EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/10

Indkaldelse af forslag — Fælles harmoniseret EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser

OJ C 172, 25.7.2006, p. 26–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/26


INDKALDELSE AF FORSLAG

Fælles harmoniseret EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser

(2006/C 172/10)

1   BAGGRUND

Europa-Kommissionen lancerer en indkaldelse af forslag (ref. ECFIN/2006/A3-03) med henblik på gennemførelse af undersøgelser som led i det fælles harmoniserede program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser (godkendt af Kommissionen den 29. november 2000) i EU's medlemsstater og kandidatlandene. Denne indkaldelse af forslag dækker Luxembourg, Malta, Kroatien og Tyrkiet.

Programmet tjener til at indsamle oplysninger om den økonomiske tilstand i EU-medlemsstaterne med henblik på at sammenligne konjunkturudviklingen i medlemsstaterne som led i forvaltningen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Det fælles harmoniserede program har udviklet sig til et uvurderligt redskab, der benyttes til både den økonomiske overvågning som led i ØMU og til generelle økonomisk-politiske formål.

2   AKTIONENS FORMÅL OG SPECIFIKATIONER

2.1   Målsætninger

Det fælles harmoniserede program indebærer, at specialiserede organer/institutter gennemfører opinionsundersøgelser på samfinansieret grundlag. Kommissionen ønsker at indgå en etårig tilskudskontrakt med organer og institutter med de fornødne kvalifikationer til at gennemføre en eller flere af følgende undersøgelser i perioden maj 2007 til april 2008:

Undersøgelser inden for detailhandelen og servicesektoren i Luxembourg.

Investeringsundersøgelser og undersøgelser inden for byggebranchen, detailhandelen og servicesektoren i Malta.

Investeringsundersøgelser og undersøgelser inden for byggebranchen, detailhandelen, servicesektoren og industrien i Kroatien.

Investeringsundersøgelser og undersøgelser inden for byggebranchen, detailhandelen, servicesektoren og industrien samt forbrugerundersøgelser i Tyrkiet.

Ad hoc-undersøgelser om aktuelle økonomiske emner: Disse ad hoc-undersøgelser har per definition mere lejlighedsvis karakter og gennemføres som et supplement til månedsundersøgelserne ved brug af de samme etablerede stikprøver som månedsundersøgelserne med det formål at indhente oplysninger om specifikke økonomisk-politiske emner.

Undersøgelserne udføres blandt virksomhedsledere i industrien, investeringssektoren, byggebranchen, detailhandelen og servicesektoren samt blandt forbrugere.

2.2   Tekniske specifikationer

2.2.1   Frister for udførelse af arbejdet og indberetning af resultater

Følgende tabel giver en oversigt over de undersøgelser, der indgår i denne indkaldelse af forslag:

Undersøgelsens titel

Antal deltagende sektorer/størrelsesklasser

Antal spørgsmål, der stilles hver måned

Antal spørgsmål, der stilles hvert kvartal

Undersøgelse inden for industrien

56/-

7

9

Investeringsundersøgelse

8/6

To spørgsmål i marts/april

Fire spørgsmål i oktober/november

Undersøgelse inden for byggebranchen

5/-

5

1

Undersøgelse inden for detailhandelen

9/-

6

-

Undersøgelse inden for servicesektoren

19/-

6

1

Forbrugerundersøgelse

25/-

14

3

Månedsundersøgelserne gennemføres i løbet af de første to uger af hver måned, og resultaterne e-mailes til Kommissionen senest fire arbejdsdage før månedens udgang og i overensstemmelse med den tidsplan, der vil indgå i tilskudskontrakten.

Kvartalsundersøgelserne gennemføres i løbet af de første to uger af den første måned i hvert kvartal (januar, april, juli og oktober), og resultaterne e-mailes til Kommissionen senest fire arbejdsdage før udgangen af henholdsvis januar, april, juli og oktober og i overensstemmelse med den tidsplan, der vil indgå i tilskudskontrakten.

De halvårlige investeringsundersøgelser gennemføres i marts/april og oktober/november, og resultaterne e-mailes til Kommissionen senest fire arbejdsdage før udgangen af henholdsvis maj og december og i overensstemmelse med den tidsplan, der vil indgå i tilskudskontrakten.

