EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007TA1219(08)

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2006, med agenturets svar

OJ C 309, 19.12.2007, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 309/40


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2006, med agenturets svar

(2007/C 309/08)

INDHOLD

1-2

INDLEDNING

3-6

REVISIONSERKLÆRING

7-8

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Agenturets svar

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Genopbygningsagentur (herefter benævnt »agenturet«) blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 1628/96 (1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1756/2006 af 28. november 2006 (2). Da agenturet blev oprettet i 2000, havde det til opgave at gennemføre EU's bistandsprogrammer i Kosovo. Senere blev dets mandat udvidet til også at omfatte Serbien og Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Agenturet, der har hjemsted i Thessaloniki, har operative centre i Beograd, Podgorica, Pristina og Skopje. Det iværksætter programmer, som har til formål at fremme institutionsopbygning og god offentlig forvaltning, at støtte udviklingen af en markedsøkonomi og af de nødvendige infrastrukturer samt at styrke civilsamfundet. Efter planerne udløber dets mandat den 31. december 2008.

2.

Tabel 1 er en oversigt over agenturets beføjelser og virksomhed. De centrale data fra agenturets årsregnskab for 2006 vises i tabel 2, 3 og 4 til orientering.

REVISIONSERKLÆRING

3.

Retten afgiver denne revisionserklæring til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (3). Den er udarbejdet på grundlag af en gennemgang af agenturets regnskab i overensstemmelse med artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

4.

Agenturets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2006 (4), er opstillet af agenturets direktør i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2667/2000 (5) og sendt til Retten, der skal afgive en revisionserklæring om regnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

5.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med IFACs og INTOSAIs internationale revisionsstandarder og etiske kodekser, i det omfang de kan anvendes på de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Sigtet med revisionsarbejdet var at give Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

6.

Revisionen gav Retten et rimeligt grundlag for nedenstående erklæring.

Regnskabernes rigtighedAgenturets regnskab for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 2006, er på alle væsentlige punkter rigtigt.De underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighedTaget under et er de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab, lovlige og formelt rigtige.Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens revisionserklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER

7.

Udnyttelsen af budgettet var tilfredsstillende. Retten gør imidlertid agenturet opmærksom på, at forpligtelserne vedrørende mange af bevillingerne endnu ikke er indgået, og at programmerne derfor vil skulle overvåges særlig omhyggeligt, da mandatet udløber ved udgangen af 2008.

8.

Retten bemærkede, at regnskabssystemet og det interne kontrolsystem var blevet bedre i forhold til de foregående år. Det gjaldt særlig overvågningen af de midler, som forvaltes af eksterne organer og anvendelsen af procedurerne for offentlige indkøb. Rettens revision giver ikke anledning til væsentlige bemærkninger på disse områder.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 27. september 2007.

På Revisionsrettens vegne

Hubert WEBER

Formand


(1)  EFT L 204 af 14.8.1996, s. 1.

(2)  EUT L 332 af 30.11.2006, s. 18.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  Regnskabet er dateret den 13.6.2007 og Retten modtog det den 6.7.2007.

(5)  EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7.


 

Tabel 1

Det Europæiske Genopbygningsagentur (Thessaloniki)

Fællesskabets kompetenceområder i henhold til traktaten

Agenturets beføjelser som fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000

Ledelse

Agenturets disponible ressourcer

(data vedrørende 2005)

Aktiviteter og tjenesteydelser i 2006

Fællesskabet iværksætter inden for sine kompetenceområder samarbejdsaktioner med tredjelande på det økonomiske, finansielle og tekniske område. Disse aktioner supplerer de aktioner, som iværksættes af medlemsstaterne, og er i overensstemmelse med Fællesskabets udviklingspolitik.

(Artikel 181 A)

Mål

At yde fællesskabsbistand:

i)

til genopbygning, til flygtninges og fordrevne personers tilbagevenden

ii)

til fremme af forsvarlig forvaltning, stærkere institutioner og styrkelse af retsstaten

iii)

til støtte for udviklingen af en markedsøkonomi og til fremme af investeringer i nødvendige fysiske infrastrukturer samt miljøaktioner

iv)

til støtte for social udvikling og styrkelse af civilsamfundet.

Anvendelsesområde

Agenturet forvalter de største bistandsprogrammer i Serbien og Montenegro (Republikken Serbien, Kosovo og Republikken Montenegro) og i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM). Potentielle modtagere er stater, instanser under De Forenede Nationer, føderative, regionale og lokale instanser, offentlige og halvoffentlige organer, arbejdsmarkedets parter, organisationer for virksomheds-støtte, kooperativer, gensidige selskaber, velgørende institutioner, fonde og ngo'er.

