EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC1117(09)

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

OJ C 312, 17.11.2010, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/19


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2010/C 312/14

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»BŒUF DE VENDÉE«

EF-Nr.: FR-PGI-0005-0592-08.03.2007

BGB ( X ) BOB ( )

1.   Betegnelse:

»Bœuf de Vendée«

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Frankrig

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produkttype:

Kategori 1.1:

Kød (og slagteaffald), fersk

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1:

De pågældende dyr er kvier, unge køer eller kastrerede handyr med en slagtet vægt på mindst 380 kg, kropsbygning (S) EUR og fedningsgrad 2 og 3, og de er mellem 30 og 96 måneder ved slagtning.

Til produktion af »Bœuf de Vendée« vælges der racerene kødracer eller krydsninger heraf eller også krydsninger af hundyr af blandede racer med handyr af kødracer.

Ansøgningen vedrører fersk kød, der afsættes som slagtekroppe, fjerdinger eller udskåret.

»Bœuf de Vendée« kendetegnes ved en ren rød farve, en mør og blød tekstur og en udsøgt, behagelig oksekødssmag.

PH-værdien og temperaturen måles 24 timer efter slagtning. PH-værdien skal ligge under 6 og temperaturen under 6 °C. Denne pH-værdi og temperatur er nødvendig for at påbegynde en lang modningsperiode. Overholdes disse betingelser ikke, forringes kødets holdbarhed, og det får en dårlig smag.

Hver »Bœuf de Vendée«-slagtekrop eller del heraf ledsages frem til slagterens disk af et oprindelsesgaranticertifikat (Certificat de Garantie d’Origine (CGO)), der oplyser forbrugeren om, hvilken kategori dyret tilhører: kvie, ko eller kastreret handyr.

3.3.   Råvarer (udelukkende for forarbejdede produkter):

Ikke relevant

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

Det er obligatorisk, at kalvene dier naturligt hos moderen fra fødsel til fravænning. Kalvene fravænnes, når de er mellem 6 og 9 måneder gamle. Efter fravænningen kan dyrene gå over til græs afhængigt af, om græsarealerne er tilgængelige.

I sommerperioden kan der gives tilskud i form af fodermidler og kraftfoder.

Der er strenge regler for, hvor foderet skal stamme fra: mindst 80 % skal komme fra bedriften, mens resten skal komme fra det geografiske område. Denne praksis begrundes med lokale og traditionelle sædvaner og med foderets særlige kvalitet i Vendée. På grund af det milde kystklima kombineret med en meget høj solindstråling kan der på et tidligere tidspunkt høstes mere foder med et højt energi- og proteinindhold. Forsyningerne af det mest velegnede foder til at producere »Bœuf de Vendée« er således sikret.

Skiftevis ophold på græs og i stald er obligatoriske, og dyret skal i sit liv have været gennem mindst to cyklusser. En cyklus ser ud som følger: vinterstald og sommergræsning fra april til oktober. Dyrene skal tilbringe mindst 4 måneder på græs.

Den samlede gennemsnitlige årlige belægning må ikke overstige 2 SK/ha hovedfoderareal for dyrene og de foderarealer, der er forbeholdt kvægopdræt.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

Det er obligatorisk, at kælvning, opdræt og opfedning sker på samme bedrift.

3.6.   Særlige regler vedrørende tilskæring, rivning, emballering m.v.:

Ikke relevant

3.7.   Specifikke mærkningsregler:

Produktet sælges med betegnelsen »Bœuf de Vendée«. BGB-logoet skal være med i mærkningen ligesom udtrykket »Beskyttet geografisk betegnelse«. På de oprindelsesgaranticertifikater, der ledsager slagtekroppen eller udskæringerne frem til slagterdisken, er det obligatorisk at anføre kategorien, det være sig kastreret handyr, ko eller kvie.

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område:

Det geografiske område for den beskyttede geografiske betegnelse »Bœuf de Vendée« omfatter hele departementet Vendée, hvortil kommer de små naturligt tilgrænsende områder, der har store landbrugsmæssige, geografiske, historiske, sociale og kulturelle lighedspunkter.

