EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007TA1219(19)

Beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2006, med Eurojusts svar

OJ C 309, 19.12.2007, p. 111–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 309/111


BERETNING

om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2006, med Eurojusts svar

(2007/C 309/19)

INDHOLD

1-2

INDLEDNING

3-6

REVISIONSERKLÆRING

7-9

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Eurojusts svar

INDLEDNING

1.

Eurojust blev oprettet ved Rådets afgørelse 2002/187/RIA (1) for at styrke bekæmpelsen af organiseret grov kriminalitet. Eurojust har til opgave at forbedre koordineringen af efterforskning og retsforfølgning i to eller flere medlemsstater i Den Europæiske Union og også i tredjelande.

2.

Tabel 1 er en oversigt over Eurojusts beføjelser og virksomhed. De centrale data i Eurojusts regnskab for regnskabsåret 2006 vises i tabel 2, 3 og 4 til orientering.

REVISIONSERKLÆRING

3.

Retten afgiver denne revisionserklæring til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 36 i Rådets afgørelse 2002/187/RIA.

4.

Eurojusts regnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2006 (2), er opstillet af Eurojusts administrerende direktør i overensstemmelse med artikel 36 i Rådets afgørelse 2002/187/RIA og sendt til Retten, der skal afgive en revisionserklæring om regnskabets rigtighed og om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

5.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med IFACs og INTOSAIs internationale revisionsstandarder og etiske kodekser, i det omfang de kan anvendes på de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Sigtet med revisionsarbejdet var at give Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

6.

Revisionen gav Retten et rimeligt grundlag for nedenstående erklæring.

Regnskabernes rigtighedEurojusts regnskab for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 2006, er på alle væsentlige punkter rigtigt.De underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighedTaget under ét er de transaktioner, der ligger til grund for Eurojusts årsregnskab, lovlige og formelt rigtige.Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens revisionserklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER

7.

Der blev indgået forpligtelser for 96 % af bevillingerne på budgettet for 2006. 33 % af bevillingerne til driftsudgifter (afsnit II) og 30 % af bevillingerne til aktionsudgifter (afsnit III) blev fremført. Der blev foretaget et stort antal bevillingsoverførsler fra en budgetpost til en anden, og i mange tilfælde var dokumentationen herfor ikke tilstrækkeligt detaljeret. Principperne om etårighed og om specificering var dermed ikke overholdt fuldt ud.

8.

Reglerne for offentlige indkøb blev ikke overholdt strengt. Der blev indgået fire rammekontrakter med en maksimal løbetid på mere end fire år. Da revisionen fandt sted (november 2006), var der ikke iværksat passende procedurer for indgåelse af kontrakter om kurertjenester (3). Oversættelser blev leveret af et bureau, som fik besked på at anvende oversættere, som Eurojust havde valgt, i stedet for bureauets egne ansatte. Det var ikke i overensstemmelse med konkurrenceprincippet, og resultatet var en prisstigning på 45 000 euro sammenlignet med de kontraktligt bestemte takster.

9.

Dataene vedrørende anlægsaktiver var kompileret ved hjælp af et regneark og andre software-redskaber. Der var dermed ingen garanti for dataenes integritet. Der var ikke udarbejdet et register over anlægsaktiver med alle aktiver og deres værdi, og et sådant register blev ikke anvendt til overvågning af Eurojusts værdier.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 27. september 2007.

På Revisionsrettens vegne

Hubert WEBER

Formand


(1)  Afgørelse af 28.2.2002 om oprettelse af Eurojust (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1).

(2)  Regnskabet er dateret den 27.6.2007, og Retten modtog det den 4.7.2007.

(3)  Kontrakternes værdi: mere end 100 000 euro.


