EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IR0149

Regionsudvalgets udtalelse: En EU-strategi for Donauområdet

EUT C 79 af 27.3.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 79/1


81. PLENARFORSAMLING DEN 5.-7. OKTOBER 2009

Regionsudvalgets udtalelse: »En EU-strategi for Donauområdet«

(2010/C 79/01)

I.   GENERELLE BEMÆRKNINGER

REGIONSUDVALGET

1.

glæder sig over, at der som bebudet af Kommissionen på Regionsudvalgets plenarforsamling den 8. oktober 2008 i Bruxelles vil blive udarbejdet en EU-strategi for Donauområdet – i stil med den strategi, der allerede findes for Østersøområdet (1);

2.

bifalder, at Det Europæiske Råd på sit møde den 18.-19. juni 2009 anmodede Kommissionen om at præsentere en EU-strategi for Donauområdet inden udgangen af 2010;

3.

glæder sig over den interregionale gruppe »Donauområdet«, der blev oprettet i Regionsudvalget den 27. november 2008, og støtter denne gruppes arbejde;

4.

bifalder den opmærksomhed, som Europa-Parlamentet tildeler Donauområdet, og den indsats, som gøres for også at få oprettet en tværpolitisk gruppe i Europa-Parlamentet (2).

5.

understreger, at en EU-strategi for Donauområdet vil opfylde målsætningen om at sikre mere velstand, sikkerhed og fred til borgerne i dette område. Det vil være til gavn for hele EU, inklusive de lokale og regionale myndigheder;

6.

konstaterer, at makroregioner spiller en stadig vigtigere rolle i et EU med 27 medlemsstater, navnlig hvad angår territorial samhørighed i EU;

7.

bemærker, at Donauområdet både omfatter stater, der ligger langs Donaufloden og i dennes vandløbsopland – lande, der er EU-medlemmer, kandidatlande, potentielle kandidatlande, eller som er omfattet af EU's naboskabspolitik;

8.

fremhæver Donauområdets europæiske perspektiv og eksterne dimension. Regionsudvalget understreger, at Donauområdet kan tjene som et mønstereksempel på samarbejde med tredjelande;

9.

henviser til de gennemgribende politiske, økonomiske og sociale reformer, der har fundet sted i Donauområdet efter jerntæppets fald, og som har foranlediget Kommissionen til at gøre disse forandringer til et tema for 2009 i sit arbejdsprogram (3), og sin meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank »Fem år i et udvidet EU - Økonomiske resultater og udfordringer (4)«;

10.

anerkender Donauområdets støttefunktion på europæisk niveau og den fortsatte indsats for at fremme demokrati og retsstatsprincippet i dette område og støtter især de lande i Donauområdet, der ikke er EU-medlemmer, på deres vej mod en demokratisk udvikling;

11.

finder, at samarbejde på lokalt og regionalt niveau har stor betydning for gennemførelsen af principperne om subsidiaritet, nærhed til borgerne og partnerskab samt god regeringsførelse i tredjelande. Regionsudvalget fremhæver merværdien af lokalt og regionalt samarbejde i Donauområdet, når det drejer sig om at bringe kandidatlande og potentielle kandidatlande endnu tættere på EU;

12.

fremhæver den traditionelle kulturelle og historiske samhørighed i hele Donauområdet og understreger, at de lokale og regionale myndigheder især vil kunne bidrage på dette område;

13.

er opmærksom på de eksisterende internationale, nationale, regionale og lokale partnerskaber, netværk og institutioner, der er aktive i og på vegne af Donauområdet, og fremhæver, at deres erfaringer og viden må indgå i dialogen med EU-institutionerne;

14.

støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at etablere effektive og omfattende forbindelser til nabostaterne, herunder politiske og økonomiske forbindelser, der er tilpasset de enkelte regioners og partneres situation;

15.

understreger, at Donauområdet, der består af EU-medlemsstater, kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande, der er omfattet af EU's naboskabspolitik, har en særlig betydning og rolle og et særligt ansvar. Dette område udgør en vigtig kontaktflade mellem EU's programmer under samhørighedspolitikken, foranstaltninger for kandidatlande og potentielle kandidatlande og programmer for lande, der er omfattet af EU's naboskabspolitik;

