EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0612

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Midtvejsevaluering af programmet til fremme af nærskibsfart en [KOM(2003) 155 endelig] KOM(2006) 380 endelig

OJ C 168, 20.7.2007, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 168/68


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Midtvejsevaluering af programmet til fremme af nærskibsfart en [KOM(2003) 155 endelig]

KOM(2006) 380 endelig

(2007/C 168/14)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 13. juli 2006 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Eduardo Chagas til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 22. marts 2007.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 435. plenarforsamling den 25.-26. april 2007, mødet den 25. april, følgende udtalelse med 108 stemmer for og 2 hverken for eller imod:

1.   Konklusioner

1.1

EØSU har gentagne gange støttet foranstaltninger, der sigter på at udvikle nærskibsfarten på grund af sektorens vækst- og arbejdspladspotentiale og som et alternativ til andre mindre miljøvenlige transportformer, som kan bidrage til at mindske flaskehalse, ulykker samt støj- og luftforurening.

1.2

I sin udtalelse om det i 2003 forelagte program understregede EØSU behovet for at styrke kontaktpunkternes (focal points) rolle a) som kontaktpunkt med erhvervslivet og b) til fremme af integrationen i et logistisk intermodalt system. EØSU appellerer om en større indsats fra medlemsstaternes og arbejdsmarkedets parters side i udviklingen af kontaktpunktnettet.

1.3

Kommissionen og medlemsstaterne bør hurtigst muligt sikre, at der skabes betingelser for at udvikle de forskellige transportformer, ikke blot ved at tilvejebringe infrastrukturer, der letter intermodaliteten, men også ved at udfylde den lakune, der er en følge af, at erhvervslivet ikke har været i stand til at etablere et yderligere konkret samarbejde med henblik på bæredygtig økonomi, såvel som social og miljømæssig bæredygtighed.

1.4

Angående aktionerne foreslået i programmet om fremme af nærskibstransport fra 2003 konstaterer EØSU, at der er sket fremskridt, og det appellerer om en hurtig gennemførelse af de øvrige forudsete aktioner, herunder navnlig fjernelsen af de konstaterede hindringer. Udviklingen af kontaktpunkterne og udvidelsen af deres arbejdsområde til også at omfatte landbaseret multimodalitet og den dertil knyttede logistik kan bidrage til, at man opnår de ønskede resultater.

1.5

EØSU mener, at den foreliggende meddelelse bør indbefatte en henvisning til oprettelsen af »et fælles EU-søfartsområde«, da et sådant skridt kan bidrage afgørende til, at nærskibsfarten får en fremtrædende position inden for EU-intern godstransport. Det giver fuld mening at begynde at behandle søfarten mellem EU-havne som indenrigstransport og ikke som international transport med de klare fordele, dette har i henseende til forenkling af toldprocedurerne.

2.   Baggrund

2.1

Europa-Kommissionen vedtog i 2003 et program om fremme af nærskibsfart (1) som reaktion på en appel fra Rådet af transportministre til Kommissionen og medlemsstaterne om ikke blot at sikre sektorens udvikling, men også dens reelle integration i de eksisterende intermodale transportkæder.

2.2

Dette program bestod af 14 aktioner af lovgivningsmæssig (5), teknisk (4) og operationel (5) karakter suppleret af konkrete foranstaltninger og med angivelse af frister for deres gennemførelse.

2.3

I udtalelsen (2), som EØSU dengang afgav, henledte det opmærksomheden på behovet for, »at de tidsfrister, som Kommissionen foreslår i sin meddelelse, strengt overholdes« samt på, at »hvis man ikke fjerner bestemte flaskehalse, kan nærskibsfarten ikke udvikle sig i retning af større intermodalitet.«

3.   Kommissionens meddelelse

3.1

Den meddelelse, som Kommissionen nu har vedtaget, evaluerer hvor langt man er kommet med gennemførelsen af forslagene i programmet fra 2003, og de hidtil realiserede fremskridt inden for disse aktioner analyseres, og der fremsættes forslag til videre aktioner i fremtiden.

3.2   Lovgivningsmæssige satsningsområder

Direktivet om visse meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i medlemsstaterne (IMO FAL (3)). Gennemførelsen af direktivet i national ret er næsten færdig.

Støtte-programmet Marco Polo (udpeger de nye motorveje til søs som et nyt satsningsområde, hvor definitionen af begrebet motorvej til søs knæsættes, de første motorveje til søs vil være operationelle i 2010), og satsningsområdet er halvvejs afsluttet.

Man afventer fortsat den endelige vedtagelse af Kommissionens forslag til et direktiv om intermodale lasteenheder.

Direktiv 2005/33/EF indfører miljøforbedringer, især med hensyn til SOx, NOx og partikler.

3.3   Tekniske satsningsområder

Vejledning om toldprocedurer i forbindelse med nærskibsfart er afsluttet.

