EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(02)

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

OJ C 31, 7.2.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/6


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

(2009/C 31/07)

Sag nr.: XA 278/08

Medlemsstat: Frankrig

Region: Département de la Moselle

Støtteordningens benævnelse: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Retsgrundlag: Artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Forventede årlige udgifter til støtteordningen: Højst 270 000 EUR afhængigt af behov og disponible budgetmidler

Maksimal støtteintensitet: Støttebeløbet må ikke overstige den maksimale støtteintensitet, dvs. 40 % i ikke-ugunstigt stillede områder og 50 % af støtteberettigede investeringer i ugunstigt stillede områder (forhøjet med 10 % for unge landbrugere)

Gennemførelsesdato: Fra datoen for offentliggørelse af registreringsnummeret for fritagelsesansøgningen på Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters websted og forudsat, at de nødvendige bevillinger er disponible

Støtteordningens varighed: 3 år fra datoen for Kommissionens modtagelse af ansøgningen (forudsat at de nødvendige bevillinger er disponible)

Målet med og nærmere regler for støtten: Målet er at udskifte alle ikke-vedvarende energikilder med produktionssystemer for vedvarende energi og bioenergi med henblik på at sikre en normal drift af landbrugsbedriften, og samtidig begrænse produktionen af drivhusgasser uden salg af den producerede energi. Følgende investeringer, der vil fremme kvaliteten af og bevare og forbedre det naturlige miljø, vil være støtteberettigede:

demonstrationsprojekter, der har en positiv miljøbalance og bidrager betydeligt til at bekæmpe drivhusgasser (højst 20 000 EUR i støtte)

materiel til tørring af hø og korn

materiel til varmeudvinding.

Støtten vil være baseret på artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006 og vil overholde alle de deri fastsatte regler

Berørte erhvervssektorer: Alle landbrugsbedrifter i Moselle

Den ansvarlige myndigheds navn og adresse:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Websted: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Andre oplysninger: For at sikre, at de lofter, der i forordningen er fastsat for hver type planlagt støtte, nøje overholdes, vil støttebeløbet i givet fald blive nedjusteret efter fradrag af bidrag fra andre offentlige finansieringskilder.

Støtten vil være forbeholdt de landbrugere, der ikke har modtaget en lignende støtte i de foregående fem år, undtagen landbrugere der har afsluttet tidligere dossierer

Sag nr.: XA 280/08

Medlemsstat: Frankrig

Region: Département de la Moselle

Støtteordningens benævnelse: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets »investissements« et »assistance technique«

Retsgrundlag: Artikel 4 og 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Forventede årlige udgifter til ordningen: 460 000 EUR om året, heraf 400 000 EUR til investeringer og 60 000 EUR til teknisk bistand

Maksimal støtteintensitet: For investeringer

Det maksimale støttebeløb er på 20 000 EUR.

For teknisk bistand

Det maksimale støttebeløb er på 80 % af udgifterne, dog højst 3 000 EUR pr. ydelse

Gennemførelsesdato: Fra datoen for offentliggørelse af registreringsnummeret for fritagelsesansøgningen på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, såfremt de nødvendige bevillinger er disponible

Ordningens varighed: Tre år fra datoen for Kommissionens kvittering for modtagelsen (såfremt de nødvendige bevillinger er disponible)

Målet med og nærmere regler for støtten: Målet er at bidrage til omlægningen af visse landbrugsproduktioner i departementet og til udviklingen af kvalitetstiltag i den primære produktion. Man vil støtte initiativer, der fremmer udviklingen af nye produktioner med værditilvækst på landbrugsbedrifterne, innovationsprojekter eller atypiske produktionsgrene. Visse foranstaltninger vil blive gennemført på grundlag af artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006 og andre (forundersøgelser) i forbindelse med artikel 15

Berørt(e) sektor(er): Alle landbrugsbedrifter i Mosel

Den ansvarlige myndigheds navn og adresse:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Websted: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Andre oplysninger: Med henblik på at sikre overholdelsen af de lofter, der er fastsat i EF's forordning for hver planlagt støtteforanstaltning, vil støttebeløbet i givet fald blive nedsat med de beløb, som modtages fra andre offentlige finansieringskilder.

Støtten vil kun blive ydet til de producentsammenslutninger, der ikke har modtaget lignende støtte i de sidste fem år, og dem, som har afsluttet tidligere dossierer

Sag nr.: XA 282/08

Medlemsstat: Frankrig

Region: Département de la Moselle

Støtteordningens benævnelse: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Retsgrundlag: Artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Forventede årlige udgifter til ordningen: Højst 68 000 EUR, afhængigt af behov og i forhold til de disponible budgetmidler

Maksimal støtteintensitet: Maksimal støttesats på 80 % inden for følgende lofter:

400 EUR til undersøgelse/rådgivning om materiel

500 EUR til undersøgelse/rådgivning om nedsættelse af maskinomkostninger

Gennemførelsesdato: Fra datoen for offentliggørelse af registreringsnummeret for fritagelsesansøgningen på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, såfremt de nødvendige bevillinger er disponible

Ordningens varighed: Tre år fra datoen for Kommissionens kvittering for modtagelse (såfremt de nødvendige bevillinger er disponible)

Målet med og nærmere regler for støtten: Målet med støtten er gennem undersøgelser, rådgivning og uddannelse at hjælpe landbrugerne til at opnå det optimale udbytte af deres materielle investeringer ved at træffe de bedste valg med henblik på beskyttelse og forvaltning af naturressourcer.

