EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE0377

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Styrkelse af tilliden til de elektroniske Business-to-Business markedspladser KOM(2004) 479 endelig

OJ C 255, 14.10.2005, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 255/29


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Styrkelse af tilliden til de elektroniske Business-to-Business markedspladser

KOM(2004) 479 endelig

(2005/C 255/04)

Kommissionen besluttede den 14. juli 2004 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til EØSU's Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som udpegede Göran Lagerholm til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 16. marts 2005.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 416. plenarforsamling den 6.-7. april 2005, mødet den 6. april 2005, følgende udtalelse med 131 stemmer for og 4 hverken for eller imod:

1.   Resumé

1.1

Kommissionen har fremlagt en meddelelse om styrkelse af tilliden til de elektroniske Business-to-Business markedspladser. EØSU finder, at

rapporten stort set dækker de vigtigste spørgsmål vedrørende accept af e-markedspladser, og at den gør det på korrekt vis;

der er imidlertid behov for yderligere tiltag. Det er til en vis grad også forståeligt, at markedet er tilbageholdende. Især de mere avancerede former for e-markedspladser adskiller sig fra de forretningsmodeller, som traditionelt anvendes af små og mellemstore virksomheder;

der findes dog andre langt større hindringer for grænseoverskridende handel.

2.   Kommissionens meddelelse

2.1

Denne meddelelse er i stor udstrækning baseret på arbejdet fra en ekspertgruppe med repræsentanter fra industrien og leverandørerne af elektroniske markeder (»ekspertgruppen«) (1). Meddelelsen ser på behovet for at styrke tilliden til B2B e-markedspladser med henblik på at reducere de økonomiske risici som følge af anvendelsen af uredelige og ulovlige forretningsmetoder i forbindelse med sådanne markedspladser. Der er med hensyn til B2B e-markedspladser et stort potentiale for at fremme effektiviteten ved at reducere transaktionsomkostningerne og styrke konkurrencen, men der kan kun opnås en sådan øget effektivitet, hvis virksomhederne er villige til at deltage i e-markedspladser. For at fjerne eventuelle hindringer for anvendelsen af B2B e-markedspladser som følge af manglende tillid agter Kommissionen at træffe følgende foranstaltninger:

Analyse — i tæt samarbejde med medlemsstaterne — af de eksisterende nationale retsforskrifter, der finder anvendelse på uredelige forretningsmetoder i forbindelse med B2B e-markedspladser.

Opfordring til de berørte parter til at aftale fælles adfærdskodekser eller tage eksisterende kodekser op til fornyet overvejelse for yderligere at fremme redelige forretningsmetoder i forbindelse med B2B e-markedspladser som beskrevet i denne meddelelse.

Iværksættelse af en undersøgelse af B2B e-markedspladsernes økonomiske indvirkning på de europæiske virksomheders konkurrenceevne og produktivitet, idet der især skal foretages en analyse af de direkte og indirekte omkostninger og fordele for e-markedspladsernes deltagere. Resultatet af denne undersøgelse vil blive yderligere drøftet med de berørte parter.

Tilvejebringelse af fyldestgørende information om anvendelsen af de eksisterende konkurrenceretlige regler på B2B e-markedspladser for at opnå en konkurrencefremmende adfærd.

2.2

Denne meddelelse ønsker at fremme en mere intens dialog mellem de relevante aktører i forbindelse med B2B e-markedspladser med hensyn til overholdelse af principperne for redelige forretningsmetoder og kravene til sikkerhed. Som et led heri skal potentielle hindringer for deltagelsen i sådanne elektroniske forretningsformer fjernes. Kommissionens tjenestegrene vil gennem den europæiske e-markedspladsportal regelmæssigt aflægge rapport om udviklingen på området.

3.   Elektroniske Business-to-Business markedspladser — definition

3.1

B2B e-markedspladser kan defineres som internetbaserede handelsplatforme, hvor virksomhederne udveksler varer og tjenester. B2B e-markedspladser kan på baggrund af denne ret brede definition inddeles i følgende kategorier, afhængigt af de forskellige transaktionsfunktioner som tilbydes:

Elektroniske opslagstavler, der er den enkleste form for e-markedspladser, og som kun har begrænsede transaktionsmuligheder. Transaktioner sker, efter at der er blevet fremsat et specifikt ønske om at købe eller sælge en bestemt vare eller ydelse.

