EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(03)

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

OJ C 31, 7.2.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/10


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

(2009/C 31/08)

Sag nr.: XA 350/08

Medlemsstat: Finland

Region: Finland

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Retsgrundlag: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Det samlede årlige budget er på 3 mio. EUR. Støtten uddeles 2009-2013

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: Den 1. januar 2009

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Den 31. december 2013

Målet med støtten: Støtten bevilges til registrerede almennyttige foreninger eller offentligretlige organer. I sidste ende går støtten til landbrugere, der anses for at være små og mellemstore virksomheder inden for primærproduktionen.

Støtten ydes efter artikel 15

Berørt(e) sektor(er): NACE-kode

A1 — Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed.

Produkter fra traktatens bilag I

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Websted: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Andre oplysninger: Støtten bevilges og administreres af jord- og skovbrugsministeriet. Støtten beløber sig til 3 mio. EUR om året svarende til i alt 15 mio. EUR i perioden 2009-2013. Der kan bevilges støtte til brede, landsdækkende udviklingsprojekter for markedsføring og produktion af landbrugsprodukter, hvor der lægges vægt på viden om landbrugsprodukter af høj kvalitet, madkultur eller sunde spisevaner samt formidling af viden om disse forhold.

Sådanne projekter kan omfatte foranstaltninger til udvikling af markedsføring og produktion som f.eks. oplysning, undersøgelser, kurser og rådgivning for landbrugere eller tilrettelæggelse af videnudveksling for aktører i fødevarebranchen samt messer og udstillinger. Som målgruppe kan projekterne have landbrugere og forbrugere samt aktører i fødevarebranchen som f.eks. erhvervskøkkener, uddannelsesinstitutioner, medier og ernæringseksperter.

Støtteordningen fungerer i praksis sådan, at de almennyttige organer bruger den støtte, de har fået, til at gennemføre projekter, som gavner andre målgrupper som f.eks. forbrugere eller landbrugere. Eksempelvis kan projekter for forbrugeroplysning om ernæringsmæssige fordele ved et produkt også indirekte gavne de landbrugere, der producerer de omhandlede produkter, fordi denne viden kan gøre produktet mere eftertragtet og derved også øge forbruget af det.

Det er ikke tilladt at nævne produkternes oprindelse, de enkelte produkter eller varemærker i forbindelse med projekterne, som skal efterleve Fællesskabets statsstøtteregler. På den måde søges det sikret, at foranstaltningen ikke skævvrider konkurrencen.

Støtteintensitet: Det støtteniveau på 100 %, som Fællesskabets regler muliggør, begrænses af statsstøttelovens § 6, som fastsætter, at der kun må udbetales fuld godtgørelse, hvis det er nødvendigt for at nå målene og har dette som begrundelse.

Informationsformidling

Oplysningsarbejdet kan for eksempel handle om sæsoner for madvarer og om emner, der skærper forbrugernes interesse for sund mad, som øger velbefindendet. Som led heri kan der også udgives madopskrifter i en elektronisk kogebog eller f.eks. via medierne.

Andre virkemidler kan være oplysningsarrangementer, seminarer, virksomhedsbesøg og udstillinger om aktuelle emner rettet mod mad-, forbruger- og erhvervsjournalister og mod skoler.

Til oplysningsarbejdet hører også udarbejdelse af websider og undervisningsmateriale på internettet, eventuelt også i trykt form, om eksempelvis fremstilling, behandling og brug af honning og honningens egenskaber.

En kampagne for sundhedsplejersker kunne have til formål at styrke sundheds- og familiesygeplejerskers og børneforældres viden om god ernæring og påvirke forældrenes ernæringsmæssige adfærd ved at stille viden og redskaber til rådighed til støtte for spisevaner, der fremmer sundhed og velbefindende.

Der kan gøres en indsats for at oplyse ledere af skole- og andre institutionskøkkener om brug af økologiske produkter. Desuden kan oplysningsarbejdet kræve forskellige forberedelser som for eksempel strategitilrettelæggelse, markedsundersøgelser og studierejser.

