14.12.2011, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 364/9


RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL SKIBSBYGNING

2011/C 364/06

1.   INDLEDNING

1.

Siden begyndelsen af 1970'erne har statsstøtte til skibsbygning været reguleret ved en række særlige statsstøtteordninger, der gradvis er blevet tilpasset bestemmelserne om horisontal statsstøtte. De nuværende rammebestemmelser (1) udløber den 31. december 2011. I overensstemmelse med Kommissionens politik for større gennemsigtighed i statsstøttereglerne og forenkling af dem vil Kommissionen i videst muligt omfang fjerne forskellene mellem reglerne for skibsbygningsindustrien og for andre industrisektorer ved at udvide de generelle horisontale bestemmelser til også at gælde for skibsbygningsindustrien (2).

2.

Kommissionen erkender dog, at skibsbygningsindustrien er kendetegnet ved særlige forhold, som betyder, at den adskiller sig fra andre sektorer, for eksempel de korte produktionsserier, de fremstillede enheders størrelse, værdi og kompleksitet og den kendsgerning, at prototyper generelt anvendes kommercielt.

3.

På baggrund af disse særlige forhold finder Kommissionen det hensigtsmæssigt fortsat at anvende særlige bestemmelser om innovationsstøtte til skibsbygningsindustrien, samtidig med at det skal sikres, at støtten ikke ændrer samhandels- og konkurrencevilkårene i et omfang, der strider mod de fælles interesser.

4.

Statsstøtte til innovation skal medføre, at støttemodtageren ændrer adfærd og øger innovationsaktiviteterne og iværksætter innovationsprojekter og -aktiviteter, som ellers ikke ville blive gennemført, eller som ville blive gennemført i mere begrænset omfang. Tilskyndelsesvirkningen påvises ved en kontrafaktisk analyse, hvor der foretages en sammenligning af de tilsigtede aktiviteter med og uden støtte. Derfor opstiller disse rammebestemmelser særlige krav, som giver medlemsstaterne mulighed for at sikre, at der er tale om en tilskyndelsesvirkning.

5.

I samarbejde med industrien er der blevet udarbejdet et sæt uformelle regler for innovationsstøtte til skibsbygning, navnlig vedrørende støtteberettigede omkostninger og bekræftelse af projekternes innovative karakter, og disse bliver anvendt i Kommissionens beslutningspraksis. Af hensyn til gennemsigtigheden bør disse regler formelt integreres i reglerne om innovationsstøtte.

6.

Med hensyn til regionalstøtte vil Kommissionen i 2013 revidere de horisontale retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte 2007-2013 (3). Derfor vil Kommissionen fortsat anvende de samme særlige regler for regionalstøtte på skibsbygningssektoren, som er fastsat i rammebestemmelserne fra 2003 indtil dette tidspunkt. Den tager situationen op til ny vurdering på baggrund af revisionen af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte.

7.

Med hensyn til eksportkreditter skal disse rammebestemmelser overholde de gældende internationale forpligtelser.

8.

Disse rammebestemmelser omfatter derfor særlige bestemmelser om innovationsstøtte og regionalstøtte til skibsbygning samt bestemmelser om eksportkreditter. Desuden kan støtte til skibsbygningsindustrien betragtes som forenelig med det indre marked i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i henhold til de horisontale statsstøtteinstrumenter (4), medmindre andet er angivet i disse instrumenter.

9.

I henhold til artikel 346 i traktaten og bestemmelserne i artikel 348 i traktaten kan enhver medlemsstat træffe de foranstaltninger, den mener, er nødvendige for at beskytte dens væsentlige sikkerhedsinteresser med hensyn til finansiering af militære fartøjer.

10.

Kommissionen har til hensigt at anvende principperne i disse rammebestemmelser fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2013. Kommissionen påtænker efter dette tidspunkt at medtage bestemmelserne om innovationsstøtte i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation (5) og at indarbejde bestemmelserne om regionalstøtte til skibsbygning i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte.

2.   ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

11.

I henhold til disse rammebestemmelser kan Kommissionen godkende støtte til skibsværfter eller, hvis der er tale om eksportkredit, til skibsejere, til nybygning, reparation eller ombygning af skibe samt innovationsstøtte til opførelse af flydende og bevægelige offshoreanlæg.

12.