Markedspladser, som er en udvidelse af de elektroniske opslagstavler. De omfatter typisk instrumenter til at sammenføre køber og sælger, kontrollere deres interaktion og muliggøre forhandlinger via platformen.

Katalogbaserede markedspladser med et kombineret produktkatalog bestående af forskellige sælgeres kataloger.

Auktionstjenester, som er formelle prisfastsættelsesprocedurer, der afvikles på en internetbaseret handelsplatform og iværksættes af sælger med henblik på at sælge produkter eller tjenester til den højest mulige pris. Omvendte auktioner (eller »købsauktioner«), som iværksættes af køber med det formål at købe varer eller tjenester til den lavest mulige pris.

Antallet af aktive e-markedspladser har varieret gennem tiden og ligger endnu ikke fast. Det skønnes, at der på nuværende tidspunkt er ca. 1 000 aktive e-markedspladser på verdensplan, hvilket er omkring 20 % færre end for to år siden (SEK(2004) 930).

4.   Generelle bemærkninger

4.1

Kommissionens meddelelse beskæftiger sig med emnet styrkelse af tilliden til de elektroniske Business-to-Business markedspladser. Elektroniske markedspladser er en vigtig del af det mere overordnede område e-handel. Der kan knyttes nogle generelle bemærkninger til e-handelsområdet.

4.1.1

Velfungerende elektroniske markedspladser bidrager grundlæggende til et mere effektivt erhvervsklima, hvilket vil komme virksomhederne og beskæftigelsen i EU til gode på længere sigt. Øget konkurrence vil stimulere virksomhederne i EU til at øge deres effektivitet. EØSU støtter derfor tiltag, som sigter mod at fremme elektronisk handel, hvilket allerede fremgår af tidligere fremsatte bemærkninger.

4.1.2

EØSU bemærkede i sin udtalelse om direktivforslaget om visse retlige aspekter af elektronisk handel (2), at usikre retlige rammer er en hæmsko for elektronisk handel. Kommissionens meddelelse sigter mod at begrænse denne usikkerhed, hvilket EØSU bifalder.

4.1.3

I sine udtalelser om Kommissionens meddelelser »Hjælp til digitalisering af små og mellemstore virksomheder« (3) og »Tilpasning af e-business-politikker i et miljø i udvikling: Status over digitaliseringsinitiativet og fremtidige udfordringer« (4) kommenterede EØSU Kommissionens indsats for at fremme e-business. Disse kommentarer gælder dybest set stadig.

4.1.4

e-Business har stor betydning for virksomhederne og den offentlige sektor. e-Business åbner muligheder for øget konkurrenceevne, handel i det indre marked og ligebehandling af små og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt at få især små og mellemstore virksomheder til i højere grad at anvende den nye teknologi. EØSU bifalder og støtter Kommissionens indsats på dette område.

4.1.5

EØSU bifalder ligeledes ekspertgruppens konklusioner vedrørende B2B internetbaserede handelsplatforme. Gruppen har på grundig vis indkredset de forskellige problemer. Det er dog ikke helt klart, hvorvidt små og mellemstore virksomheder har kendskab til fordelene ved elektronisk handel. Det fremgår af side 10, at små og mellemstore virksomheder generelt er opmærksomme på og har indset fordelene ved elektronisk handel, og af side 11, at små og mellemstore virksomheder tøver med fuldt ud at satse på elektronisk handel, og at dette skyldes manglende kendskab til risici og fordele. Det er imidlertid vigtigt at skelne mellem e-business og elektronisk handel. Det kan konkluderes, at små og mellemstore virksomheder er opmærksomme på de generelle muligheder for at anvende IT, mens det specifikke område elektronisk handel stadig ligger fjernt for dem.

4.1.6

Selv om virksomhederne er opmærksomme på mulighederne ved e-business og mange små og mellemstore virksomheder går i spidsen, hvad angår brugen af elektronisk handel, findes der fortsat problemer, som forhindrer dem i at deltage fuldt ud i »e-business-samfundet«. Disse problemer er af mere general karakter og begrænser sig ikke specielt til elektronisk handel, men er dog alligevel relevante i denne sammenhæng.