16.

fremhæver Regionsudvalgets politiske rolle i forbindelse med de strategiske rammer, der skal skabe overensstemmelse mellem Kommissionens EU-naboskabspolitik og en EU-strategi for Donauområdet. Eftersom Regionsudvalget er bekendt med områdets behov, vil virkningerne af sådanne foranstaltninger og programmer kunne vurderes bedst muligt;

17.

understreger betydningen af, at EU's samhørighedspolitik anerkender Donau-makroregionen på samme måde som Østersø- og Sortehavsregionerne anerkendes, og fremhæver regionens betydning for den fremtidige territoriale udvikling i såvel EU som nabolandene;

18.

finder, at især det indholdsmæssige koncept i EU's strategi for Østersøområdet kan tjene som forbillede for Donauområdet. Begge makroområder søger at integrere tidligere kommunistiske stater i EU og indgå i samarbejde med tredjelande. Begge områder er eksempler på, at interne EU-strategier kan gå hånd i hånd med forskellige typer samarbejde med tredjelande. I den henseende er det også nyttigt at henvise til erfaringerne med EU's naboskabspolitik, der er gennemført af regionerne i den yderste periferi i et samarbejde med de omkringliggende tredjelande.

II.   POLITISKE ANBEFALINGER

REGIONSUDVALGET

En EU-strategi for Donauområdet

19.

ser, i Det Europæiske Råds anmodning til Kommissionen om at udarbejde en EU-strategi for Donauområdet, en anerkendelse af Donauområdets betydning for Europas fremtidige udvikling og for EU's forhold til nabostaterne. Regionsudvalget anmoder Kommissionen om at inddrage de lokale og regionale myndigheder og institutioner i udarbejdelsen af strategien og tage hensyn til medlemsstaternes samt de lokale og regionale myndigheders kompetencer og kompetencefordelingen mellem disse aktører ved gennemførelsen. Derudover bør der tages højde for de eksisterende institutioner, rapporteringsforpligtelser og kontrolprocedurer;

20.

finder, at lokale og regionale myndigheder samt organisationer med ansvar for regional udvikling er vigtige partnere i en Donaustrategi. De bidrager i høj grad til en vellykket udformning af Kommissionens projekter vedrørende territorial samhørighed og grænseoverskridende samarbejde. Vigtige økonomiske, videnskabelige, kulturelle og miljømæssige aktører samt samfundsorganisationer spiller en vigtig rolle i den forbindelse;

21.

gør opmærksom på, at de lokale og regionale myndigheder sammen med regionale udviklingsagenturer og –instanser spiller en vigtig rolle i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen og videreudviklingen af en EU-strategi for Donauområdet, således som denne er bebudet af Kommissionen, eftersom de befinder sig tæt på borgerne og har et godt kendskab til deres ønsker og behov;

22.

understreger det vigtige i, at Donauområdet gøres til et vigtigt element i en vellykket europæisk integration af stater, regioner, kommuner og borgere i dette område. Regionsudvalget støtter Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Kommissionen i deres bestræbelser på at fremme denne integration;

23.

bifalder, at stabilitetspagten for Sydøsteuropa er blevet omdannet til et regionalt samarbejdsnetværk (Regional Cooperation Council, RCC), der fungerer inden for de overordnede rammer af den sydøsteuropæiske samarbejdsproces (SEECP). Denne regionale reference vil være til gavn for Donauområdets særlige ønsker og behov.

Strategiske politikområder

24.

finder, at de strategiske politikområder transport, miljøbeskyttelse, energisikkerhed, økonomi, sikkerhed, uddannelse, kultur, arbejde, sundhed og sociale spørgsmål er vigtige elementer i en EU-strategi for Donauområdet;

25.

henviser til de store regionale forskelle i økonomisk effektivitet i Donauområdet og finder, at det er en forudsætning for Donauområdets videre integration og bæredygtige økonomiske udvikling, at området indgår blandt prioriteterne i Kommissionens arbejdsprogram for 2010, og at det betragtes som ét stort integreret område.