Det geografiske område er afgrænset således:

hele departementet Vendée

departementet Loire Atlantique, alle kommuner i følgende kantoner: Aigrefeuille, Bouaye, Bourgneuf en Retz, Clisson, Légé, Le Loroux Bottereau, Le Pellerin, Machecoul, Paimboeuf, Pornic, Rezé, Saint Père en Retz, Saint Philbert de Grand Lieu, Vallet, Vertou ogVertou-vignoble

departementet Maine et Loire, alle kommuner i følgende kantoner: Beaupréau, Chalonnes sur Loire, Champtoceaux, Chemillé, Cholet, Cholet 1, Cholet 2, Cholet 3, Doué La Fontaine, Gennes, Les Ponts de Cé, Montfaucon, Montreuil Bellay, Montrevault, Saint Florent le Vieil, Thouarcé og Vihiers

departementet Deux-Sèvres, alle kommuner i følgende kantoner: Cerisay, Coulonges, Mauléon og Moncoutant.

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

a)   Naturbestemte faktorer

Vendée har ganske særlige klimatiske og geologiske forhold. Klimatisk set er Vendée under stærk påvirkning af havet og har en årlig gennemsnitlig solindstråling, der ligger langt over det nationale gennemsnit, dvs. 2 100 timer/året, hvilket er fremmende for foderproduktionen og giver mulighed for, at dyrene kan sættes på græs i lange perioder. Geologisk set udgør Vendée den sydlige udkant af Massif Armoricain, der kendetegnes ved temmelig dybe lerjorder, hvilket også er fremmende for foderproduktionen.

b)   Agronomiske faktorer

Et særtræk ved Vendée er områdets foderproduktionskapacitet, der skyldes dets særlige klimatiske og geologiske forhold. Som følge af temperaturstigningen sidst i april eller først i maj og en god solindstråling om foråret kan der hyppigt produceres forvejret ensilage med et tørstofindhold på over 30 % og høstes tidligt hø i begyndelsen af juni med glimrende næringsværdi (energi og kvælstof). Udbyttet ved første slæt af disse etårige foderplanter overstiger ofte 5 t tørstof pr. ha. Som følge af de samme særlige forhold kan der om foråret også etableres fodermajs under fremragende betingelser for at sikre en god, regelmæssig vækst. Som følge af den breddegrad Vendée, ligger på, opnås der hyppigt en temperatursum, der er tilstrækkelig til, at ensilagemajsen kan fuldmodnes og opnå et tørstofindhold på over 33 % ved høst og et godt kerneindhold på over 50 %. Udbyttet er regelmæssigt i størrelsesordenen 11 t tørstof pr. hektar, der ikke vandes, og 15 t pr. vandet hektar.

Denne garanti for at opnå en stor produktion med et stort energi- og proteinindhold gør, at dyrenes foderbehov kan dækkes, fra de fødes, til de slagtes. Dette er årsagen til, at Vendées kombinerede avls- og opfedningssystem, der er storforbruger af foder, har kunnet udvikle sig bedre end andre steder.

c)   Historiske og menneskelige faktorer

Siden de ældste tider har »Bœuf de Vendée« været en del af landmændenes liv i Vendée. Som en af de første husdyrracer blev den først anvendt på grund af sit kød og sin mælk og siden som trækdyr.

»Bœuf de Vendée« udgør en del af halvforpagtningens og siden forpagtningens historie, og var en af basisenhederne i alle forpagtningskontrakter til vurdering af forpagtningsafgiftens størrelse. Kvægopdræt er således en væsentlig del af Vendées landbrug. Producenternes knowhow og navnlig deres beherskelse af det kombinerede avls- og opfedningssystem udgør en grundlæggende forudsætning for »Bœuf de Vendées« tilknytning til oprindelsesstedet, jf. afsnit 5.2.b).

Da »Bœuf de Vendée« kunne fås på mange markeder i området allerede fra slutningen af det 19. århundrede, udviklede der sig handelsforbindelser med de store forbrugscentre i det vestlige Frankrig og helt til Paris.