I disse rammebestemmelser forstås ved:

a)

»nybygning af skibe«: bygning i Den Europæiske Union af selvdrevne handelsskibe

b)

»reparation af skibe«: reparation eller istandsættelse i Den Europæiske Union af selvdrevne handelsskibe

c)

»ombygning af skibe«: ombygning i Den Europæiske Union af selvdrevne handelsskibe på mindst 1 000 BT (6), hvis det udførte arbejde medfører en gennemgribende ændring af lasteplanen, skroget, fremdriftssystemet eller passagerforholdene

d)

i denne forbindelse betyder »selvdrevne handelsskibe« skibe, der gennem deres fremdrift og styring har alle de egenskaber, der muliggør selvstændig sejlads i rum sø eller ad indre vandveje, og som er

i)

person- og/eller godsbefordringsskibe på mindst 100 BT, som er søgående, eller person- og/eller godsbefordringsskibe af tilsvarende størrelse, der anvendes til sejlads på indre vandveje

ii)

specialskibe (f.eks. opmudringsfartøjer og isbrydere) på mindst 100 BT, som er søgående, eller skibe af tilsvarende størrelse, der anvendes til sejlads på indre vandveje

iii)

bugserbåde med en maskineffekt på mindst 365 kW

iv)

flydende og mobile skrog af de under i), ii) og iii) nævnte skibe, der ikke er færdigbyggede

e)

»flydende og bevægelige offshoreanlæg«: anlæg, der anvendes til udforskning, udvinding eller produktion af olie, gas eller vedvarende energi, der har samme karakteristika som handelsskibe, bortset fra at de ikke er selvdrevne og kan flyttes flere gange under driften.

3.   SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER

3.1.   Regionalstøtte

13.

Regionalstøtte til nybygning, reparation eller ombygning af skibe kan kun betragtes som forenelig med det indre marked, hvis støtten navnlig opfylder følgende betingelser:

a)

støtten ydes til investeringer i opgradering eller modernisering af eksisterende værfter uden tilknytning til finansiel omstrukturering af de(t) pågældende værft(er) med henblik på at forbedre de bestående installationers produktivitet

b)

støttens intensitet må ikke overstige 22,5 % i bruttosubventionsækvivalent i områder omhandlet i traktatens artikel 107, stk. 3, litra a), som er omfattet af det kort, som Kommissionen har godkendt for hver medlemsstat med henblik på ydelse af regionalstøtte

c)

støttens intensitet må ikke overstige 12,5 % i bruttosubventionsækvivalent eller det gældende regionalstøtteloft, alt efter hvilket af disse der er lavest, i områder, der er omhandlet i traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), og som er omfattet af det regionalstøttekort, som Kommissionen har godkendt for hver enkelt medlemsstat

d)

støtten må kun anvendes til støtteberettigede udgifter som defineret i de gældende retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013.

3.2.   Innovationsstøtte

3.2.1.   Støtteberettigede anvendelsesformål

14.

Innovationsstøtte til nybygning, reparation eller ombygning af skibe kan betragtes som forenelig med det indre marked op til en maksimal støtteintensitet på 20 % brutto, forudsat at den vedrører industriel anvendelse af innovative produkter og processer, dvs. produkter og processer, som teknologisk set er nye eller er væsentligt forbedrede i forhold til det aktuelle tekniske niveau inden for skibsbygningsindustrien i Den Europæiske Union, og som indebærer en risiko for et teknologisk eller industrielt set uheldigt udfald. Innovationsstøtte til udrustning og modernisering af fiskerfartøjer vil ikke blive anset for forenelig med det indre marked, medmindre betingelserne i artikel 25, stk. 2 og 6, i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om den Europæiske Fiskerifond (7), eller i bestemmelser der erstatter disse, er opfyldt. Ingen støtte kan ydes til et skibsværft, der modtager støtte fra Den Europæiske Fiskerifond, eller et instrument der erstatter denne, eller en anden offentlig støtte til det samme fartøj.

15.

Innovative produkter og processer som defineret i punkt 14 omfatter forbedringer på miljøområdet med hensyn til kvalitet og ydeevne, såsom optimering af brændstofforbrug, motoremission, affaldshåndtering og sikkerhed.

16.

I de tilfælde innovationen har til hensigt at øge miljøbeskyttelsen og fører til overholdelse af vedtagne EU-standarder mindst ét år før disse standarder træder i kraft eller øger miljøbeskyttelsen, hvor der ikke eksisterer EU-standarder, eller gør det muligt at gå videre end EU-standarderne, kan den maksimale støtteintensitet øges med brutto 30 %. Termerne »EU-standarder« og »miljøbeskyttelse« har den betydning, der er fastsat i EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse.