Transport

26.

anmoder Kommissionen om at være opmærksom på den særlige rolle, som Donau spiller som en fremtidig paneuropæisk transport- og vandvej, der i overensstemmelse med EU's strategi for bæredygtig udvikling og på afgørende vis kan aflaste andre europæiske transportveje. Med en udbygning af infrastrukturen – både på vand og på land – vil hele regionen kunne drage fordel af sin rolle som bindeled mellem øst og vest og nord og syd, og den vil først og fremmest kunne forbedre sin egen konkurrenceevne;

27.

slår til lyd for en hurtig gennemførelse af TEN-T-infrastrukturprojekterne, da de vedvarende bidrager til at skabe en bedre forbindelse mellem Donauområdet og de eksisterende infrastrukturer i EU og mellem de enkelte lande i Donauområdet. Regionsudvalget opfordrer i den forbindelse de berørte lokale og regionale myndigheder til at fremsætte forslag til, hvordan man kan løse problemer (også langvarige) og flaskehalse, og gennemføre disse løsninger under hensyntagen til bæredygtig udvikling;

28.

understreger, at transport og miljøbeskyttelse ikke må udelukke hinanden gensidigt, men i stedet bør gå hånd i hånd. Regionsudvalget påpeger, at en bæredygtig udvikling af Donauområdet bør være det øverste mål, og at de vejledende principper i den fælles erklæring om »Udvikling af indlandssejlads og miljøbeskyttelse i Donau-bassinet«, som blev vedtaget af Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Donau (ICPDR) og Den Internationale Kommission for Sava-floden (ISRBC), bør overholdes.

Miljøbeskyttelse og energisikkerhed

29.

gør opmærksom på, at der er behov for grænseoverskridende samarbejde af hensyn til miljøet og den fælles indsats for at håndtere konsekvenserne af klimaændringer og dæmme op for oversvømmelser;

30.

finder, at landene i Donauområdet spiller en vigtig rolle i forbindelse med energisikkerhed, og fremhæver ligeledes vigtigheden af Donaufloden, der som en naturlig, vedvarende energiressource rummer et værdifuldt vandkraftpotentiale. Udnyttelsen af denne ressource bør især fremmes i de områder, hvor miljø og økonomi kan bringes i overensstemmelse med hinanden;

31.

henviser i den forbindelse til konventioner som f.eks. konventionen om samarbejde om beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af Donau (5), der trådte i kraft i 1998, og som etablerede Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Donau (ICPDR), og rammekonventionen om beskyttelse af miljøet og bæredygtig udvikling i Karpaterne (Karpaterkonventionen). »Joint Statement on Guiding Principles for the Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River Basin« (6) er allerede et godt eksempel på et sådant samarbejde;

32.

opfordrer medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder i Donauområdet samt organisationer med ansvar for regional udvikling til at deltage i Kommissionens miljøprogrammer som f.eks. LIFE+-programmet (gendannelse af floder og flodengsystemer), programmerne under det europæiske territoriale samarbejde og Intelligent Energi i Europa (IEE)-programmet, der skal fremme energinetværksprojekter blandt de lokale myndigheder i området;

33.

understreger, at foranstaltningerne til gennemførelse af vandrammedirektivet også bør bidrage til, at fiskeressourcerne kan bevares på langt sigt. I Donausystemet findes mange forskellige fiskearter, herunder mange endemiske arter, der har behov for særlig beskyttelse;

34.

understreger betydningen af fælles bæredygtige tilgange til turisme. Landene i Donauområdet kunne f.eks. øge samarbejdet i forbindelse med gennemførelsen af konventionerne fra Espoo (7), Århus (8) og Bern (9). Cykelstien langs Donau er et klart eksempel på, at et sådant samarbejde kan være til gavn for alle parter;

35.

finder, at det af hensyn til Donauområdets generelle udvikling vil være hensigtsmæssigt med erfaringsudveksling på dette område mellem lokale og regionale myndigheder samt organisationer med ansvar for regional udvikling. Disse kan i kraft af deres ekspertise og lokale kendskab sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af fælles projekter. De fælles regeringsaftaler og -partnerskaber, som er blevet indgået mellem mange lande og regioner i Donauområdet, viser, hvordan et sådant målrettet samarbejde kan tage sig ud.