Hvad angår ad hoc-undersøgelserne, skal kontrahenten forpligte sig til at overholde den specifikke frist, der fastsættes for disse undersøgelser.

En detaljeret beskrivelse af aktionen kan downloades fra følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2   Metoder og spørgeskemaer knyttet til det fælles harmoniserede EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser

Nærmere oplysninger om de anvendte metoder findes i brugervejledningen på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3   ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OG VARIGHED

3.1   Administrative bestemmelser

Organet eller instituttet vælges for en periode på maksimalt tolv måneder. Med henblik herpå vil der blive indgået en etårig kontrakt mellem parterne, hvori fastsættes de fælles målsætninger for den planlagte aktion og aktionens karakter. Tilskudskontrakten vil dække perioden maj 2007 til april 2008.

3.2   Varighed

Undersøgelserne løber fra den 1. maj 2007 til den 30. april 2008. Aktionens varighed må ikke overstige tolv måneder (tretten måneder for investeringsundersøgelsen).

4   FINANSIERING

4.1   Fællesskabets finansiering

De udvalgte operationer vil blive finansieret over budgetpost 01.02.02 — Koordinering og overvågning af Den Økonomiske og Monetære Union.

4.2   Anslået samlet fællesskabsbudget til denne aktion

Det samlede årlige budget, der står til rådighed for disse undersøgelser, er i størrelsesordenen 360 000 EUR.

Der vil blive indgået maksimalt 17 kontrakter.

4.3   Fællesskabets andel i finansieringen

Kommissionens andel i samfinansieringen kan højst udgøre 50 % af kontrahentens tilskudsberettigede omkostninger i forbindelse med den enkelte undersøgelse.

4.4   Kontrahentens finansiering af aktionen og de tilskudsberettigede omkostninger

Der ydes kun støtte til dækning af udgifter, der opstår, efter at tilskudskontrakten er underskrevet af alle parter, medmindre der gør sig særlige forhold gældende, idet der dog under ingen omstændigheder ydes støtte til dækning af udgifter, der er opstået, før ansøgningen om tilskud blev indgivet. Naturalydelser betragtes ikke som tilskudsberettigede omkostninger.

Kontrahenten vil blive anmodet om at forelægge et detaljeret budget indeholdende et skøn over aktionens omkostninger og finansieringen heraf udtrykt i euro. Budgettet vil blive vedlagt som et bilag til tilskudskontrakten. Kommissionen kan senere benytte disse tal revisionsformål.

5   KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE

5.1.   Ansøgerens retlige status

Denne indkaldelse af forslag er rettet til organer/institutter (retlige enheder) med retsevne i et af de tiltrædende lande eller et af kandidatlandene. Ansøgerne skal påvise, at de har retsevne, og forelægge den fornødne dokumentation herfor i form af standardformularen »retlig enhed«.

5.2.   Udelukkelsesgrunde

Der kan ikke ydes tilskud til en ansøger (1):

a)

hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller er begæret taget under en af disse behandlinger, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed, eller som befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning

b)

som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om vedkommendes faglige hæderlighed

c)

som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret

d)

som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skat i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor vedkommende er etableret, i den ordregivende myndigheds land eller i det land, hvor kontrakten skal effektueres

e)

som ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser

f)

som i forbindelse med indgåelse af en anden aftale eller tildeling af et tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet er fundet skyldig i grov misligholdelse, idet vedkommende ikke har overholdt sine kontraktlige forpligtelser

g)

som befinder sig i en interessekonflikt

h)

som har afgivet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, som den ordregivende myndighed har krævet, eller ikke har forelagt de krævede oplysninger.

Ansøgere skal dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de i punkt 5.2 nævnte situationer ved brug af standarderklæringen om tilskudsberettigelse.

5.3   Administrative og økonomiske sanktioner

1.