17.

Innovative produkter, der opfylder kriterierne i punkt 14, vil enten referere til en ny skibsklasse defineret som det første skib i en potentiel skibsserie (prototype) eller til innovative dele af et skib, der kan isoleres fra resten af skibet som et særskilt element.

18.

Forudsat at kriterierne i punkt 14 er overholdt, menes med innovative processer udviklingen og gennemførelsen af nye processer med hensyn til produktion, ledelse, logistik og teknik.

19.

Innovationsstøtte kan kun betragtes som forenelig med det indre marked, hvis den gives til den første industrielle anvendelse af innovative produkter og processer.

3.2.2.   Støtteberettigede omkostninger

20.

Innovationsstøtte til produkter og processer skal begrænses til dækning af udgifterne til investeringer og formgivnings-, konstruktions- og afprøvningsaktiviteter, der direkte og udelukkende vedrører projektets innovative del, og disse udgifter skal være opstået efter tidspunktet for ansøgningen om innovationsstøtte (8).

21.

De støtteberettigede omkostninger omfatter værftets omkostninger og omkostningerne ved køb af varer og tjenester fra tredjeparter (for eksempel systemleverandører, leverandører af nøglefærdige anlæg, underleverandører) for så vidt som disse varer og tjenesteydelser er nært knyttet til innovation. De støtteberettigede omkostninger er anført nærmere i bilaget.

22.

Den relevante nationale myndighed, der er udpeget af medlemsstaten med henblik på anvendelsen af innovationsstøtten, undersøger de støtteberettigede omkostninger på grundlag af de skøn, som ansøgeren har fremlagt og godtgjort. Hvis ansøgningen omfatter omkostningerne ved køb af varer og tjenesteydelser fra leverandører, må leverandøren ikke have fået statsstøtte til samme formål i forbindelse med disse varer og tjenesteydelser.

3.2.3.   Bekræftelse af projektets innovative karakter

23.

For at innovationsstøtte kan betragtes som forenelig med det indre marked i henhold til disse rammebestemmelser, skal ansøgningen indgives til den relevante nationale myndighed, før ansøgeren indgår en bindende aftale om gennemførelse af det specifikke projekt, hvortil der ansøges om innovationsstøtte. Ansøgningen skal indeholde både en kvalitativ og en kvantitativ beskrivelse af innovationen.

24.

Den relevante nationale myndighed indhenter en bekræftelse fra et uafhængigt og teknisk kompetent ekspert på, at der ansøges om støtte til et projekt, som vedrører produkter eller processer, der teknologisk set er nye eller væsentligt forbedrede i forhold til det aktuelle tekniske niveau inden for skibsbygningsindustrien i Den Europæiske Union (kvalitativ bedømmelse). Støtten kan kun betragtes som forenelig med det indre marked, hvis det uafhængige og teknisk kompetente ekspert bekræfter over for den nationale myndighed, at de støtteberettigede omkostninger ved projektet udelukkende dækker de innovative dele af det pågældende projekt (kvantitativ bedømmelse).

3.2.4.   Tilskyndelsesvirkning

25.

Innovationsstøtte skal i henhold til disse rammebestemmelser have en tilskyndelsesvirkning, dvs. at den skal få støttemodtageren til at ændre adfærd og øge sine innovationsaktiviteter. Støtten skal medføre en forøgelse af innovationsaktiviteterne med hensyn til omfang, udbredelse, afholdte udgifter eller hastighed.

26.

I overensstemmelse med punkt 25 er Kommissionen af den opfattelse, at støtte ikke har en tilskyndelsesvirkning på modtageren, hvis projektet (9) allerede er påbegyndt, før modtageren har ansøgt om støtte hos de nationale myndigheder.

27.

For at efterprøve, om støtten tilskynder støttemodtageren til at ændre adfærd og øge innovationsaktiviteterne, skal medlemsstaterne fremlægge en forhåndsevaluering af de øgede innovationsaktiviteter på grundlag af en analyse af situationen med og uden støtte. De kriterier, der skal anvendes, kan omfatte øgede innovationsaktiviteter med hensyn til omfang, udbredelse, afholdte udgifter eller hastighed sammen med andre relevante kvantitative og/eller kvalitative faktorer, der oplyses af den medlemsstat, der har indgivet anmeldelsen i henhold til artikel 108, stk. 3, i traktaten.