Opgaver:

At informere Kommissionen om højt prioriterede behov

At udarbejde programmer for genopbygning og flygtninges og fordrevne personers tilbagevenden

At træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for gennem-førelsen af fællesskabsbi-standen.

Direktionen:

består af en repræsentant for hver medlemsstat, to repræsentanter for Kommissionen og en observatør fra Den Europæiske Investeringsbank.

Direktøren:

Udpeges af direktionen på forslag af Kommissionen.

Operative centre etableret i Beograd, Pristina, Podgorica og Skopje med en høj grad af forvaltningsauto-nomi.

Ekstern revision:

Revisionsretten.

Dechargemyndighed:

Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Endeligt budget

268,8 millioner euro (318,9 millioner euro) inklusive et EU-tilskud

Ansatte pr. 31. december 2006:

108 (114) stillinger som midlertidigt ansatte i stillingsfortegnelsen

Antal besatte stillinger som midlertidigt ansatte: 90 (88)

Andre stillinger:

Lokalt ansatte: 164 (170) Besatte stillinger: 157 (162)

Kontraktansatte, stillinger: 29 (28) Besatte stillinger: 26 (26)

Ansatte i alt: 273 (276)

der varetager følgende opgaver:

operationelle: 171 (169)

administrative: 102 (107)

Pr. operativt center (de vigtigste udviklinger):

KOSOVO: a) Iværksætterydelse, lån, uddannelse og vejledning til små virksomheder, som drives af minoriteter og hjemvendende personer. b) Støtte til privatisering. c) Rehabilitering af fjernvarmeværk (i det nordlige) og affaldscentral og vandværk i (det sydlige) Mitrovica. d) Bedre grænseforvaltning. e) Indførelse af et nyt system for programmering af offentlige investeringer. f) Ekspertrådgivning og uddannelse til Kosovos forsamling. g) Støtte til justits- og indenrigsministerierne og det statistiske kontor. h) Miljøopgraderinger, herunder opførelse af et regionalt affaldsdeponeringsanlæg i Pristina. i) Støtte til udarbejdelsen af Kosovos plan for udvikling af landdistrikterne.

SERBIEN: a) Lovforslag vedrørende reformen af den offentlige forvaltning. b) Levering af udstyr til grænsepolitiet. c) Færdiggørelse af et DNA-laboratorium efter nyeste tekniske standard. d) Rehabilitering af og levering af udstyr til domstole. e) Rehabiliteringsprogram for hospitaler. f) Oprettelse af nye stillinger ved hjælp af lån ydet over den revolverende kreditfond. g) Uddannelsesstøtte til virksomheder. h) Regionale voksenuddannelsescentre. i) Økonomiske udviklingsprogrammer for de fattigste kommuner. j) Overdragelse af nye grænseovergangssteder mellem Serbien og Ungarn og mellem Serbien og Kroatien. k) Renovering af kommunale infrastrukturer. l) Reform af det statistiske kontor. m) Støtte til forvaltning af udenlandske direkte investeringer. n) Støtte til sårbare grupper herunder flygtninge og fordrevne personer. o) Færdiggørelse af projekter vedrørende rehabilitering af kraftværker. p) Luftfilter installeret på kraftværket i Kostolac.

MONTENEGRO: a) Opførelse af den internationale lufthavn i Podgorica og renovering af Tivac lufthavn. b) Central IT-database i indenrigsministeriet. c) Støtte til agenturet for forvaltning af menneskelige ressourcer. d) Nyt vejdirektorat og nye transportlove. e) Elektricitetsværk — unbundling/omstrukturering, strategi for energieffektivitet. f) Operettelse af et miljøbeskyttelsesagentur. g) Forvaltningsekspertise til virksomheder. h) Støtte til det juridiske uddannelsescenter. i) Fængselsreform. j) Støtte til udarbejdelse af en strategi for landbrug og udvikling af landdistrikterne.

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN: a) Hjælp til at styrke eksisterende og oprette nye institutioner i den offentlige administration (f.eks. det statistiske kontor, civilsamfundsenheden i generalsekretariatet og kontoret for offentlige indkøb). b) Støtte til udvikling af markedet for elektronisk kommunikation. c) Støtte til en politireform herunder nyindretning af politiakademiet. d) Støtte til forebyggelse af hvidvaskning af penge og nyindretning af domstolen i første instans i Skopje. e) Åbning af et nyt offentligt laboratorium for plantesundhed. f) Opførelse af et nationalt center for koordinering af grænseforvaltningen. g) Bistand til kommunalbestyrelser i forbindelse med decentralisering. h) Opgradering af kommunale infrastrukturer. i) Uddannelse af tjenestemænd fra mindretalssamfund. k) Ledelseskurser for SMV.

