EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007TA1219(23)

Beretning om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2006, med Sortsmyndighedens svar

OJ C 309, 19.12.2007, p. 135–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 309/135


BERETNING

om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2006, med Sortsmyndighedens svar

(2007/C 309/23)

INDHOLD

1-2

INDLEDNING

3-6

REVISIONSERKLÆRING

Tabel 1-4

Sortsmyndighedens svar

INDLEDNING

1.

EF-Sortsmyndigheden (herefter benævnt »Sortsmyndigheden«) blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 (1). Sortsmyndighedens væsentligste opgave er at registrere og undersøge ansøgninger om meddelelse af EF-beskyttelse af industriel ejendomsret for plantesorter samt at foranledige, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager de nødvendige tekniske afprøvninger.

2.

Tabel 1 er en oversigt over Sortsmyndighedens beføjelser og virksomhed. De centrale data i Sortsmyndighedens regnskab for regnskabsåret 2006 vises i tabel 2, 3 og 4 til orientering.

REVISIONSERKLÆRING

3.

Denne revisionserklæring afgives til administrationsrådet for Sortsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 111 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94.

4.

Sortsmyndighedens regnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2006 (2), er opstillet af Sortsmyndighedens præsident i overensstemmelse med artikel 112 i forordning (EF) nr. 2100/94 og sendt til Retten, der skal afgive en revisionserklæring om regnskabets rigtighed og om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

5.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med IFACs og INTOSAIs internationale revisionsstandarder og etiske kodekser, i det omfang de kan anvendes på de særlige forhold, der gør sig gældende i Det Europæiske Fællesskab. Sigtet med revisionsarbejdet var at give Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

6.

Revisionen gav Retten et rimeligt grundlag for nedenstående erklæring.

Regnskabets rigtighedSortsmyndighedens regnskab for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 2006, er på alle væsentlige punkter rigtigt.De underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighedTaget under ét er de transaktioner, der ligger til grund for Sortsmyndighedens årsregnskab, lovlige og formelt rigtige.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 27. september 2007.

På Revisionsrettens vegne

Hubert WEBER

Formand


(1)  EFT L 227 af 1.9.1994, s. 27.

(2)  Regnskabet er dateret den 21.6.2007, og Retten modtog det den 3.7.2007.


 

Tabel 1

EF-Sortsmyndigheden (Angers)

Fællesskabets kompetenceområder i henhold til traktaten

Sortsmyndighedens beføjelser som fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94

Ledelse

Sortsmyndighedens disponible ressourcer i 2006

(2005)

Resultater og tjenesteydelser leveret i 2006

Varernes frie bevægelighed

Forbud eller restriktioner, som er begrundet i beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret, må hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

(Uddrag af traktatens artikel 30)

Mål

At bringe EF-sortsbeskyttelsen i anvendelse som den eneste og eksklusive form for EF-beskyttelse af industriel ejendomsret for plantesorter.

Opgaver

At træffe beslutning om at afslå eller meddele EF-sortsbeskyttelse.

At træffe beslutning i forbindelse med indsigelser.

At træffe beslutning i forbindelse med klager.

At træffe beslutning om ugyldigkendelse eller ophævelse af EF-sortsbeskyttelsen.

1.

Præsidenten leder Sortsmyndigheden. Han udnævnes af Rådet på grundlag af en liste over ansøgere, som Kommissionen opstiller efter at have indhentet udtalelse fra administrationsrådet.

2.

Administrationsrådet fører tilsyn med Sortsmyndighedens arbejde og kan fastsætte regler for arbejdsgangen. Det består af en repræsentant for hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen samt deres suppleanter.

3.

Beslutninger om meddelelse af EF-sortsbeskyttelse træffes af et udvalg, som er sammensat af tre medlemmer af Sortsmyndighedens personale, og af appelkammeret i tilfælde af en klage.

4.

Ekstern kontrol: kontrol af lovligheden af de af præsidentens handlinger, hvis lovlighed ikke i medfør af fællesskabslovgivningen kontrolleres af et andet organ, samt lovligheden af administrationsrådets handlinger i forbindelse med Sortsmyndighedens budget.

5.

Finansiel kontrol: Revisionsretten.

6.

Dechargemyndighed: Administrationsrådet.