Små og mellemstore virksomheder er som regel mere optaget af umiddelbare problemer. De tøver med at investere i teknologi og procedurer, som ikke giver øjeblikkelig afkast.

Der mangler løsninger, som er skræddersyet til små og mellemstore virksomheder. Små og mellemstore virksomheder har ikke de samme behov som større virksomheder, men det værste problem er, at de ofte ikke har råd til konsulentbistand og derfor ikke uden videre kan anvende eksisterende løsninger.

Små og mellemstore virksomheder råder i mange tilfælde ikke over den ekspertise, som er nødvendig for at kunne implementere mange softwarepakker og udvikle deres egne grænseflader til standardsoftware.

Mange større virksomheder stiller som betingelse, at deres leverandører indfører en særlig type software, for at de kan starte eller fortsætte som virksomhedernes leverandører. Små og mellemstore virksomheder befinder sig således i en fastlåst situation, eftersom de hverken har råd til eller mulighed for at håndtere den komplekse tekniske situation, som opstår, når flere af deres kunder hver især kræver specifikke løsninger. Dette problem kan også tilskrives manglen på generelle standarder.

e-business giver større virksomheder en række stordriftsfordele, og ofte med tilbagevirkende effekt som nævnt ovenfor. Små og mellemstore virksomheder kan ikke opstille deres egne regler, eftersom omkostningerne til teknisk bistand er mere eller mindre uafhængige af virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder er derfor nødt til at implementere flere forskellige løsninger, mens større virksomheder kan nøjes med én.

4.1.6.1

Kommissionen har truffet en række initiativer for at fremme små og mellemstore virksomheders anvendelse af e-business. EØSU støtter disse initiativer og opfordrer Kommissionen til at træffe nye initiativer og styrke allerede eksisterende initiativer, som tager udgangspunkt i små og mellemstore virksomheders særlige behov, når det gælder tilpasning af software og standarder.

4.1.7

EØSU understreger ligeledes nødvendigheden af at tilskynde små og mellemstore virksomheder til at lære, hvordan de kan deltage i elektronisk handel. e-handel og e-business er under hastig forandring. Det vil være hensigtsmæssigt at undersøge, hvordan man kan få små og mellemstore virksomheder til i højere grad at satse på livslang læring.

4.1.7.1

Dette er i tråd med henstillingerne i den udtalelse, som EØSU for nylig vedtog om livslang læring (5). EØSU anbefaler i sin udtalelse at styrke de programmer for livslang læring, der henvender sig til borgere, der i dag befinder sig på arbejdsmarkedet, og at kæde disse programmer direkte sammen med indførelse af en videnøkonomi. EØSU lægger særlig vægt på, at små og mellemstore virksomheder får adgang til disse programmer.

5.   Særlige bemærkninger

5.1   B2B internetbaserede handelsplatforme

5.1.1

Ekspertgruppen skelner i sin endelige rapport mellem forskellige former for handelsplatforme. EØSU er enig med eksperterne i, at det ikke vil være hensigtsmæssigt udelukkende at fokusere på e-markedspladser. Der findes forskellige muligheder for at deltage i »e-business-samfundet«. De enkelte virksomheder har forskellige behov og forretningsprincipper. Ekspertgruppen konstaterer, at denne specifikke B2B internetbaserede handelsplatform har fået mest opmærksomhed, eftersom de fleste af de små og mellemstore virksomheders problemer er knyttet til e-markedspladser, og navnlig omvendte auktioner.

5.1.2

EØSU ønsker imidlertid på dette stadie at henlede opmærksomheden på de to direktiver om offentlige indkøb, som er ved at blive omsat til national lovgivning. Disse to direktiver åbner op for nye elektroniske indkøbsmetoder, og selv om der vil være forskelle i de enkelte medlemsstaters gennemførelse af direktiverne, er det selvfølgelig af stor betydning for virksomhederne, at offentlige indkøb kan fremme anvendelsen af nye elektroniske midler. Kommissionen har ligeledes søsat en »handlingsplan for iværksættelse af lovrammen for elektroniske offentlige købsaftaler«, som i høj grad bidrager til at ruste små og mellemstore virksomheder til e-business.

