EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008A1204(01)

Kommissionens udtalelse af 27. november 2008 i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF for så vidt angår et forbud, som de ungarske myndigheder har vedtaget angående en vinkelsliber af mærket REDLINE MD-2007-137 (EØS-relevant tekst)

OJ C 309, 4.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 309/1


KOMMISSIONENS UDTALELSE

af 27. november 2008

i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF for så vidt angår et forbud, som de ungarske myndigheder har vedtaget angående en vinkelsliber af mærket REDLINE MD-2007-137

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 309/01)

1.   De ungarske myndigheders anmeldelse

I henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 98/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de maskiner, som direktivet finder anvendelse på, kun kan markedsføres og ibrugtages, hvis de ikke bringer personers og i givet fald husdyrs eller goders sikkerhed og sundhed i fare, når de installeres og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse.

I henhold til direktivets artikel 7, stk. 1, skal en medlemsstat, hvis den konstaterer, at maskiner, der er forsynet med CE-mærkning, og som anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse, vil kunne frembyde fare for personers og i givet fald husdyrs eller goders sikkerhed, træffe alle nødvendige foranstaltninger for at trække maskinerne tilbage fra markedet, forbyde deres markedsføring og ibrugtagning eller indskrænke deres frie bevægelighed. Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om disse foranstaltninger og anfører grundene til sin beslutning.

Den 23. juli 2007 underrettede de ungarske myndigheder Kommissionen om en foranstaltning, der forbyder markedsføring af en håndholdt bærbar elektrisk vinkelsliber af mærket REDLINE, model RL/AG0912-900. Maskinen var fremstillet af Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd, Western Binhong Road, Jinhua Industrial Area, Zhejiang, Kina, og distribueret af Baumann Hungary Kft., H-1162 Budapest, János utca 118.

Europa-Kommissionen modtog følgende dokumenter:

erklæring nr. JSH0408078 af 12. august 2004 og erklæring nr. 431934 af 1. juli 2005 udstedt til Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd, om overensstemmelse med maskin- og lavspændingsdirektiverne for en vinkelsliber, model S1M-MP2-125, udstedt af Intertek ETL SEMKO, Building No 86, 1198 Qinzhou Road, Shanghai 200233, Kina

attest nr. 02SHS1067-04 af 22. november 2005 udstedt af Intertek Deutschland GmbH, Nikolaus-Otto Strasse 13, D-70771 Leinfelden-Echterdingen for samme model vinkelsliber, S1M-MP2-125, vedrørende tildeling af »GS«-mærket

erklæring fra Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd, af 12. juli 2006 om, at vinkelsliberen af model S1M-MP2-125, som er omfattet af attest nr. 02SHS1067-04, ækvivalerer med vinkelsliberen af model RL/AG0912-900

EF-overensstemmelseserklæring fra Baumann Hungary Kft. af 11. december 2006, ligeledes om, at vinkelsliberen af model S1M-MP2-125 ækvivalerer med vinkelsliberen af model RL/AG0912-900, der er omfattet af den ungarske foranstaltning.

I henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, skal Kommissionen efter at have holdt samråd med de berørte parter tage stilling til, om den finder den pågældende foranstaltning berettiget eller ej. Hvis Kommissionen finder, at foranstaltningen er berettiget, skal den underrette medlemsstaterne herom, så de kan træffe alle nødvendige foranstaltninger for så vidt angår de pågældende maskiner i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til artikel 2, stk. 1.

2.   De ungarske myndigheders begrundelse

De ungarske myndigheder traf foranstaltningen på basis af, at vinkelsliberen ikke er i overensstemmelse med følgende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, som er defineret i bilag I til direktiv 98/37/EF (under henvisning til specifikationerne i de harmoniserede europæiske standarder EN 50144-1:1998 — »Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 1: Almindelige bestemmelser« og EN 50144-2-3:2002 — »Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-3: Særlige bestemmelser for slibemaskiner, skiveslibere og polermaskiner, som der henvises til i EF-overensstemmelseserklæringen fra fabrikanten«):

1.2.4.   Stopanordninger

Under drift satte kontakten sig fast, før den nåede låst position, og låsemekanismen kunne derfor ikke udløses ved et let tryk.

1.5.1.   Risici, der skyldes elektrisk energi

Under den mekaniske styrkeprøve løsnedes plasticbøsningen fra vinkelsliberen, hvorved strømførende dele blev tilgængelige.

1.5.6.   Brandfare

Under varmeprøven gik der ild i maskinen; den udsendte røg og flammer og gik derefter i stå.

1.7.3.   Mærkning

Fabrikantens navn og adresse og fremstillingsåret var ikke angivet. Advarsler og relevante symboler manglede også.

1.7.4.   Brugsanvisning

I brugsanvisningen manglede der adskillige instrukser vedrørende sikker betjening af maskinen, såsom regler for sikker omgang med elektriske apparater, oplysninger vedrørende støj og vibrationer osv.

Den engelske brugsanvisning adskilte sig indholdsmæssigt fra den ungarske.

3.   Kommissionens udtalelse

Ved brev af 15. november 2007 henvendte Kommissionen sig til Baumann Hungary Kft. og anmodede om bemærkninger til den foranstaltning, som de ungarske myndigheder har truffet.

Den 15. november 2007 henvendte Kommissionen sig også skriftligt til Intertek ETL SEMKO, Shanghai, og til Intertek Deutschland GmbH, som havde udstedt overensstemmelseserklæringer for en vinkelsliber af model S1M-MP2-125, som angiveligt var ækvivalent med den vinkelsliber af model RL/AG0912-900, der var omfattet af den ungarske foranstaltning.

Indtil dato har man ikke modtaget svar.

På baggrund af den foreliggende dokumentation er det Kommissionens opfattelse, at de ungarske myndigheder har påvist, at den maskine, som er genstand for forbuddet, ikke er i overensstemmelse med ovennævnte væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav. Maskinens manglende overensstemmelse er til alvorlig fare for brugerens sikkerhed.

Efter at have fulgt den foreskrevne procedure er Kommissionen således af den opfattelse, at de ungarske myndigheders foranstaltning er berettiget.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


Top