28.

Hvis det kan påvises, at støtteforanstaltningen har en betydelig indvirkning på mindst ét af disse elementer i forhold til en virksomheds normale adfærd i den pågældende sektor, vil Kommissionen normalt konkludere, at støtten har en tilskyndelsesvirkning.

29.

Ved vurderingen af en støtteordning anses betingelserne vedrørende tilskyndelsesvirkning for at være opfyldt, hvis medlemsstaten har forpligtet sig til kun at yde individuel støtte i henhold til den godkendte støtteordning, efter at den har efterprøvet, at der er tale om en tilskyndelsesvirkning, og at indsende årlige rapporter om gennemførelsen af den godkendte støtteordning.

30.

Støtteansøgningen kan kun godkendes på betingelse af, at ansøgeren indgår en bindende aftale om gennemførelse af det projekt eller den proces i forbindelse med nybygning, reparation eller ombygning af skibe, hvortil der ansøges om støtte. Betalingerne foretages kun efter, at den pågældende kontrakt er undertegnet. Hvis kontrakten annulleres, eller projektet opgives, skal den støtte, der er udbetalt, tilbagebetales med renter fra det tidspunkt, hvor støtten blev udbetalt. Hvis projektet ikke færdiggøres, skal den støtte, der ikke er blevet anvendt til dækning af de støtteberettigede innovationsomkostninger, ligeledes tilbagebetales med renter. Rentesatsen skal mindst svare til de referencesatser, som Kommissionen har fastlagt.

3.3.   Eksportkreditter

31.

Støtte til skibsbygning i form af statsstøttede kreditfaciliteter til nationale og udenlandske rederier eller tredjeparter til bygning eller ombygning af skibe kan betragtes som forenelig med det indre marked, hvis den opfylder betingelserne i OECD-arrangementet fra 1998 vedrørende retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter og OECD's sektoraftale om eksportkreditter til skibe eller senere bestemmelser, der fastsættes i et sådant arrangement eller erstatter et sådant arrangement.

4.   KONTROL OG RAPPORTERING

32.

Rådets Forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (10) og Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 93 i EF-traktaten (11) kræver, at medlemsstaterne skal indsende årlige rapporter til Kommissionen om alle eksisterende støtteordninger. Når Kommissionen i henhold til disse rammebestemmelser træffer afgørelse om innovationsstøtte, der ydes til store virksomheder i henhold til en godkendt ordning, kan den bede medlemsstaterne om at forklare, hvordan kravet om tilskyndelsesvirkning i forbindelse med støtte til store virksomheder er blevet opfyldt, navnlig ved hjælp af de kriterier, der er opstillet i punkt 3.2.4.

5.   KUMULERING

33.

Støttelofterne i disse rammebestemmelser er gældende, uanset om den pågældende støtte helt eller delvis finansieres af statslige midler eller af Unionens midler. Støtte, der er tilladt efter disse rammebestemmelser, må ikke kombineres med andre former for statsstøtte i betydningen i traktatens artikel 107, stk. 1, eller med andre former for unionsfinansiering, hvis de forskellige former for støtte sammenlagt medfører en højere støtteintensitet end fastsat i disse rammebestemmelser.

34.

I tilfælde af statsstøtte, der har forskelligt formål, men vedrører de samme støtteberettigede omkostninger, finder det mest gunstige støtteloft anvendelse.

6.   ANVENDELSE AF RAMMEBESTEMMELSERNE

35.

Kommissionen har til hensigt at anvende principperne i disse rammebestemmelser fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2013. Kommissionen vil anvende disse principper på alle anmeldte støtteforanstaltninger efter den 31. december 2011, også selv om projekterne blev anmeldt før dette tidspunkt.

36.

I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om fastsættelse af reglerne for vurdering af ulovlig statsstøtte (12) vil Kommissionen anvende principperne i denne rammebestemmelse til ikke-anmeldt støtte ydet efter den 31. december 2011.


(1)  EUT C 317 af 30.12.2003, s. 11.

(2)  Jf. handlingsplan på statsstøtteområdet KOM(2005) 107 endelig, punkt 65. Kommissionen vil »tage stilling til, om der fortsat er behov for rammebestemmelser for statsstøtte til skibsbygningsindustrien, eller om denne sektor simpelthen bør være omfattet af horisontale regler«.

