EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0811(02)

Kommissionens afgørelse af 10. august 2010 om oprettelse af ekspertgruppen for tingenes internet

OJ C 217, 11.8.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 21 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/10


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 10. august 2010

om oprettelse af ekspertgruppen for tingenes internet

2010/C 217/08

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens meddelelse »Tingenes internet — en EU-handlingsplan« (i det følgende benævnt »meddelelsen«) er det vigtigt, at der indføres en multiinteressentmekanisme på europæisk plan for at rådgive Kommissionen angående opstillingen af en EU-strategi for gennemførelsen af de aktiviteter, der er opført i denne meddelelse.

(2)

Det er derfor nødvendigt at nedsætte en ekspertgruppe for tingenes internet og definere dens opgaver og struktur.

(3)

Gruppen bør fremme dialogen mellem interessenter.

(4)

Gruppen består af organisationer med kompetence inden for lovgivning, økonomi og teknologi i relation til tingenes internet. Disse organisationer kan være erhvervs- og handelssammenslutninger, europæiske standardiseringsorganisationer, internationale partnere, forbrugerorganisationer og civilsamfundet, forskningsorganisationer og den akademiske verden samt observatører fra EU-medlemsstater og interesserede EU-institutioner, f.eks. Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

(5)

Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger, uden at det i øvrigt berører Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (1).

(6)

Personoplysninger om gruppens medlemmer skal behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2).

(7)

Der bør fastsættes en gyldighedsperiode for denne afgørelse. Kommissionen vil til sin tid overveje, om det er hensigtsmæssigt at forlænge den —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ekspertgruppen for tingenes internet, i det følgende benævnt »gruppen«, nedsættes herved med virkning fra datoen for offentliggørelsen af denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Opgaver

Gruppen får til opgave at:

a)

rådgive Kommissionen om, hvordan man bedst takler de tekniske, retlige og organisatoriske problemstillinger på europæisk niveau

b)

foranledige udveksling af erfaring og god praksis og indsamle mundtlige og skriftlige bidrag fra mange forskellige interessenter og herunder internationalt input om fornødent

c)

bidrage til en fælles vision for udviklingen og ibrugtagningen af tingenes internet inden for rammerne af den digitale dagsorden for Europa, som er flagskibet for Europa 2020-strategien.

Artikel 3

Høring

1.   Kommissionen kan høre gruppen om et hvilket som helst spørgsmål i forbindelse med udviklingen af tingenes internet i Europa, og medlemmerne opmuntres til at foreslå andre emner, der skal drøftes.

Artikel 4

Medlemskab — udnævnelse

1.   Gruppen består af op til 45 medlemmer.

2.   Medlemmerne skal være organisationer med kompetence inden for lovgivning, økonomi og teknologi i relation til tingenes internet.

3.   Kommissionen udvælger en række organisationer, som udnævner deres repræsentanter og suppleanter.

4.   Medlemmerne af gruppen varetager deres hverv, indtil de afløses eller deres mandat udløber.

5.   Medlemmer, som ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til gruppens drøftelser, som træder tilbage, eller som ikke opfylder bestemmelserne i stk. 3 eller i artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, kan udskiftes i den resterende del af deres mandatperiode.

6.   Navnene på organisationerne offentliggøres i registret over ekspertgrupper.

7.   Medlemmernes navne indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Arbejdsmåde

1.   En repræsentant for Kommissionen er formand for gruppen.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der nedsættes undergrupper til at behandle specifikke spørgsmål på grundlag af et mandat, som fastsættes af gruppen. Sådanne undergrupper opløses, så snart deres mandat er opfyldt.

3.   Kommissionens repræsentant kan efter behov invitere eksterne eksperter med specifik viden om et emne på dagsordenen til at deltage i gruppens eller undergruppens arbejde. Desuden kan Kommissionens repræsentant give enkeltpersoner og organer observatørstatus.

4.   Medlemmerne af ekspertgrupperne og deres repræsentanter samt de indbudte eksperter og observatører skal overholde reglerne om behandling af fortrolige oplysninger, som følger af traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil, samt Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede oplysninger i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Såfremt de ikke opfylder denne bestemmelse, kan Kommissionen træffe alle relevante foranstaltninger.

5.   Sekretariatsopgaverne varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i det pågældende spørgsmål kan deltage i møder i gruppen og dens undergrupper.

6.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af en standardforretningsorden for ekspertgrupper.

7.   Kommissionen offentliggør relevante oplysninger om gruppens aktiviteter enten i registret eller via et link fra registret til et særligt websted.

Artikel 6

Mødeudgifter

1.   Der ydes ikke vederlag for det arbejde, der udføres af deltagerne i gruppens arbejde.

2.   Deltagernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med gruppens aktiviteter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser.

3.   Disse udgifter godtgøres inden for rammerne af det årsbudget, der tildeles gruppen af den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. december 2012.

Artikel 8

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Top