Ansøgere, tilbudsgivere og kontrahenter, der har afgivet urigtige erklæringer, eller som har gjort sig skyldige i grov forsømmelse ved ikke at overholde deres kontraktlige forpligtelser i forbindelse med en tidligere udbudsprocedure, kan, uden at dette berører muligheden for at anvende kontraktlige sanktioner, udelukkes fra alle kontrakter og tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet i en periode på højst to år regnet fra det tidspunkt, hvor forseelsen konstateres og bekræftes på baggrund af en kontradiktorisk procedure. Denne periode kan forlænges til tre år i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse.

Tilbudsgivere eller ansøgere, der har afgivet urigtige erklæringer, kan desuden pålægges økonomiske sanktioner svarende til 2-10 % af den samlede værdi af den kontrakt, der skal tildeles.

Kontrahenter, som har gjort sig skyldige i grov forsømmelse ved ikke at overholde deres kontraktlige forpligtelser, pålægges økonomiske sanktioner svarende til 2-10 % af den pågældende kontrakts samlede værdi. Denne sats kan forhøjes til 4-20 % i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse.

2.

I de i punkt 5.2, litra a), c) og d), nævnte tilfælde udelukkes ansøgere eller tilbudsgivere fra kontrakter og tilskud i en periode på højst to år regnet fra det tidspunkt, hvor forseelsen konstateres og bekræftes på baggrund af en kontradiktorisk procedure.

I de i punkt 5.2, litra b) og e), nævnte tilfælde udelukkes ansøgere eller tilbudsgivere fra kontrakter og tilskud i en periode på mindst et år og højst fire år regnet fra datoen for forkyndelsen af dommen.

Disse perioder kan forlænges til fem år i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse eller første dom.

3.

De tilfælde, der er nævnt i punkt 5.2, litra e), er følgende:

a)

de tilfælde af svig, der er omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 1995

b)

de tilfælde af bestikkelse, der er omhandlet i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 1997

c)

de tilfælde, hvor en person deltager i en kriminel organisation således som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/733/RIA

d)

de tilfælde, hvor der sker hvidvaskning af penge således som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF.

6   UDVÆLGELSESKRITERIER

Ansøgere skal råde over stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan opretholde deres aktiviteter i hele den periode, hvor foranstaltningen gennemføres. De skal råde over de faglige kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige for, at de kan fuldføre den foreslåede foranstaltning eller det foreslåede arbejdsprogram.

6.1   Ansøgerens økonomiske kapacitet

Ansøgere skal have tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at fuldføre den foreslåede aktion og skal forelægge balance og resultatopgørelse for de seneste to regnskabsår, for hvilke der foreligger afsluttede regnskaber. Denne bestemmelse gælder ikke for offentlige organer og internationale organisationer.

6.2   Ansøgernes operationelle kapacitet

Ansøgere skal have tilstrækkelig operationel kapacitet til at fuldføre den foreslåede aktion og skal forelægge passende dokumentation til støtte herfor.

Følgende kriterier vil blive lagt til grund ved vurderingen af en ansøgers kapacitet:

Mindst tre års dokumenteret erfaring med at forberede og gennemføre kvalitative konjunktur- og forbrugerundersøgelser.

Dokumenteret erfaring inden for mindst et af følgende områder:

1)

evaluering af resultaterne af konjunktur- og forbrugerundersøgelser, metodologiske spørgsmål (stikprøver, spørgeskemaer og tidsmæssig planlægning) og analyse

2)

udvikling af indikatorer baseret på resultaterne af konjunktur- og forbrugerundersøgelser

3)

anvendelse af resultaterne af konjunktur- og forbrugerundersøgelser til konjunkturanalyser og makroøkonomiske analyser og forskning ved brug af statistiske og økonometriske metoder, herunder sektoranalyser

4)

økonometriske modeller og andre prognoseredskaber.

Evne til at anvende metodologien i det fælles harmoniserede EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser og til at følge Kommissionens instrukser: overholde de månedlige indberetningsfrister, gennemføre forbedringer og ændringer af undersøgelsesprogrammet efter anmodning fra Kommissionens tjenestegrene som aftalt ved koordinationsmøder med repræsentanter for de deltagende organer/institutter.

7   TILDELINGSKRITERIER

Følgende kriterier vil blive lagt til grund ved tildelingen af kontrakten til de udvalgte ansøgere:

Ansøgerens ekspertise og erfaring inden for de områder, der er nævnt i punkt 6.2.