Identificering og fjernelse af hindringerne for, at nærskibsfarten kan få mere succes end i dag (f.eks. fjernelse af administrative hindringer) er halvvejs afsluttet.

Indbyrdes tilnærmelse af anvendelsen på nationalt plan og datamatisering af Fællesskabets toldprocedurer: Det nye it-baserede forsendelsessystem (NCTS) har været i drift siden 2003. Satsningsområdet er halvvejs afsluttet.

Forskning og teknologisk udvikling: Det tematiske netværk for nærskibsfart (REALISE) afsluttede sit arbejde i slutningen af 2005. Satsningsområdet er halvvejs afsluttet.

3.4   Satsningsområder af operationel art

One-stop forvaltningsshopper: satsningsområdet er mere end halvvejs afsluttet.

Nærskibsfartens kontaktpunkter er repræsentanter for de nationale søfartsmyndigheder og ansvarlige for nærskibsfarten hos myndighederne: satsningsområdet er mere end halvvejs afsluttet.

Centrene til fremme af nærskibsfarten (SPC'er) i Europa, der tilbyder neutral og upartisk rådgivning om, hvordan man anvender nærskibsfarten, er mere end halvvejs afsluttet, centrenes geografiske dækning vil fortsat blive udvidet for som minimum at garantere deres finansielle sikkerhed.

Forbedring af nærskibstransportens image (f.eks. via European Shortsea Network): satsningsområdet er mere end halvvejs afsluttet.

Statistiske oplysninger: Et første redskab er allerede ved at blive afprøvet i Eurostat, som vil gøre det muligt at foretage kohærente sammenligninger mellem transportmåder. Den eksisterende konverteringsmodel skal yderligere finjusteres.

3.5

Kommissionen konkluderer, at de foreslåede satsningsområder var de rigtige, men finder det i nogle tilfælde nødvendigt at udforme nye foranstaltninger og nye frister. På andre områder søger den at præcisere eller udvide det tilstræbte mål. Den påpeger behovet for bedre at integrere EU-havnene i logistikkæden.

4.   Generelle bemærkninger

4.1

EØSU har gentagne gange støttet foranstaltninger, der sigter på at udvikle nærskibsfarten på grund af sektorens vækst- og arbejdspladspotentiale og som et alternativ til andre mindre miljøvenlige transportformer, som kan bidrage til at mindske flaskehalse, ulykker samt støj- og luftforurening.

4.2

De forskellige programmer og foranstaltninger til fremme af nærskibsfarten har givet betydelige resultater, der for det første giver sig udslag i en årlig gennemsnitlig stigning på 3,2 % siden 2000 (8,8 % for containerfragt) og for det andet i fjernelsen af et stort antal hindringer, der har været udpeget som en hæmsko for en større udvikling af sektoren: ud af de oprindelige 161 hindringer er der kun 35 tilbage. Man kan gå ud fra, at dette antal omfatter de hindringer, det har været lettest at eliminere, og derfor er det nødvendigt at gå beslutsomt videre.

4.3

På mødet den 11. december 2006 vedtog Rådet en række konklusioner om Kommissionens meddelelse samt henstillinger vedrørende den lovgivningsmæssige ramme, styrkelsen af udviklingen og fremmeindsatsen inden for nærskibsfart og samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, og det støttede generelt de foranstaltninger, der er foreslået i denne midtvejsevaluering.

4.4

I evalueringen af programmets resultater cirka tre år efter vedtagelsen af det finder Kommissionen at »det er mere end halvvejs afsluttet«. Den anfører dog, at der er nødvendigt bedre at integrere nærskibsfarten »i den logistiske forsyningskæde«. Det konstateres imidlertid, at en stor del af de foreslåede foranstaltninger allerede burde være gennemført. Et eksempel på en sådan forsinkelse er satsningsområde 14 om statistiske oplysninger, som allerede var foreslået i en meddelelse fra 1992. Et første redskab er allerede ved at blive afprøvet i Eurostat.

4.5

I sin udtalelse (4) om det i 2003 forelagte program understregede EØSU behovet for at styrke kontaktpunkternes (focal points) rolle a) som kontaktpunkt med erhvervslivet og b) til fremme af integrationen i et logistisk intermodalt system. EØSU appellerer om en større indsats fra medlemsstaternes og arbejdsmarkedets parters side i udviklingen af kontaktpunktnettet.

4.6

Trods Kommissionens formulering i forbindelse med den »multimodale forsyningskæde«, kan man ikke klart sige, at noget sådant eksisterer: den samlede masse af forskellige logistiske systemer og intermodale net kan ikke i sig selv opfattes som en multimodal kæde. Manglen på samordning og samarbejde mellem de forskellige transportsegmenter er afgjort en stor hindring for etableringen og udviklingen af en sammenhængende og bæredygtig EU-transportpolitik.