Alle betingelser i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006 vil blive overholdt

Berørt(e) sektor(er): Alle landbrugsbedrifter i Mosel (landbrugere, sammenslutninger af landbrugere, CUMA)

Den ansvarlige myndigheds navn og adresse:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Websted: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Andre oplysninger: Med henblik på at sikre nøje overholdelse af de lofter, der er fastsat i EF-forordningen for hver planlagt støtteforanstaltning, vil støttebeløbet i givet fald blive nedsat med beløb fra andre offentlige finansieringskilder.

Støtten vil være forbeholdt de landbrugere, der ikke har modtaget lignende støtte i de foregående fem år, og dem, der har afsluttet tidligere dossierer

Sag nr.: XA 348/08

Medlemsstat: Nederlandene

Region: Provincie Fryslân

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Støttemodtagerens navn

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Retsgrundlag: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årligt støttebeløb til virksomheden: —

Maksimal engangsstøtte: 178 925 EUR

Maksimal støtteintensitet: Støtten ydes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1857/2006. Eftersom virksomheden er beliggende i et ugunstigt stillet område som omhandlet i artikel 2, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1857/2006, er den maksimale støtteintensitet 50 %.

Flytningen sker i offentlighedens interesse, nemlig gennemførelse af den økologiske hovedstruktur og forbedring af landbrugsstrukturen, og denne flytning giver landbrugeren mere moderne faciliteter og medfører en forøget produktionskapacitet. De støtteberettigede omkostninger beløber sig til i alt 357 850 EUR, hvoraf 50 % kan få støtte. Omkostningerne stammer fra en forøgelse af kapaciteten i mælkekøletanken, en udvidelse af ensilagepladsarealet og en udvidelse af de almindelige bedriftsbygninger samt etablering af en mere moderne maskinlade, en mere moderne stald med liggebokse og et større areal med fast belægning

Gennemførelsesdato: Den 1. november 2008 eller efter modtagelse af modtagelsesbevis (med identifikationsnummer) fra Kommissionen

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed: Sidste rate skal være udbetalt senest i november 2010

Støttens formål: Støtte til små og mellemstore virksomheder. Sekundært formål: flytning af landbrugsbedrifter i offentlighedens interesse, nemlig gennemførelse af den økologiske hovedstruktur og forbedring af landbrugsstrukturen. I den forbindelse gøres der brug af den mulighed, der er omhandlet i artikel 6, hvorefter der kan ske flytning af landbrugsbygninger i offentlighedens interesse, når flytningen resulterer i mere moderne faciliteter og en forøgelse af produktionskapaciteten

Berørte sektorer: Landbrug

Undersektor: Malkekvægsbedrifter

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Websted: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

brugernavn: europa

password: regelgeving

På www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007) findes lovgivningen og kortet over ugunstigt stillede områder

Sag nr.: XA 407/08

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: Northern Ireland

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Retsgrundlag: Ordningen er ikke lovfæstet.

I forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, stilles der krav til medlemsstaterne om at træffe passende foranstaltninger for at sørge for bortskaffelse af animalske biprodukter i overensstemmelse med forordningen

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: 1. december 2008 — 31. marts 2009: 240 000 GBP.

I alt: 240 000 GBP

Maksimal støtteintensitet: Støtteintensiteten for transportudgifter i forbindelse med indsamling af døde dyr, som hentes på bedrifter af en godkendt kontrahent, udgør op til 100 %, jf. artikel 16, litra d), i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Støtteintensiteten for en godkendt kontrahents udgifter til bortskaffelse af døde dyr ved destruktion eller forbrænding udgør op til 75 %, jf. artikel 16, litra d), i forordning (EF) nr. 1857/2006

Gennemførelsesdato: Den 1. december 2008 eller datoen for ordningens offentliggørelse på Kommissionens websted, idet den seneste dato er gældende

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen træder i kraft den 1. december 2008 eller på datoen for ordningens offentliggørelse på Kommissionens websted, idet den seneste dato er gældende. Ordningen ophører den 31. marts 2009. Sidste frist for indgivelse af ansøgninger er den 31. marts 2009

Målet med støtten: Ordningens målsætning er identisk med målsætningen for den nationale ordning for fjernelse af døde dyr (Det Forenede Kongerige) XA 168/07, som ophører i november 2008, dvs. at sikre et statsstøttet frivilligt tilmeldingssystem for indsamling og bortskaffelse af døde dyr i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002. Den støtte, som bekendtgøres i denne nye ordning, begrænser sig imidlertid til små og mellemstore virksomheder i Nordirland, der beskæftiger sig med husdyrproduktion, og gælder kun indsamling og bortskaffelse af døde dyr i Nordirland

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse: Den ansvarlige myndighed for ordningen:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Ordningen forvaltes af:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Websted: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Andre oplysninger: Den nationale ordning for bortskaffelse af døde dyr (The National Fallen Stock Scheme) (Det Forenede Kongerige) XA 168/07 ophører i november 2008. Den her anmeldte ordning gælder kun for små og mellemstore virksomheder i Nordirland.

Kommissionen bedes bemærke følgende:

National Fallen Stock Company opkræver i øjeblikket et årligt medlemsgebyr på 28 GBP fra medlemmer af den nationale ordning for bortskaffelse af døde dyr (Det Forenede Kongerige) XA 168/07. Fra den 1. december 2008 vil medlemmerne i stedet blive opkrævet et mindre administrationsgebyr for de måneder, de gør brug af ordningen

en ændret national ordning for bortskaffelse af døde dyr for den øvrige del af Det Forenede Kongerige forventes bekendtgjort i januar 2009.

Yderligere og mere udførlige oplysninger om støtteberettigelse og regler for ordningen findes på ovenstående websted


Top