Kilde: Agenturet.

Kilde: Agenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af agenturets eget årsregnskab: dette regnskab er opstillet efter periodiseringsprincippet.

Tabel 2

Det Europæiske Genopbygningsagentur (Thessaloniki) — Budgetgennemførelse i regnskabsåret 2006

(1000 euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført på regnskabsårets endelige budget

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger på det endelige budget

Bevillinger fremført fra foregående regnskabsår

Bevillinger til rådighed

(regnskabsårets plus bevillinger fra foregående regnskabsår)

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

disponible bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

24 795

20 200

Afsnit I

Personale

18 540

17 304

17 117

187

1 236

495

 

385

 

109

19 035

17 304

17 502

187

1 345

Andre indtægter

p.m.

877

Afsnit II

Driftsudgifter

6 255

4 705

4 198

507

1 550

500

 

453

 

47

6 755

4 705

4 651

507

1 597

Formålsbestemte indtægter

244 000

256 008

Afsnit III

Aktionsudgifter

244 000

32 760

4 007

239 992

0

701 681

153 923

249 952

438 814

12 915

945 681

186 683

253 959

678 806

12 915

I alt

268 795

277 085

I alt

268 795

54 769

25 322

240 686

2 786

702 676

153 923

250 790

438 814

13 071

971 471

208 692

276 112

679 500

15 857

Fodnote: Det beløb, der kan indgås forpligtelser for ved regnskabsårets udgang er på 746 922 euro, heraf er 211 240 euro bevillinger fra 2006 og 535 682 euro bevillinger fra tidligere regnskabsår.

Kilde: Agenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af agenturets eget årsregnskab. Overslagene over oppebårne indtægter og betalinger er beregnet efter kasseregnskabsprincippet.


Tabel 3

Det Europæiske Genopbygningsagentur (Thessaloniki) — Resultatopgørelse for regnskabsårene 2006 og 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Driftsindtægter

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

273 192

261 009

Andre tilskud

239

1 832

I alt (a)

273 432

262 841

Driftsudgifter

Personale

16 164

15 727

Udgifter vedrørende anlægsaktiver

581

703

Andre administrative udgifter

5 510

6 509

Aktionsudgifter

247 509

243 442

I alt (b)

269 764

266 381

Driftsoverskud/(-underskud) (c = a – b)

3 668

3 540

Indtægter vedrørende finansielle operationer (e)

Udgifter vedrørende finansielle operationer (f)

25

Overskud/(underskud) fra ikke-driftsmæssige aktiviteter (g = e – f)

–25

Økonomisk resultat for regnskabsåret (h = c + g)

3 643

–3 540


Tabel 4

Det Europæiske Genopbygningsagentur (Thessaloniki) — Balance pr. 31. december 2006 og 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

70

84

Materielle anlægsaktiver

743

1 192

Langsigtede tilgodehavender

10 175

40 002

Omsætningsaktiver

Kortsigtet forfinansiering

166 885

135 285

Kortfristede tilgodehavender

24 562

29 574

Kontanter og likvide midler

51 991

57 917

Aktiver i alt

254 425

264 055

Omsætningspassiver

Hensættelser til tab og omkostninger

1 986

2 100

Kreditorer

85 496

98 655

Passiver i alt

87 482

100 755

Nettoaktiver

Kumuleret overskud/underskud

163 300

166 840

Økonomisk resultat for regnskabsåret

3 643

–3 540

Nettoaktiver i alt

166 943

163 300

Passiver plus nettoaktiver tilsammen

254 425

264 055


AGENTURETS SVAR

7.

Agenturet har en hurtig procedure for gennemførelse af bistandsprogrammer. Den seneste bevilling af bistand til agenturet beløb sig til 250 mio. i 2006 fordelt over tre år, nemlig indtil 2009. I de første seks måneder af 2007 fordelte agenturet 185 mio. euro, hvilket modsvarer 74 % af den årlige bevilling. Det resterende beløb vil derfor sandsynligvis være lille, når agenturets mandat udløber.

8.

Agenturet tager Revisionsrettens bemærkninger til efterretning.


Top