EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/160/05

Protokol i tilknytning til undertegnelsen Af Konventionen om den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

OJ C 160, 30.6.2005, p. 11–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ C 160, 30.6.2005, p. 32–38 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

30.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 160/11


PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN

Af Konventionen om den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

De befuldmægtigede fra Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har den 8. december 2004 i Bruxelles undertegnet Konventionen om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

Ved denne lejlighed tog de følgende ensidede erklæringer til efterretning:

I.

Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

Belgien, Den Tjekkiske Republik, Letland, Ungarn, Polen, Portugal, Slovakiet og Slovenien erklærer, at de vil anvende artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

Belgien, Den Tjekkiske Republik, Letland, Ungarn, Polen, Portugal, Slovakiet og Slovenien erklærer, at de vil anvende artikel 7, stk. 3.

II.

Erklæringer vedrørende artikel 8 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud:

1.

Erklæring fra Republikken Cypern

Udtrykket »alvorlig straf« omfatter sanktioner over for den, som:

a)

svigagtigt eller forsætligt indgiver urigtig selvangivelse eller urigtige dokumenter eller oplysninger for så vidt angår indkomst eller anmodninger om skattelettelser eller -fradrag

b)

svigagtigt eller forsætligt fremlægger falske regnskaber

c)

nægter, undlader eller forsømmer at indgive selvangivelse

d)

nægter, undlader eller forsømmer at føre de foreskrevne bøger eller stille dokumenter og bøger til rådighed ved kontrol

e)

hjælper, bistår, råder, tilskynder eller foranlediger en anden til at indgive eller aflevere selvangivelse, anmodninger, regnskaber eller dokumenter eller til at føre regnskaber eller udarbejde dokumenter, hvis indhold er ukorrekt.

Lovbestemmelserne om ovennævnte sanktioner findes i lovene om ansættelse og opkrævning af skat.

2.

Erklæring fra Den Tjekkiske Republik

Som »alvorlig straf« betragtes frihedsstraf og bødestraf, herunder også administrativt pålagte bøder, for overtrædelser af skattelovgivningen. Ved overtrædelse af skattelovgivningen forstås i den forbindelse, at en person:

a)

undlader at betale pålignet skat, socialsikringsbidrag, sygeforsikringsbidrag samt bidrag i forbindelse med den statslige beskæftigelsespolitik

b)

unddrager sig betaling af skat eller lignende afgift

c)

undlader at opfylde sine angivelsesforpligtelser.

3.

Erklæring fra Republikken Estland

Udtrykket »alvorlig straf« fortolkes som omfattende strafferetlige sanktioner for skattesvig i medfør af den estiske straffelov.

4.

Erklæring fra Den Hellenske Republik

Definitionen af »alvorlig straf«, som Den Hellenske Republik forelagde i 1990, affattes således:

 

Udtrykket »alvorlig straf« omfatter administrative sanktioner for grove overtrædelser af skatteloven samt strafferetlige sanktioner for overtrædelse af skattelovgivningen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i regnskabsloven og loven om indkomstskat samt alle specifikke bestemmelser, der fastsætter de administrative og strafferetlige sanktioner i forbindelse med skattelovgivningen.

5.

Erklæring fra Republikken Ungarn

Ved »alvorlig straf« forstås strafferetlige sanktioner i forbindelse med skattekriminalitet eller skattemæssige sanktioner i forbindelse med skatteunddragelser på over 50 mio. HUF.

6.

Erklæring fra Republikken Letland

Ved »alvorlig straf« forstås såvel administrative sanktioner for grove overtrædelser af skattelovgivningen som strafferetlige sanktioner.

7.

Erklæring fra Republikken Litauen

Udtrykket »alvorlig straf« omfatter strafferetlige sanktioner og administrative sanktioner, som f.eks. sanktioner over for den, som handler i ond tro, eller som modsætter sig skattekontrol.

8.

Erklæring fra Republikken Malta

Ved »alvorlig straf« forstås såvel administrative som strafferetlige sanktioner over for den, som forsætligt med den hensigt at unddrage sig skat eller bistå en anden hermed:

a)

i en selvangivelse eller et dokument udarbejdet eller indgivet med henblik på eller i medfør af loven om indkomstskat undlader at opgive en indkomst, der burde figurere heri

b)

angiver urigtige oplysninger i en selvangivelse eller et andet dokument udarbejdet eller indgivet med henblik på eller i medfør af loven om indkomstskat

c)

mundtligt eller skriftligt giver urigtige svar på spørgsmål eller anmodninger om oplysninger rettet til vedkommende i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om indkomstskat

d)

udarbejder eller fører eller godkender, at der udarbejdes eller føres falske regnskabsbøger eller lignende, eller forfalsker eller godkender forfalskning af sådanne bøger,

eller

e)

anvender svig, fiduser eller kreativ bogføring eller godkender anvendelsen heraf.

9.

Erklæring fra Kongeriget Nederlandene

Definitionen af »alvorlig straf«, som Kongeriget Nederlandene forelagde i 1990, affattes således:

 

Ved »alvorlig straf« forstås en sanktion pålagt af en domstol som følge af en med forsæt begået lovovertrædelse anført i den almindelige skattelovs artikel 68, stk. 2, eller artikel 69, stk. 1 eller 2.

10.

Erklæring fra Den Portugisiske Republik

Definitionen af »alvorlig straf«, som Den Portugisiske Republik forelagde i 1990, affattes således:

 

Udtrykket »alvorlig straf« omfatter såvel strafferetlige sanktioner som administrative sanktioner, der idømmes for overtrædelser af skatteloven, der i henhold til loven betragtes som grove, eller som er begået med svig for øje.

11.

Erklæring fra Republikken Polen

Ved »alvorlig straf« forstås bødestraf, fængselsstraf eller begge idømt sammen eller frihedsstraf, hvor en skatteyder forsætligt eller uagtsomt har overtrådt skattelovens bestemmelser.

12.

Erklæring fra Republikken Slovenien

Ved »alvorlig straf« forstås en sanktion for overtrædelse af skatteloven.

13.

Erklæring fra Den Slovakiske Republik

Ved »alvorlig straf« forstås bøde for manglende opfyldelse af skattepligten defineret som en afgift pålignet i henhold til skatteforvaltningslov nr. 511/1992 sml. som ændret, andre relevante skattelove eller regnskabsloven, og straf idømt i henhold til straffeloven for strafbare handlinger begået i forbindelse med overtrædelse af ovennævnte love.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image


Top