4.7

Kommissionen og medlemsstaterne bør hurtigst muligt sikre, at der skabes betingelser for at udvikle de forskellige transportformer, ikke blot ved at tilvejebringe de infrastrukturer, der letter intermodaliteten, men også ved at udfylde den lakune, der er en følge af, at erhvervslivet ikke har været i stand til at etablere et yderligere konkret samarbejde med henblik på bæredygtig økonomi, såvel som social og miljømæssig bæredygtighed.

5.   Særlige bemærkninger

5.1   Lovgivningsmæssige satsningsområder

5.1.1

Blandt de foreslåede foranstaltninger er det kun indførelsen af de nye EU-lasteenheder, der ikke er realiseret. Forslaget afstedkom markante forbehold fra forskellige økonomiske aktørers side, som mener, at vedtagelsen af nye standarder for lasteenheder skal ske på internationalt og ikke kun europæisk plan. EØSU påpegede også nogle af disse betænkeligheder, som det er nødvendigt at finde passende svar på. Kommissionen relancerede for nyligt debatten om dette forslag, og det ser ud til, at omformuleringen af forslaget i retning af at sikre, at indførelsen af en ny containermodel ikke nødvendigvis indebærer ændringer i de eksisterende modeller, kunne tilgodese nogle af de tilkendegivne betænkeligheder.

5.1.2

Marco Polo-programmet skal fortsat spille en vigtig rolle i finansieringen og udviklingen af nye eller eksisterende linjer. Medtagelsen af motorvejene til søs som et nyt specifikt satsningsområde kan bidrage til at konkretisere disse. Der er dog fortsat usikkerhed om begrebet motorveje til søs. Selv om man på den ene side bør støtte forslaget om ikke at begrænse deres anvendelse til TEN-T, skal gennemførelsen af dem være gennemsigtig og må ikke være ledsaget af konkurrenceforvridninger.

5.1.3

Der kan konstateres positive resultater med hensyn til erhvervslivets miljøpræstationer. Det er dog nødvendigt fortsat at forbedre resultaterne uanset sammenligningen med andre transportformer. Investeringer i søgning efter og udvikling af renere brændstoffer og motorer bør styrkes og fremmes. EU-lovgivningen på dette område bør revideres i forhold til de muligheder, der er realistiske. Der bør også investeres i modernisering af visse af EU-flådens segmenter.

5.1.4

EØSU spørger, hvorfor meddelelsen ikke nævner til oprettelsen af »et fælles EU-søfartsområde«, der er omtalt i dokumenter som grønbogen om en søfartspolitik for EU, midtvejsrevisionen af hvidbogen fra 2001 eller meddelelsen om godslogistik. Et sådant skridt kunne bidrage afgørende til, at nærskibsfarten får en fremtrædende plads inden for EU-intern godstransport. Det giver fuld mening, at søfarten mellem EU-havne begynder at blive behandlet som indenrigstransport og ikke som international transport, med de klare fordele, dette har i henseende til forenkling af toldprocedurerne.

5.2   Tekniske satsningsområder

5.2.1

EØSU konstaterer, hvilke fremskridt der er gjort inden for tekniske indsatsområder og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gå videre med at gennemføre disse foranstaltninger. Det er særlig vigtigt at fortsætte arbejdet i kontaktgrupperne i de forskellige forvaltninger for at finde fælles løsninger på de resterende hindringer.

5.3   Satsningsområder af operationel art

5.3.1

Blandt Kommissionens konklusioner om gennemførelsen af disse foranstaltninger kan man fremhæve satsningen på at udvide arbejdsområdet for centrene til fremme af nærskibsfarten til også at omfatte fremme af det multimodale aspekt på land og den dertil knyttede logistik. Det er af afgørende betydning at uddybe samarbejdet mellem de forskellige logistiske segmenter og fremme samarbejdet mellem dem.

5.3.2

På samme måde kan kontaktpunkterne bidrage til på lokalt/regionalt niveau at overvinde hindringerne for at forbedre nærskibsfartens resultater. Man bør anspore til inddragelse af arbejdsmarkedets parter samt Marine Industries Forum (MIF).

5.3.3

Det er vigtigt at råde over pålidelige, harmoniserede og fuldstændige statistiske oplysninger. Som allerede anført ovenfor blev dette allerede nævnt i en meddelelse fra 1992. EØSU anerkender de senest konstaterede fremskridt og beder Kommissionen og medlemsstaterne om at give dette tema større opmærksomhed.

Bruxelles, den 25. april 2007

Dimitris DIMITRIADIS

Formand for

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


(1)  KOM(2003) 155 endelig.

(2)  CESE 1398/2003, ordfører: Eduardo Chagas (EUT C 32 af 5.2.2004).

(3)  International Maritime Organisation's Facilitation Forms.

(4)  Jf. fodnote 2.


Top