Endeligt budget

13,0 (13,4) millioner euro

Ansatte pr. 31. december 2006:

Antal stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen: 41 (40)

Antal besatte stillinger: 41(40)

+4 (5) andre stillinger (hjælpeansatte, udstationerede nationale eksperter, lokalt ansatte, vikarer)

Ansatte i alt: 45 (45)

der varetager følgende opgaver:

Antal behandlede ansøgninger: 2 751 (2 734)

Antal meddelte sortsbeskyttelser: 2 289 (2 178) Antal gældende EF-sortsbeskyttelser

Pr. 31.12.2006: 12 933 (11 231)

operationelle:

19

administrative:

20

blandede:

6

Kilde: Sortsmyndigheden.

Kilde: Sortsmyndigheden. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Sortsmyndighedens eget årsregnskab: Regnskabet er opstillet efter periodiseringsprincippet.

Tabel 2

EF-Sortsmyndigheden (Angers) — Budgetgennemførelse i regnskabsåret 2006

(1000 euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført på regnskabsårets endelige budget

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger på det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

disponible bevillinger

betalinger

bortfaldne bevillinger

Egne indtægter

8 395

8 478

Afsnit I

Personale (IOB)

4 451

4 404

4 351

51

49

47

47

0

Akkumuleret overskud

2 130

0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

328

328

Afsnit II

Driftsudgifter (IOB)

2 071

1 555

702

852

516

630

371

259

Andre indtægter

325

524

Afsnit III

Aktionsudgifter (OB)

 

 

 

 

 

 

 

 

— FB

6 496

5 397

0

0

1 099

0

0

0

— BB

4 656

0

4 358

0

298

0

0

0

I alt

11 178

9 330

I alt FB

13 018

11 356

0

0

1 664

677

418

259

I alt BB

11 178

0

9 411

903

863

677

418

259

IOB

:

ikke-opdelte bevillinger (beløbet for forpligtelsesbevillingerne og beløbet for betalingsbevillingerne er det samme).

OB

:

opdelte bevillinger (beløbet for forpligtelsesbevillingerne kan være forskelligt fra beløbet for betalingsbevillingerne).

FB

:

forpligtelsesbevillinger (opdelte bevillinger).

BB

:

betalingsbevillinger (opdelte bevillinger).

Kilde: Sortsmyndigheden. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Sortsmyndighedens eget årsregnskab. Overslaget over oppebårne indtægter og betalinger er beregnet efter kasseregnskabsprincippet.


Tabel 3

EF-Sortsmyndigheden (Angers) — Resultatopgørelse for regnskabsårene 2006 og 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Indtægter

Gebyrer

8 844

7 649

Andre indtægter

29

235

I alt (a)

8 873

7 884

Driftsudgifter

Personale

4 398

4 226

Udgifter vedrørende anlægsaktiver

191

189

Andre administrative udgifter

1 031

1 296

Aktionsudgifter

4 535

3 971

I alt (b)

10 155

9 682

Driftsoverskud/(-underskud) (c = a – b)

–1 282

–1 798

Indtægter vedrørende finansielle operationer (e)

495

367

Udgifter vedrørende finansielle operationer (f)

0

0

Driftsoverskud/(-underskud) fra ikke-driftsmæssige aktiviteter (g = e – f)

495

367

Ekstraordinære indtægter

7

Ekstraordinære udgifter

38

Overskud/(underskud) fra ekstraordinære aktiviteter

–31

Økonomisk resultat for regnskabsåret

– 818

–1 431


Tabel 4

EF-Sortsmyndigheden (Angers) — Balance pr. 31. december 2006 og 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

43

81

Materielle anlægsaktiver

3 319

3 432

Omsætningsaktiver

Kortfristede tilgodehavender

943

897

Kontanter og likvide midler

18 487

19 111

Aktiver i alt

22 792

23 521

Kortfristet gæld

Kreditorer

7 419

7 331

Passiver i alt

7 419

7 331

Nettoaktiver

Kumuleret overskud/underskud

16 191

17 621

Økonomisk resultat for regnskabsåret

– 818

–1 431

Nettoaktiver i alt

15 373

16 190

Passiver plus nettoaktiver tilsammen

22 792

23 521


SORTSMYNDIGHEDENS SVAR

Sortsmyndigheden tager Rettens beretning til efterretning.


Top