EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(04)

Offentliggørelse af en registreringsansøgning i medfør af artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

OJ C 321, 29.12.2006, p. 19–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 321/19


Offentliggørelse af en registreringsansøgning i medfør af artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

(2006/C 321/07)

Denne offentliggørelse giver mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen i medfør af artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006. Indsigelserne skal være Kommissionen i hænde inden seks måneder fra datoen for nærværende offentliggørelse.

SAMMENFATNING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

Registreringsansøgning i henhold til artikel 5 og artikel 17, stk. 2

»Asparago Bianco di Bassano«

EF-nr.: IT/PDO/005/0338/17.3.2004

BOB ( X ) BGB ( )

Dette datablad er et sammendrag udelukkende til informativt brug. Interesserede kan få yderligere oplysninger i den fuldstændige varespecifikation hos de italienske myndigheder i pkt. 1 eller hos Europa-Kommissionen (1).

1.   Ansvarlig myndighed i medlemsstaten

Navn:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresse:

Via XX Settembre n. 20

I-00187 Roma

Tlf.:

(39-06) 481 99 68

Telefax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Ansøgende sammenslutning

Navn:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Adresse:

Via G. Matteotti, 39

I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Tlf.:

(39-0424) 52 13 45

Telefax:

e-mail:

Sammensætning:

 Producenter/forarbejdningsvirksomheder ( X ) andet ( )

3.   Produktets art

Kategori 1.6 — Frugt, grøntsager og korn; ubehandlet eller forarbejdet, bilag I — Asparges.

4.   Varespecifikation (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)

4.1   Navn: »Asparago Bianco di Bassano«

4.2   Beskrivelse: BOB »Asparago Bianco di Bassano« er reserveret aspargesskud (Asparagus officinalis L.) fra det produktionsområde, der er afgrænset i pkt. 4.3, og som nedstammer fra den lokale sort »Comune — eller Chiarodi Bassano«.

For at kunne bære BOB-betegnelsen »Asparago Bianco di Bassano« skal aspargesene være:

hvide, eller lettere rosafarvede, evt. med »rustpletter« ved blomsterbladene og ved basen, men pletterne må ikke brede sig til skuddenes spids (de første 3 cm.) og forbrugeren skal kunne fjerne dem ved normal skrælning; de må under ingen omstændigheder dække over 10 % af bundtet;

velskabte: lige, fyldte og med lukket spids; skuddene må ikke være hule, flækkede, skrællede eller opskårne. Da aspargesene har lavt fiberindhold, kan de ved emballeringen let flække; derfor er mindre sprækker opstået efter høsten tilladt, dog maks. 15 % af aspergesene i et bundt; ganske letbøjede asperges er ligeledes tilladt;

sprøde; asperges, der er ved at blive træede, er ikke tilladt;

friske af udseende og duft; der må ikke være nogen bismag eller –lugt;

sunde — uden angreb af gnavere og insekter;

rene, fri for jordrester og andre urenheder;

afdryppede, tilstrækkelig tørre efter vask og køling med koldt vand og uden kemiske tilsætningsstoffer.

Afskæringen ved basen skal være med så rent et snit som muligt og på tværs af længdeaksen.

Størrelsessorteringen afhænger af længde og diameter. Aspergesenes diameter måles på midten. Mindste diameter på midten, inkl. tolerancen, er fastsat til 11 mm. Hvert bundt skal bestå af asperges, hvis diametre indbyrdes ikke afviger med mere end 10 mm. Bundterne inddeles efter aspargesenes diameter på midten. Aspargesenes længde skal stå i bestemt forhold til denne inddeling efter følgende tabel:

4.3   Geografisk område: Geografisk område: Produktions- og emballeringsområdet for »Asparago Bianco di Bassano« omfatter nogle kommuner i Vicenza-provinsen i nærheden af byen Bassano del Grappa som anført i varespecifikationen.