 

Tabel 1

Eurojust (Haag) — 2006

Kompetenceområder i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

Eurojusts beføjelser som fastlagt i Rådets afgørelse 2002/187/RIA

Ledelse

Eurojusts disponible ressourcer i 2006

(2005)

Resultater og tjenesteydelser leveret i 2006

(2005)

Organ under tredje søjle, oprettet ved Rådets afgørelse.

Unionen har som mål at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Rådet skal fremme samarbejdet via Eurojust ved at sætte Eurojust i stand til at bidrage til en passende koordinering mellem medlemsstaternes nationale retsforfølgende myndigheder.

(Uddrag af artikel 29 og 31)

Eurojusts væsentligste kompetenceområder svarer til Europols, nemlig bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet og mere specifikt af narkotikahandel, ulovlig indvandring, handel med stjålne køretøjer, menneskehandel, falskmøntneri, handel med radioaktive stoffer, edb-kriminalitet, handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, og hvidvaskning af penge.

Mål

Artikel 3

i afgørelsen om Eurojust

At fremme og forbedre koordineringen mellem medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder af efterforskningen og retsforfølgningen.

At forbedre samarbejdet navnlig ved at gøre det lettere at udveksle oplysninger, yde gensidig retshjælp og efterkomme anmodninger om udlevering.

At yde støtte til medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på at gøre deres efterforskning og retsforfølgning mere effektiv.

At yde støtte til efterforskning og retsforfølgning, som vedrører en medlemsstat og et tredjeland.

At yde støtte til efterforskning og retsforfølgning, som vedrører en medlemsstat og Fællesskabet.

Opgaver

Artikel 5, 6 og 7

i afgørelsen om Eurojust

Når Eurojust organiserer samarbejdet mellem de forskellige nationale jurisdiktioner handler den gennem

sine nationale medlemmer

eller som et kollegium.

Hvis en berørt medlemsstats kompetente myndigheder beslutter ikke at efterkomme en anmodning, som Eurojust fremsætter som et kollegium, skal de begrunde deres beslutning over for Eurojust.

1.

Kollegiet er ansvarligt for Eurojusts organisation og funktion.

2.

Kollegiet består af nationale medlemmer, som hver medlemsstat udstationerer i overensstemmelse med sit retssystem, og som er offentlig anklager, dommer eller polititjenestemand med tilsvarende kompetence.

3.

Kollegiet vælger en formand blandt de nationale medlemmer.

4.

Den fælles kontrolinstans overvåger behandlingen af personoplysninger.

5.

Den administrerende direktør udnævnes af kollegiet med enstemmighed.

6.

Ekstern revision: Revisionsretten.

7.

Decharge: Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Endeligt budget:

14,7 millioner euro (13 millioner euro),

heraf EF-tilskud: 100 % (100 %)

Ansatte pr. 31. december 2006:

Antal stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen: 112 (87)

antal besatte stillinger: 93 (70)

+21 (15) andre stillinger

(2 kontraktansatte, 5 udstationerede eksperter, lokalt ansatte, 14 vikarer)

Ansatte i alt: 114 (85)

der varetager følgende opgaver:

operationelle: 56 (31)

administrative: 49 (41)

blandede: 9 (13)

Antal møder: 89 (73)

Standardsager (*): 270 ud af 361

Komplicerede sager: 91 ud af 361

Sager i alt: 771 (588)

Svig: 175 (120)

Narkotikahandel: 170 (135)

Terrorisme: 44 (25)

Mord: 59 (43)

Menneskehandel: 32 (33)

(*) Fra 1. juli 2006 er der indført en ny klasssificering, som gælder for de 361 sager, der blev indledt mellem denne dato og 31. december 2006.

Kilde: Eurojust.

Kilde: Eurojust. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Eurojusts eget årsregnskab: Regnskabet er opstillet efter periodiseringsprincippet.

