EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0422(01)

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

OJ C 93, 22.4.2009, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 93/17


Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

2009/C 93/05

Sag nr.: XA 432/08.

Medlemsstat: Forbundsrepublikken Tyskland.

Støtteordningens benævnelse: Landwirtschaft – Nachhaltigkeit.

Retsgrundlag: Gesetz über die Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetz für Baden-Württemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, S. 581) in Verbindung mit dem Programmmerkblatt Landwirtschaft – Nachhaltigkeit.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Der ydes lavt forrentede lån. Lånenes forventede støtteværdi er 500 000 EUR. Dette støttebidrag stilles til rådighed af Landwirtschaftliche Rentenbank; L-Bank stiller ikke sit eget støttebidrag til rådighed.

Maksimal støtteintensitet: Højst 20 % af de støtteberettigede omkostninger. Det maksimale støttebeløb, der ydes til en enkelt virksomhed, må ikke overstige 400 000 EUR i nogen periode på tre regnskabsår. Ved kumulering med andre offentlige midler med hensyn til de samme støtteberettigede omkostninger skal de i forordning (EF) nr. 1857/2006 anførte grænseværdier overholdes.

Gennemførelsesdato: I overensstemmelse med fristen i henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1857/2006, dog tidligst den 2.1.2009.

Ordningens varighed: 30.6.2014.

Målet med støtten: Støtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med primær produktion af landbrugsprodukter i henhold til bilag I i EF-traktaten (undtagen fiskeri og akvakultur), gennem støtte til investeringer i primær produktion af landbrugsprodukter. Investeringer i bevarelse og forbedring af det naturlige miljø eller forbedring af hygiejneforhold eller dyrevelfærd. Investeringer i forbedring af produktionens kvalitet (artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006). De tilskudsberettigede omkostninger omfatter a) udgifter til opførelse, erhvervelse eller forbedring af fast ejendom, b) udgifter til køb eller leje med købsforpligtelse af maskiner og udstyr, herunder edb-programmel, op til aktivets markedsværdi, eller c) generalomkostninger i forbindelse med de i litra a) og b) nævnte udgifter såsom honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter samt gennemførlighedsundersøgelser. Støtte må ikke ydes i strid med forbud eller restriktioner, som er fastsat i Rådets forordninger om de fælles markedsordninger, heller ikke hvis sådanne forbud og restriktioner kun tager sigte på EF-støtte.

Berørte sektorer: Landbrug, vinavl, gartneri.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank

Postfach 10 29 43

70025 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Websted: www.l-bank.de/landwirtschaft-nachhaltigkeit

Andre oplysninger: —

Sag nr.: XA 435/08

Medlemsstat: Spanien

Region: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2009.

Retsgrundlag: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2009.

Forvente årlige udgifter til ordningen eller samlet individuel støtte til virksomheden: Udgifterne til støtteordningen forventes for 2009 at udgøre 60 000 EUR (trestusinde euro).

Maksimal støtteintensitet: Støtten må alt efter tilfældet ikke overstige 50 % eller 70 % af de støtteberettigede udgifter, ligesom den heller ikke må overstige 12 000 EUR pr. ansøger.

Gennemførelsesdato: Fra datoen for offentliggørelsen af registreringsnummeret på ansøgningen om fritagelse på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed: Indtil den 31. december 2009

Målet med støtten: Målet med denne støtte er at fremme produktion og afsætning af kvalitetslandbrugsprodukter fra Salamancaprovinsen med oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse eller garantimærke eller med status som kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder.

Støtteordningen falder ind under artikel 14 og 15 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter.

Som støtteberettigede aktiviteter anses deltagelse i messer arrangeret af Diputación de Salamanca og i fødevaremesser, som Diputación de Salamanca er repræsenteret på, undersøgelser med henblik på at fremme anerkendelsen af kvalitetsmærker eller forbedre kvaliteten af produkter med kvalitetsmærke samt aktiviteter til forbedring af fødevarekvaliteten.

Som støtteberettigede udgifter anses:

1)

registrering, leje af plads og stand, sikkerhed, værtinder og deltagelsesgebyrer

2)

publikationer i forbindelse med aktiviteten

3)

rejseudgifter.