Økonomi

36.

påpeger, at Donau også bør ses som en faktor, der kan fremme den videre økonomiske udvikling i området. Dette gælder f.eks. sammenkobling af vand- og landveje, havne og økonomiske centre i regionen;

37.

påpeger vigtigheden af grænseoverskridende projekter, der kan hjælpe grænseregioner til at overvinde deres økonomiske isolation og opnå større konkurrenceevne og stabilitet;

38.

bemærker, at regioner og kommuner kan spille en vigtig støttende rolle i forbindelse med kontaktetablering til små og mellemstore virksomheder;

39.

finder det vigtigt, at ngo'er, økonomiske og sociale aktører og lokale og regionale myndigheder gør en indsats for yderligere at fremme grænseoverskridende og tværnationale projekter. I den forbindelse må det sikres, at synergieffekterne mellem de grænseoverskridende, tværnationale og interregionale territoriale samarbejdsprogrammer (mål 3) samt mål 1- og 2-programmerne udnyttes. Tredjelande, -regioner og -kommuner i Donauområdet vil på denne måde kunne bringes tættere på EU, ligesom befolkningerne i dette område især vil kunne gøres bekendte med værdien af demokrati og retsstatsprincippet i EU. Regionsudvalget anser et styrket samarbejde på områderne teknologioverførsel og forskning med udgangspunkt i det forhåndenværende potentiale (menneskelig kapital, infrastruktur) for at have særlig betydning med henblik på en bæredygtig økonomisk udvikling af Donauområdet;

40.

opfordrer de kompetente nationale myndigheder i Donauområdet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at lade de lokale og regionale myndigheder deltage i fremtidige Europæiske Grupper for Territorialt Samarbejde (EGTS), hvilket forordning (EF) 1082/2006 giver tilladelse til.

Sikkerhed

41.

minder om, at Donau er en stærkt trafikeret flod, og at den vil blive endnu mere trafikeret i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at der træffes foranstaltninger til forbedring af trafiksikkerheden;

42.

henviser i den forbindelse til Beograd-konventionen (10) om sejlads på Donau;

43.

opfordrer de lande, der grænser op til Donau-floden, til at videreføre den fælles kamp mod alle former for grænseoverskridende kriminalitet, herunder især organiseret kriminalitet, narkotikasmugling, ulovlig indvandring og menneskehandel;

44.

fremhæver betydningen af et sikkert miljø som et vigtigt sikkerhedsmæssigt aspekt, særligt set i lyset af behovet for at forebygge grænseoverskridende forurening og oversvømmelser.

Uddannelse og kultur

45.

bekræfter den rolle, som de lokale og regionale myndigheder spiller for en øget interkulturel dialog. Byer og regioner er i kraft af deres direkte erfaringer og ofte heterogene befolkninger særligt egnede til at understøtte den tværkulturelle og tværreligiøse dialog;

46.

påpeger, at det regionale kulturarbejde med oprindelses- og hjemlande, der støder op til Donau, vil kunne fremme integrationen i Europa;

47.

understreger vigtigheden af, at venskabsbyordninger, på f.eks. netværket DonauHanse®, udbygges. Dette er nemlig en afgørende forudsætning for, at det europæiske valgsprog »forenet i mangfoldighed« kan føres ud i livet ved direkte at involvere borgerne i EU. Ud over at fjerne interkulturelle fordomme skaber den gensidige dialog også rammerne for et økonomisk og socialt samarbejde og en bæredygtig udvikling, hvilket også bidrager til opfyldelsen af Lissabonstrategiens målsætninger;

48.

gør opmærksom på, at institutioner som f.eks. det europæiske Donau-akademi, Andrássy-Gyula-universitetet i Budapest eller Instituttet for Donauregionen og Centraleuropa kan spille en vigtig rolle ved at samle det eksisterende potentiale og etablere nye målgrupper.