5.1.3

EØSU er enig med Kommissionen i, at e-markedspladser rummer et specifikt potentiale, som man gør klogt i at udnytte. EØSU bifalder Kommissionens meddelelse. EØSU mener dog ikke, at manglende tillid er den eneste væsentlige årsag til, at små og mellemstore virksomheder stiller sig tøvende over for e-markedspladser eller det mere overordnede begreb B2B internetbaserede handelsplatforme.

5.1.3.1

Ekspertgruppen mener, at en erhvervspolitik, som sigter mod et mere gennemsigtigt, interoperabelt og retfærdigt marked, i høj grad vil kunne hjælpe små og mellemstore virksomheder til at løfte de nye udfordringer, som er forbundet med internetbaserede handelsplatforme. Ekspertgruppen mener ikke, at de offentlige myndigheder skal fremme specifikke former for e-handel, men at de skal forblive neutrale, hvad angår forskellige salgskanaler og funktioner i tilknytning til internetbaserede handelsplatforme. Endelig mener ekspertgruppen, at det er nødvendigt med yderligere tiltag, navnlig med henblik på bevidstgørelse, markedsgennemsigtighed, standardisering og opbygning af tillid.

5.1.3.2

B2B internetbaserede handelsplatforme skal generelt fodres med oplysninger fra små og mellemstore virksomheder. Behovet for standardisering er større, jo mere avanceret handelsplatformen er. Denne standardisering er stadig langt fra en realitet, og når den bliver det, vil der være behov for software, som er tilpasset små og mellemstore virksomheder.

5.1.3.3

Den manglende standardisering gælder ikke kun tekniske løsninger, men også grænsefladen mellem menneske og maskine. Det er forståeligt, at små og mellemstore virksomheder stiller sig tøvende over for e-business i betragtning af antallet af handelsplatforme og de vanskeligheder, som er forbundet med flersprogethed. Standardiseringsorganer og Kommissionen bør se nærmere på dette spørgsmål, især hvis målet er at fremme grænseoverskridende handel. Det gælder også for standardiseringen af klassificering af og betegnelser for produkter og tjenesteydelser, hvor EØSU støtter CEN/ISSS's igangværende bestræbelser.

5.1.3.4

Små og mellemstore virksomheder har til en vis grad svært ved at deltage i elektroniske auktioner og andre elektroniske markedspladser, eftersom bud skal være af en bestemt størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan kun i begrænset omfang levere større partier. Man bør især være opmærksom på dette i forbindelse med offentlige indkøb.

5.1.3.5

Andre faktorer, som er med til at begrænse anvendelsen af internetbaserede handelsplatforme, er forskellige nationale retsforskrifter og forskelle i medlemsstaternes gennemførelse af EU-direktiver. Ud fra et harmoniseringssynspunkt er det beklageligt, at mange direktiver tillader nationale valgmuligheder. e-Signaturer udgør et særligt problem i den sammenhæng. EØSU bifalder og støtter fuldt ud det initiativ, som Kommissionen har taget til at analysere de eksisterende retsforskrifter.

5.2   Elektroniske markeder og elektroniske auktioner

5.2.1

Forskellige B2B internetbaserede handelsplatforme er egnede til forskellige formål. Elektroniske markeder sigter mod at opnå den »laveste pris«. Det er dog ikke altid det vigtigste parameter. »Just in time«-levering og omkostninger til service og tilpasning er mindst lige så vigtige eller vigtigere parametre. Det er vanskeligt at sikre disse faktorer på mere eller mindre automatiserede e-markeder, hvilket kan være en af grundene til, at de mere automatiserede versioner af e-markeder har været så længe under udvikling.