1)

undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse og anerkendelse af et kvalitetsmærke (oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse, garantimærke eller status som kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder) for landbrugsprodukter fra Salamancaprovinsen

2)

andre undersøgelser med henblik på at forbedre kvaliteten af landbrugsprodukter fra Salamancaprovinsen, som allerede har et kvalitetsmærke som nævnt ovenfor.

1)

deltagelse i nationale messer: leje af plads og stand, sikkerhed, værtinder, deltagelsesgebyr, rejseudgifter og publikationer i forbindelse med aktiviteten

2)

præsentation af kvalitetsprodukter på medlemsstats- og provinsplan: der kan kun ydes støtte til leje af faciliteter på det sted, hvor præsentationen foregår, til rejseudgifter og til publikationer i forbindelse med aktiviteten

3)

publikationer såsom kataloger eller websteder med oplysninger om producenter fra en bestemt region eller producenter af et bestemt produkt, forudsat at der er tale om neutrale oplysninger og en neutral præsentation, og at alle berørte producenter har samme muligheder for at blive optaget i publikationen.

Berørt(e) sektor(er): Agroindustrien

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/Felipe Espino no 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Websted: http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2009/Denominaciones.pdf

Andre oplysninger: Denne støtte er forenelig med tilskud, støtte, ressourcer eller indtægter af enhver anden art i forbindelse med den støttede aktivitet, der stilles til rådighed af en national myndighed eller EU-myndighed, et offentligt eller privat organ eller en international organisation. Hvis støttemodtageren til samme formål modtager anden støtte, som er uforenelig med den, der ydes af Diputación de Salamanca, anvendes artikel 33 i Real Decreto 887/2006 af 21. juli om nærmere bestemmelser for gennemførelse af den generelle lov om støtte.

Støtte, som ydes af Diputación de Salamanca må alene eller kumuleret med tilskud, støtte, indtægter eller ressourcer af anden art under ingen omstændigheder overstige udgifterne til den støttede aktivitet.

Støtten er endvidere uforenelig med tilskud, støtte, ressourcer eller indtægter af enhver anden art til den støttede aktivitet, der stilles til rådighed af Diputación de Salamanca enten direkte eller via en udbudsprocedure, og som vedrører de samme støtteberettigede udgifter.

Sag nr: XA 439/08

Medlemsstat: Italien

Region: Den selvstyrende provins Bolzano

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte:: Kriterier og procedurer for tildeling af støtte til teknisk bistand inden for landbruget (Criteri e modalità relativi alla concessione di aiuti per l'assistenza tecnica in agricoltura)

Retsgrundlag: Articolo 4, comma 1, lettera p) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: 3 mio EUR

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed:

Målet med støtten: Teknisk bistand i landbrugssektoren i medfør af artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006

Berørt(e) sektor(er): Animalsk og vegetabilsk produktion i al almindelighed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ripartizione provinciale agricoltura,

Via Brennero, 6

39100 Bolzano

ITALIA

Websted: http://www.egov.bz.it/DownloadAttachment.aspx?id=1013721

Andre oplysninger: —

Sag nr.: XA 440/08

Medlemsstat: Spanien

Region: Castilla-La Mancha

Støtteordningens benævnelse: Ayudas para la integración cooperativa sin vinculación patrimonial

Retsgrundlag: Convocatorias de ayudas para las cooperativas agrarias:

Orden de 08/06/2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen los programas de fomento de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 2000) programa 1 cooperativismo agrario

Orden de de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Samlet beløb 50 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 80 % af de støtteberettigede udgifter:

udgifter i forbindelse med oprettelse af sammenslutningen

udgifter til administrativt personale

erhvervelse af kontorudstyr, herunder edb-udstyr og -programmer

generalomkostninger, advokatsalærer og administrationsgebyrer.

Gennemførelsesdato: Fra datoen for offentliggørelsen af registreringsnummeret på ansøgningen om fritagelse på Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters websted.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed:

Målet med støtten: Producentsammenslutninger (artikel 9 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, husdyrbrug, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,

C/ Pintor Matías Moreno, no 4,

45004 Toledo

Websted: Foreløbigt: http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/cooperativismo.htm; efter offentliggørelsen: www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3


Top