Et kendetegnende træk ved det traditionelle avls- og opfedningssystem i Vendée er det udbredte net af slagteanlæg, som ligger meget tæt på bedrifterne.

5.2.   Produktets egenart:

Produktets egenart skyldes dets særlige kvalitet, der forudsætter knowhow, og »Bœuf de Vendées« omdømme.

a)   En særlig kvalitet

Efter slagtningen præsenteres »Bœuf de Vendée« som meget tunge og velformede slagtekroppe, som er typiske for dette område. Slagtekroppene vejer i gennemsnit 120 kg mere end, hvad der er tilfældet i alle de øvrige oksekødsproducerende områder i Frankrig.

Dyrene fødes, opdrættes og opfedes på samme bedrift i det område, som den beskyttede geografiske betegnelse gælder for. Færdigfedningen af dyrene varer mindst 4 måneder, hvorved der opnås en optimal opfedning: klasse 2 og 3. Under den mindst 4 måneder lange færdigfedning reguleres fedningsgraden ved en afbalanceret dosering af energi- og proteinrigt foder. Med henblik herpå tildeles hvert dyr en karakter på grundlag af dets tilstand ved færdigfedningens begyndelse. Dyrene slagtes, når fedningsgraden 2 eller 3 er nået.

De tunge slagtekroppe, der i gennemsnit vejer over 450 kg, og som mindst skal veje 380 kg, giver tykke og meget møre kødstykker, som efterspørges af traditionelle slagtere og af forbrugere, der holder af oksekød.

b)   Et andet kendetegn: den menneskelige knowhow

Opdrætternes knowhow er en fundamental forudsætning for »Bœuf de Vendées« tilknytning til oprindelsesstedet.

Producenterne har hele tiden opmærksomheden samlet om produktionsprocessen lige fra fødsel til slagtning, hvilket er kendetegnende for det ganske særlige produktionssystem i Vendée. »Alle de dyr, der fødes i Vendée, opfedes også her« er en udtalelse, der ofte høres. Der er en hel kultur, som omgærder opdrætningen i dette område. Den skaber en knowhow, der nu er kendt og anerkendt langt ud over Frankrigs grænser. Systemet i Vendée kendetegnes således ved, at dyr, der er født på bedriften, opdrættes samme sted ved hjælp af foder, der er produceret på bedriften. I dag har en typisk producent i Vendée gennemsnitligt 60 ammekøer på 70 ha.

At avl og opfedning er samlet på samme bedrift har både praktiske, sundhedsmæssige, økonomiske og kommercielle fordele, hvilket igen har en positiv indflydelse på færdigvarens kvalitet.

Producenterne anvender kun dyr af kødrace (ammekøer) eller krydsninger heraf. Disse dyr ville ikke opnå deres fulde potentiale uden en rigelig udfodring af høj kvalitet (energi og kvælstof). Takket være klimaet og jordbundskvaliteten er bedrifterne stort set selvforsynende med foder både mængdemæssigt og kvalitetsmæssigt. Producenternes knowhow med hensyn til at producere foder og korn og sammensætte udfodringen efter næringsværdi og dyrenes fysiologiske udvikling fra fødsel til slagtning er meget kendetegnende for »Bœuf de Vendée«.

Kalvene dier hos moderen, indtil de fravænnes, når de er omkring 8 måneder gamle. Derefter gennemgår de følgende cyklus i mindst 2 år: vinterstald og sommergræsning fra april til november. Græs og grovfoder udgør den væsentlige del af foderrationen. Færdigfedningen sker dels ved græsning, dels ved udfodring.

Afhængigt af dyrets tilstand ved opfedningens begyndelse vælger producenten en udfodringsperiode og –måde, som giver ham mulighed for at opnå det bedst mulige produkt med den ønskede, men ikke overdrevne fedningsgrad. Hver anden uge undersøger han dyret for at bedømme, hvordan processen skrider frem, og til sidst for at afgøre det optimale slagtningstidspunkt.