Kurser

Uddannelsen af landbrugere omfatter bl.a. de såkaldte plukkerkurser, hvori deltagerne f.eks. aflægger prøve i 2-4 planter eller svampe ad gangen og får påtegning på deres plukkerkort om gode præstationer. Plukkerkurser kan kun organiseres på tidspunkter, hvor de produkter, der undervises i, findes i naturen.

Landbrugerne har bl.a. brug for oplysninger om økologisk dyrkede produkters egenskaber for at kunne udvikle produktionen. Til fremme af dette mål organiseres der kurser i samarbejde med branchens organisationer.

Udveksling af oplysninger

Udveksling af oplysninger kan ske ved organisering af og deltagelse i messer, udstillinger, konkurrencer eller andre aktiviteter, der fremmer videnudveksling mellem fagfolk i fødevarebranchen.

Rådgvining

Der kan ydes støtte til rådgivning af landbrugere

Sag nr.: XA 353/08

Medlemsstat: Finland

Region: Hele Finland

Støtteordningens benævnelse: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Retsgrundlag: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Forventede årlige udgifter til ordningen: 1,2 mio. EUR om året. Støtten ydes 2009-2013

Maksimal støtteintensitet: Det støtteniveau på 100 %, som Fællesskabets regler muliggør, begrænses af statsstøttelovens § 6, som fastsætter, at der kun må udbetales fuld godtgørelse, hvis det er nødvendigt for at nå målene og har dette som begrundelse

Gennemførelsesdato: Den 1. januar 2009

Ordningens varighed: Den 31. december 2013

Målet med støtten: Støtten bevilges til registrerede almennyttige foreninger og organisationer, statslige myndigheder eller andre offentligretlige organer. I sidste ende går støtten til landbrugere, der anses for at være små og mellemstore virksomheder inden for primærproduktionen.

Støtten ydes efter artikel 15, stk. 2, litra a), c), d) og e), i forordning (EF) nr. 1857/2006

Berørt(e) sektor(er): NACE-kode

A1 — Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed.

Produkter fra traktatens bilag I

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Websted: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Andre oplysninger: Støtten bevilges og administreres af jord- og skovbrugsministeriet. Støtten beløber sig til 1,2 mio. EUR om året svarende til i alt 6 mio. EUR i perioden 2009-2013. Den kan bevilges til landsdækkende udviklingsprojekter til gennemførelse af kvalitetsstrategien for fødevareerhvervene, som koordineres af jord- og skovbrugsministeriet. Projekterne skal forbedre fødevareerhvervenes konkurrenceevne og styrke deres samfundsansvarlige adfærd (bl.a. udvikling af sporbarhedssystemer og efterlevelse af etiske retningslinjer) og øge forbrugernes viden om, hvordan fødevareerhvervene fungerer.

Projekterne kan tage form af aktiviteter til gavn for fødevareerhvervenes værdikæde eller til kvalitetsforbedring af dens produkter eller processer, f.eks. ved oplysning, undersøgelser, kurser og rådgivning for landbrugsproducenter eller tilrettelæggelse af videnudveksling mellem aktører i fødevarebranchen. Projekterne kan sigte mod landbrugsproducenter, forbrugere og aktører i fødevarebranchen, f.eks. erhvervskøkkener, uddannelsesinstitutioner, medier og ernæringseksperter. I sidste ende går støtten til landbrugere, der anses for at være små og mellemstore virksomheder inden for primærproduktionen.

Støtteordningen fungerer i praksis sådan, at støttemodtagerne (registrerede foreninger og organisationer, forskningsinstitutioner, statslige myndigheder og andre offentligretlige organer) bruger den støtten til at gennemføre landsdækkende projekter, der ofte gavner hele fødevarekæden. F.eks. kan projekter for oplysning om en indsats for at forbedre produktkvaliteten i en given produktionssektor, være rettet mod forbrugerne. Indirekte gavner projektet imidlertid, ud over forbrugerne, også de landbrugere, der fremstiller de pågældende produkter. Sådanne oplysninger kan nemlig øge tilliden til produktionen og produktet, så produktet bliver mere værdsat, og dermed også indirekte øge forbruget af det.