5.2.2

Små og mellemstore virksomheder konkurrerer i mange tilfælde ikke udelukkende på den laveste pris, men også på fleksibilitet og tilpasning. Personlig kontakt har også afgørende betydning for små og mellemstore virksomheder. Anvendelsen af e-markeder udgør en ny »forretningskultur«, som små og mellemstore virksomheder ikke nødvendigvis har indstillet sig på. Den anonymitet, som præger Internettet, kan have en afskrækkende virkning på små og mellemstore virksomheder. Der kan også være psykologiske årsager til, at virksomhederne tøver med at anvende mere avancerede elektroniske markeder. Man bør tage hensyn til dette ved udformningen af adfærdskodekser.

5.2.3

I drøftelserne af konkurrencereglerne for B2B e-markeder henvises der til, at den såkaldte »netværkseffekt« kan medføre, at en netværksoperatør opnår en dominerende stilling. Det kan diskuteres, hvorvidt der er grund til bekymring. Der er i de fleste tilfælde en begrænset risiko for misbrug af dominerende stilling. EØSU finder det dog positivt, at Kommissionen følger op på dette og er opmærksom på eventuelt misbrug af dominerende stilling, men fraråder på det kraftigste, at der i dette øjemed indføres specifikke regler for elektroniske markeder. Reglerne for e-markeder bør så vidt muligt svare til reglerne for de traditionelle markeder. Regler og direktiver bør være neutrale i forhold til teknologi og instrumenter til levering af tjenesteydelser.

5.3   Opbygning af tillid

5.3.1

EØSU støtter Kommissionens indsats for at få de berørte parter til at aftale fælles adfærdskodekser eller tage eksisterende kodekser op til fornyet overvejelse. EØSU støtter ligeledes ekspertgruppens forslag om anvendelse af en checkliste.

5.3.2

Kommissionen bemærker i sin meddelelse (side 4), at mange virksomheder kan finde det vanskeligt at sondre mellem en ændring i markedsstyrken, som de af økonomiske årsager er nødt til at acceptere, og uredelige forretningsmetoder, som er i strid med eksisterende retsforskrifter eller adfærdskodekser. Det tager ofte markedet tid at tilpasse sig nye forretningsmodeller. Kommissionens bemærkning er bestemt på sin plads, eftersom der bør gøres en større indsats for at udbrede kendskabet til de nye markedsmekanismer.

5.3.3

Selv om nogle leverandører formentlig vil se negativt på omvendte auktioner, rummer disse unægtelig et stort potentiale for produkter (yderst veldefinerede produkter, som kun i begrænset omfang er tjenesteydelser og varemærker). EØSU er enig med Kommissionen i, at det er nødvendigt at indføre strengere regler for denne type auktioner, uanset om de foregår elektronisk eller på anden vis.

5.3.4

For at virksomhederne kan få tillid til e-markedspladser, skal de bl.a. overbevises om, at

markedspladserne er til deres fordel;

den specifikke markedsplads som sådan er den »bedste« markedsplads set ud fra den pågældende virksomheds formål;

der ikke »står skrevet noget med småt« (skjulte regler);

markedspladsens regler overholdes af alle deltagere;

støtteteknologien, herunder sikkerheden, er i orden;

køberen eller sælgerne har adgang til relevant information;

de relevante aspekter, er de aspekter, som ligger til grund for resultatet.

Det er nødvendigt at tage højde for disse og andre tillidsaspekter.

5.4

EØSU er kort sagt enig med Kommissionen, hvad angår hovedpunkterne i meddelelsens konklusioner. EØSU understreger imidlertid nødvendigheden af, at man indser, hvor vigtigt dette skridt er for bestræbelserne på at fremme anvendelsen af B2B internetbaserede handelsplatforme, og navnlig e-markeder, men gør samtidig opmærksom på, at dette skridt ikke er nok i sig selv. Man bør også være opmærksom på standardisering, egnet software, bevidstgørelse, lovgivning på nationalt plan og EU-plan.

Bruxelles, den 6. april 2005

Anne-Marie SIGMUND

Formand for

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


(1)  Endelig rapport fra Ekspertgruppen om B2B-internetbaserede handelsplatforme

http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b/wshop/fin-report.pdf

(2)  EFT C 169 af 16.6.1999.

(3)  EFT C 80 af 3.4.2002.

(4)  EUT C 108 af 30.4.2004.

(5)  EUT C 133 af 6.6.2003.


Top