4.4   Bevis for oprindelse: Hver enkelt fase i produktionsprocessen overvåges, idet alle indgående og udgående produkter registreres. På denne måde, og ved at de pågældende dyrkede marker, producenter, pakkevirksomheder og producerede mængder opføres i særlige registre, der føres af kontrolinstansen, sikres det, at produktet kan spores fra produktionsprocessens begyndelse til dens afslutning. Alle fysiske og juridiske personer, der er opført i de pågældende registre, underkastes kontrol fra kontrolinstansens side, i overensstemmelse med bestemmelserne i varespecifikationen og den pågældende kontrolplan. Især kontrolleres optegnelsen for hvert produktionsår af de marker, hvor der dyrkes »Asparago Bianco di Bassano«, i registret hos kontrolinstansen; angivelsen af de ydre matrikelgrænser for dyrkningen af »Asparago Bianco di Bassano«, og for hver matrikel navnet på ejeren, produktionsvirksomheden, lokaliteten og størrelsen af dyrkningsområdet, og endelig registrering af koderne på hver af de mærkede bundter.

4.5   Fremstillingsmetode: Ifølge varespecifikationen skal markerne have en ph-værdi på mellem 5,5 og 7,5. For hver nyplantning, og mindst hvert 5. år, skal jorden analyseres for de væsentligste parametre (ph, kvælstof, fosfor, kalium, kalcium, magnesium og organisk materiale). For nyplantninger kan anvendes analyser, der er foretaget inden for de sidste tre år. Inden tilplantningen foretages der om efteråret forinden en let pløjning af jorden til en dybde på højst 30 cm, evt. efterfulgt af en dybdebehandling ned til 40-50 cm. Ved nyplantninger må afstanden mellem rækkerne ikke være på under 1,8 m for dobbeltrækker og 2 m for enkeltrækker; der må højest være 1,8 planter pr. m2.

Fugerne skal være 15-20 cm dybe. Asparges-stiklingerne plantes i marts-april, småplanter i juni. Genbeplantning med asparges på den samme mark må kun ske efter 4 år.

Har der været plantesygdom i rødderne (Rhizoctonia og fusarium), skal der gå 8 år inden genplantning. Det er desuden forbudt at tilplante aspargesmarker med kartofler, lægeurter, gulerødder, kløver og roer på grund af risikoen for rhizoctonia. Det tilrådes at dyrke kornsorter, som byg, hvede eller majs, inden der dyrkes asparges.

Landbrugerne kan selv foretage reproduktionen af det vegetative materiale til eget brug. Der må kun anvendes den lokale økosort, der opfylder betingelserne i varespecifikationens pkt. 2.

Forud for nyplantning, og hvert 5. år, foretages der en fuldstændig analyse af de væsentligste parametre (pH, N, P, K, Ca, Mg og organisk materiale); analyser foretaget i de seneste tre år kan anvendes.

Inden plantningen skal der gødskes med kvæggødning i forholdet 60 000 kg/ha, der nedpløjes. Der kan anvendes anden organisk gødning, men mængden skal udregnes på basis af det angivne forhold for kvæggødning.

Kvælstoffet skal for mindst 50 % vedkommende være organisk. Spredning af fosfor, og en del af kalium, foretages sammen med efterårs- og vinterarbejdet, medens kvælstof- og resten af kaliumspredningen foretages i perioden efter høsten (men ikke senere end juli), fordelt på flere gange. Den årlige tilførsel af næringsstoffer må ikke overstige følgende maksimumsgrænser pr. ha: kvælstof 150; fosfor 80; kalium 180. Eventuel tilførsel af mikrostoffer foretages i efterårs-/vintersæsonen.

Tildækning med mørkt plast er tilladt i høstperioden for at beskytte mod ukrudt, lys og andet, der måtte være til skade for slutproduktets kvalitet.

Når den del af planten, der er over jorden, fuldstændig udtørrer, slås, fjernes og brændes det; jordvoldene udjævnes efter høsten, for at rodnettet ikke udvikler sig i højden.

Høsten skal finde sted mellem 1. marts og 15. juni.

Afgrøder fra dyrkning i drivhuse eller som beskyttet afgrøde (tunnel) kan høstes inden ovennævnte periode, dog ikke inden den 1. februar, med tilladelse fra kontrolinstansen.

Største tilladte produktion på en aspargesmark i fuld produktion er 8 000 kg/ha.

Emballeringen skal ske i det produktionsområde, der er afgrænset i pkt. 3 i varespecifikationen, for at sikre produktets typiske egenskaber, sporbarhed og kontrollen heraf.