Effektiviteten af den foreslåede undersøgelsesmetodologi, herunder i henseende til stikprøveplan, stikprøvestørrelse, dækningsgrad og svarprocent.

Ansøgerens kompetence og viden med hensyn til de særlige undersøgelseskarakteristika for den sektor eller det land, hvori de agter at gennemføre undersøgelsen eller undersøgelserne.

Effektiviteten i ansøgerens organisation i henseende til fleksibilitet, infrastruktur, kvalificerede medarbejdere og faciliteter til udførelse af arbejdet, indberetning af resultater, deltagelse i forberedelsen af undersøgelserne under det fælles harmoniserede program og kontakten med Kommissionen.

Forholdet mellem kvalitet og pris.

8   PRAKTISKE PROCEDURER

8.1   Udarbejdelse og indgivelse af forslag

Forslagene skal omfatte den udfyldte og undertegnede standardformular til ansøgning om tilskud og alle de støttedokumenter, der er nævnt i formularen.

Tilbuddet skal bestå af tre dele:

en administrativ del

en teknisk del

en finansiel del.

Følgende standardformularer kan indhentes hos Kommissionen:

standardformular til ansøgning om tilskud

standardbudgetopgørelse til angivelse af de skønnede udgifter i forbindelse med undersøgelserne samt en finansieringsplan

standardformular til finansielle oplysninger

standardformular vedrørende retlig enhed

standarderklæring om tilskudsberettigelse

standarderklæring om vilje til at undertegne standardtilskudskontrakten

standardformular vedrørende underentrepriser

samt dokumentation angående de finansielle aspekter af tilskuddet:

aide-memoire til finansielle beregninger og erklæringer

model for en tilskudskontrakt

a)

ved at downloade dem fra følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

b)

eller, hvis det ikke er muligt, ved at rette skriftlig henvendelse til Kommissionen på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektorat ECFIN

Kontor ECFIN-A-3 (Konjunkturundersøgelser)

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Bruxelles

Fax (+322) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Kommissionen forbeholder sig ret til at ændre disse standardformularer, såfremt det fælles harmoniserede program og/eller budgetforvaltningen nødvendiggør det.

Forslag skal affattes på et af Den Europæiske Unions officielle sprog og eventuelt ledsages af en oversættelse til engelsk, fransk eller tysk.

For hver ansøgning skal der indgives en underskrevet original og to kopier.

Forslag skal indsendes i dobbeltkuvert.

Den udvendige kuvert skal være påført adressen i punkt 8.3 nedenfor.

Den indvendige lukkede kuvert, der indeholder selve forslaget, mærkes »Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-03 — må ikke åbnes af posttjenesten«.

Kommissionen vil informere ansøgerne om, at den har modtaget deres forslag, ved at returnere det vedlagte modtagelsesbevis til dem.

8.2   Forslagenes indhold

8.2.1   Den administrative del

Forslagets administrative del skal omfatte:

En behørigt undertegnet standardformular til ansøgning om tilskud.

En behørigt udfyldt og undertegnet standardformular »retlig enhed« og den krævede dokumentation for organets eller instituttets retsevne.

En behørigt udfyldt og undertegnet standardformular til finansielle oplysninger.

En behørigt undertegnet standarderklæring vedrørende ansøgerens tilskudsberettigelse.

En organisationsplan for organet eller instituttet, hvoraf fremgår ledelsesmedlemmernes navne og stillinger samt den afdeling, der er ansvarlig for undersøgelserne.

En behørigt undertegnet standarderklæring om ansøgerens vilje til at undertegne standardtilskudskontrakten, hvis vedkommende udvælges.

Dokumentation for sund finansiel stilling: der vedlægges balance og resultatopgørelse for de foregående to regnskabsår, for hvilke der foreligger afsluttede regnskaber.

8.2.2   Den tekniske del

Forslagets tekniske del skal omfatte:

En beskrivelse af organets eller instituttets virksomhed, der muliggør en vurdering af dettes kvalifikationer og omfanget og varigheden af dets erfaring på de i punkt 6.2 nævnte områder. Den skal omtale enhver form for undersøgelser, servicekontrakter, konsulentarbejde, rundspørger, publikationer og andet arbejde, som er blevet udført tidligere, med angivelse af kundens navn og det arbejde, der eventuelt er blevet udført for Europa-Kommissionen. Desuden vedlægges de mest relevante undersøgelser og/eller resultater.