Tabel 2

Eurojust (Haag) — Budgetgennemførelse i regnskabsåret 2006

(1000 euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført på regnskabsårets endelige budget

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger på det endelige budget

Bevillinger fremført fra foregående regnskabsår

opførte bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

opførte bevillinger

betalinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

14 700

14 700

Afsnit I

Personale

6 844

6 601

6 412

189

243

112

96

16

Andre indtægter

1 004

Afsnit II

Driftsudgifter

3 384

3 295

2 214

1 082

89

722

571

151

 

 

 

Afsnit III

Aktionsudgifter

4 472

4 189

2 940

1 320

211

1 280

1 153

127

I alt

14 700

15 704

I alt

14 700

14 086

11 566

2 591

543

2 114

1 819

295

NB: Tallene er afrundet, og summen af tallene kan derfor afvige fra totalen.

Kilde: Eurojust. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Eurojusts eget årsregnskab. Overslagene over oppebårne indtægter og betalinger er beregnet efter kasseregnskabsprincippet.


Tabel 3

Eurojust (Haag) — Resultatopgørelse for regnskabsårene 2006 og 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Indtægter

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

12 858

11 991

Andre indtægter

973

59

I alt (a)

13 831

12 050

Driftsudgifter

Personaleudgifter

6 581

5 149

Anlægsaktiver og dertil knyttede udgifter

674

508

Andre administrationsudgifter

2 202

2 800

Aktionsudgifter

3 297

2 054

I alt (b)

12 754

10 511

Driftsoverskud/(-underskud) (c = a – b)

1 077

1 539

Andre omkostninger

3

Overskud/(underskud) fra ikke-driftsmæssige aktiviteter (e = – d)

0

–3

Økonomisk resultat for regnskabsåret (f = c + e)

1 077

1 536


Tabel 4

Eurojust (Haag) — Balance pr. 31. december 2006 og 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

556

167

Materielle anlægsaktiver

1 674

1 606

Omsætningsaktiver

Kortfristede tilgodehavender

372

159

Kontanter og likvide midler

4 749

3 130

Aktiver i alt

7 351

5 062

Kortfristet gæld

Hensættelser til tab og omkostninger

134

85

Kreditorer

2 762

1 599

Passiver i alt

2 896

1 684

Nettoaktiver

Kumuleret overskud/underskud

3 378

1 842

Økonomisk resultat for regnskabsåret

1 077

1 536

Nettoaktiver i alt

4 455

3 378

Passiver plus nettoaktiver tilsammen

7 351

5 062


EUROJUSTS SVAR

7.

Fremførselsniveauet under afsnit II skyldes hovedsageligt et projekt, der forvaltes af værtsstaten, og som blev påbegyndt meget sent på året.

Hvad angår afsnit III er antallet af fremførsler blevet reduceret fra 33 % til 30 % siden 2005. Eurojust har revideret sin fremgangsmåde i forbindelse med budgetfremførsler for at reducere antallet og omfanget af fremførsler og forbedre dokumentationen.

8.

Eurojust har vedtaget passende foranstaltninger for at erstatte rammekontrakter senest i løbet af det fjerde gyldighedsår. Der er blevet iværksat en åben udbudsprocedure for kurertjenester, som stadig er i gang.

Der stilles meget strenge krav til oversættelsen af Eurojusts årsberetning både hvad angår tid og kvalitet. Desværre kunne ingen af de leverandører, som Eurojust har indgået kontrakter med, tilbyde tjenester inden for de angivne tidsfrister og af den krævede kvalitet, hvilket førte til den situation, som Retten beskriver. Eurojust har ikke desto mindre taget Rettens bemærkninger til efterretning og er i færd med at udarbejde en ny udbudsprocedure, som bliver iværksat inden udgangen af 2007.

9.

Eurojust bestræber sig på få problemet løst inden udgangen af 2007, hvor ABAC Assets bliver indført, og et link til det nuværende program, som anvendes i forbindelse med opgørelsen over den faktiske beholdning, kan give de oplysninger, der kræves i henhold til finansforordningen.


Top