4.6   Tilknytning: Jorden i produktionsområdet for »Asparago Bianco di Bassano« har en løs eller let sandet tekstur, undergrunden er grusholdig med god permeabilitet og med et rimeligt indhold af organisk materiale; pH-værdien ligger hovedsagelig på mellem 5,5 og 7,5 (lettere sur til neutral).

Det pågældende område er dannet ved aflejringer, da det ligger i Valsugana-egnen, der gennemløbes af Brenta-floden. Jordens fysisk-kemiske sammensætning skyldes affaldsmaterialer, grus, sand og ler, der er tilført med vandløbet og aflejret i floddalen.

»Asparago Bianco di Bassanos« dyrkningsområde har et klima, der i omfattende grad påvirkes af Brenta-floden, der gennemløber Valsugana, og i den anden ende beskyttes af Venetos Foralper og Grappa-bjergmassivet.

Det årlige nedbør ligger på omkring 1 000 mm, hvoraf størstedelen falder i april-maj og september-oktober.

Gennemsnitstemperaturen ligger på mellem 2,5° og 23° med yderværdierne i januar og juli. Af meteorologiske faktorer bør nævnes vindene, der blæser fra det øvre Valsugana mod syd-øst, der i produktionsområdet skaber et lokalt mikroklima med ringe fugtighed, ringe tågeforekomster og en temmelig stabil jordbundstemperatur.

Disse karakteristika gør, at planten udvikler et fuldstændigt, bredt og dybt rodsystem, der består af store udløbere og kraftige rødder; det fremmer en intensiv optagelse af næringsstoffer og udviklingen af sukkerholdige stoffer. Heraf følger en hurtig udvikling af skudene af passende størrelse (kaliber) og fuldstændig spiselige og derfor fiberfattige.

Venezia-republikken anså asparges som en ædel spise; de optræder i forskellige regnskaber for festmåltider for højtestimerede gæster allerede i begyndelsen af 1500-tallet. Fra 1600-tallet blev der dyrket asparges forskellige steder i køkkenhaverne på fastlandet. De gejstlige på vej til Tridentinerkoncilet (1545-1563), der kom forbi Bassano, smagte dette lokalprodukt, og nogle af dem efterlod skrifter, der priste dets ernæringsmæssige kvaliteter. Der findes i øvrigt talrige dokumenter, hvori »Asparago Bianco di Basssano« prises for sine kvaliteter.

4.7   Kontrolinstans:

Navn:

CSQA S.r.l.

Adresse:

Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Tlf.:

(39-0445) 36 60 94

Telefax:

(39-0445) 38 26 72

e-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolinstansen opfylder kravene i standard EN 45011.

4.8   Mærkning: Hver pakke skal indeholde bundter af samme størrelse, og hvert bundt skal indeholde samme størrelse asparges. Aspargesene sælges i fast bundne bundter, der vejer mellem 0,5 og 4 kg.

De yderste asparges i bundtet skal af udseende og størrelse svare til gennemsnittet af dem, som bundtet består af; også længden skal være ensartet.

Som traditionen foreskriver, bindes de rent afskårne asparges sammen med et stykke af en ung pilegren eller et sideskud af pil (»Stoppa«). På hvert bundts »stoppa« skal være fastgjort en etikette mærket D.O.P. »Asparago Bianco di Bassano«, og bundtets identifikationsnummer skal være angivet for at muliggøre sporing.

Bundterne skal fordeles ligeligt i pakken og kan sættes i beholdere af træ, plast eller andet passende materiale.

Pakken mærkes udvendigt ved direkte angivelse eller med en særlig etikette: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO — D.O.P.; navnet på producenten, emballeringsvirksomhedens hovedsæde og adresse, emballeringsdatoen og følgende kommercielle oplysninger: kvalitetskategori (EU-norm), størrelse, antal bundter og deres gennemsnitsvægt.

Produktmærket består af BOB-logoet og af produktets og producentens identifikationskode, hvorved produktets sporbarhed garanteres.

Dette mærke fastgøres med en engangslukning til »stoppa« i bundtets øvre del, som garanti for BOB-produktet.

4.9   Nationale bestemmelser: —


(1)  Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kvalitetspolitik for landbrugsprodukter, B-1049 Bruxelles


Top