Det er ikke tilladt at nævne produkternes oprindelse, de enkelte produkter eller varemærker i forbindelse med projekterne, som skal efterleve Fællesskabets statsstøtteregler. På den måde søges det sikret, at foranstaltningen ikke skævvrider konkurrencen.

Det støtteniveau på 100 %, som Fællesskabets regler muliggør, begrænses af statsstøttelovens § 6, som fastsætter, at der kun må udbetales fuld godtgørelse, hvis det er nødvendigt for at nå målene og har dette som begrundelse.

Informationsformidling

Informationskampagner må ikke indeholde reklame.

Følgende aktiviteter kan godkendes som oplysningsarbejde:

artikler og rapporter (f.eks. om nye måder at sikre velfærden for husdyr på eller om elektroniske dataudvekslingssystemer til kontrol med produktionen af landbrugsprodukter)

oplysningsarrangementer, seminarer, virksomhedsbesøg og udstillinger om aktuelle emner på området landbrugsproduktion rettet mod mad-, forbruger- og erhvervsjournalister og mod skoler

udarbejdelse af websider og undervisningsmateriale på internettet, eventuelt også i trykt form (f.eks. om hygiejnekrav ved bærplukning, om hvordan kornsorter holdes fri for sygdomme, om dyrevelfærdsregler, om bæredygtig landbrugsdrift eller om forbrugernes forventninger og rettigheder) samt

oplysning til erhvervskøkkener (skole- og andre institutionskøkkener), f.eks. om indkøb af lokalt fremstillede produkter.

Desuden kan oplysningsarbejdet kræve forskellige forberedelser som for eksempel strategitilrettelæggelse, markedsundersøgelser og studierejser.

Kurser

Kurser for landbrugsproducenter kan f.eks. være kurser for bærplukkere i god hygiejne ved plukning og transport. De kunne også omfatte kontrol med dyresundhed og elektronisk journalføring.

Udveksling af oplysninger

Udveksling af oplysninger kan ske ved organisering af og deltagelse i demonstrationer, konkurrencer eller andre aktiviteter, der fremmer videnudveksling mellem fagfolk i fødevarebranchen.

Rådgvining

Der kan ydes støtte til rådgivning af landbrugsproducenter

Sag nr.: XA 398/08

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: North-East England

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Living North Pennines

Retsgrundlag: National Heritage Act (1980)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: 76 508 GBP

Maksimal støtteintensitet: Der ydes støtte op til 100 % af de faktisk afholdte udgifter, hvad angår investeringer eller anlægsarbejder med henblik på bevarelse af uproduktive kulturværdier på landbrugsbedrifter. Støtten udbetales i henhold til reglerne i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1857/2006

Gennemførelsesdato: Ordningen starter den 28. november 2008 eller ved Europa-Kommissionens offentliggørelse af ordningen, idet den seneste dato er gældende

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen starter den 28. november 2008 eller ved Europa-Kommissionens offentliggørelse af ordningen, idet den seneste dato er gældende. Den udløber den 31. december 2010. Den sidste udbetaling finder sted den 31. december 2010

Målet med støtten: Støtten ydes til anlægsarbejder med henblik på bevarelse af uproduktive kulturværdier på landbrugsbedrifter. Det arbejde, der skal udføres, omfatter restaurering af murene ved at istandsætte, fuge på ny og afstive bygningen for at forhindre, at den styrter sammen. Dette er i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1857/2006

Berørt(e) sektor(er): Landbrug. Landbrugsvirksomhederne skal være klassificeret som SMV, jf. artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1857/2006

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Den ansvarlige myndighed for ordningen:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Ordningen forvaltes af:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Websted: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Andre oplysninger: Nærmere oplysninger om betingelserne for at komme i betragtning og om reglerne for ordningen kan findes via ovenstående websted


Top