Områdets kombinerede avls- og opfedningssystem er en lokal specificitet, der giver mulighed for efter færdigfedningen at opnå tunge slagtekroppe af optimal kvalitet, når det gælder fedningsgrad.

c)   Omdømme

I 1878 indførte brødrene Batiot Charolais til Vendée for at forbedre kødkvaliteten og få bedre trækdyr. Udviklingen af de store byer, Nantes, Angers og Paris, skabte handel, og Vendées dygtige kvægopdrætteres omdømme var med til at øge oksekødets anseelse betydeligt.

Med 167 000 ammekøer er Vendée en af Europas tre førende produktionsområder. I Frankrig er Vendée i dag det førende departement inden for oksekødsproduktion. Vendée tegner sig alene for over 5 % af den nationale produktion med under 1 % af landbrugsarealet.

Specialiserede slagtere, efterspørger denne produkttype til deres mest kræsne kunder. Det er ud af sådanne slagtekroppe, at de udskærer møre, saftige og tykke kødstykker, der er fulde af smag, til glæde for deres kunder, navnlig omkring ribben og entrecote.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB):

I kraft af samspillet mellem alle de naturlige, klimatiske og agronomiske faktorer, der skaber grundlaget for en rigelig foderproduktion af høj kvalitet i Vendée, kombineret med producenternes knowhow produceres der tunge slagtekroppe, som er Vendées store specialitet.

Produktets egenart i forbindelse med det geografiske område skyldes en kombination af agronomiske, pedologiske og klimatiske forhold, der både gør det muligt at sætte ammekobesætningen på græs, indtil kalvene fravænnes i 8-månedersalderen, og også at dyrke foder og korn med højt energi- og proteinindhold på dybe lerjorder takket være et solrigt og varmt klima, der begunstiger den fotosyntese, som er nødvendig for at opnå fuldmodent græs og især fuldmoden majs. I kraft af de store mængder kvalitetsfoder, som bruges til produktion af »Bœuf de Vendée«, kombineret med producenternes udvælgelse af de bedste dyr, som slagtes på slagterier, der ligger nær bedriften, kan der produceres tunge slagtekroppe med en optimal fedningsgrad.

»Bœuf de Vendée« er mørt, saftigt og velsmagende på grund af den omhu, producenterne anvender i hver produktionsfase.

Producenterne bruger deres knowhow til at udvælge hundyr eller kastrerede handyr. Tyre og ungtyre og alle dyr på under 30 måneder udelukkes. På grund af langtidsopfedningen af dyrene dannes der intramuskulært fedt, som giver kødet dets marmorerede karakter og beskytter det mod at blive tørt under tilberedningen i modsætning til magert, såkaldt »tørt« kød. Dermed bliver det mørt og saftigt, så det smelter på tungen.

Efter slagtningen udvælges kun de bedste slagtekroppe til »Bœuf de Vendée«-ordningen. Deres kropsbygning og fedningsgrad og kødets farve bedømmes af en beskikket sagkyndig (visuel kontrol og berøring). Denne sortering af slagtekroppene er en nødvendig forudsætning for at opnå mørt, saftigt og velsmagende kød. Slagtekroppe, der opfylder kriterierne, er berettiget til betegnelsen »Bœuf de Vendée«. De ledsages af et oprindelsesgaranticertifikat.

En modningsperiode på minimum 10 dage garanterer, at kødet er mørt.

Disse vigtige kriterier er afgørende for specialslagterne og forbrugerne. De danner grundlaget for, at »Bœuf de Vendée« har fået et solidt omdømme frem for andet oksekød, der distribueres i området.

Da »Bœuf de Vendée« er mørt, saftigt og velsmagende, har distributørerne en trofast kundekreds af forbrugere og slagtere. At 60 % af sammenslutningens aktuelle marked ikke har ændret sig, siden afsætningen begyndte i begyndelsen af 2000, er et bevis herfor.

»Bœuf de Vendée« er altså produktet af en veritabel kæde af knowhow, som er afhængig af, at alle led er velfungerende, herunder produktion (foderproduktion, opdræt og udvælgelse), slagtning, udskæring og kvalitets- og oprindelsesorienteret distribution.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen:

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006)

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDC-IGP/boeuf-de-vendee.pdf


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.


Top