EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0429

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje KOM(2006) 722 endelig — 2006/0241 (COD)

OJ C 161, 13.7.2007, p. 100–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 161, 13.7.2007, p. 32–32 (MT)

13.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/100


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

KOM(2006) 722 endelig — 2006/0241 (COD)

(2007/C 161/25)

Rådet besluttede den 12. december 2006 under henvisning til EF-traktatens artikel 171, at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Jan Simons til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 21. februar 2007.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 434. plenarforsamling den 14.-15. marts 2007, mødet den 15. marts, følgende udtalelse med 81 stemmer for og 1 hverken for eller imod:

1.   Indledning

1.1

I forbindelse med Borgernes Europa er det vigtigt at forenkle og tydeliggøre fællesskabslovgivningen for at gøre den lettere tilgængelig for almindelige borgere, således at de får nye muligheder og kan udnytte de specifikke rettigheder, som fællesskabslovgivningen giver dem. Dette mål kan ikke nås, så længe en lang række bestemmelser, som er blevet ændret gentagne gange, ofte ganske væsentligt, stadig ikke er samlet, men skal findes dels i den oprindelige retsakt, dels i senere ændringsretsakter. Det er således nødvendigt at foretage omfattende undersøgelser af mange forskellige dokumenter, der skal sammenholdes, før det kan fastslås, hvilke regler der gælder. Som følge heraf er det af afgørende betydning, at bestemmelser, der ofte er blevet ændret, kodificeres, hvis fællesskabslovgivningen skal være klar og gennemsigtig.

1.2

Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje. Den nye forordning træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i den; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

2.   Bemærkninger

2.1

Selv om forslaget følger bogstavet i det under punkt 2 anførte, rejser EØSU det presserende spørgsmål, om artikel 5, stk. 2, ikke er forældet i den nuværende ordlyd. Den deri omtalte periode »inden seks måneder efter tiltrædelsesdatoen« for de nævnte lande (Østrig, Finland, Sverige og ti medlemsstater, som senere er tiltrådt »en bloc«) er for længst forbi. Kun hvis de nævnte »aftaler, vedtagelser og samordnet praksis« stadig er til undersøgelse eller behandling hos en europæisk institution, hvilket først bør verificeres, kunne artikel 5, stk. 2, eventuelt give mening.

2.2

I så fald bør man indsætte den ordrette tekst fra traktatens artikel 81, stk. 1, thi ikke alle aftaler, men kun aftaler »mellem virksomheder«, og ikke alle vedtagelser, men kun vedtagelser »inden for sammenslutninger af virksomheder« kan falde ind under artikel 81, stk. 1.

2.3

EØSU benytter den lejlighed, som her giver sig, til atter over for EU-institutionerne at gentage, at grupperingen af søfart og indre vandveje under overskriften »transport til søs« som i midtvejsevalueringen af hvidbogen om transport 2001-2010 eller Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007 eller det tyske rådsformandskabsprogram, herunder det flerårige program for det tyske, portugisiske og slovenske formandskab, eller den igangværende debat i Europa-Parlamentet om Kommissionens forslag om ansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje, kan afstedkomme store misforståelser, hvad politikken angår. For indre vandveje og de fartøjer, som sejler på indre vandveje, gælder en helt anden retsramme end for fartøjer, der sejler i søgående trafik over korte eller lange afstande. I det foreliggende forslag anføres rigtignok den korrekte ramme, som hidtil politisk set har bestået sin prøve som en velfungerende ramme, nemlig den, der gælder for intern transport, hvorved forstås transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje, og samspillet mellem disse.

Bruxelles, den 15. marts 2007

Dimitris DIMITRIADIS

Formand for

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


Top