Arbejde, sundhed og sociale spørgsmål

49.

finder, at det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) og det europæiske år for frivilligt arbejde (2011) er en anledning til at understrege, at økonomisk udvikling i Donauområdet bør gå hånd i hånd med social udvikling, for at samfundet kan overbevises om fordelene ved Den Europæiske Union for alle borgere;

50.

anmoder alle aktører, der bidrager til erfaringsudvekslingen mellem statslige og ikke-statslige organisationer i Donauområdet, om at fremme udviklingen inden for social- og sundhedssektoren og vedblive med at støtte de enkelte niveauer.

Et EU-støtteberettiget område

51.

bemærker, at udviklingen af konkurrencedygtige og fremtidsorienterede regioner får stadig større betydning i en globaliseret verden og i forbindelse med opfyldelsen af Lissabonstrategiens målsætninger;

52.

gør opmærksom på, at Donauområdet i den nuværende støtteperiode 2007-2013 er blevet opdelt i to – delvis overlappende – tværnationale støtteberettigede områder, nemlig Centraleuropa og Sydøsteuropa. Opsplitningen af det tidligere central- og sydøsteuropæiske støtteberettigede enhedsområde i Østersøen og Ægæerhavet (Cadses) kan især i Donauområdet skabe en situation med varige kontraproduktive virkninger på den territoriale, sociale og økonomiske samhørighed. På grund af sin særlige geografiske og kulturhistoriske betydning, især for samhørigheden mellem Øst- og Vesteuropa, har Donauområdet en særlig politisk og strategisk fysisk dimension. Områdets geopolitiske betydning gør, at der bedst vil kunne tages højde herfor i ét samarbejdsområde;

53.

bemærker, at Donauområdet bør betragtes som et tværnationalt EU-støtteberettiget område, for at områdets økonomiske, sociale, miljømæssige og kulturelle potentiale kan udnyttes fuldt ud. Et EU-støtteberettiget område vil bevirke:

at mulighederne i dette område kan udnyttes bedst muligt især på de strategiske politikområder infrastruktur, vandveje, forebyggelse af oversvømmelser, energi og energisikkerhed, bæredygtig økonomi og miljøpolitik,

at det samlede økonomiske potentiale kan udnyttes fuldt ud og på bæredygtig vis,

at samarbejde og partnerskab kan fremmes yderligere på nationalt, regionalt og lokalt niveau,

at Donauområdet kan opfattes som en fælles kulturel, naturmæssig og historisk arv i hele Europa;

54.

opfordrer EU-institutionerne til i næste støtteperiode at behandle Donauområdet som ét tværnationalt EU-støtteberettiget område. Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) og nabo- og partnerskabsinstrumentet (ENPI) er fleksible foranstaltninger, der skal fremme den fulde integration af kandidat- og potentielle kandidatlande samt tredjelande i det samlede støtteområde. Hvis denne støtte udvikles yderligere, vil det sikre en sammenhængende udvikling i hele Donauområdet. I den forbindelse bør det undersøges, om Kommissionens beføjelser vedrørende støtteinstrumenterne EFRU (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling), IPA og ENPI kan samles under programmerne for europæisk territorialt samarbejde og udelukkende varetages af én enkelt tjenestegren i Kommissionen.

Bruxelles, den 7. oktober 2009

Luc VAN DEN BRANDE

Formand for Regionsudvalget


(1)  EU-kommissær Hübner kræver en strategi for Donauområdet IP/08/1461.

(2)  Skriftlig erklæring af Victor Bostinaru og Daciana Octavia Sârbu om nedsættelse af en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en strategi for Donaufloden; PE422.681v01-00; indgivet den 23. marts 2009.

(3)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2009 - Det er tid at handle for et bedre Europa«, KOM(2008) 712 endelig.

(4)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlament, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank »Fem år i et udvidet EU - Økonomiske resultater og udfordringer«, KOM(2009) 79 endelig.

(5)  Konventionen om samarbejde om beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af Donau, undertegnet i Sofia den 29. juni 1994.

(6)  http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm.

(7)  Konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, undertegnet i Espoo den 25. februar 1991.

(8)  Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, undertegnet i Århus den 25. juni 1998.

(9)  Konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, undertegnet i Bern den 19. september 1979.

(10)  Konventionen om sejlads på Donau, undertegnet i Beograd den 18. august 1948.


Top