En detaljeret beskrivelse af den operationelle organisation, der står for gennemførelsen af undersøgelser. Der vedlægges relevant dokumentation vedrørende infrastruktur, faciliteter, ressourcer og kvalificerede medarbejdere (kortfattede CV'er), der står til ansøgerens disposition.

En detaljeret beskrivelse af undersøgelsesmetoder: stikprøvemetoder, stikprøvefejl, konfidensintervaller, stikprøvestørrelse, dækningsgrad og forventet svarprocent.

En behørigt undertegnet standardformular vedrørende de underleverandører, der deltager i aktionen, sammen med en detaljeret beskrivelse af de opgaver, der vil blive givet i underentreprise.

8.2.3   Den finansielle del

Forslagets finansielle del skal omfatte:

En behørigt udfyldt og detaljeret standardbudgetopgørelse (i euro), der dækker en periode på tolv måneder for hver enkelt undersøgelse og indeholder en finansieringsplan for aktionen og en detaljeret fordeling af totalsummen og de tilskudsberettigede enhedsomkostninger i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen, herunder udgifterne til underentreprise.

Eventuelt et bevis for momsfritagelse.

Et bevis for eventuelle finansielle bidrag fra andre organisationer (samfinansiering).

8.3   Adresse, hvortil forslag skal indgives, og sidste frist for indgivelse af forslag

Interesserede ansøgere opfordres til at indgive ansøgning til Europa-Kommissionen.

Ansøgninger indgives:

a)

enten pr. rekommanderet brev eller med kurertjeneste poststemplet senest den 25. september 2006 på følgende adresse:

Pr. rekommanderet brev:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender

Att.: Jean-Pierre RAES

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-03

Kontor R2, BU1 — 3/13

B-1049 Bruxelles

Med kurertjeneste:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender

Att.: Jean-Pierre RAES

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-03

Kontor R2, BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

b)

eller ved indlevering til Europa-Kommissionens centrale posttjeneste (personligt af ansøgeren eller af en af ham bemyndiget repræsentant, herunder private kurertjenester) på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender

Att.: Jean-Pierre RAES

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-03

Kontor R2, BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

senest den 25. september 2006, kl. 16.00 (lokal tid i Bruxelles). I dette tilfælde udstedes der en dateret kvittering for aflevering af ansøgningen underskrevet af den person i ovennævnte tjeneste, der modtager ansøgningen.

Ansøgninger, der modtages af Kommissionen efter afleveringsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

9   HVORLEDES BEHANDLES ANSØGNINGERNE EFTER MODTAGELSEN?

Alle ansøgninger vil blive behandlet med henblik på at vurdere, om de opfylder de formelle kriterier for tilskudsberettigelse.

Forslag, der anses for tilskudsberettigede, vil blive evalueret og tildelt point i henhold til tildelingskriterierne nævnt ovenfor.

Udvælgelsen af forslag finder sted i oktober/november 2006. Med henblik herpå vil der blive nedsat en udvælgelseskomité med generaldirektøren for Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender som formand. Komitéen vil bestå af mindst tre personer, der repræsenterer mindst to forskellige specialiserede kontorer uden indbyrdes hierarkisk forbindelse, og den får sit eget sekretariat til varetagelse af kommunikationen med den udvalgte ansøger. Ansøgere, som ikke udvælges, vil få individuel meddelelse herom.

10   VIGTIGT

Denne indkaldelse af forslag udgør på ingen måde en kontraktlig forpligtelse for Kommissionen i forhold til de organer/institutter, der indgiver forslag som svar på indkaldelsen. Al henvendelse vedrørende denne indkaldelse af forslag skal ske skriftligt.

Ansøgere bør notere sig de kontraktbestemmelser, der vil være obligatoriske i tilfælde af, at kontrakten tildeles dem.


(1)  I henhold til artikel 93 og 94 i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.


Top