(3)  EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13.

(4)  For eksempel fastlægger EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EUT C 82 af 1.4.2008, s. 1) betingelserne for godkendelse af støtte til en mere miljøvenlig produktion på skibsværfterne. Desuden kan der ydes støtte til rederierne til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end EU-standarderne eller øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget EU-standarder, hvilket generelt bidrager til renere søtransport.

(5)  EUT C 323 af 30.12.2006, s. 1.

(6)  Bruttotons.

(7)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.

(8)  Undtagen omkostninger ved gennemførlighedsundersøgelser, der er foretaget 12 måneder før ansøgningen om støtte til en innovativ proces.

(9)  Dette udelukker ikke, at den potentielle støttemodtager allerede har udført gennemførlighedsundersøgelser, som ikke er omfattet af ansøgningen om statsstøtte.

(10)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(11)  EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1.

(12)  EFT C 119 af 22.5.2002, s. 22.


BILAG

Støtteberettigede omkostninger ved innovationsstøtte til skibsbygning

1.   NYE SKIBSKLASSER

Ved bygning af en ny skibsklasse, der er berettiget til innovationsstøtte, er følgende omkostninger støtteberettigede:

a)

omkostningerne ved konceptudvikling

b)

omkostningerne ved konceptudformning

c)

omkostningerne ved den funktionelle udformning

d)

omkostningerne ved den detaljerede udformning

e)

omkostningerne ved undersøgelser, afprøvning og modeller og lignende omkostninger i forbindelse med udvikling og udformning af skibe

f)

omkostningerne ved planlægningen af det praktiske arbejde med udformningen

g)

omkostningerne ved afprøvning af produktet

h)

Inkrementelle løn- og generalomkostninger for en ny klasse af fartøj (indlæringskurve).

For så vidt angår punkt a) til g), omkostninger i forbindelse med udformning af standardkonstruktioner, der svarer til en tidligere skibsklasse, er udelukket.

For så vidt angår punkt h), yderligere produktionsudgifter, som er strengt nødvendige til at gennemføre den teknologiske innovation, kan være støtteberettigede i det omfang, at de er begrænset til det mindste nødvendige beløb. På grund af de tekniske udfordringer i forbindelse med udvikling af en prototype overstiger produktionsomkostningerne ved bygning af det første skib sædvanligvis omkostningerne ved bygning af de efterfølgende søsterskibe. Yderligere produktionsomkostninger defineres som forskellen mellem lønomkostningerne og de tilknyttede generalomkostninger ved bygning af det første skib i en ny skibsklasse og produktionsomkostningerne ved bygning af de efterfølgende skibe i samme serie (søsterskibe). Lønomkostningerne omfatter løn og sociale omkostninger.

Undtagelsesvis og i behørigt begrundede tilfælde kan op til maksimalt 10 % af produktionsomkostningerne i forbindelse med bygningen af en ny skibsklasse betragtes som støtteberettigede, hvis disse omkostninger er nødvendige for at validere den tekniske innovation. Hvis det vurderes, at de yderligere produktionsomkostninger overstiger 3 % af produktionsomkostningerne ved bygning af de efterfølgende søsterskibe, betragtes det som et behørigt begrundet tilfælde.

2.   NYE KOMPONENTER ELLER SYSTEMER AF ET FARTØJ

Med hensyn til nye komponenter eller systemer, der er berettiget til innovationsstøtte, er følgende omkostninger støtteberettigede, for så vidt som de er nært knyttet til innovationen:

a)

omkostningerne ved udformning og udvikling

b)

omkostningerne ved afprøvning af innovationsdelen og modellerne

c)

omkostningerne ved materialer og udstyr

d)

undtagelsesvis omkostningerne ved konstruktion og montering af en ny komponent eller et nyt system, som er nødvendige for at validere innovationen, for så vidt som de er begrænsede til det nødvendige minimum.

3.   NYE PROCESSER

Med hensyn til nye processer, der er berettigede til innovationsstøtte, er følgende omkostninger støtteberettigede, for så vidt som de er nært knyttet til den innovative proces:

a)

omkostningerne ved udformning og udvikling

b)

omkostningerne ved materialer og udstyr

c)

omkostningerne ved afprøvning af den nye proces, hvor det er relevant

d)

omkostningerne ved gennemførlighedsundersøgelser, der er udført inden 12 måneder, før der er ansøgt om støtte.


Top